Nógrád Megyei Hírlap, 2004. október (15. évfolyam, 229-252. szám)

2004-10-01 / 229. szám

2. oldal - Nógrád Megyei Hírlap N Ó G R Á D MEGYE 2004. OKTÓBER 1., PÉNTEK Magánügy-e a vörös csillag? (Folytatás az 1. oldalról) valóban helyeznek el díszeket a karácsonyfán a szeretetünnep közeledtével, de nem ötágú vö­rös csillag formájában. Sisák Imre nyilatkozatában kiemelte:- A cikk azon része, amelyben Bakonyi Zsolt a kettőnk kapcso­latát mutatja be, egyetlen dolog­gal tudok egyetérteni. Valóban húsz éve ismerjük egymást. Ez alatt a húsz év alatt nem tudok olyan dologról, amelyben nem értettünk egyet, ilyen három­négy évvel ezelőtt sem volt. Per­sze nem is vagyunk napi kapcso­latban egymással. Azt viszont visszautasítom, hogy engem személyes bosszú vezetett volna Bakonyi Zsolt ellen. Én ismeret­len tettes ellen tettem bejelentést a bátonyterenyei rendőrkapi­tányságon. Ez pedig azt jelenti, hogy nem ismertem azt a sze­mélyt, aki a vörös csillagot a fe­nyőfa tetejére helyezte. Az a vé­leményem, hogy az emberek kö­zötti kapcsolatnak vannak olyan területei, amelyek a magánszféra körébe sorolhatók. Az, hogy ki­vel szemben milyen érzelmeket hordozunk magunkban, magán­ügy. Ennek kiteregetése nem el­fogadott, főként ha negatív érzel­mekről van szó. Ezen felül az emberek közötti kapcsolatot tör­vények szabályozzák. Ez az egyik fontos eszköze annak, hogy ne pillanatnyi érdekeltsé­günk befolyásolja az emberi kapcsolatokat. Az önkényuralmi szimbólumok használata tör­vénnyel szabályozott kérdés. Az ehhez kapcsolódó ügyekben a független magyar bíróságnak kell döntenie. Ezt az ügyet én személy szerint a jövőben lezárt­nak tekintem - szögezte le az or­szággyűlési képviselő. Kapásom van! Verseny, telepítés, pontycsemege VERSENY Sok szem­pontból rend­hagyó verseny rendezésére vállalkozott egy horgász­szakosztály. Október 9-én 10-én nyílt, kétfordulós kétfős csapat- versenyen mérik össze tudásu­kat horgásztársaink. A verseny­zők csónakból és vitorlás hajó­ból horgásznak egy bottal, úszós vagy fenekezőkészség- gel. Az első napon kizárólag süllő fogható, míg a második napon fogható minden nem vé­dett halfaj. Fontos tudni, hogy a résztve­vőknek a Balatonra érvényes horgászatra jogosító iratokkal kell rendelkezni. Minden továb­bi információ beszerezhető a 88/438-514 telefonon. HALASÍTAS Nőtincsről kaptuk a hírt: há­rom hét végén összesen 50 má­zsa, átlagosan két kilogramm súlyú ponty kerül a tóba. A tele­pített halak azonnal visszafog- hatók. Informátorunk a napok­ban két ponty mellett két igen­csak termetes süllőt is zsákmá­nyolt. Ahogy lenni szokott, az igazán nagy példány a partkö­zeiben maradt le. Vízválasztón (Salgótarján- Zagyvaróna) október első heté­ben, az Ipolyon október 15-én helyeznek jelen­tős mennyiség­ben a vízbe pon­tyot. KOI PONTY! Egyre több víz lakója lesz ez a külsejére „igé­nyes” pontyféle. A képen látható példány a salgó­tarjáni Tóstran­don került horog­ra szeptember Trubiánszki István és segítői a Tóstrandon fogott kői ponttyal 25-én a déli órákban ötperces fá- rasztás után. A hal fehér alap­színét fekete foltok törik meg. A farok és az uszonyok színe legin­kább az akváriumokból ismert „aranyhaléhoz” hasonlítható. A súlyát mérleg hiányában csak be­csültük: nyolc kilogrammra. A horgász a halat a fényképezés után visszahelyezte a tóba. ____________________________________________HOROG I dősek otthona félmilliárdért A megyei jogú város szeptember 28-i közgyűlésén tárgyalt na­pirendeket és az ott hozott döntéseket kommentálta Kovácsné Czene Csilla és Méhes András alpolgármester. Ki­emelték: 2004-ben a város fejlesztése szempontjából ez a köz­gyűlés volt a leglényegesebb, hiszen 8,5 milliárd forint fej­lesztési forráshoz való hozzájutás lehetőségéről döntöttek. Salgótarján Kovácsné Czene Csilla el­mondta, hogy a megszüntetett zagyvarónai iskola épületének újrahasznosítására két jelentke­ző adta be ajánlatát: a salgótarjá­ni Szív a Szívért Alapítvány és a miskolci székhelyű Patrónus 2000 Kft. A pályázatok elbírálása megtörtént. A feltételeknek egy­értelműen a Patrónus 2000 Kft. felelt meg. A szervezet mögött egy befektetői kör áll, amely a közel 500 millió forintos beruhá­zást meg tudja valósítani és ma is működtet olyan alapítványi fenntartású, emelt szintű idősek otthonát, amely referenciaként szolgál. A közgyűlés frakciói nagyrészt támogatták az előter­jesztést. Az Oktatási Minisztérium kar­öltve a munkaügyi tárcával regi­onális szervezetben szeretné megújítani a szakképzés feltétel- rendszerét, és régiónként két, il­letve a jövőben megyénként egy- egy térségi integrált szakképző központ kialakítására nyújt tá­mogatást. Ennek megvalósításá­ra a közgyűlés pályázatot készí­tett. Nógrádban a Stromfeld Au­rél szakközépiskola lehet a bá­zis. A pályázat beadását a köz­gyűlés, valamint Nógrád megye és Balassagyarmat önkormány­zata is támogatta. A sikeres elbí­rálás közel egymilliárd forintos fejlesztést hozhat a megye szak­képzésének. Kovácsné Czene Csilla hozzátette: a pályázat je­lentősége rendkívüli, hiszen ha elfogadják, nem csak a nappali, hanem a felnőttképzésben, vala­mint a munkaerő-piaci átképzés­ben is egy kibővült feltételrend­szerrel számolhatunk. Az alpolgármester asszony beszámolt arról is, hogy ifjúsá­gi központ létrehozását és a SITI új helyre, a régi „Hang-Ár” épületébe költözését javasolta a közgyűlés. Méhes András alpolgármester ismertette az első féléves költ­ségvetés teljesítését. Mind a ki­adási, mind a bevételi oldal a ter­vezettnél valamivel alacsonyabb szinten realizálódott. A működé­si feltételek tekintetében a bevé­telek az év végéig várhatóan megvalósulnak, és a fejlesztési területen - amelynél kisebb be­vételt prognosztizáltak - a csa­tornamű kft. privatizációja he­lyett más, választott megoldással egyensúlyba hozható a költség- vetés. Elkészült a terv, amely szerint mintegy 6,6 milliárd forintért ki­viteleznék a 2112-es számú te­hermentesítő útszakaszt - közöl­te Méhes András. A szükséges források biztosítása érdekében a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht. pályázatot fog benyújtani. Az útszakaszt a Kossuth úti cso­móponttól a Beszterce-lakótelepi erdészeméi történő becsatlako­zással alakítanák ki. Ez érint a városközpontban egy felüljárót, a sportcsarnoknál egy becsatla­kozást az új útra és annak to­vábbvezetését, a Móricz Zsig- mond úmál szintén egy felüljá­rót, valamint egy körforgalmat a visszacsatlakozásnál. A beruhá­zást még ebben a ciklusban sze­retnék megkezdeni. A kérdésről egy nyílt gazdaság- és városfej­lesztési bizottsági ülésen a lakos­sággal is egyeztetnek. A Karancs-Medves vonzásá­ban című északi városrész fej­lesztési program keretében el­készült a salgóbányai volt kaszi­nó épületrész engedélyezési ter­ve. Itt egy turisztikai tájközpont létrehozásáról van szó, mintegy 250 millió forint értékben. Az épület felújítási feltételeinek megteremtésére pályázatot nyújtottak be, amit a Magyar Madártani Egyesület vállalt, az önrész értékével és a későbbi üzemeltetés költségeivel egye­temben. Méhes András ezen a ponton fontosnak tartotta meg­jegyezni: az önkormányzat ko­molyan gondolkodik azon, hogy a külső városrészeken a lakossággal egyeztesse a 2005-2006 folyamán megoldás­ra váró feladatokat. Az alpolgármester beszámolt a csatornamű kft. privatizációja helyett létrejött megoldásról is. Eszerint a Veolia Water Hungary Rt. szakmailag belépett a csator­namű kft.-be. A szakmai tevé­kenységekre garanciát vállalt, így lehetőséget adott hitel felvé­telére a csatornamű kft.-nek. Ezt kölcsön formájában az önkor­mányzat megkapja, a törlesztést pedig a csatornamű nyereségé­ből származó osztalékból oldja meg. A szerződési rendszert jó­váhagyta a közgyűlés. Az üze­meltetési kérdés során Mátra- szele, Kazár és Vizslás önkor­mányzatával indul el a további egyeztetési folyamat. A közgyűlés zárt ülésen tár­gyalta a számlavezető pénzinté­zet kiválasztására irányuló köz- beszerzési eljárást. Eldőlt: egy­szerűsített, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás keretében választják ki a számlavezetőt. S. K. Négy szerelmes pár és jó pár facér fiú és lány. Együtt egy paradicsomi szigeten, ahol pokoli a hűség. A Kísértés egy ördögi szakítópróba, amelynek során eldől, hogy ki marad hűséges és kiből lesz áldozat? Vajon ki tud ellenállni párja nélkül is a kísértésnek? Majd elválik - az RTL Klubon. Naná! Első adás: október 8. (pentek) 21:00

Next

/
Oldalképek
Tartalom