Nógrád Megyei Hírlap, 2005. augusztus (16. évfolyam, 177-202. szám)

2005-08-01 / 177. szám

Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! TeL: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Juhász Anita Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Ma ismét tovább enyhül a káni­kula. KATTINTSON RÁ! www.nogradmegyeihiiiap.hu e-mail: nmedia.szerk@axeis.hu www.vilaggazdasag.hu www.mindmegeUe.hu www.kiskegyed.hu www.automotor.hu EDIAPARTNERUNK: Éjjel-nappal Nógrádban FM radio 100.4 www.radiofocus.hu LOTTÓSZÁMOK ÖTÖSLOTTÓ K 111 z ó co JOKER: 0 1 0 9 5 0 HATOSLOTTÓ 9 771215 901000 05177 Hamis tízezresek Hegedűs E. Július elején érkezett a jelzés a Pásztói Rendőrkapitányságra a jobbágyi benzinkútról, hogy hamis tízezressel fizettek az üzemanyagért. Az első jelzést hamarosan követe a többi: ven­déglátóhelyeken, vasútállomá­son is hamis tízezer forintossal egyenlítették ki ismeretlenek a számlát. A rendőrök jó személy­leírást kaptak, sőt arról a gép­járműről is voltak részinformá­ciók, amellyel az elkövetők köz­lekedtek.- A hamis pénz mindegyikén azonos volt a sorozatszám, szí­nes nyomtatóval készítették, egyszerű fénymásolópapír fel- használásával - ismertette az ügyet Vida Ottó alezredes, a Pásztói Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztályának vezetője. - Az elkövetők törekedtek a hasonló­ságra, a biztonsági fémszál he­lyére cigarettazárjegyről levá­gott fémszálat ragasztottak. A ta­núvallomásoknak köszönhetően két nappal később már eljutot­tunk egy bujáki férfihoz, majd két másik társához is, akik meg­alapozottan gyanúsíthatok a bűncselekmény elkövetésével. A 22 éves, 26 éves és 27 éves férfi a kihallgatás során elő­ször tagadott, de később a bizo­nyítékok hatására beismerő vallomást tettek. A nyomozás során kiderült az is, hogy a számítógépbe más címletű pénzeket is beszkenneltek, így tehát joggal feltételezhető, hogy folytatni akarták a pénz- hamisítást. Mivel fennállt a bűnismétlés veszélye, vala­mint az, hogy megsemmisítik a bizonyítékokat, ezért a há­rom férfit előzetes letartózta­tásba helyezte a bíróság, amely augusztus közepéig tart. A to­vábbi vizsgálat feladata eldön­teni, hogy a hamis pénzeket felhasználták-e az ország más területein is. Játszópark a nőtincsi erdő alján Nem csak megyénkben, országosán is egyedülálló a nőtincs: park Hegedűs Erzsébet A beruházó a budapesti szék­helyű Gyermekpark Kft., amely jelenleg játszóházakat üzemeltet a különféle bevásárlóközpontok­ban. Éppen innen adódott az ötlet is: a játszóházak csak bizonyos keretek között működhetnek, be­határoltak a lehetőségek. Szeret­tek volna valami olyat megvalósí­tani, ahol szép természeti környe­zetben szabadon kószálhatnak, tölthetik el az időt a gyerekek. Mi­után az alapötlet megvolt, már csak a megfelelő területet kellett megtalálni: több helyszínt is meg­néztek az országban és végül Nógrád megye, azon belül Nő­tincs mellett döntöttek, megvásá­rolták a területet és megkezdőd­hetett a munka, amelyet a Gyer­mekpark Kft. részéről Lek János és Markó Judit irányít. A játszó­park összterülete 15 hektár, ebből 10,5 hektár az erdő. Az összterü­let 3 százaléka építhető be.- Ritka az ilyen hely, ahol ta­lálkozik a megfelelő természeti környezet és a fogadókészség a hivatal részéről mondja Lek Já­nos. - Először csak egy kis terü­letet vásároltunk, de aztán kide­rült, mellettünk egy üzem épült volna. Az önkormányzat azon­ban megértette, mit szeretnénk, és az üzem számára másik terü­letet ajánlott fel a település más részén, így vettünk még terüle­tet és elkezdődött a munka. Beszélgetés közben végigkala­uzol a már elkészült és a még épülő táborrészen, s egyik ámu­latból a másikba esünk fotós kol­légámmal. Az első, ami feltűnik, az, hogy szinte minden fából ké­szül: az impozáns kapubejáró, a házak, az erdőszéli kétszemé­lyes bungalók. Cölöpökön állnak a vízben a kis házikók, a kis ta­vacskákban tavirózsa virágzik. Az állatsimogató már készen van, kecskék, birkák, láma, őzi­ke, kacsák, tehát a „lábasjószág” várja a gyerekeket. Nincs hiány madarakban sem, nimfa papa­gájok csapnak ricsajt közeledtünkre. Lek János köz­ben arról beszél, hogy itt min­den a gyerekekért van, mindent próbálnak úgy alakítani, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezzék magukat, hiszen nem titkolt szándékuk, hogy a tábor családokat is fogadjon majd. Sé­ta közben elérünk egy nagy ka­litkához, amelyben Lek János kedvence, az ausztráliai mézevő lóri kapott helyet. S hogy a „ked­venc” igaz visszafelé is, saját sze­münkkel győződhetünk meg ró­la: a hogyan szereted a gazdit? kérdésre a madár ráül a benyúj­tott kézre, fejével, csőrével simo­gatja a gazdi kezét. Sétánk következő állomása az istálló és a hozzá tartozó kiszol­gálórész, amelynek kettős funk­ciót is szánnak az építtetők: (Folytatás a 2. oldalon) Tanoda nyáron is BATONYTCRENYE. A pótvizsgára készülőket várja a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége által az Ózdi út 29. szám alatt működtetett tano­da. Az oktatás minden hétfőn, ked­den, csütörtökön és szombaton reggel 9 óra és 12.45 között zajlik. Hétéves az áldozat LUDÁNVHALÁSZMŐGRÁDSZAKÁL. Halálos sérüléssel járó baleset tör­tént szombaton délután a két tele­pülés között. Egy személygépkocsi megcsúszott, majd felborult a kö­zeli szántófóldön. Vezetője köny- nyebb sérüléseket szenvedett, hét­éves utasa a kórházba szállítás után életét vesztette. Fergeteges folklómapok Losoncon és Salgótarjánban vendégeskedett az elmúlt pén­teken a X. nógrádi nemzetközi folklórfesztivál. A losonci római katolikus templomban a szlo­vák Zeleziar néptáncegyüttes kelet-szlovákiai és ruszin egy­házi énekeket szólaltatott meg. Ezután a szabadtéri színpadhoz vonultak a fesztiválon vendég­szereplő csoportok, ahol Nóg­rád Európában - Európa Nóg­rádban címmel gálaműsort ad­tak. Ugyanitt, a szabadtéri szín­pad kertjében nemzetközi tánc­ház szórakoztatta a résztvevőket. A salgótarjáni Fő téren késő délután kezdett a „Szomszédolás“ című program, melynek keretében fellépett a Karancs táncegyüttes, a répáshutai Nagy Bukovinka, koncertet adott a losonci LC Band és az Exméz zenekar. A helyszínen szlovák termékek bemutatóját is megtekinthették az érdeklődők. Falvakat, városokat járt be és sikert sikerre halmozott a követ­kező napokon is a jubileumi fesztivál. Szombaton például Divényben, Szécsényben, Balas­sagyarmaton, Füleken, Bánkon és a megyeszékhelyen folytató­dott a szomszédolás, ugyancsak (Folytatás a 3. oldalon) A Zlatna Trakija együttes Bulgáriából érkezett a folklórfesztiválra Elutazik? Nyaralni készül? Netalán a hétvégi nyaralóba költözik egy időre? PIHENÉSE KÖZBEN IS LEGYÜNK EGYÜTT! * Reméljük, hogy előfizetőink közül sokan tudnak üdülni vagy kiköltözni a hétvégi házba, nyaralóba. Ön csak pihenjen, nő megoldjuk, hogy kézbe vehesse a Nógrád Megyei Hírlapot az országban bárhol. Továbbítjuk ideiglenes címére 1-4 hét időtartamra a lapot, sőt, a postaköltséget is mi vállaljuk. Amennyiben ez irányú igényét utazása előtt legalább egy héttel __________jelzi kiadónk felé a 32/416-455-ös telefonszámon, úgy lapunkat a szabadsága ideje alatt is megkapja._______ Lapozza naponta! 977121590100005177

Next

/
Oldalképek
Tartalom