Nógrád Megyei Hírlap, 2005. június (16. évfolyam, 125-150. szám)

2005-06-01 / 125. szám

2 NOGRAD MEGYE 2005. JÚNIUS 1., SZERDA Az MSZP jelöltje Salgótarjánban- Boldvai László lesz a Magyar Szocialista Párt or­szággyűlési képviselőjelöltje Nógrád megye 1. számú választókörzetében a 2006-os választásokon - jelen­tette be Fekete Zsolt, az MSZP salgótarjáni szervezeté­nek elnöke a keddi sajtótájékoztatón. A jelölt legfonto­sabb feladatának a munkahelyteremtést tartja. A szo­cialista párt területi listájáról a június 11-i küldött- gyűlésen születik majd döntés. Schveiczer K. Salgótarján. - Boldvai László ké­pes megtestesíteni megyénkben az MSZP politi­káját - hangsú­lyozta FEKETE zsolt, hozzátéve, hogy a taggyűlés csaknem száz- százalékos támo­gatásával ajánlották jelöltnek Boldvai Lászlót. A döntést az or­szágos elnökség is támogatta. A jelölt 44 éves, az MSZP Nóg­rád megyei elnöke, s 1994-től or­szággyűlési képviselő. Tagja a parlament költségvetési és pénz­ügyi bizottságának. Boldvai László az elmúlt há­rom év legfontosabb eredmé­nyeinek a tehermentesítő út legkésőbb szeptemberben in­duló kivitelezését, a 21-es fő­út négy gyorsítósávjának ősz­szel kezdődő beruházásait, a megyei kórház rekonstrukci­ójának befejező ütemét, ezen belül a megyei rendelőintézet felújítását, valamint a városi sportcsarnok - előrelátható­lag év végén kezdődő - bővíté­sét és teljes körű rekonstruk­cióját tartja. Fontos a Salgó­tarjánt és Kazárt összekötő út felújítása is, amely közel fél- milliárd forintból valósulhat majd meg.- Salgótarján legnagyobb problémája a munkahelyte­remtés. Az elkö­vetkezendő öt év­ben a legfonto­sabb feladat an­nak a megkezdett folyamatnak a továbbépítése, amely a város ipari és szolgáltatói szerkezeté­nek átalakítását jelentheti - mondta boldvai László, hozzá­téve: a közeljövőben egy kínai üzletemberekből álló delegáció érkezik a megyeszékhelyre, akiknek bemutatják a salgótar­jáni ipari parkot. Mint mondta, már megkeres­te hazánk berlini nagykövetét, s Magyarország Münchenbe akk­reditált főkonzulját, s kérte őket, hogy a német befektetők köré­ben ajánlják Salgótarjánt lehet­séges célpontként.- Bízom benne, hogy az el­következendő öt évben érzékel­hető változásokat leszünk ké­pesek elindítani, az ehhez szükséges feltételrendszer ki­alakításában - például a Sal- gótarján-Budapest közútkap­csolat fejlesztésével - a lehet­séges lépéseket megtettük - hangsúlyozta Boldvai László. - A kihelyezett kormányülésen kértük, hogy a most megépülő négy gyorsítósávon kívül a hát­ramaradó 20 kilométer terve­zési előkészítésére külön for­rást biztosítsanak Nógrád me­gyének.- Fontos, hogy a humánerő­forrás-fejlesztést célirányosan végezzük. A környező, egyete­mi hagyományokkal rendelke­ző körzetközpontokkal csak a szakképzés területén tudunk versengeni - fejtette ki Boldvai László. Szavai szerint a minisz­terelnökkel történt beszélgeté­sük alapján jó esélyt lát arra, hogy Nógrád megye nem euró­pai uniós, hanem nemzeti for­rásból kapjon - hasonló nagy­ságrendű - támogatást a térsé­gi integrált szakképző központ létrehozására. Játékos gyermeknap A Salgóbányai Baráti Kör egyesület gyermeknapi vigassá­got rendezett vasárnap az észa­ki városrész szelídgesztenye fákkal övezett parkjában. Az ár­nyas fák alatt „falutornával” kez­dődött a nap, majd a Beszterce­lakótelepi Általános Művelődési Központ egyik társulata, Pety és Janó zenés műsorral kedveske­dett a gyermekeknek. A gyer­mekműsor után ügyességi vetél­kedőkkel múlatták az időt a szó­rakozni vágyó fiatalok. ■ án Szállásadók az idegenforgalomért Salgótarjáni szálláshelyek vezetői, idegenforgalom­ban érdekelt vállalkozók, és Salgótarján önkormány­zatának frakcióvezetői találkoztak hétfő délután a somoskői Bazalt panzióban. A megyei jogú várost Méhes András alpolgármester képviselte. A tanács­kozást Angyal János önkormányzati képviselő, közel­múltban kinevezett idegenforgalmi tanácsnok hívta össze azzal a szándékkal, hogy kialakuljon egy szak­mai párbeszéd a város vezetése és az idegenforga­lomban érdekelt vállalkozók között. Gyurián Tibor A házigazda már az elején le­szögezte: szükség van arra, hogy ezen a területen is nagyságren­dekkel lépjünk előre.- Salgótarján 2004-ben beve­zette az idegenforgalmi adót. A vállalkozók lehet talán el is bor­zadnak minden adótól, de tudni kell, hogy ennél az adónemnél minden egyes befizetett forint után az állam még ad hozzá két információs tábla, gyakran látni a városban, hogy csak téblábol- nak a turisták. Nincs igazi gaz­dája az idegenforgalmi szakmá­nak, pedig az elhalt ipar mellett lassan már csak ez lehetne a ki­törési pont. Karácsonyáé Sándor Gabriella a közelmúltban újra megnyílt Strand Hotel üzletvezetője:- Régóta mondom, hogy turis­tabarát önkormányzat kellene. Ez nem csak pénz kérdése. Ne forintot. Minél több idegenfor­galmi adót fizetünk be, az annál több pénzt generál. Tavaly há- rommillió-kétszáznegyvenezer forint folyt be, ez a központi költ­ségvetésből kiegészített pénzzel közel tízmillió forinttal gyarapí­totta a város büdzséjét. Azt gon­dolom, hogy ha nő a befizetett idegenforgalmi adó mértéke, ak­kor az azt is jelenti, hogy egy színvonalasabb szolgáltatói hát­tér áll mögötte. A házigazda kö­szöntője és bevezetője után, a salgótarjáni szálláshelyek veze­tői, vendéglátósok hozzászólásai következtek. Galcsik Lajos vállalkozó sze­rint a legnagyobb gond, hogy nincs a városnak marketingje.- Vendégeim közül sokan, még a méltán híres bányamúze­umról sem hallottak. Kevés az értsék félre, de az a turista, aki kimegy a Salgó Hotelhez az meg is érdemli. Nyáron tengelytörő utakon kell végigvergődnie, té­len meg a szélvédőig érő hóban akad el. De máshol is iszonyú ál­lapotok fogadják. Erősíteni kell az internetes megjelenési formá­kat. A vendégeim nagy része már „neten” foglalta le szállását. Gulyásáé Lőrinc Klára, a Ku­lacs szálloda és étterem részéről:- Sajnálom, hogy nincs egy igazán jó, képeskönyv a város és környékének nevezetességeiről. Sok kiadvány készült, drága is volt bekerülni, de egyik sem volt átfogó igazán. Bármennyire meglepő, de hallom a vendége­imtől, hogy gyakran még képes­lapot sem tudnak venni. Spa­nyol, belga, japán vendégeim is voltak a közelmúltban ők azt kérdezték, hogy itt sosem javít­ják az utakat? Fodorné Kovács Erzsébet, a Medves Hotelt üzemeltető cég részéről:- Már szinte közhelyként em­legetjük, hogy természeti adott­ságaink kiválóak. Vonzerő van, de még most sem tudjuk jól ki­használni, kiaknázni. A turista­utak szemetesek, a tűzrakó he­lyek környéke nincs kaszálva. Tényleg hatalmas összefogásra van szükség mert mi, az idegen- forgalomban érdekeltek ezt ön­erőből nem tudjuk rendbe tenni. Gyurcsik Gábor, a salgóbányai Vár-Lak vendégház tulajdonosa:- Mi mindent megtettünk, hogy felépítsünk egy barátságos vendégházat, de a közvetlen kö­zelünkben olyanok is laknak, akik még sohasem tettek rendet a portájukon. Már vendégeink is akadnak szép számmal, de a környezet az negatív módon hat rájuk. Hónapokkal ez­előtt eldugult a csatorna, és néha bűzös lé folyik a Vár úton. Pedig rengeteget tele­fonálunk ez ügyben is. A vé­dett ösvényeken egyre gyakrabban tűnnek fel a krossz-motorosok és egyre agresszívabbak. A szülők lassan már nem merik az erdőbe vinni a gyermekei­ket. Ezen sem mi tudunk változtatni. Méhes András alpolgár­mester: - Ezt a kezdemé­nyezést nagyra értékelem. Úgy kell együtt dolgoznunk, hogy a városnak a vállalkozónak és az idelátogató vendégeknek is a legjobb legyen. Az északi város­rész idegenforgalmi fejlesztési koncepciója, az itt élők életkö­rülményeinek javításán túl, a turizmus megerősödését is szol­gálja. Hogy megnyugtassam a vállalkozókat is, készül a város­marketing. A közbeszerzési el­járáson nyertes székesfehérvári cég hamarosan leteszi az első munkaanyagot. A szakcég külö­nös hangsúlyt fektet a város ar­culatának a megtervezésére, a látnivalók, nevezetességek mi­nél hatékonyabb megismerteté- si módszereire. A tisztaságra is egyre többet tudunk fordítani. Nyolc út aszfaltozására adtunk be pályázatot. Jobboldali lépések a megyéért A munkaügyi központ munkaerő-piaci tájékoztatója alapján ez év áprilisában 14 964 fő munkanélkülit tartottak nyílván. A regisztrált munkanélküliek szá­ma egy év alatt 1214 fővel gyarapodott. A munkanél­küliségi ráta megyei szinten 16,2, de például a salgó­tarjáni kistérségben 20,5 százalék. Ezen adatokat is figyelembe véve összegezte nyilatkozatában lapunk­nak Becsó Zsolt, a Fidesz-MPSZ megyei elnöke, a leg­fontosabb tennivalókat Nógrád megye érdekében.- A mögöttünk hagyott három év során, sajnálatos módon kivo­nult Pásztóról a SOLE Rt., Bátonyterenyéről a Hammerl- Hungária. Bezárták a nagyoroszi laktanyát, 800 főt építettek le a szécsényi elektronikai cégnél, 120 embert a Nógrád Volán Rt-nél, 150 főt a salgótarjáni önkormány­zatnál. 80 embert bocsátottak el a Zalakerámia romhányi üzeméből, felszámolták a balassagyarmati Fi­nomkötött Kft-t, felszámolás alatt áll a salgótarjáni IPC-SVG Kft és az öblösüveggyár. Számtalan kis- és középvállalkozás helyzete rosz- szabbodott, a befektetői tőke ér­deklődése jelentősen visszaesett, a megyei területfejlesztési támoga­tási formák megszűntek - ismer­tette a megyei helyzetet a Fidesz országgyűlési képviselője. Hozzá­tette: a megyei színtű összefogá­son túlmenően szükség van a kor­mány kiemelt tá­mogatására is. A Fidesz-Ma- gyar Polgári Szö­vetség három Nóg­rád megyei országgyűlési képvise­lője, Becsó Zsolt, NAGY ANDOR és Bállá Mihály a megye foglalkozta­tási helyzetének javítása, és a munkanélküliek munkához jutta­tása érdekében, önálló indítványt nyújtottak be a Nógrád megyei fog­lalkoztatási feszültségek kezelésé­ről szóló országgyűlési határozati javaslat elfogadása érdekében. A képviselők ebben egyebek mellett kezdeményezik: hogy a kormány illetékes minisztere legkésőbb jú­lius 15-ig folytasson egyeztetése­ket a felszámolás alatt álló salgó­tarjáni öblösüveggyár felszámoló­jával a nagy múltú vállalat jövője, lehetőség szerint állami interven­cióval történő korszerűsítése érde­kében. Kezdeményezik továbbá, hogy a kormány a megyében ál­landósult foglalkoztatási feszültsé­gek kezelésére november 15-ig dolgozzon ki többéves időszakot átfogó akciótervet becsó zsolt saj­tótájékoztatóján ki­emelte: képviselő- társaival javasolják egy többéves komplex, program kidolgozását, így például a célzott közmunka, közhasznú és szociális foglalkoztatási programok megter­vezését és lebonyolítását a 2005- 2007 évig terjedő időszakban. Mint mondta, számos önkor­mányzat, társulás és szellemi mű­hely bevonásával el kell készíteni a megye szerkezetátalakítási prog­ramját, ezen kívül új munkahe­lyek teremtését ösztönző progra­mokat kell elindítani, amelyre a 2005-2007 közötti időszakra ösz- szesen 4,5 milliárd forintot kelle­ne elkülöníteni. Ezen kívül a politikus hangsú­lyozta: meg kell találni azokat az ösztönzőket, amelyek javítják a me­gye tőkevonzó képességét, valamint át kell tekinteni a jelenlegi adóked­vezmények Nógrád megyében való alkalmazásának lehetőségeit, továb­bá ki kell dolgozni a megyébe bete­lepülő vállalkozások központi és he­lyi adókedvezményekkel történő ösztönzésének lehetőségeit A megyében működő ipari par­kok tevékenységét is fel kell mér­ni, valamint azt, hogy milyen komplex intézkedésekkel fejleszt- hetőek tovább. A képviselők javaslatait tolmá­csolva elhangzott: az ITD-Hungary mérje fel a megyében meglévő, ha­zai és külföldi befektetőket vonzó, eladásra, hasznosításra váró telep­helyeket, üzemeket és gondoskod­jon azok folyamatos kiajánlásáról, korszerűsítsék Nógrád megye ak­tív befektetésösztönző rendszerét A javaslat szerint a kormánynak, a határozatból adódó feladatok végrehajtására legkésőbb ez év jú­nius 30-ig munkabizottságot kell felállítani. „A legszélesebb alapokon nyug­vó összefogásra van szükség, mert megyénk érdekei mindennél fonto­sabbak ” - zárta szavait Becsó Zsolt Összefogás a jövőjéért A közelmúltbeli tájékoztatóján bállá Mihály országgyűlési képviselő a június 3án 18 órakor Szügy községben megrende­zendő Nógrád megyei faluparlamentről szólt A nemzeti kon­zultáció részeként a Fidesz-MPSZ községenként, illetve válasz­tókerületi szinten országszerte megszervezte a faluparlamenteket. Az ország kistelepülésein összességében több tízezer, Nógrád megyében is több ezer falun élő lakos - polgármesterek, ön- kormányzati képviselők, pedagógusok, lelké­szek, gazdák és más közéleti emberek - vélemé­nye került jegyzőkönyvbe, melyet egy megyei szintű dokumentumként juttatnak majd el a szügyi találkozót követően az Ooszágos faluparlament elé. Bállá Mihály beszélt a községek önkormányzati tértiéiről, a - Nógrádban oly jellemző bogyós gyümölcsök értékesítési problé­máiról, az úthálózat állapotáról, a posták, iskolák megszünteté­séről, a közlekedés viszontagságairól - melyek mind-mind meg­oldásra váró problémák. Szandai József, a Fidesz falusi tagoza­tának megyei elnöke kiemelte: nem pártpolitikai rendezvényso­rozatról van szó, a résztvevők pártállástól függetlenül vesznek részt a közös gondolkodásban. - A problémafeltárás, a falustra­tégia, a fejlődési irány meghatározása a cél, azért, hogy a fal­vak megtartó erővé válhassanak és a falusiak ne érezhessék magukat másodrangú állampolgárnak - mondták a szervezők, akik a vidék problémái iránt fogékony embereket várják Szügy- be, ahol Jakab István, a Magosz elnöke tart majd vitaindítót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom