Nógrád Megyei Hírlap, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-03 / 102. szám

BUDAPEST ORIGO vállalati számlavezetés havi 800 Ft-ért A|ánlatunK új ügyfeleink résiére siói. Amennyiben 2004. június 30-ig nyitja meg számláját, ajándékkal kedveskedünk. Részletek e hirdetményben. www.budipestliink.hu |BUDAPEST SANK Médiapartnerünk: FM radio 100.4 Éjjel-nappal egész Nógrádbaní www.radiofocus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK LA FIESTA ETTKRKM ES VENDKGLO MlNDKN'l rsrvi i w:.\ í:h sy,<nmvriw F B Kxi.r/.iv |B Kl/)ZK.\KVi:i vÁBin k \ ini> i vhhí 1 AszteJtoglal&a: 32/512-622 | Időjárás +22 ■ Alapvetően napos, száraz idő várható. A hőmérséklet délután­ra 22 fok köré emelkedik. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: Csörgő Balázs Telefon: (32) 416-455 Kattintson rá ! www.nogradmegyeihiriap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu Lottószámok ötöslottó (mm m JOKER: 7 2 0 8 2 5 HATOSLOTTÓ 9 lr7 71215 "9 01D 0 011 041Ö2 Felvonták a lobogókat Szombaton katonai tiszteletadás mellett vonták fel Pásztón a oldat városháza előtt a ma­gyar, illetve uniós lobogót a Himnusz, valamint az Öröm­óda hangjai mellett. Történelem Fő utca Szép vagy gyönyö­4 rű vagy Magyaror- ■ szág! - énekelte április oldat 30-án, pénteken esete Beregszászi Óigával a városi sportcsarnok közönsége az egykoron tiltott dalt... éIIl Tjjr* i « !_ _______1M Bravúros gyarmati pontszerzés A \TD T/D TO IdUUcllUgU IND 1/D ZjO. fordulójában a Balassagyar- mati SE bravúros játékkal oktal O-O-ás döntetlent ért el a fel­jutásra egyik legnagyobb esélyes Ka­posvár otthonában, pedig a vendégek mindössze három tartalékkal érkeztek. ■ Beléptünk Európa kapuján Történelmünk idő szerint utolsó nagy pillanatának nógrádi eseményei Salgótarján főterén Szili Katalin mondott köszöntőt Salgótarján/Kazár A megyeszékhely ünneplő közönségét a Fő téren dr. Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke üdvö­zölte.- Olyan világot kívánunk, ahol mindenki számára nyílik esély képessége ki­bontakoztatására, függetlenül anyagi helyzetétől, családi vagy lakóhelyi kö­rülményeitől - fo­galmazott az el­nök. - Olyan or­szágban akarunk élni, ahol a becsü­letes munka lehe­tősége, a biztonsá­gos megélhetés alapja mindannyi­unk számára. Azt hiszem minderre jobb feltételeket te­remthetünk abban a közösségben, Somoskő vára alatt ahova most beke­hogy a mai napon egymás mel­lett lobognak kontinensünk ün­neplő tömegei felett az unió vagy akár, ahogy itt látom a pár­tok, vagy a májusi ünnep zász­lói. Akik ez utóbbiakat hordoz­zák joggal érezhetik magukat itthon e formálódó közösség­ben. Én úgy gondolom mind­méltó helyet kapott a rendezvény rültünk. Viszont mindezeken együttesen kell munkálkod­nunk. Nekünk új és a régi tagor­szágok polgárainak, s mind­azoknak akik ma Londontól Varsóig együtt ünnepelik velünk május 1-jét. Remélem nem sér­tem senkinek az érzékenységét, ha természetesnek találom, annyiunknak együtt kell mozog­nunk, működnünk abban, hogy a nemzeti öncélúságot és a né­peket megosztó ellentéteket visszaszorítsuk. Őszintén töre­kednünk kell más emberek és népek megismerésére, megérté­sére és megbecsülésére. Itt, Sal­gótarjánban, közel a határhoz külön fontos ezt el­mondanunk. S mi elődeinknek tekint­jük azokat, akik a viharos XX. század­ban, hogy József At­tila szavaival szól­jak: fehérek között voltak európaiak, gyakran csak lélek­ben és most amikor valóságos polgárai leszünk az egyesült Európának büszke- m séggel gondolok az------------— ő hősiességükre, s tö rténelmünk valamennyi elkö­telezettjére. Folytami szeretnénk azt a művet, amiért valamennyi­en fáradhatatlanul munkálkod­tak, s remélem, hogy ebben az új világban méltók lehetünk hozzá­juk . a demokratikus és szociális Európa építésében. Hazaérkez­tünk. Hazaérkeztünk abba az Európába, amely mindig is a hazánk volt. Remélem, ez az ismételt otthonra találás megteremti mindannyiunk szá­mára ebben az or­szágban a megélhe­tést, boldogulást, a gyarapodást és a méltó jövőt - mond­ta dr. Szili Katalin. Ezt követően az európai uniós pá­lyázat eredmény- hirdetésére került sor. Az általános is­kolák tanulói közül fotói gócs éva 3 legjobb képző­----------------művészeti alkotás h armadik díját megosztva Sirkó Zita és Danyi Ágnes kapta, má­sodik helyen végzett Máté Ale­xandra, első lett Berki Ákos. A képzőművészeti pályázat kö­zépiskolás kategóriájában har­madik helyezést ért el Lengyel Máté, második lett (Folytatás a 3. oldalon) Magyarnándor/Ipolynyék/Balassagyarmat/ Balassagyarmaton, a határt is jelentő Ipoly folyó hídján magyar-szlovák Regionális Európa-napot tartottak, amin Magyarnándor és Ipolynyék (Vinica) községek képviselői találkoztak. Stefan Galambok repültek, magyar, szlovák és uniós zászló lengedezett... Tóth, Ipolynyék polgármestere beszédében el­mondta: történelem íródott ismét. A felvidéki ma­gyarok 83 évig el voltak szakítva az anyaországtól, de most végre ismét egymásra talált a két nép, s „egy nagy család tagja lett”. Magyarnándor polgármestere, Sándor István a könnyekig meghatódott. Úgy érzi, hogy nem csak a határok nyíltak meg, de a szívek és a lelkek is. Erre vágytak már jó ideje, s csak rajtuk múlik, hogy hogyan tovább. Dr. Szandai László, a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal veze­tője is köszöntötte a magyar és szlovák vendégeket. Beszélt Euro- péról, a görög mitológia jeles alak­járól, a május 1-jei népszokásokról, s mindarról a lehetőségről, mely három kulcsszóval, a bizalommal, együttműködéssel és a szorgalom­mal működik majd. Az ünnepség után átvágták a magyar-EU-szlo- vák szalagot és útjára bocsátottak jó néhány tucat galambot is. FOTÓI G. É. _______ ____________ __ ■ K OCCINTÁS AZ IPOLY HÍDJÁN. Lombos István Balassagyarmat, és Margita Durkovicova, Szlovákgyarmat polgármestere együtt kö­szöntötték a határátkelőn egybegyűlteket az uniós csatlakozás pilla­natában. (CIKKÜNK A 4. OLDALON.) fotói rigó tibor TÖRTÉNELMI TÁVLATOKBA VEZETŐ VONATÚT. Ipoly völgyi J vonatozáson vettek részt a határ által elválasztott régió politikai, ön- kormányzati és gazdasági életének képviselői az uniós csatlakozás előtt. (TUDÓSÍTÁSUNK A 2. OLDALON.) fotói rigót. EVELIN, AZ ELSŐ UNIÓS BABA. A balassagyarmati kórházban május 1-jén 8 óra 35 perckor, három kiló 15 dekával, megszületett Nógrád megye első EU-s polgára, a rétsági Nagy Evelin. fotó. gócs 977121590100004102

Next

/
Oldalképek
Tartalom