Nógrád Megyei Hírlap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-11 / 134. szám

4. oldal - Nógrád Megyei Hírlap M 0 Z A I K 2002. JÚNIUS 11., KEDD Gátat vetnének az Ukrajnából zúduló árvíznek A NATO megbízásából Ukrajnában dolgozik egy szakértői csoport azzal a céllal, hogy megelőzzék a Magyarországra és Szlovákiára zúduló árvizeket. A csoport tagja a salgótar­jáni Manga Mihály, a Központi Különleges Mentőszolgálat mentési vezetője is.- A szakértői csoport feladata, hogy felmérje Ukrajnában az ár­vízvédekezés helyzetét, a folyó­szabályozást - mondta lapunk­nak Manga Mihály. - Gyakori Ukrajnában a heves esőzés, nem ritka, hogy néhány óra alatt any- nyi csapadék zúdul le, mint más­kor egész évben. Három napot már kinn töltöttünk Ukrajnában, bejártuk a Kárpátok vízgyűjtő ré­szeit. Rettenetes helyzet van Kárpát­alján - tette hozzá a mentési ve­zető. - Az éhezés mindennapos­nak mondható, de maga az ár­vízzel kapcsolatos helyzet is szörnyű. A víz elmosta az utakat, a vasútvonalakat, a hidakat, bár a legfontosabb hidakat már újjáé­pítették. Egy sávon járható alkal­mi, földből kivájt utakon lehet közlekedni. Három nap alatt jártuk be az érintett területeket, ez volt az el­ső felmérés. Ez alapján kell kiala­kítunk a véleményünket, hogy milyen irányban lehet továbblép­ni annak érdekében, hogy az uk­rán Kárpátokban védelmi rend­szerrel bírjon a víz, és ne kapjuk meg a Tiszán keresztül minden évben az árvizet. Magát Ukrajnát mindez különösen érinti, hiszen saját folyóik őket árasztják el.- Milyen megoldás körvonala­zódik?- A legfontosabb a kényszertá­rozók építése, ahol „raktározni” lehet a lefolyt vizet. Ennek egyik eszköze lenne a kiskörei víztáro­zó, ami viszont nem épült meg teljesen, 1 méter 80 centiméterrel kisebb vízállást tud csak tárolni, mint amennyire eredetileg ter­vezték. Több kényszertározót is terveznek, a határ közelében is. A NATO támogatására azért van szükség, mert Ukrajnának nincs erre pénze. A csoport tagja Magyarország korábbi NATO-attaséja, aki vég­zettsége szerint vízügyi mérnök, és a Gyors Újrakezdésért Alapít­vány vezetője is.- Az első bejáráson vannak te­hát túl. Mi lesz a folytatás?- Több része lesz még a mun­kának, így a tervezés időszaká­ban is Ukrajnában leszünk. A ki­vitelezés valószínűleg már nem érinti a csoportunkat. Manga Mihályék egyébként lassacskán otthonosan mozog­nak már Ukrajnában, hiszen ta­valy három hetet töltöttek ott, akkor konkrétan az árvíz okoz­ta vészhelyzet mentési feladata­ival foglalkoztak. Hajóval jártak be a településekre, és hozták ki onnan a betegeket, gyerekeket, öregeket, a szülő nőket, a sür­gős egészségügyi ellátásra szo­rulókat. DUDELLAI ILDIKÓ „Nyílt finn piac” Budapesten A Budapesten a közeljövőben megalapítandó Finn Agora működési alapelve a kulturális, tudományos és gazdasági élet, a civil szervezetek nyílt, technológiai súlypontú, inter­aktív együttműködési hálózatának létrehozása. Az intézmény központi fel­adatát a kapcsolódási pontok létrehozásában határozza meg. Ez okból kifolyólag az intézet munkaneve Finn Agora - nyílt finn piac, amely a statikusabb intézetfelfogásnál jobban kifeje­zi a nyílt, hálózatszerű működé­si elvet. A Finn Agora elősegíti a finn kultúra, tudomány, gazda­ság és technológia magyarorszá­gi ismeretét, valamint fejleszti az együttműködést Magyaror­szággal az említett területeken. A Finn Agora nem csupán képviseli a finn kultúrát, hanem hálózatként elősegíti és fejleszti a két ország közötti hosszú távú együttműködési projekteket. A Finn Agora működési koncepci­ója a gazdasági és technológiai összefüggések hangsúlyozásá­val a jelenlegi kulturális és tudo­mányos intézetek koncepciójá­nál bővebb és sokrétűbb. Új fo­galom bevezetésére van szük­ség: külföldi finn együttműkö­dési hálózatok. A Finn Agora állandó műkö­dési formái: portál fenntartása, az egész hálózatot átfogó adat­közlés, kapcsolatok építése, ko­ordinálása, konzultációk, mű­vészek, kutatók és diákok tá­mogatása, rendezvényszerve­zésben való közreműködés, a nyelvoktatás támogatása, vala­mint időszerű projektek kidol­gozása az együttműködési há­lózatban. Az intézmény működésének biztosítása érdekében 2002. má­jus 29-én Helsinkiben megala­kult a Finn Agora Alapítvány, amely létrehozza és működteti a Finn Agorát. Szándékunk sze­rint az intézmény és az új háló­zat még az idén megkezdi mű­ködését. A finn nagykövetséggel és a Finpro kereskedelmi központtal szoros együttműködésben álló Finn Agora fizikai és virtuális ta­lálkozóhely, kapcsolatokat alko­tó kereszteződés, amely köny- nyen megközelíthető, informá­ciós pontot nyit Budapesten, melyhez referencia-könyvtár és Internet kávézó, valamint elő­adóterem csatlakozik. Néhány iroda a kutatók és a különböző projektekben dolgozók rendel­kezésére áll majd. Bővebb információk a Finn Agora projekttel kapcsolatban: Hanna Halinen nagykövettől. Időpont-egyeztetés Piia Karttunen titkárnál, telefon: 279-2511, fax: 3850-843, e-mail: piia.karttunen@formin.fi Újra fellép a R Mobil A munkások, parasztok és értelmiségiek kedvenc zenekara a P. Mobil hat év után újra hatalmas dobásra készül, június 14- én 19 órától koncertet ad Budapesten, a Petőfi Csarnok összes helyiségében. De mi ebben a hír? A legfontosabb: a zenekar ját­szik! Kormányok jönnek, kormá­nyok mennek, de a Mobil ma­rad. A Németh Gábor dobos, ifj. Tomóczky Ferenc gitáros, Páka Egon basszusgitáros, Sárvári Vilmos gitáros, Rudán Joe éne­kes és a Schuszter Lóránt alkotta zenekar - annak ellenére, hogy új műsoruk címe „Vesszen a vi­lág!” - töretlenül járja saját útját és töretlenül bízik a jövőben. Mindezek ellenére természete­sen a régebbi lemezek legked­veltebb nótái is felcsendülnek majd. Akik nem elégednek meg csak a koncert nyújtotta élménnyel, azoknak ajánlhatók a Duna Tv zenekarról készült filmjei, vala­mint a történetükről szóló köny­vet + CD-mellékletet, melyen 1973-1985 között készült kalóz­felvételek hallhatók, többnyire olyan nótákból, melyek lemezen soha semmilyen formában nem jelentek meg. Készül új albumuk is, az év végére boltokban lesz az első DVD, dolgoznak a Honfogla­lás szimfonikus változatán, vala­mint a koncert magvát adó CD-n, „Vesszen a világ, éljen az igaz­ság! címen. _________________________________ItATISI A P. Mobil Tapasztalatgyűjtés Svédországban Hétfőn 11 tagú delegáció utazott Nógrád me­gyéből Svédországba, Örebro megyébe, ahol az agrárium, a gazdaságfejlesztés, a képzés és az önkormányzati munka terén is tájékozódnak. A svéd szakemberek múlt évi látogatását vi­szonozva indul hétfőn a nógrádi csoport Svédor­szágba. A Salgótarján és Bátonyterenye Térségi Önkormányzatok Egyesülete szervezésében vesz részt a programon dr. Balázs Ottó, Bátonyterenye polgármestere, Kiss László aljegyző, dr. Angyal Dávid, Salgótarján alpolgármestere, Turányi Istvánná, a kereskedelmi szakközépiskola igazga­tója, Szekrényes Gábor, a városfejlesztési és üze­meltetési iroda menedzsere, Fodor Tibor, a szer­vező egyesület elnöke, Csikó István Béla, Mátranovák, illetve Molnár Katalin, Kazár pol­gármestere, Aradiné Oravecz Éva, a megyei terü­letfejlesztési ügynökség kht. igazgatóhelyettese, Nótás István Pétemé, a KRF Rt. igazgatója és dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi és Számviteli Főisko­la igazgatója. A látogatás során felkeresik többek között a karlskogai területvédelmi társaságot, találkoznak agrárvállalkozókkal, vállalattulajdonosokkal, az agrárkamara vezetőivel, Nora város polgármeste­rével, elmennek a vendéglátói szakközépiskolába és a főiskolára, felkeresik az örebroi egyetem gaz­daságfejlesztési intézményét, és Kumla város ön- kormányzatának természetvédelmi projektjét is tanulmányozzák majd. Késlekedés - további veszélyes mélyrepülés? A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség közgyűlé­se elfogadta azokat a javaslatokat, melyeket az új kormánynak a mezőgaz­daság talpra állítása érdekében megvalósításra javasol azzal a gondolattal, hogy bármiféle késlekedés csak növeli az ágazat mélyrepülését, az Európai Unióba való közeledés pedig mielőbbi versenyképes mezőgazdaságot kí­ván az ország kedvezőbb jelene és még kedvezőbb jövője érdekében. E gon­dolatok jegyében kértük fel Horváth Gábort, a mezőgazdaságban dolgozó legnagyobb érdekvédelmi szerv, az MOSZ főtitkárát, hogy válaszoljon a megyénk mezőgazdasági termelőit igen érzékenyen érintő kérdésekre.- Az érdekképviselet, az MOSZ javas­latai az új kormány elsődleges intézke­déseire az általuk összeállított doku­mentumban központi helyet foglal el az adózásrendezés és a finanszírozás. Mi­ben kell gyorsan, de megalapozottan dönteni az új kormánynak a tőkehiány csökkentése érdekében?- A jövedelemvesztés, a rövid hitelek rendezésének elmaradása miatt az ag­rártermelők döntő része véglegesen el­adósodott. A növekedési pályára törté­nő állítás érdekében elengedhetetlen­nek tartjuk az éven belüli hitelek ötven százaléka visszafizetésének, valamint a többször átütemezett APEH, tb, VPOP és egyéb, állammal szembeni tartozás elengedését. Az agrártermelők 2002. március 31-én fennálló gazdasági célú éven belüli lejáratú hitelállományának ötven százalékát a központi költségve­tés terhére írják le. Az e mögött lévő központi költségvetési garanciával, a központi költségvetés garanciabeváltá­si kerete terhére a jogosultaknak a meg­hirdetéstől számított 90 napon belül be kell váltaniuk. A beváltott garancia nem válik az adós szempontjából az állam­mal szembeni kötelezettséggé. Ameny- nyiben a beváltásra kerülő garancia mértéke nem fedezi az elengedésre ke­rülő összeget, akkor a különbözetet a pótköltségvetésben meghatározott ke­ret terhére az agrártermelő állami támo­gatásként igényelheti, amit a hitel tör­lesztésére kell fordítania. Az elemi ká­roknál az állam az érintett gazdálko­dóknál engedje el az állami kötelezett­ségeket a mezőgazdasági fejlesztési alap keretében felvett visszterhes támo­gatásokkal együtt. A kedvezőtlen ter­mőhelyi adottságok mellett gazdálko­dók számára (ide tartozik Nógrád me­gye is) hároméves reorganizációs prog­ramot szükséges meghirdetni. Az agrár­finanszírozási rendszer modernizáció­ját egy új szakosított pénzintézet (Me­zőgazdasági Fejlesztési és Földjelzálog Bank) létrehozásával kell megteremte­ni, mely nagymértékben segíthetné az agrárgazdaság technikai, technológiai megújhodását. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NÉLKÜL- Miként képzelik el a hatékonyságot és biztonságot szolgáló agrártámogatási és piacszabályozási jogszabályokat?- A megkülönböztetések megszünte­tésével, a 2156/2001 (XI. 17.) számú rendelet módosításával.- Mit jelent ez a gyakorlatban?- A földalapú támogatást földhaszná­lati méret nélkül minden agrártermelő­re ki kell terjeszteni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatásnál meglévő diszkriminációt, az alkalmazott 50 mil­liós támogatási korlátot. A kiemelt ga­bonaféléknél a 70 százalékos állami tá­mogatás vállalása mellett felvehető hi­Horváth Gábor főtitkár ■ tel összege 30 ezer forint/hektárra nö­vekedjen. Kezdeményezzük az önfi­nanszírozó képességet javító, a tagi hi­telekhez kapcsolódó kamattámogatási rendszer visszaállítását. Haladéktalanul vissza szükséges állítani az agrárfoglal- koztatás-támogatási rendszert, a 300 hektáros korlátot el kell törölni. Be kell vezetni egy közraktári rendszerrel kombinált, az EU-ban is alkalmazott in­tervenciós rendszer kiépítését, ami az étkezési búzánál 23 ezer, a takarmány- kukoricánál 21 ezer forint/tonna védő­árat jelent. Feltétlenül meg kell szüntet­ni a meglévő diszkriminációt. A hazai földtulajdonosok és földhasználók vé­delmét kell biztosítani. Vagyis esély- egyenlőséget kell teremteni, hogy a je­lenleg is mezőgazdaságból élők széles köre mind a tulajdonszerzésnél, mind a bérletnél állami földekhez hozzájuthas­sanak.- Hogyan?- Alapjában újra kell szabályozni az elővételi jogot, visszaállítani a jelenlegi földhasználók jogát, eltörölni az előbér- letre való jogszabályokat. A tartós bér­leti intézményt szükséges erősíteni. Az okszerű, hatékony gazdálkodást célzó földhasználati cserék ne minősüljenek albérletnek. Ml LEGYEN AZ ÜZLETRÉSZEKKEL?- Az ágazatban dolgozók és a kívül­állók által képviselt megoldásra váró te­rület az üzletrészek kifizetése. E téren számolnak-e valamiféle végleges megol­dással?- A Fidesz által üzleti alapúnak neve­zett, az adófizetők pénzéből végrehaj­tott diszkriminatív üzletrészfelvásárlási állami garancia indokolatlan mértékű gazdasági és politikai feszültséget szült, a szövetkezetek széles körében újraállamosítást indított el. Szerintünk garantálni szükséges a szövetkezők szabad választási jogát, hogy a jövőben hosszú távú szövetkezetként, vagy át­alakítással gazdasági társaságként kí­vánnak működni. Javasoljuk az állam tulajdonába került üzletrészeket jelké­pes áron felajánlani a szövetkezetek­nek, amit az osztatlan alapba kell he­lyezni és legalább 15 évig megőrizni. Amennyiben ezzel a szövetkezetek nem élnek, tényleges piaci áron, de leg­feljebb a Magyar Fejlesztési Bank Üzlet­hasznosító Kft. által kifizetett vételáron hosszú lejáratú, alacsony kamatozású kölcsönökkel a szövetkezetek tagjai, al­kalmazottai, integrált termelői megvá­sárolhassák. Szükségesnek tartjuk a rendezésből kihagyott üzletrész-tulaj­donosok helyzetének soron kívüli ren­dezését. A megszűnt szövetkezetek tu­lajdoni üzletrészét kárpótlási törvény keretében részleges kárpótlásként kell megvalósítani. A végleges problémák rendezése érdekében kezdeményezzük az értékpapírok értékének adókedvez­ményben való részesítését, a megvásá­rolni szándékozó magánszemélynél pe­dig hosszú lejáratú, kedvezményes hi­tellel és állami garanciával való ösztön­zését. JOGALKOTÁS, PÁLYÁZATOK- Mint a mezőgazdasági termelők legnagyobb érdekvédelmi szervezete, milyen területeken kíván az állammal együttműködni?- Előbb rendezni szükséges a part­nerkapcsolatokat, ami egyet jelent ér­dekérvényesítési jogunk elismerésével, a korrekt, gazdasági érdekeken alapuló intézményesített érdekegyeztetési rendszer kialításával. Részt kívánunk venni a jogalkotás folyamatában, a pá­lyázati kiírások véleményezésében és azok elbírálásában, a termelők EU-csat- lakozásra való felkészítésben kezdemé­nyezzük az érdekképviseletek megfele­lő elhelyezését és a szükséges infrast­ruktúra kialakítását. V. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom