Nógrád Megyei Hírlap, 2004. október (15. évfolyam, 229-252. szám)

2004-10-01 / 229. szám

2004. OKTÓBER L, PÉNTEK Nógrád Megyei Hírlap - 3. oldal NÓGRÁD MEGYE HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET Közlemény A Háromkő Takarékszövetkezet az 1989. évi 2. törvényerejű rendelet (2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja ügyfeleit, hogy egyes betétjeinek kamatlába a pénzpiaci trendekhez történő igazodás miatt - 2004. október 15-től megváltozik. A változással kapcsolatos részletes tájékoztatás a Takarékszövetkezet fiókjaiban kifüggesztett hirdetményben tekinthető meg. Háromkő Takarékszövetkezet A HVB Bank Hungary Rt Salgótarjánban nyíló lakossági fiókjába munkatársat keres az alábbi munkakörökbe: FIÓKVEZETŐ (referenciaszám: 150) Fő feladatai: A fiók vonzáskörzetének üzleti feltérképezése, akvizíciója, dinamikusan növekvő számú új ügyfél megszerzése, a fiók teljes körű irányítása és zavartalan működésének biztosítása. Elvárásaink: • Felsőfokú közgazdasági végzettség, • min. 3 éves bankban, üzleti területen szerzett gyakorlat, • értékesítési készség, értékesítés orientáltság, proaktivitás, • vezetői, irányítási és motiválási készség, • üzlet- és ügyfélorientált gondolkodás, • agilis, dinamikus személyiség, • kiváló problémaelemző és -megoldó készség, • csapatépítésben való jártasság, • előnyt jelent a vezetői gyakorlat. UGYFELMANAGER {referenciaszám: 155) Fő feladatai: Privát ügyfelekkel kapcsolattartás, tanácsadás. A privát ügyfélforgalom termékeinek értékesítése. Elvárásaink: • Közép- vagy felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, • bankban, üzleti területen szerezett legalább egy éves tapasztalat, • kiváló kommunikációs és értékesítési képesség, • felhasználói szintű számítógépes ismeretek, • előnyt jelent a pénztárosi és értékpapír területen szerzett tapasztalat, valamint a tárgya­lóképes angol- és/vagy németnyelv-tudás. KISVÁLLALATI ÜGYFÉLMANAGER (referenciaszám: 160) Fő feladatai: Akvizíciós tárgyalások lefolytatása, ajánlatok kidolgozása, hitel-előterjesztések készítése, tanácsadás a bank ügyfelei részére, a bank aktív és passzív termékeinek értékesítése. Elvárásaink: • Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, • bankban, üzleti területen szerezett legalább két éves tapasztalat, • kiváló kommunikációs és értékesítési képesség, • nagyfokú dinamizmus, • középfokú angol- és/vagy németnyelv-tudás, • felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Sikeres pályázat esetén Ön egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó bank tagja lehet, ahol szakmai fejlő- jj désre és versenyképes jövedelemre számíthat. Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel, fényképpel ellátott szakmai önéíétrájzát - a re- jj ferenciaszám feltüntetésével - juttassa el hozzánk, hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük. || Az önéletrajzokat a következő címre kérjük elküldeni 2004. október 11-ig: HVB Bank Hungary Rt. “ 1054 Budapest Akadémia u. 17. vagy humanpolitika@hu.hvb-cee.com Döntések személyi ügyekben (Folytatás az 1. oldalról) intézkedésekről. A jelentést kö­vető vitában a frakciók szóvivői érveket és ellenérveket vonul­tattak fel. A testület a Nógrád Megyei Levéltár igazgatói feladatok ellá­tására Tyekvicska Árpádot ne­vezte ki. Döntöttek arról is, hogy a Ludányhalászi Ápoló- Gondozó Otthon és Rehabilitá­ciós Intézetet Bereczné Kelemen Éva vezeti. A testület a Balassi Bálint Megyei Könyvtár élére Bódi Györgynét nevezte ki. Tizennégy napirendi pont megtárgyalása után - amelyben szerepelt Szécsény történelmi városmagja rehabilitációjának megvalósításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása és a közbeszerzési szabályzat mó­dosítása, amelyet a képviselők elfogadtak - kezdődött el a köz­meghallgatás. Az ülésen a pol­gárok, közösségek képviselői részéről sem egyéni, sem közér­dekű bejelentés nem hangzott el, így a közgyűlés a tájékozta­tók meghallgatásával folytató­dott. Dúzs József határőr ezredes, a Balassagyarmati Határőr Igazgató­ság igazgatója a megyénkre later­jedő határrendről és határforga­lom alakulásáról adott tájékozta­tót. Elmondta, hogy május l-jétől felgyorsult a határon az átkelés. Szlovák részről négy százalékkal nőtt a forgalom hazánk felé, míg a magyarok kilépése csupán egy­százalékos emelkedést mutat. Je­lentősen növekedett a két ország között a teherforgalom. Hajdú Katalin megyei tiszti főorvos Nógrád megye lakossá­gának egészségügyi állapotának helyzetéről, az ÁNTSZ nép­egészségügyi tevékenységéről számolt be. A képviselők megkapták a tá­jékoztatót a Nógrád megyei mentőszervezet 2003. évi mun­kájáról. Dr. Gótai László a Magyar Olimpiai Bizottság Nógrád me­gyei képviselője a MOB és saját munkájáról adott átfogó tájé­koztatót. A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ tevékeny­ségéről Tamási Ildikó számolt be. A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány tevékenységéről Mravcsik László megbízott ügyvezető adott áttekintést. A ITDH Nóg­rád megyében végzett tevékeny­ségéről Sándor Ildikó, az iroda vezetője tájékoztatta a képvise­lőket. A testület Altsach Ignác kisebbségi képviselő előterjesz­tésében megtárgyalta a me­gyénkben élő német nemzetisé­gűek helyzetét. SZENOGRÁDI FERENC Nagy­bemutatkozás Szécsény Dr. Nagy Andor, a Fidesz-KDNP-MKDSZ országgyűlési képviselő-jelöltje bemutatko­zott Szécsényben. Az est házigazdája a helyi női tagozat vezetője, Varga Krisztina volt. Az esten megjelentek á támogató pártok, szerve­zetek helyi vezetői: Kolosi Tibor, Varga Tibor, Oláh Róbert és Halasi AntaL A bemutatások és köszöntő után a zsúfolásig megtelt kamara­teremben helyet foglaló érdeklődők megis­merhették dr. Nagy Andor életét, a választó- körzetben eddig szerzett tapasztalatait, meg­választása utáni terveit. Többek között kiszá­mítható életet szeretne a családoknak, nyug­díjasoknak. Kiemelte a munkanélküliség problémáját, de a környék értékeire - népszo­kások, táj - is rámutatott. Hangsúlyozta, azok szavazatára számít, akik elégedetlenek az MSZP-SZDSZ-koalíció munkájával, akik nem akarják, hogy az eltelt két év folytatódjon to­vább és akik azt szeretnék, hogy 2006-ban új­ra Orbán Viktor legyen Magyarország minisz­terelnöke. POUT1KAI HIRDETÉS Hírek Innen-Onnan Nógrád megyéből PÁSZTÓ FOGADÓSZOBA. Juhász Gábor országgyűlési képvi­selő október elsején 14 órától tartja fogadónapját a pol­gármesteri hivatalban. Balassagyarmat ZENEI VILÁGNAP. Ma 18.30 órától hangversenyt ren­deznek a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola hangver­senytermében. Fellép a balassagyarmati dalegylet, a balassagyarmati kamaraegyüttes, a balassagyarmati rézfúvóskvintett és a Balasssi Bálint Gimnázium ve­gyes kara. Salgótarján MÉHÉSZKLUB. A méhészkedéssel kapcsolatos őszi teendők lesznek terítéken a méhészklub október 1-jei (mai), 15 órakor kezdődő összejövetelén, amelyet nem a szokásos helyen, hanem a megyeháza dísztermében tartanak. Bátonyterenye SAIGON-KLUB. Klubszerű összejöveteleket indít ok­tóber 2-án szombaton 20 órától az Ady Endre Művelő­dési Központban a Saigon zenekar. Eztán minden hó­nap első péntekén találkoznak. Szüreti mulatság Drégelypalánk Hetek óta lázasan készülőd­nek a drégelypalánkiak az októ­ber 2-án, szombaton megrende­zésre kerülő szüreti mulatságra. A községben évek óta megren­dezik a szüreti felvonulást, igazi nagy esemény ez a falu életé­ben. A fiatalok-idősek egyaránt várják, évről évre bővül a részt­vevők köre. A menetben elöl halad egy lo­vas a magyar zászlóval, őket ha­gyományosan a bíró és bíróné hintója követi, majd a zenészek kocsija. Mögöttük haladnak lo­vas kocsikon a palánki viseletbe öltözött házaspárok, utánuk a magyarlány-ruhás csőszleá­nyok, csőszlegények. Az elmúlt években egyre több általános is­kolás gyermeknek is varrtak vi­seletét, de beöltöznek még a pöttömök is. Nagy sikert arat­nak a „cigányok”, akik derültsé­get keltenek, amerre járnak. A szüreti menet a falu több pontján megáll, ahol rövid mű­sorral, körtánccal teszik színe­sebbé a felvonulást. A kisbíró ki­dobolja mi minden érdekes ese­mény történt ebben az évben és az esti mulatságra invitálja a több száz fős közönséget. A szülők finomabbnál fino­mabb falatokat és süteményeket készítenek az estebédre, melyre a felvonulás után kerül sor a művelődési házban. A szüreti felvonulást a hagyo­mányos szüreti bál zárja, ahol az este folyamán megválasztják a csőszlányok közül a „Szüret szépét.” Közel kétszázan öltik maguk­ra ezen a napon a népviseletet, amely bizonyítja: szüksége van az embereknek az ilyen jellegű összejövetelekre. SZABAD IDŐ, SZABAD VÁSÁR! A kedvező nyár végi időjárás is segítette az SVT-Wamsler Háztartástechnikai Rt. újabb ak- ciójának, a szabadidős termékeknek a vásárát, amely a készlet erejéig még folytatódik. ________________________fotó; gy. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom