Nógrád Megyei Hírlap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-11 / 134. szám

SALGÓTARJÁN 2002. JÚNIUS 11., KEDD EGYEI KÖRKÉP Nógrádban él a világ zajától elvonult sztárriporter Közismerten mozgalmas élettel büszkélkedhet Chrudinák Alajos sztárriporter, újságíró. Manapság azonban a Nógrád megyei Mátracserpusztán él, csend, nyugalom veszi körül. Bizony nem könnyű bejutni a portájára, mert két harcias kutya védi a terepet. De ez érthető is, hiszen az a dolguk a kutyáknak, hogy az idegeneket távol tartsák a háztól. Végül is kellemes környezetben, otthonában beszélgettünk a vilá­got látott emberrel.- Honnét jött az ötlet, hogy egyáltalán, ide a világ végére jöjjenek el Ágikával, a feleségé­vel?- A számításom az volt, hogy majd a nyugdíjaséveimet olyan helyen éljem le, ahol nyugalom és csend vesz körül. Legyen erdő és gyepes, ligetes táj, ahol esetleg van tó, és patak is van. Legalább négy-öt évig keresgéltem, jártam az orszá­got, amíg rátaláltam erre a hely­re itt Mátracserpuszta és Mátranovák között. Itt gyönyö­rű természeti környezet vesz körül. Olyan hányatott élet után, mint amilyen nekem is volt, ahogy tudósítottam a kü­lönböző forradalmakat, hábo­rúkat, szóval már nyugalomra és csendre vágytam, távol a vá­ros minden zajától. Ne zavarja­nak a szomszédok és csak olyan zaj legyen, amit én csiná­lok, esetleg a madarak. Felépí­tettem a házamat, és úgy gon­doltuk, hogy mivel nagyon sze­retjük az állatokat, majd gaz­dálkodni fogunk.- Mit ért azon, hogy gazdál­kodni?- Nem nagyüzemi gazdálko­dásra gondolok, csak a magam szórakoztatására. Van két ku­tyám, szeretnék két gyönyörű lovat, mert lovagolni nagyon szeretek. Ezen kívül már Mátracserpusztán megvettem az istállót, és majd karámot épít- fetek köréje, és ott fogok tartani maCTarós áTTatoka'L Például szürke magyar tehenet, Már van egy jnfirinói birkám, amit kap­tam, és ezzéTklpcsolatban már van is egy nagyon kellemes él­ményem. Ikerszülésnél lehet­tem jelen, mert a birkám iker ju­hokat ellett. Mátracserpusztán Orosz Vendel nevelgette eddig a jószágomat, de majd én szeret­ném magam kézbe venni a dol­gokat. Mindenképp akarok min­denféle állatból egy párat. Példá­ul nagy vágyam a ragkajuhjs. Szamarat mindenképpen tartani akarok. Ezeket a dolgokat már meg is szerveztem, mert vannak barátaim az ország minden ré­szén és majd az ő állományaik­ból választom ki a javát. Nekem az csodálatos érzés, hogy az ál­latok itt vannak körülöttünk és megsimogathatom, megszeret­gethetem őket. Nem akarok én ezzel nyerészkedni, csak hob­biból tartanám őket.- Itt valóban csend van és nyugalom, nem hiányzik a munka?- Ó, hát nem hagytam abba a munkát. Sőt, itt tudok csak iga­zán alkotni. Innét írom a cikke­ket, itt készítem a műsoraimat és hetente egyszer-kétszer el­megyek Budapestre, hogy a műsorok felvételeit elkészít­sem. Megmondom őszintén, hogy most nagyon jól érzem magam. Olyan nyugalom van, nincs utcai zaj, itt sokkal job­ban tudok alkotni, mint a buda­pesti hajszában. Most ugyan még csak átmeneti állapotban vagyunk, mert a házunk még nem készült el egészen, de így is csodálatos. Már hozzáfog­tunk a kertépítéshez. Ligetesí- tést terveztem, kis tavacskát, mert két forrás is van a földe­men, és így állandó átfolyás lenne a tóban, mindig tiszta vi­ze lenne. Azt a kis faházat, ami­ben most lakunk a tavacska partjára tenném át és a tóra nyílna a kilátás. Voltak már itt barátaim látogatóban és nekik is nagyon tetszett ez a háborí­tatlan környezet, az egész kör­nyéknek a hangulata. A cser­pusztaiak nem vesznek részt a nagy hajszában. Teljesen más a világszemléletük. Barátságra vágynak, beszélgetni szeretné­nek. Jóindulatúak és jóban van­Chrudinák Alajos Mátracserpusztán talált otthonra nak mindenkivel. Nyugodtság és bölcsesség jellemezi őket. Más az életritmusuk, a gondol­kodásuk, és én nagyon megsze­rettem ezt a kis pusztát. Példá­ul Kovács Pálné mindig hozza nekem a kecsketejet, amit én szívesen fogyasztok. Mátra­cserpusztán csak huszonhatan élnek, de szuper jó hangulatú falucska. Egymással törődnek, egymáson segítenek. Őszinte emberek és tudják, hogy szük­ségük van a másikra, mert egy­másra vannak utalva. Sokkal lassabban folyik itt az élet. Nincs kapkodás, rohanás, zűr­zavar. Nagyon összetartóak a családok. Szeretik egymást, és semmilyen ellentétet nem ta­pasztaltam még errefelé. Már itt lakunk két éve, de nagyon örülök, hogy ide jöttem.- Említette, hogy jelen pillanat­ban is dolgozik, most is munka közben kaptam el..- Igen valóban. írom az élet­rajzi regényemet. Dolgozom a Panorámának is, mert havonta egyszer én vezetem. Rádiómű­sorban kommentálok és más kül­politikai tévéműsorokban is részt veszek. Cikkeket írok és külön­böző egyetemeken előadásokat tartok. Június közepén megyek Szaúd-Arábiába. Szaúd-Arábia most a világpolitika színpadára lépett. A fundamentalista gazda­ságú olajhatalom társadalmi fej­lődése nagyon beindult, bonto­gatja szárnyait. Aztán a Közel- Keletre készülök, a Szentföldre, Palesztinába és Izraelbe. Fölte­szem a kérdést, hogy hogyan le­het megálljt parancsolni az izrae­li megszállásnak? Lesz-e erre a kérdésre megoldás? Tervezik a televízióval karöltve, hogy az ed­dig megjelent nagy filmjeiből so­rozatot csinálnak. „Chrudinák legjobb dokumentumfilmjei” cí­men, amelyekkel díjakat nyert a monte-carlói filmfesztiválokon. Chrudinák Alajosnak egyéb nagy tervei is vannak. Például, hogy létrehoz egy baráti társaságot.- Megkerestek, hogy igény lenne egy értelmiségi társaságra, egy baráti körre. Kisterenyéről és Mátranovákról is hasonlókép­pen vélekedtek az ismerőseim, barátaim, és úgy döntöttem, hogy megszervezem ezt a dol­got. Ebben a társaságban meg le­hetne beszélni a községek ügyes-bajos dolgait. Turisztikai­lag próbálnánk országos propa­gandát csinálni a gyönyörű vi­déknek, mert itt van élet, van szellem és van hazaszeretet az emberekben. Ezek az emberek, a sorsukat szeretnék alakítani, jobbá tenni és a saját kezükbe, venni az irányítást. Szeretnének kilépni a fásult, reménytelen és gyakran tehetetlen világból. Ki­lépnie ebből a környezetből, amiben több mint fél évszázad elnyomás alatt élt ez az ország lemaradva gazdaságilag, anyagi­lag, erkölcsileg és lélekben is at­tól az Európától, amelyben Ma­gyarország mindig is központi./ vezjető szerepeL-játszott. A leg-j fontosabb, hogy erkölcsileg, lel-1 kileg, szellemileg épüljön föl a lakosság, és ha ez megvan, ak­kor gazdaságilag is, előbbre le­het lépni. Az emberekbe vissza­tér a magyarságra jellemző akar­ni vágyás, tetterő és szellemi erő. Úgy érzem, hogy ez a folyamat, ez a fajta ébredés zajlik most ezen a vidéken, és ehhez össze­fogás, közös akarat és nemzeti egység kell, mert nem egymás mellett, egymás ellen, egymás kárára tudunk boldogulni, ha­nem csakis egymásért!- Köszönjük a beszélgetést! CSERHALMI ADÉL Második polgári fesztivál Szécsényben Fellép az Irigy Hónaljmirigy, a Romantic és a Bon-Bon is A múlt évi rendezvény sikeres volt Szécsényben, így most június 14-e és 16-a között már a II. polgári fesztivált rende­zi meg az önkormányzat a múzeum előtti téren, remélve, hogy a színvonalas programokat, gondtalan szórakozást kí­náló rendezvény elnyeri a város és környéke lakóinak tet­szését. A részletekről Varga Bélától, Szécsény alpolgármes­terétől kértünk tájékoztatást.- Idén már szélesebb körre akarjuk kiterjeszteni a fesztivált, így arra nem csak a szécsényieket, de a környékbeli településeken élőket is várjuk, hiszen a progra­mokkal a lehető legszélesebb réte­get tudjuk megszólítani, életkortól függetlenül - mondta az alpolgár­mester. Pénteken gólyalábas vendég­csalogató felvonulással kezdődik a fesztivál, majd fél négytől a műve­lődési központ kamaratermében lesz a polgári fórum, amelyre Boró­kai Gábort hívtuk meg. Itt egyórás eszmecserét tervezünk, ahol szó lesz az elmúlt időszak történései­ről is. A programra pártállásra való te­kintettel nélkül mindenki kapott meghívót. A fesztivál ünnepélyes megnyitása 16.45 órakor kezdő­dik, a háromnapos rendezvényt dr. Surján László és Becsó Zsolt or­szággyűlési képviselő nyitja meg. Ezt követően a Christal és a Black II Black együttes lép a színpadra, miközben zajlanak a játékos vetél­kedők, a humor szerelmeseit pe­dig a Frédi és Béni-show szórakoz­tatja. Igyekszünk a popélet javát felvonultatni, ez megmutatkozik a szombati programban is, amelyet az Eskimo party nyit meg. 17 óra­kor ad egyórás koncertet az Irigy Hónaljmirigy, a délutáni sörivó­verseny és a rodeobikával való megmérkőzés után újabb koncert lesz. Este mutatkozik be a salgótar­jáni Romantic a toplistás sikerszá­mokkal. Az élőzenés szombat esti randevú a Paradiso diszkóban ér majd véget. Vasárnap délután folk­lórprogramok és vetélkedők várják az érdeklődőket, 16 órától lesz a fesztivál vendége a Bon-Bon együt­tes, majd este Betty Love előadásá­ban hangzanak fel a slágerek, de e két fellépés között humoristák áll­nak a színpadon, mégpedig Bogi Iván és Nacsa Olivér. A polgári fesztivál három nap­ján jelen lesz a város vezetése, a nyitónap házigazdája Varga Béla lesz. Pénteken Philip, a televízió­ból ismert műsorvezető vezényli majd a programokat Szécsényben. A házigazda szerepét aztán szom­baton Máté Csaba polgármester, majd vasárnap Reznicsek László al­polgármester tölti be, velük is lehet beszélgetni kötetlen formában egy pohár üdítő vagy sör mellett. Lesz a fesztivál idején óriás vi­dámpark nagy csúszdával, kira­kodnak a népművészek, lesz lát­ványpékség, lacikonyha. A D. széc- sényi polgári fesztivált a Fazekas János vezette Golan PR Bt.-vel ren­dezi az önkormányzat és e progra­mot az eső sem moshatja el, hi­szen 500 négyzetméteres sörsátor várja a vendégeket. ___ ___ ____ D.L M ÚZSÁK RANDEVÚJA. A salgótarjáni Váczi Gyula Művészeti Iskola Ifjú fúvósai is felléptek az elmúlt hét végén a megyeszék- helyen az ünnepi könyvhéttel összefüggő kulturális bemutatókon_________________________________fotói oóceíva ■ A Hírlap postájából A Pf. 96 - A Hírlap postájából - az olvasók fóruma. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. A közölt levelek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. Gyermeknap a „Mocsáry”-ban A karancslapujtői Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola hagyomá­nyaihoz híven az idén is meg­rendezte gyereknapi prog­ramját. Május utolsó vasárnapja a vi­lág minden táján a gyermekek ünnepe. Május 24-én mi Európa népeinek színes forgatagát igye­keztünk a tanulók segítségével megjeleníteni. Napjainkban, amikor oly gyakran hallhatnak az európaiságról, az unióról, ha­zánk lehetséges csatlakozásáról, arra törekedtünk, hogy játékos formában mindannyian bepil­lantást nyerjenek földrészünk különféle nemzetiségű emberei­nek történelmébe, földrajzába, kulturális és sportéletébe. Az azonos évfolyam osztályai kö­zött folyt a verseny. A feladatok megoldását a zsűri euróval jutal­mazta. Az osztályok előzetes feladat­ként kapták, hogy készüljenek fel egy-egy európai állam bemu­tatására, készítsék el zászlaját és „jelenítsék” meg egy híres embe­rét, illetve népviseletét. Képze­letbeli európai körutazásunkon találkozhattunk például Napóle­onnal, Marie Curie-vel, Leonar- dóval, Picassóval. Megcsodálhat­tuk a skót, a lengyel, az orosz, a holland és a magyar népvisele­tet. Jól szórakoztunk az „osztrá­kok” tiroli táncán és végül a „gö­rögök” körtáncához minden or­szág csatlakozott. Az iskola ud­varán a népek képviselői kéz a kézben, igazi európai kavalká- dot alkotva ropták a táncot. Később a vetélkedő párhuza­mosan több helyszínen folyt. Sportverseny keretében Európa- bajnokságot rendeztünk, a ki­sebbek zászlókat színeztek, mesegnizeket oldottak meg, me­seillusztrációt készítettek, puz­zlét és az angol királynő trón- ralépésének 50. évfordulójára virágcsokrot ragasztottak. A fel­ső osztályok gnizeket töltöttek ki Európáról, vaktérképet egé­szítettek ki, összerakták néhány híres európai építmény képét, gyurmából elkészítették Charlie Chaplin figuráját. A déli eredményhirdetés és díjkiosztás után igazi meglepe­tés várta a gyerekeket. A Mocsáry-udvarház „Dáridó” cí­mű műsora vette kezdetét. A program szereplői az iskola pe­dagógusai és gazdasági dolgozói voltak. A gyerekek együtt éne­kelhették a mai magyar slágere­ket, például Máriót, Kozsót, a TNT, az Irigy Hónaljmirigy együtteseket megszemélyesítő felnőttekkel. A hangulat a tető­fokára hágott, amikor utolsó fel­lépőként megjelent a színpadon a Romantic együttes. A finálé­ban Gáspár Győző és csapata, il­letve a fellépő tanárok közös énekkel és tánccal zárták az is­kola gyereknapi rendezvényét. Köszönetünket fejezzük ki is­kolánk vezetésének és diákön­kormányzatának, a Papírháznak a felajánlott ajándékokért, min­den aktív és nyugdíjas kollégánk­nak az áldozatkész segítségért, a Dáridóban szereplőknek és a Romantic együttesnek, akik ezt a napot felejthetetlenné tették. A PROGRAMOT SZERVEZŐ TANÁROK Volt, akinek sikerült a túlélés Ezekben a napokban emléke­zünk Nógrád megyében is (lásd a pásztói, salgótarjáni, szécsényi rendezvényeket, amelyekről a Nógrád Megyei Hírlap is beszá­molt) a holocaust szörnyűséges időszakára. Nekem is vannak emlékeim e kegyetlen időkből. Az alábbiakban egy sikeres szö­késről, illetve megmenekülésről szólok. 1944 májusát írtuk, amikor a salgótarjáni zsidóságot lágerek­be gyűjtötték. Három lágert ala­kítottak ki. Az egyiket a Régiposta utcában, a másikat a jelenlegi posta mögött, a harma­dikat a Menház utcában, ame­lyet ma Arany János utcának hívnak. Júniusban mindhárom lágerból a bányai garázs udvará­ba - a mai piac egy része találha­tó ott - gyűjtötték össze a zsidó­kat és onnan csendőri kísérettel 10 kilós csomagokkal augusztus 6-án vagonírozták be és halállá­gerbe, Auschwitzbe vitték őket. Ezt megelőzően már igen sok zsidó férfit hívtak be munkaszol­gálatra. Innen sikerült 1944-ben Berkovics Jenőnek megszöknie. Hazajött Salgótarjánba, ahol az akkori SBTC-pálya deszkatri­bünje alatt bújt meg. Ide hordott neki élelmet élettársa, de sokat segítette az akkori pályagondnok Zelenka István is. 1944. decem­ber 24-én, amikor karácsony es­te Salgótarján felszabadult a ná­ciktól, Berkovics Jenő is előjöhe­tett a rejtekhelyéről. Nevezett a 70-es években távozott az élők sorából. ________________VERBOV8ZKI »MIL Salgótarján NÓGRÁD fi HÍRLÁP KÖZÉLETI NAPILAP Kiadja: Nógrádi Média Kiadói Kft. Felelős kiadó: KOPKA MIKLÓS ügyvezető igazgató. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: DR. CSONGRÁDY BÉLA. Felelősszerkesztő-helyettes: FARAGÓ ZOLTÁN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Salgótarján, Erzsébet tér 6., Postafiók: 96. Szerkesztőségi telefon: 32/416-455, telefax 32/312-542. Kereskedelmi igazgató: PLACHY GYÖRGY. Hirdetési és teijesztési csoport telefon: 32/416-455, fax.: 32/311-504. Balassagyarmati szerkesztőség: Bgy., Kossuth út 15. Tel.: 35/301-660. Az előfizetők részére Salgótarján vonzáskörzetében a Célvonal Bt. (tel.: 30/9433-548,30/9951-279), Balassagyarmat és Pásztó vonzáskörzetében a KER-T.O.M. Bt. (tel.: 32/463-439,30/475-83-80) juttatja el a lapot. Teijeszti a BUVIHÍR Rt. és a kiadó saját terjesztési hálózata. Előfizethető közvetlenül a Nógrád Megyei Hírlap kiadójánál, a balassagyarmati szerkesztőségben, a hírlapkézbesitőknél és átutalással a KHB Rt. 10400786 07804984 00000000 számú számlájára. Előfizetési díj egy hónapra 1195 Ft, negyedévre 3585 Ft, fél évre 7170 Ft, egy évre 14 340 Ft. Nyomtatás: Egri Nyomda Kft. Felelős vezető: vezérigazgató. HU ISSN 1215-9042. * Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Nógrádi Média Kiadói Kft. az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., az Axel Springer-Magyarország Kft., a Harlequin Magyarország Kft., a Hungaropress Sajtóterjesztő Kft. előfizetéses megrendelését teljesítse, azok akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívja a figyelmet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom