Nógrád Megyei Hírlap, 2005. július (16. évfolyam, 151-176. szám)

2005-07-01 / 151. szám

fl $ SUZUKI SUZUKI VITAI Salgótarján, Rákóczi út 131. HASZNÁLT SUZUKI KIÁRUSÍTÁS! Használt Suzukik 200 000 Ft tál olcsóbban, 499 000 Ft-tóL HITEL MÁR 1 0% ÖNERŐTŐL, havi 12 439 Ft-tóL Tel.: 06-20/9814-542. Első számsorsolás: 2,3,6,9,10,12,14 Második számsorsolás: 3,9,10,17,18,31,35 A skandináv lottó nyereményei: Héttalálatos szelvény nem volt, a hattalálatosokra egyenként 146 ezer 686, az ötösökre 4458, a hár­masokra 821 forintot fizetnek 9 771215 901000 05151 Salgótarján. A Rákóczi és a Salgó út találkozásánál lévő kör­forgalomban szinte megállt az élet a múlt hét végén hirtelen le­zúdult eső után. Olvasóink jelez­ték a problémát, és szóltak arról is, hogy néhány autó műszaki meghibásodásához vezetett a nagy mennyiségű álló csapadék. Információink szerint a körfor­galom megépülésekor a Tarján- patakot lefedték, zárt szelvénybe helyezték. Ebbe a zárt szelvény­be vannak bekötve a vízelnyelők is, amelyek heves esőzések után szintig megtelnek és a vizet nem­hogy elnyelnék, inkább még job­ban kifolyik onnan. A szabvány szerint úgynevezett NQ 1 száza­lékos vízhozamra vannak mére­tezve azok a zárt szelvények, amelybe a Tarján-patakot is beve­zették. Vagyis, a statisztikák sze­rint egy százalék az esélye an­nak, hogy olyan heves eső lesz, hogy az ne tudja elnyelni, vagy magában tartani a vizet. A szak­emberek azt mondják, hogy kö­rülbelül százévente egyszer for­dul elő, hogy ilyen mennyiségű csapadék esik ennyi idő alatt. Rá­adásul, az említettnél nagyobb átmérőjű csövet már nem is lehe­tett volna betenni, ennek is ki kellene bírnia az intenzív esőzé­seket is! A műszaki szakember tájékoz­tatása szerint a körforgalomnál az is probléma lehet, hogy a 2303-as út, amely Nádújfalu irá­nyába tart, nem „rendelkezik” megfelelő vízelvezetéssel. Va­gyis, az út túlterhelt és meg kel­lene oldani, hogy heves esőzések után a vizet valóban elvezesse. Információink szerint a prob­léma orvoslására egyelőre még nem készülnek a szakemberek, pedig hasonló a helyzet a szécsényi csomópontban lévő körforgalomnál is, ahol esők és hóolvadás idején szintén megáll a víz. Téli időszakban ez még ve­szélyesebb, mint máskor, hiszen vastag jégpáncéllá fagy az el nem vezetett víz. Adóhiba A. Á. Nógrád megye. Adótornyainak meghibásodása okozta szerda délután és csütörtök délelőtt a Rá­dió Focus adáskimaradását - tud­tuk meg SepseiAlberttól, a megye egyetlen kereskedelmi adóját mű­ködtető gazdasági társaság veze­tőjétől. Feltehetően a hőség miatt hibásodott meg előbb a fő-, majd tartaléktorony, amelyet csütörtök délutánra állítottak helyre. A rá­dió vezetősége a hallgatók elnézé­sét és megértését kéri. Hair - hétszer Eger. Július havában hét alka­lommal mutatják be a hatvanas­hetvenes évek lázadását idéző, „Hair” című világhírű musicalt az egri Gárdonyi Géza Színház művészei a líceumudvarban. Az immár klasszikussá vált slágerek július 8-án, 9-én, lOén, 14-én, 15- én, 16-án és 17-én hangzanak fel. Rossz idő esetén július 11-én és 18-án esőnapot tartanak. Az elő­adások kezdési időpontja vala­mennyi alkalommal 21 óra. Jegyek a színház szervezőiro­dájában (Eger, Széchenyi u. 5., telefon: 36/514-347, hétköznap­okon 10-13 és 14-18 óráig), va­lamint az előadások előtt egy órával a helyszínen válthatók. Lesz tér Mátraszeie, A napokban kez­dődik meg a művelődési házban a közösségi tér kialakítása, amelyhez a település 4 850 000 forintot nyert a Gyermek-, Ifjúsá­gi és Sportminisztériumtól. Felszámoló állománygyűlés Jobbágyi ül Negyvenöt évvel ezelőtt 1960. december 15-én, BM-rendelettel hozták létre az MH Központi Anyagraktár és Javítóüzem jogelődjének szerve­zetét, alapvetően polgári védelmi szakfeladatok ellátása céljából. A katonai szervezet elhelyezé­sét, az akkor már tíz éve működő fémtömeg­cikküzem területén lévő bázison oldották meg. Az alakulat, 1987-ig közvetlenül a Polgári Védel­mi Országos Parancsnokság, 1987 óta a HM Honvéd Vezérkar alárendeltjeként működött. Jobbágyiban a helyőrségi klubban csütörtök délelőtt tartották a nagy múltú alakulat felszá­moló állománygyűlését. Gyurián Tibor Jobbágyi, A Himnusz elhangzása után, dr. Varga Péter Miklós ezredes, az MH Központi Anyagraktár és Javító­üzem - MH KAJÜ - parancsnoka olvasta fel Juhász Ferenc honvédelmi miniszter határozatát, mely kimondja, hogy az alakulat, mint költségvetési szerv 2005. április 1. hatállyal megszűnt A vagyont a Honvédelmi Minisztérium Ingatlan- kezelési Hivatala - MH IKH - kezeli. A tevékenység civil irányítás alatt folytatódik, a raktározási és anyagmegóvá- si feladatok továbbra is az alakulat területén zajlanak.- A felszámolás alatt, rendkívül nehéz időszakot él­tünk át. Köszönet illeti tiszttársaimat, az egész személyi állományt. (Folytatása a 3. oldalon.) Allianz [jn) Hungária iMógrádvírj Kft Opel Kenderes I &OI MfeiniiMity isSli, Lakács) «ft BÁTONYTERENYE IXSSl smimeii ESZAK-MACTARORSZACI H&jjKXüUtl XórnyMttvedíImi Keipoftt Saífétar)M diitrade center raafo BcarcHer Polgármesteri Hivatal Bátonyterenye Tóvá változott körforgalmak

Next

/
Oldalképek
Tartalom