Nógrád Megyei Hírlap, 2005. október (16. évfolyam, 229-254. szám)

2005-10-01 / 229. szám

2 2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT NÓGRÁD MEGYE Start-program Október 1.: indul a 2005. október elsejétől a Start-program új és minden eddiginél nagyobb járulékkedvezmény nyújtásával, a korábbinál rugalmasabban, két évre megnövelt ideig kívánja támogatni és ösztönözni a pályakezdő fiata­lok elhelyezkedését. Ezen fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódóan csökkentett mértékű munkaadói befi­zetéseket kell teljesíteni. A Start-programhoz való kapcsolódás módjáról tartott sajtótájékoztatót az APEH Nóg- rád Megyei Igazgatósága részé­ről Ponyiné Oszvald Katalin adóügyi igazgatóhelyettes, ahol kérdéseinkre válaszolt.- A Start-program célját ho­gyan lehet megfogalmazni?- A Start-program azoknak a pályakezdőknek kíván na­gyobb esélyt biztosítani a munkavállalásra, akiknek ed­dig még nem sikerült megfele­lő állást találniuk és első alka­lommal helyezkednek el, léte­sítenek munkaviszonyt, vagy pályájukat ösztöndíjasként kezdik. A Start-program nem köti a pályakezdőt egy munkáltató­hoz, a kedvezményezett idő­szak két évében - egymást kö­vető jogviszonyokban - akár több munkáltatónál is munkát vállalhat (de az sem kizárt, hogy egy időben több munkál­tatónál végezzen munkát, azonban a kedvezményt csak egy munkáltató egy jogvi­szonyban érvényesítheti).- Mit jelent az említed törvény által biztosított kedvezményes munkaadói befizetés?- Minden eddiginél maga­sabb mértékű, rugalmas, a pá­lyakezdő fiatalhoz kötődő, de a munkáltató által „beváltható”, alanyi jogon járó járulékked­vezményt. A kedvezményt a munkáltató a foglalkoztatott pályakezdő után két évig vehe­ti igénybe és azt havonta érvé­nyesítheti. A munkabért terhe­lő munkáltatói 34-35%-os járu­lékfizetési kötelezettség he­lyett, a foglalkoztatás első évé­ben mindösszesen a fiatal bruttó keresetének 15%-át, míg a második évben a 25%-át kell közteherként lerónia. A kedvezmény érvényesítése szempontjából a munkabérnek nincs felső határa, azonban a kedvezményt alap vagy közép­fokú végzettségűeknél legfel­jebb a minimálbér (jelenleg 57 ezer Ft) másfélszeresének, fel­sőfokú végzettségűek foglal­koztatásánál pedig a kétszere­sének megfelelő összeghatárig lehet érvényesíteni. Erre a kedvezményre azok a foglalkoztatók jogosultak, akik Start-kártyával rendelke­ző pályakezdő fiatalt foglalkoz­tatnak. Tudni kell azonban, hogy 2006. június végéig még pár­huzamosan működik a Start­programmal a 2005 év elejétől bevezetett pályakezdő-kedvez­ményrendszer is, amelynek ke­retében a 9 hónapos foglalkoz­tatás leteltét követően megfize­tett társadalombiztosítási járu­lék felét a munkáltató vissza­igényelheti. Ezt a visszaigény­lést legkorábban októbertől és legkésőbb jövő júliusig érvé­nyesítheti az adóhatóságnál a munkáltató az erre rendszere­sített nyomtatványon. A 9 hó­napos foglalkoztatás befejezé­sét követően a fiatal kiválthat­ja a kártyát, a munkáltatónak pedig lehetősége nyílik a Start­kártyához fűződő kedvezmé­nyek érvényesítésére.- Ezek szerint a programban való részvétel kulcsa a Start­kártya?- Igen, így is lehet mondani. Ez egy kis kék plasztiklapocs­ka, mely a zöld adókártyával együtt érvényes, és két éven át követi a pályakezdő fiatal útját. A Start-kártya kiváltására októ­ber elsejétől jogosult minden 25 éven aluli - diplomások ese­tében 30 éven aluli - fiatal, aki első alkalommal helyezkedik el, vagy pályáját ösztöndíjas­ként kezdi. Az első munkahely megítélése szempontjából azonban nem kell figyelembe venni a tanulói és a hallgatói időszak, illetve az iskolai szü­net időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogvi­szonyokat, továbbá az iskola befejezését követő, alkalmi munkavállalói könyvvel vég­zett munkát. Nem számít mun­kaviszonynak az sem, ha vala­kit korábban eseti megbízással egy-egy munka elvégzésére al­kalmaztak, illetve ha vállalko­zói szerződés alapján kapott ja­vadalmazást. Az is pályakezdő­nek számít, aki középiskola után már dolgozott, majd ké­sőbb elvégzett egy főiskolát, egyetemet és azt követően most állna először munkába.- Mit kell tudni még a Start­kártyáról, hogyan lehet igé­nyelni?- A Start-kártya tartalmazza a pályakezdő legfontosabb ada­tait, valamint a kiállítás keltét és a kártya érvényessége végé­nek dátumát, amely két évnél nem lehet hosszabb. Ez együtt érvényes az adókártyával, ezért aki nem rendelkezik ez­zel, a Start-kártya igénylésekor automatikusan ezt is elkészít­jük részére. A Start-kártyát a fiatalnak a munkába álláskor át kell adnia a munkáltatónak. Start-kártya kiváltására - 2005. október elsejétől (tekint­ve, hogy ez munkaszüneti nap, 2005. október 3-tól) - jogosult minden pályakezdő fiatal, aki megfelel a már említett feltéte­leknek. Start-kártya kiváltásá­ra az is jogosult, aki 2005. janu­ár 1. és 2005. október 1-je kö­zött pályakezdőként már vállalt munkát. A kártya kiadására az állan­dó lakóhely szerint illetékes adóhatóság, ennek hiányában az ideiglenes lakóhely, vagy szokásos tartózkodási hely sze­rint illetékes állami adóhatóság jogosult. Amennyiben a Start­kártyát külföldi állampolgár igényli, de Magyarországon ál­landó, vagy ideiglenes lakó­hellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, az APEH Észak-budapesti Igazgatósága az illetékes. A pályakezdő az erre a célra rendszeresített 0534/START jelű nyomtatvány kitöltésével tesz nyilatkozatot arról, hogy megfelel-e a Start-kártyára va­ló jogosultság feltételeinek. A nyilatkozattételhez csatolni kell a felsőfokú végzettségét bi­zonyító oklevél (diploma) má­solatát - külföldön szerzett dip­loma esetén a honosított diplo­ma és a honosítást, illetve elis­merést igazoló határozat hite­les másolati példányát. A nyomtatvány letölthető az APEH internetes honlapjáról ( www.apeh.hu ), valamint in­gyenesen beszerezhető az APEH ügyfélszolgálatain. A Start-kártya (első alkalom­mal történő) kiadása díjmen­tes. Díjmentesen adjuk akkor is, ha a korábban kiadott kár­tyán szereplő adat megválto­zott, vagy téves, továbbá akkor is, ha az időközben megszer­zett felsőfokú végzettség miatt módosul a kártya érvényessé­gének hossza. Egyéb esetekben a kártya kiadásakor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, mely 2200 Ft.- Említette, hogy a Start-kár­tya 2 évig követi a fiatal útját és biztosít kedvezményes járulékfi­zetést. Mikortól számít a 2 év, mire célszerű figyelni?- A Start-kártya főszabály szerint a kiállítás keltétől szá­mított két évig érvényes. Emiatt is célszerű a fiatalok­nak először munkáltatót talál­niuk, és csak a munkahely biz­tos ígéretének birtokában ki­váltani a Start-kártyát (figyelni kell arra, hogy a kártya kiváltá­sa megelőzze a munkába ál­lást). A Start-kártya előállításá­ig az igénylő kérelmére igazo­lást adunk ki az adatokról, amelynek birtokában a fiatal már munkába állhat.- Milyen kötelezettség terheli a munkaadót a Start-kártyával foglalkoztatott pályakezdő után?- 2005. október 1-jétől a Start-kártyával foglalkoztatott pályakezdő fiatal foglalkoztatá­sa esetén a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér alapján számított 15 százalékos mértékű fizetési kötelezettség terheli a foglalkoztatót. A havi bevallók 2005. évben (legko­rábban október hónapra vonat­kozóan) e kötelezettségüknek 186-os adónemkódon a 0501-es havi bevallásban az 53. sor, a negyedéves bevallók a 0502-es számú évközi bevallásban az 52. sor felhasználásával tehet­nek eleget. A megnevezés ro­vatba „Start-kártyás foglalkoz­tatott utáni kötelezettség (15%) szöveget, az adónemkód rovat­ba „186”-t kell beírni. A befizetést a Magyar Állam- kincstár által 2005. október 1- jei hatállyal megnyitásra kerü­lő alábbi költségvetési számlá­ra kell teljesíteni: 10032000- 06056346 APEH Start-kártya kedvezményes járulékbefize­tések beszedési számla, adó­nemkód: 186. A bevallás mellett 2005-ben a foglalkoztató a foglalkoztatás hónapját követő hónap 15. nap­jáig köteles adatot szolgáltatni a K81-es adatszolgáltatási lapon az adóhatóságnak. ' Rókák veszettség elleni immunizálásának ismétlése A megyében október 1-6. közötti időszakban - tizedik alkalommal - kerül sor a veszettség elleni vakcina re­pülőgépről történő kijuttatására. Az eddigi vizsgálatok azt igazolják, hogy a rókák korábbi veszettség elleni immunizálása eredményes volt. Teljesebbé tétele és fenntartása érdekében ezt a hatékony és korszerű vé­dekezési eljárást félévenként meg kell ismételni. A Dunántúlon 1992-ben kezd­ték el a vakcinakihelyezést, majd 8 év múlva lett mentes. Észak-Magyarországon és a Du- na-Tisza közén 2001-ben indult a védekezés, azóta félévente is­métlődik. A Tiszántúl 2004-ben került sorra, így az ország egész területére kiterjed az eljárás. A veszettség gyógyíthatatlan, em­bernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. A legfőbb terjesztője a róka. A vakcinát tartalmazó fólia­kapszulát az ember számára bű­zös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 4 cm átmérőjű, korong alakú (mint egy kis pogácsa), szürkés­barna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről tör­ténik. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártal­matlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzá­nyúlni, felvágni vagy széttörni, mert a vakcinavírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez még­is megtörténik, az alábbi biz­tonsági előírásokat kell alkal­mazni: a) ha a vakcina ép bőrfelület­re kerül, elegendő a jódtar­talmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő le­mosás. Mindkettő beszerez­hető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítő­szer használata során kelet­kezett barnás folt szappa­nos lemosással eltávolítha­tó. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 21 na­pig az ebeket megkötve vagy zár­va kell tartani (ebzárlat) és csak pórázon szabad közterületre vin­ni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás haté­konyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számá­ra kihelyezett csalétkeket. Aki a vakcinázott területen el­hullott vad- vagy háziállatot ta­lál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul értesítse a leg­közelebbi állatorvost, a helyi ön- kormányzatot vagy vadásztársa­ságot. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa. További felvilá­gosítással az Önök körzetében dolgozó állatorvosok és orvosok szolgálnak. Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás G. Szabó Péter „..A lényeg mindig láthatatlan és hallhatatlan, csupán érzékeink tisztasága előtt fedi fel önmagát. ” az odafordulás mások És magunk felé csodákat tesz a hallga­tóban és a befogadóban is. S persze, ahogyan hallgatunk máso­kat, éppúgy hallanak meg minket. A zene egyénenkénti befo­gadást enged. Zenét csak művelt lélek hallhat. A látás és hallás két Isten által teremtett képesség. Látás a sorok között, a hallás a hangok között értendő. Természetesen a lényeg mindig látha­tatlan és hallhatatlan, csupán érzékeink tisztasága előtt fedi fel önmagát. A lélek hosszú fejlődése útján lesz töredék, zaj, szó, hang és végül egy mű, melynek szavai vagy hangjai úgy tapad­nak egymáshoz, hogy vezetik a befogadót. hogy feledje önmagát, s új világokba lépve kicsit önmaga írja új­ra, amit hall. Ő kelti életre az alkotást magának. S aki valaha hát­rahagyta azt, csupán lehetőséget adott, hogy valaki ismét érzé­keinek adja tovább. szavak ÉS hangok: hangzanak, egyesek elhallgatnak, megint má­sok messzire szólnak. Egységüket az alkotó érzéke teremtette, s aki kézbe veszi munkáját, maga is teremti. így - legyen szó vagy hang - korláttalan marad, csak az előadó szabadsága és a halló érzékvilága közvetítheti, mit is jelent számára. mindenki lát, hall, olvas és mégis: annyi alkotás létezik, ahány muzsikus a művet előadja... Szüretakció Tolna és Baranya megyében 2005. szeptember 15- 16-án regi­onális akció került lebonyolítás­ra, melynek célja elsősorban Szekszárdon a „Szüreti fesztivál”, valamint Baranya megyében a „Pécsi napok” rendezvényein ér­tékesítést, illetve szolgáltatást nyújtó adózók bizonylatadási fe­gyelmének vizsgálata volt Hét megyéből összesen 28 adóellenőr érkezett Baranya és Tolna megyékbe ellenőrzési cél­lal. A két megyeszékhelyen kí­vül nagyobb városokba (Moh­ács, Pécsvárad, Siklós, Villány, Dombóvár, Bátaszék, Bonyhád, Paks stb.) is ellátogattak az adó­ellenőrök. Az akció ideje alatt 156 eset­ben végeztek a munkatársak bi­zonylat kiállítására irányuló vizsgálatot, melyből 100 esetben állapítottak meg mulasztást (64,1%). A vizsgált adóalanyok 51,3%-ában (80 esetben) az érté­kesítést, illetve szolgáltatást egy­általán nem követte bizonylat ki­állítás. A piacokon, közterülete­ken még ennél is lesújtóbb a helyzet, a vizsgálatok 88%-ban állapítottak meg az adóellenőrök valamilyen szabálytalanságot, il­letve az adózók több mint két­harmada nem állított ki nyugtát. Az üzletben végzett ellenőrzé­sek közül 60% zárult megállapí­tással, 47% a nyugtát nem adók aránya. A Heti Válasz című lap állítá­sa szerint Gémesi György és Sisáklmre az MDF képviselőcso­portjának elhagyására készül, hogy 2006-ban Fidesz-színek- ben induljon a választásokon. Gémesi György elmondta: nem áll szándékában elhagyni az MDF-firakciót. Hozzátette: is­mét nyerni szeretne választókör­zetében, Gödöllőn, s ez ügyben Az egyéni vállalkozókat és a társas vállalkozásokat fele-fele arányban érintették a vizsgála­tok, melyek során megállapítást nyert, hogy az egyéni vállalko­zók 54%-a „felejti el” a bizonylat­kiállítást, míg a cégeknél ez az arány 49%. A várhatóan kiszabásra kerü­lő mulasztási bírság összege - az előzetes számítások szerint - meghaladja a 6 millió forintot Ez 60,6 E Ft-os átlagbírságot je­lent. A nyugtaadási kötelezettség teljesítésének ismételt elmulasz­tása miatt a két megyében ösz- szesen 6 adózónál 12 napos üz­letbezárásra kerül sor. Foglalkoztatottak bejelentését 25 adózónál ellenőrizte az APEH. A foglalkoztatottak beje­lentésére irányuló ellenőrzése­ket a helyszínen rögzített ada­tok alapján további vizsgálat kö­veti. Szeptember 1-jétől a foglal­koztatónak a biztosítás kezdeté­re vonatkozó bejelentést az illetékes MEP-hez legkésőbb a biztosítási jogviszony első nap­ját megelőző napon kell teljesí­tenie. Ügy tűnik, ez a módosított jogszabály ismeretlen az adó­zók számára, hiszen az esetek túlnyomó többségében bejelen­tés nélküli foglalkoztatás megál­lapítása várható. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékozódó megbeszéléseket folytat a Fidesszel annak érde­kében, hogy „két jobboldali jelölt között ne a nevető harmadik ke­rüljön be”. Sisák Imre, Pásztó polgármes­tere a párt internetes oldalán úgy nyilatkozott: hűséges típus, ezért nem kívánja elhagyni az MDF-frakciót, az erről szóló hírt alaptalannak minősítette. Mikszáthról és a Palócföldről Sisák marad az MDF-ben Salgótarján. Dr. Praznovszky Mi­hály, a Palócfóld főszerkesztője lesz az előadó a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület október 5- i, a Gagarin iskolában 15.30 óra­kor kezdődő klubnapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom