Nógrád Megyei Hírlap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

Médiapartnerünk: fm radio 100.4 Éjjel-nappal egész Nógrádban! www.radiofocus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK LA FIESTA I ÉTTEREM ÉS VENDÉGLŐ MOXAPI V A( SOHAEST Március 6.-20 or A Aszt&gofelaJÁ^: 52/512-622 | Időjárás ■ A reggeli kb. -4 fokról dél­utánra kb. 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is élénk északi szél fúj. A hófúvás ve­szélye csökken. Időnként kissé felszakadozik a felhőzet, de zömmel borús lesz az ég. Ügyeletes újságíró: Csörgő Balázs Telefon: (32) 416-455 Kattintson rá! www.nogradmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.astronet.hu www.gyongy.hu K Lottószámok ÖTÖSLOTTÓ i 00 $9 ) Ó£ 1 JOKER: 2 8 0 4 8 9 HATOSLOTTÓ 9 771215"901000" 04051 „Ne hagyd abba!” Ebben az évben ünnepli jjjj megalakulásának 25. évfor­dulóját a hazai népzene- oidai mozgalom élvonalába tarto­zó salgótarjáni Dűvő együttes. Negyedszázados mun­kájukat számos különdíj, együttesi nívódíj, hanghordo­zó és a közönség megbecsülése jellemzi. HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET Egyedi lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. Félre a lovakkal! Fóton rendezték meg a hét végén a i mm Futapest Futóklub oldal Cross 5 téli sorozatá­nak harmadik versenyét, ahol a salgótarjáni Langer Olivér újra biztos győzelmet aratott. Csongrády Béla Negyven év napilapként Világ proW*ár|M. egyesülj etek í NOGRÄP »I SOSíl» WSOTÍl BIÍOTT! *S A MÍGTII TANÁCS \.KViA XX. fiVF.: M S»AM An: S® filUr IMi HAmnS 1 VASAMAT* Sajtótörténeti szempontból jeles nap a mai. Legalábbis itt, a mi szőkébb hazánkban. Ugyanis éppen negyven esztendeje, 1964. már­cius elsején indult útjára a „Nógrád Megyei Hír­lap” jogfolytonos elődje: a „Nógrád”, a megye első napi­lapja. Az idősebb korosztályú olvasók emlékezhetnek az előzményekre is: az 1948. má­jus 1-jével - a ,Munkás” és a „Nógrádi Hírek” egyesítésével - létrejött „Szabad Nógrádira, majd 1957-től a „Nógrádi Nép­újságonz ------------------­E zekhez képest azonban korszakos jelentőségűnek bizonyuk a „Nóg­rád”, hiszen ebben a megyében is meggyöke­reztette a helyi napilap létá, amely természe­tesen minőségi változást, mondhatni ugrást jelentett a szerkesztésben, a lap tartalmában és formájában, olvasottságában egyaránt. Megsokszorozódott az ország számos területé­ről toborzott újságírók, szakemberek létszáma és ugyan a szerkesztőség helyszíne, az akkori városi tanács mögötti domboldalon, méltat­lan volt egy megyei napilaphoz, de a műhely­munka, a rovatokra alapozott szerkesztési metódus már ott elkezdődött, majd a nyomda melletti új sajtóházban folytatódott az első fő- szerkesztő, Gotyár Gyula - aki hosszú éveken állt a lap élén - irányításával. A „Nógrád” 1990 tavaszáig jelent meg - a rendszerváltás előtti korszak egyik sajátossága­ként a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapjaként - majd 1990. április 3-tól az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. áltcúi privatizá­lással az „Új Nógrád” cím került a fejlécre. Ettől az időponttól számítva jár a jelenlegi lap a XV. évfolyamában. „Nógrád Megyei Hírlap”-ként 1992. február 3-tól jelenik meg az újság az Egri Nyomda Kft. előállításában. A számítógépes szerkesztésű lap oldalai - az országban elsőként - telefonvonalon továbbutaltak a távoli nyomdába amely 1995- ben tulajdo­nosa, ki­adója is lett a „ Nógrád Megyei Hír- lap”-nak. 1999 óta a nyomda égi­sze alatt működő rét is. Ennek következtében frissebb szemléle­tű, gazdagabb hírtartalmú, esztétikusabb megjelenésű lap készül a megyeszékhelyi Er­zsébet téren, mint a korábbi évtizedekben. Rá­adásul az alaplaphoz a hét végeken „Vasár­nap Reggel" címmel olvasmányos magazin, hétközben pedig „Grátisz” címmel piacképes hirdetési újság is társul. A megye városainak, kistérségeinek életéről folyamatosan regioná­lis mellékletek tudósítanak, s rendre napvilá­got látnak a Nógrádi Média tematikus összeál­lítású saját kiadványai is. A szerkesztőségi, ki­adói kollektiva jobbára tehetséges fiatalokból tevődik össze, bár a szerkesztők, a külső munkatársak között akadnak olyan tapasz­talt újságírók is, akik már a napilap indulásá­nak időszakában, sőt azt M megelőzően is itt voltak. (E sorok írója is négy évtizede tudhatja magát a megyei lap szeizői gárdájához tar­tozónak, s több mint tíz esztendőn át végzett főállá­sú szerkesztői feladatokat is.) — ---------------Egy újság életében negy­ven év mindenkor tekinté­lyes múltnak számított, manapság pedig - ami­kor jönnek-mennek a különböző sajtótermékek- különösen megbecsülendő. Az első szám meg­HU A PARASZTEMBERNEK ILLIK DOLGOZNI — 5. oldal NÓGRÁDI HÍRLAP BALASSAGYARMAT BÁTOíYTÉRENT MEGYEI : PÁSZTÓ HÉTSAG. SALGÓTARJÁN. SZÉCSéN» VAROSOK ÉS KÖSNYÉKÜK NAPILAPJA YAM SZÁM ÁRA 9,«) FORINT önálló gazdasági egység, a Nógrádi Média Ki­adói Kft. jelenteti meg a megye egyetlen napilap­ját. Negyven év alatt nagyon sok víz folyt le az Ipolyon, de még a Tarján-patakon is. A politi­kai rendszer változása, a társadalmi fejlődés alapjaiban módosította a megyei lap iránti igényeket, s nagymértékben korszerűsítette az újságkészítés mechanizmusát, feltételrendsze­jelenése óta - mint fentebb jeleztük - szinte min­den megváltozott a megyei napilap környékén, van azonban egy állandó eleme is a szerkesztés­nek, mégpedig az olvasó szolgálatának szándé­ka, a hűséges előfizetők a rendszeres vásárlók hirdetőpartnerek bizalmának megtartása, s az újak érdeklődésének felkeltése. A „Nógrád Me­gyei Hírlap" jövője sem épülhet másra, mint e nemes célok megvalósítására Tizenöt éve lett város Bátonyterenye Évfordulót ünnepelnek Bátonyterenye lakói ma: éppen 15 éve annak, hogy a települést várossá avatták. Ebből az alka­lomból rendeznek ünnepséget, mely délután öt órakor kezdő­dik az Ady Endre Művelődési Központban. A Himnusz el­hangzása után köszöntőt Vanya Gábor, a város polgármestere, ünnepi beszédet Juhász Gábor országgyűlési képviselő, a város díszpolgára mond. Ezt követően a város iskolái­nak tanulói kulturális műsorral kedveskednek a 15 éves város­nak. A rendezvény záróakkord­jaként Molnár József alpolgár­mester nyitja meg azt a gyer- mekrajz-kiállítást mely „Az én városom, Bátonyterenye” címet kapta, s melyre 150 rajzot készí­tett a város diáksága. Fórum a megyeházán Salgótarján A közigazgatási rendszer kor­szerűsítése, ennek kistérségi fel­adatai, a megye tömegközleke­dése, a kistelepülések érdekér­vényesítő képességének erősíté­se és az önkormányzati pályáza­ti lehetőségek lesznek többek közt terítéken március l-jén, hétfőn Salgótarjánban, a megye­házán 11 órakor kezdődő önkor­mányzati fórumon. A Települési Önkormányzatok Országos Szö­vetsége (TÖOSZ) rendezvényén az említett témákról dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára, dr. Bekényi József belügyminiszté­riumi főosztályvezető, Szabó Ist­ván vezérigazgatói biztos tart előadást. Várvédő „iskola” indul Hollókő A középkori lovagi életből kap­nak ízelítőt, s ha a rátermettségük, a vitézségük bebizonyosodik, akár lovaggá is üthetik azokat, akik a Szent László Lovagrend irányításá- , val vállalnák a híres hollókői vár védelmét. A nevezetes erődít­ménybe a múlt év tavaszán „költö­zött be” a gyömrői alapítású Szent László Lovagrend néhány tagja. A helyi önkormányzattal megálla­podva, a középkor hangulatát idé­ző állandó, látványos programmal - vitézi tornával, fegyverhasználati Táncos bevétel Karancsalja Jól sikerült a településen na­pokban megrendezett sportbál. bemutatókkal - gazdagítják a vár mai mindennapját a helyiek, még inkább a világörökség nógrádi gyöngyszemére kíváncsi turisták örömére. S az idei tavasszá minden bi­zonnyá még pezsgőbb lesz a hol­lókői váélet. A Szent László Lo­vagrend ugyanis - élén Polgár Pé­terrel - hogy sorát gyarapítsa, szí­vesen vállalkozna leendő bajvívó tásak, apródok, vitézek képzésére a vadregényes környezetben. Aki élni kíván a párját ritkító ajánlattá, a Hollókőért Közalapít­vány telefonszámán érdeklődjön. CSIPKÉS-FODROS HÉT VEGE. Csipke-hétvégét rendeztek az elmúlt hét végén Terényben, ahol az ország minden tájáról ér­kezett csipkekészítőktől leshették el az érdeklődők e szép mesterség fortélyait. (KÉPES-SZÖVEGES BESZÁMOLÓNK A 2. OLDALON) ____________________________________________________________________________________________________________________________FOTÓI 0ÓC8 ÉVA A sportegyesület kapta meg a rendezvény teljes bevételét, az összegből felszereléseket vásá­rolnak a régiek helyébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom