Nógrád Megyei Hírlap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-11 / 134. szám

2002. JÚNIUS 11., KEDD SZÉCSÉNY MEG YEI KÖRKÉP BÁTONYTERENYE RÉTSÁG 3. OLDAL Dinamikusan fejlődő coop-forgalom Beszállítói árubemutató a mihálygergei kultúrotthonban „Ajándékkal” ünnepelték az olvasót Megnyíltak a megyei könyvtár új részlegei - Átadták a Balossi-díjakat Színpompás árubemutatót szerveztek tegnap a mihá­lygergei kultúrotthonban, tizenöt beszállító részvételével. A hagyományos folklórprogram ezúttal házi kenyérsütéssel is kiegészült, dr. Egyed Ferdinánd jóvoltából. A gazdag programnak nem­csak a hatékony marketing volt a fő motivációja, hanem az a körül­mény, hogy a vendéglátók, jelen esetben az Északkelet Pro-Coop Rt. salgótarjáni raktárközpontja a régió legdinamikusabb fejlő­dését produkálta az év eddig eltelt öt hónapjában. Nem ki­sebb célt tűztek ki a tarjám bázis számára, minthogy két­százmillió forinttal növelje forgalmát év végére a tavalyi­hoz képest.- Idén rendkívül dinami­kus fejlődést tervezünk a coop-hálózat és a forgalom te­kintetében egyaránt - mondta el érdeklődésünkre Kozs- nyánszky Gyula, az Északke­let Pro-Coop Rt. cégvezetője.- Üzleteink fokozatosan ala­kulnak át, szépülnek, korsze­rűsödnek, ami az év első öt hónapját figyelembe véve ár­bevételben is tükröződött. Új — coop-boltok lépnek be a hálózat­ba szerte a régiónkban, egyrészt franchise-partnerként, másrészt azáltal, hogy 28, a Nord-Orient Kft.-hez tartozó üzlet került át az üzemeltetésünkbe. Hasonló el­képzelések más megyékben is vannak. A cégvezető elmondta, hogy a salgótarjáni raktár forgalma rend­kívül jól alakul ebben az évben. Olyannyira, hogy most már a ki­szolgálás korszerűsítése jelenti a legnagyobb feladatot. E célból be­vezetik az egységrakományos ki­szolgálást, ami akár tízszeresére is növelheti a raktár kibocsátó ké­pességét.- Ugyancsak ebben az évben indul be országos szinten egy számítástechnikai projekt, amelynek keretében a maxi és a közepes coop-üzletekben, vala­mint a régióközpontokban is tel­jesen új, a korábbinál lényegesen fejlettebb számítógépes park épül ki. Ennek természetesen a legna­gyobb előnye, hogy közvetlen Kozsnyánszky Gyula cégvezető összekapcsolásban leszünk az üzleteinlckel, de mód nyílik a be­kapcsolt boltok számítógépes adatfeldolgozására is, a vonalkó­dos rendszer bevezetésére. A projekt országosan 8 milliárd fo­rintot meghaladó fejlesztést je­lent - mondotta Kozsnyánszky Gyula. Az Északkelet Pro-Coop Rt. május végéig 6 és fél milliárd fo­rint forgalmat ért el, bár még az új „Orientes” üzletek nélkül. Év végére a miskolci központ 17 mil­liárdos árbevétellel számol. Ha fi­gyelembe vesszük, hogy az első fél év „hozza” az éves forgalom 45 százalékát, a kitűzött cél reá­lisan teljesíthető.- Nagy örömünkre ugyancsak növekedett a coop-márkater- mékek irántí kereslet, hiszen ta­valy a forgalom 22 százalékát ad­ták - mondotta a cégvezető. - Napjainkban több mint 250 ter­mék viseli a márkalogót, ráadásul már két kategóriában: a normál­ban és a prémiumban. A kör ter­mészetesen folyamatosan bővül, szélesedik.- Egy-két héten belül bevezet­jük a rollikocsis kiszállítást - erő­sítette meg dr. Egyed Ferdinánd, salgótarjáni raktárigazgató. - E megoldással elsősorban az áruátvétel idejét lehet lényege­sen gyorsítani. A rendezvény házigazda szerepét is elvállaló dr. Egyed Ferdinánd elmondta, hogy ta­valy 1,8 milliárd forintot meg­haladó nettó forgalmat értek el, idén a célkitűzés 30 millió­val haladja meg a kétmilliárd forintot.- A felfutás elsősorban a coop-rendszemek köszönhe­tő, a kedvező árpolitikánknak, s nem utolsósorban a coop- márkatermékeknek - foglalta össze a raktárigazgató. - Ma már megközelítőleg száz üz- — letbe szállítunk, többségében áfész-érdekeltségű gazdasági tár­saságok boltjaiba. A tegnap délelőtti árubemuta­tón részt vett a Bella Hungária Kft., a Bonbonetti Rt., a Brau Hungária Rt., a Forest Papír Kft., a Gyulai Húskombinát Rt., a Haribo Hungária Kft., a Kometa 99 Kft., a Kotányi Hungária Kft., a Mary-Ker Kft., a Mocca-Negra Rt, a Szobi Szörp Rt., a Stollwerck Budapest Kft., a Vitapress Kft., a Dymol Rt. és a Kutevin Kft. A ra­gyogó hangulatról a helyi kultú­rotthon hagyományőrző együtte­sei gondoskodtak, így a Tücsök ifjúsági népzenei együttes, az Ipoly néptáncegyüttes, a Döngi- csélő gyermek népzenei együt­tes, valamint a szájharmonika­együttes. (Folytatás az 1. oldalról) a könyvtárosok, hanem az olvasók igénye határozza meg. - Már nem csak üres mondat, hogy az informáci­ós társadalom alapintézmé­nye a könyvtár - mondta el Skaliczky Judit utalva az Internet könyvtári térnyeré­sére. Mint hangsúlyozta, el­sődleges cél, hogy az infor­máció mindenkinek hozzá­férhető legyen: ez ugyanis alapvető állampolgári jog. Az osztályvezető végül a közönség előtt jelentette be: minisztériumi pályázaton további egymillió-kétszáz­ezer forintot nyert a megyei könyvtár a Palócföld digita­lizálási munkálataihoz.- Kívánom, hogy a könyvtár dolgozói ugyanazzal az erővel, és ugyanazzal a lelkesedéssel, mellyel eddig tették dolgukat, tevékenykedjenek a jövőben; én pedig ígérem, hogy a mi­nisztérium könyvtári osztálya továbbra is támogatni fogja a fejlesztéseket - zárta szavait Skaliczky Judit. Dr. Skaliczky Judit megnyitóbeszéde Az átadási ünnepség végezté­vel Oroszné Katona Anna átadta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által nyolc éve alapított Balassi- díjakat az ez évi nyerteseknek. A könyvtár kitüntetését Kővári Józsefné, Balláné Kollár Anna és Bánkúd József vehették át. Az ünnepi könyvhét rendkí­vül gazdag programsorozatában tegnap bemutatták a Mikszáth Kiadó új, „Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései” című kötetét. Ma 10 órakor a városházán Vizy E. Szilveszter, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnöke tart elő­adást, 17 órakor pedig a könyv­tárban a „Gömörország” című, ri­maszombati irodalmi folyóirat mutatkozik be. Ingyenesen elérhető már az Internet FOTÓ, QYUR1ÁH T. „Illatos” vállalkozás Herencsényben Kertészmérnökből lett gyógy növény termesztő: termeszt, feláolgoz, tanácsot ad és kutat (Folytatás az 1. oldalról) A feleségem külkereskedő, ami nagyon fontos: érdekli őt is a gyógynövényszakma, szíwel-lé- lekkel részt vesz vállalkozásunk­ba. Azóta egy volt fővárosi kollé­gámat is sikerül megnyernem a munkához, ő is a csapatot erősíti.- Hogyan kezdődött?- Öt éve a földprivatizáció ide­jén hívtak le erre a vidékre, mondjak véleményt a földről, van-e esélye itt a gyógynövény­termesztésnek. Megszerettem a tájat, majd földet is vettem, ké­sőbb házat, ahová már hoztam a családomat. Az önkormányzati vezetéssel, a faluban élőkkel jó, sokukkal barátí kapcsolatban ál­lok. Harminc, többségében herencsényi embernek adok munkát, megélhetést. A kölcsö­nösség jegyében segítjük egy­mást, hiszen azonosak az érdeke­ink: a saját és az itt élők boldogu­lása. Hogy nem volt terméketlen, eredménytelen Praszna úrék ed­digi munkája, arra néhány kiváló példa: az FVM-től elnyerték a be­mutatóüzem címet, agrár-kör­nyezetvédelmi mintagazdasággá váltak... Ez a folyamat is jelzi a tu­lajdonos végleges szándékát, gyógynövénytermelés és -feldol­gozás, a termelőknek szaktanács- adás, egyben kutatóhelyként az észak-magyarországi régió szel­lemi műhelyévé válni...- Az EU-csatlakozás, s az abból várható következmények, termé­szetesen jómagam csak a gyógy­növénypiaci elvárásokra gondo­lok, ezt a sokszínűséget kívánja majd meg tőlünk. Természetesen az erre való felkészülésre idő kell, s egy biztos alapokon álló terme­lési háttér megteremtése. Jelenleg „minden fronton harcban ál­lunk”, de a termelés biztonsága a pénzügyi stabilitás megteremtése a legfontosabb számunkra. Öt év alatt sikerült kiépíteni egy közel 800 négyzetméteres tároló- és szárítókapacitást, üzemépüle­tünkben gyógy-, fűszer- és aroma­növények magjának gépi tisztítá­sát végezzük és hazai és külföldi megrendelők számára csomagol­juk. Rendelkezésünkre áll egy 250 hektáros termőterület és az ehhez szükséges talajművelő gép­park is. A gyógynövény-feldolgo­zás jövőbeni célunk, a bővítést szolgálja a közelmúltban átadott szociális épületünk, amelyben ép­pen erre gondolva már ún. fekete­fehér öltözőket alakítottunk ki - végez rövid összegzést az eddig végzett munkáról Praszna úr. Az egyetemi előadóból lett vállalkozó elismerően szól a Nógrád megyei földművelési hivatalról, a megyei munkaügyi központról és a terü­letfejlesztési tanácsról éppúgy, mint a Földművelési és Vidékfej­lesztési Minisztériumról, amelyek pályázati rendszereiken keresztül támogatták és támogatják az ígé­retesen gyarapodó céget. - Termé­szetesen pályázni is tudni kell, a szerencse kevés hozzá ha hiány­zik a szakértelem - jegyzi meg az ügyvezető igazgató. - Jól tudom hasznosítani kertészmémöki, ok­tatói diplomámat, s agrárközgaz- dászi végzettségemet, de a pályá­zatkészítésben más munkatár­sam is részt vesz. Tudja ez na­gyon fontos dolog, de emellé még jócskán kell saját erő, sőt hitel is. Ha majd a fölvett kölcsön össze­gét sikerül megfelelő ütemben törlesztenünk, akkor jutunk egyensúlyba és leszek a jelenlegi­nél is optimistább - teszi még hozzá, miközben máris invitál öreg terepjárójába, s irány a falu­széli mintakert, vagy ahogy ven­déglátóm nevezi: gyűjteményes kert... Az egykori szemétlerakó hely környékén most virágzó parcel­lák sorjáznak, néhány asszony hajladozik, kapálják a gyomtól az ültetvényt.- Jó három hektáron, valami­vel több mint 200-féle gyógynö­vényt, köztük számos vadon ter­mőt tudunk bemutatni. Fontos célunk az, hogy a vadon termő fajtákat megmentsük, s a biológi­ai alapok védelmére génbankot hozzunk létre. Erre azért is szük­ség van, mert a jelenlegi, s a jövő­beni EU-szabályok a vadon ter­mő gyógynövények felhaszná­lást, feldolgozását, forgalmazását szigorúan szabályozzák. Ha majd eljön az idő, meg kell felel­nünk ennek az elvárásnak: felké­szülünk üzemi körülmények kö­zött történő termesztésükre. A gyűjteményes kert, amolyan szakmai, tudományos terep is: rendszeresen látogatják kirándu­láson, üzemi gyakorlaton részt vevő egyetemisták, főiskolások. A gyűjteményes kerti kirucca­nás után Praszna Lajos ügyveze­tő igazgató még búcsúzásként megjegyzi:- Idén még hallanak rólunk, még ebben az évben szeretném beindítani a termelés integráció­ját. Összefogva a környékbeli kis­termelőket, vetőmagot juttatva nekik, szaktanácsadással, kisgé­pekkel segíteni munkájukat. Meggyőződésem, hogy ez az ága­zat még nagy szerepet játszhat a jövő vidékfejlesztésében, a vidé­ken élők boldogulásában. SZABÓ GY. SÁNDOR Praszna Lajos: a gyűjteményes kert gyógynövény „génbank” is egyben... _______________________________________________________________i SZERZÓ FELVÉTELE H ÍREK BALASSAGYARMAT NÓGRÁD LIBERÁLIS KÖR. Legközelebbi vendégük Heller Ágnes filozófus lesz, aki „Újpopu- lizmus nálunk és más nemzetek­nél” címmel tart előadást a Ma­dách Imre Városi Könyvtárban jú­nius 11-én, kedden 18 órai kezdet­tel. Házigazda: Smitnya Sándor. HATÁRŐR-FOGADÓSZOBA. A Balassagyarmati Határőr Igaz­gatóság igazgatója a második fél évben minden hónap elején, pénteken tartja fogadónapját: Július 5-én, augusztus 9-én, szeptember 6-án, október 4-én, november 8-án és december 6- án 9 órától 12 óráig. A fogadó­napra az igazgatói vezetésnél le­het bejelentkezni (2660 Balassa­gyarmat, Ady Endre út 2. Tele­fon: 06-35-300-599/8001 mel­lék) hivatali időben 8-16 óráig. SZÉCSÉNY VÁROSKÖNYV. A Mikszáth Ki­adó „Nógrád megye települései” sorozatban jelentette meg Szenográdi Ferenc „Szécsény” című könyvét. A kötetet dr. Limbacher Gábor, a Nógrád Me­gyei Múzeumok igazgatója mu­tatja be június 12-én, szerdán 18 órakor a Kubinyi Ferenc Múze­umban. SALGÓTARJÁN GAZDÁRA VÁRVA. Felnőtt né­metjuhász, skótjuhász, pumi- mudi keverék, szálkás szőrű tacskó, németjuhász és egyéb keverékkölykök szeretnének gazdához jutni. Érdeklődni a Gazdikereső Közhasznú Alapít­ványnál lehet a 32/311-840-es számú telefonon. Palóc nyelvjárásról értekezett a nyolcadikos lapujtői diáklány Nem mindennapi esemény színhelye volt az elmúlt hét szer­dáján a Veszprémi Egyetem pá­pai kutatóintézetének „Magyar terme”. Regionális és országos megmérettetésen átesett fiatal kutatók védték meg pályamun­kájukat dr. Zsolnai József, dr. Hu­szár Ágnes, dr. Orosz Sándor, dr. Tóthpál József és dr. Hars György az MTA doktorai, valamint az op­ponensi szerepet betöltő Kiss Al­bert előtt. Nógrád megyéből Mol­nár Etelka, a karancslapujtői Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola 8. b osztályos tanulója kapott meghívást a ran­gos eseményre. Előadása - Palóc nyelvjárás Karancslapujtőn - nagy sikert aratott. Pályamunká­Molnár Etelka előadását tartja m ját a közeljövőben megjelenő al­manachban olvashatjuk, melyet az egyetem pápai kutatóintézeté­nek munkatársai szerkesztenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom