Nógrád Megyei Hírlap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

2002. JÚNIUS 1., SZOMBAT XIII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 58 FORINT ELŐFIZETVE: 47 FORINT A labdarúgó megyi II. osztály eredményei hétfőn csak nálunk, a mi lapunkban olvashatók, i Legendás tanár is vott a festőművész Mindenki, aki találkozott az életben Farkas András fes­tőművésszel, együtt tanított vele, vagy a tanítványok népes táborába tartozott, tudja, hogy jeles személyiség volt. Olyan ember, akit meg­őriz az emlékezet. mm Radios József kosárfonó boldogsága Szinte meseszerű a hugyagi cigánysoron élő Radics Jó­zsef élete, amelyet a háborúban elvesztett fél lába ugyan meghatáro­zott, de élni akarása, a család és a munka szeretete sikeres élet pél­dáját tárja elénk. oldal. Uj Óriási meglepetéssel kezdődött a XVII. labdarúgó-vi­lágbajnokság: a nyitómérkőzésen a fegyelmezetten küzdő újonc Szenegál I-O-ra győzött a címvédő, klasszisát nélkülözni kényte­len Franciaország ellen. Magyarország jövője az oktatástól függ Hiller István politikai államtitkár elsőként salgótarjáni pedagógusokhoz beszélt Lendület a magyar-szlovák kapcsolatoknak Nógrád megye és a Besztercebányai kerület együttműködési megállapodása Hiller István, az oktatási tárca politikai államtitkára Puszta Béla polgármester, országgyűlési képviselő (háttérben) társaságában köszönti a 60 évvel ezelőtt végzett gyémántdiplomás Gajnok Gyuláné tanárnőt a salgótarjáni pedagógusnapi ünnepségen.F0Tós GYURliN A pedagógusok munkája előtti tisztelgés mellett az új kor­mány oktatáspolitikai koncepciójáról szólt Hiller István, a tárca új politikai államtitkára csütörtök este, a salgótarjáni pedagógusnapi ünnepségen. A József Attila Művelődési Központban tartott rendezvényen számos tanár, tanító, óvónő részesült elismerésben. Hiller István nem protokollá­ris beszéddel köszöntötte a nap ünnepeltjeit, hanem az új kor­mány oktatáspolitikai koncepci­ójának fontosabb, nagyobb ér­deklődésre számot tartó elemeit vázolta. Mint kifejtette, az okta­tási program szociáldemokrata, liberális hangvételű, ám a kon­zervatív, stabil értékekhez is kö­tődik. Céljuk ugyanis, hogy a következőkben a magyar isko­lák a nyugalom és a kiszámítha­tóság idejét éljék. Az államtitkár elmondta, hogy a kerettantervek - a fentiek jegyében - nem szűnnek meg, de a jövőben nem lesznek köte­lezőek. A béremelésről szólva Hiller István leszögezte: Ma­gyarország jövője az óvodák­ban, iskolákban és a felsőokta­tásban dolgozók kezében fek­szik - véget kell hát vetni a peda­gógus társadalom folyamatos le­értékelődésének. Ennek megfe­lelően szeptember 1-jétől 50 %- kai emelik meg az oktatásban dolgozók bruttó alapbérét; egy pályakezdő, főiskolát végzett ta­nárnak például százezer forint bruttó bér szerepel majd az ok­tóberi fizetési csekkén. Az átla­gos béremelés 57,9 %-os lesz. Mindez azonban - hangsúlyozta a minisztériumi vezető - nem je­lenti azt, hogy mindenkinek egyformán nő a fizetése: mint mondotta, kollégái e napokban is dolgoznak egy végzettséget kiemeltebben honoráló bértábla kialakításán, amelyet az őszi béremelések előtt időben nyil­vánosságra hoznak. A tanév rendjével kapcsolat­ban Hiller István úgy fogalmazott: megteremtik a feltételeit annak, hogy az oktatás az országban mindenhol kiszámíthatóan, egy időben kezdődjön. Ennek megfe­lelően a tanév első napja szeptem­ber első munkanapja, míg az utol­só tanítási nap június második he­tének utolsó munkanapja lesz. A hazai oktatás helyzetét elemezve Hiller István rámutatott: az igazi kihívást az alapkészségek biztos elsajátíttatása jelenti. Utalt arra az alapokkal kapcsolatos, 32 európai országban végzett felmérésre, mely szerint Magyarország a me­zőny végén helyezkedik el. Az ál­lamtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kisdiákok jelentős része nem tanul meg rendesen ír- ni-olvasni, és nem sajátítja el megfelelően az alapvető matema­tikai műveleteket sem. - A kon­vertálható tudás biztos alapokon kell, hogy nyugodjon - emelte ki az államtitkár, aki szerint a követ­kező évek kiemelt célja az alapve­tő tudás és az alapoktatás meg- szüárdítása lesz. Hiller István szerint a fentiek csak akkor valósíthatók meg, ha maguk az iskolák is megfelelő színvonalon állnak. Az államtit­kár bejelentette, hogy az új kor­mány ennek megfelelően átfogó iskola-felújítási programot szer­vez. Mint mondta, ennek megva­lósítása természetesen egy négy­éves kormányzati perióduson túlmutató program, de kezdése elodázhatatlan.- Nincs más esély, mint az ok­tatásba, és az emberi tudásba be­ruházni - hangsúlyozta zárszavá­ban Hiller István; aki a kormány illetve a tárca nevében „valódi együttműködést” kínált az okta­tásban dolgozók szakszervezetei­nek és szakmai egyeztető szerve­inek is. Az államtitkár szavai után Puszta Béla, Salgótarján polgár- mestere adta át a pedagógusna­pi elismeréseket. Szénási Istvánná a Kecskeméti Főiskola (Folytatás a 3. oldalon) A most aláírt együttműködési megállapodás erősítheti, újabb lendületet adhat a magyar-szlovák kapcsolatoknak, azon be­lül is Nógrád megye és a Besztercebányai kerület közötti együttműködésnek. Erről Becsó Zsolt, Nógrád Megye Közgyű­lésének elnöke beszélt csütörtökön este, amikor Milan Martokkal, Besztercebánya Kerületi Önkormányzat Közgyű­lésének elnökével ünnepélyes keretek között aláírták a két testület erről szóló szerződését. ségi társulások, szövetségek munkájának összehangolásá­ban, támogatásában, erről rend­szeresen információt cserélnek. Fontosnak tartják a határ menti infrastrukturális fejlesztések kö­zös előkészítését, a regionális (Folytatás a 3. oldalon) Ebben a felek leszögezik, hogy együtt kívánnak működni a kerü­leti önkormányzat és megyei ön- kormányzat határ menti térségei­nek kölcsönös érdekeltségen ala­puló integrált területfejlesztésé­ben, a közigazgatásban. A besz­tercebányai kerületi hivatal épü­letében megtartott ceremónián a két önkormányzat képviselői kö­zül is számosán ott voltak. A két testület által, előzetesen jóváhagyott dokumentum leszö­gezi: a felek megállapodnak, hogy a kerületi önkormányzat és a megyei önkormányzat együtt­működik a határon átnyúló tér­Becsó Zsolt (balról) és Milan Maréok kicserélik a magyar-szlovák közgyűlési megállapodás okmányait * szerző felvétele Golyóálló üvegek lövéspróbája Kiválóan vizsgázott a SALGGLAS Rt. frissen felújított biztonsági termékcsaládja Csütörtökön délelőtt ropogtak a fegyverek a sóshartyáni lőté­ren, ezúttal azonban nem nagy távolságra, egész alakos cél­ra, hanem közeli, néhány méterre felállított üvegtáblákra lő- döztek különböző nagy erejű kézi- és marokfegyverekkel a megyei rendőr-főkapitányság kijelölt akciósai. A lövedékek szinte beleolvadtak az üvegtáblába, de nem hatoltak át rajta Fedezékbe húzódva csak a becsapódásokat érzékelhettük, de közelről is megszemlélve a fülsiketítő lőpróba eredményét, láthattuk, hogy a lövedékek nem hatoltak át az üvegen. Kiválónak minősítette a pró­bák eredményét Pajor Mihály, a budapesti Plútó Bt. cégvezetője, aki a Magyar Biztosítók Szövet­sége megbízott szakértőjeként tartózkodott a helyszínen. Ha­sonlóan nyilatkozott a látottak­ról dr. Havasi Zoltán dandártá­bornok, megyei rendőrfőkapi­tány, Ferencsik Pál dandártábor­nok, határőr-igazgató és Velenczei Norbert, a Miniszterel­nöki Hivatal kistérségi megbí­zott is. Bessenyey Balázs, a SALGGLAS Üvegipari Rt. (Folytatás a 3. oldalon) Mátyást és korát idézték Varsányban Igazi, látványos erőpróbák­kal, fantáziát megmozgató játé­kos versenyekkel telt az első Hunyadi-nap pénteken a varsá­nyi általános iskolában, amely ettől a tanévtől viseli Hunyadi Mátyás nevét. A gyerekek na­gyon jól érezték magukat a kö­zülük választott királyi pár, Má­tyás (Halasi Zoltán) és Beatrix (Bárány Anita) társaságában, a lovagok versenyt dobálták az öt­hat kilós köveket, kötelet húz­tak, a lovagkisasszonyokkal re­neszánsz zenére táncot rögtö­nöztek. A „legdicsőbb lovagok csapatai között” a nap végén maga Beatrix hirdetett ered­ményt. VASARNAP Nógrádi, hírlap 2002. Június 2. V. évfolyam 22. szám A tavf álnmhffel* " *°v°ie kedvezőbb adójárás. Az adócsökkentések hatása. - Arckép: Kovács László IdlIdlUmUDI. _ Szex: reggel jobb. A magyarok többsége este szeretkezik. - Sztárok: Gálvölgyi lános könyve. Megrendelhető a kézbesítőknél. Havi ar: 325 Ft. ELVIS CADILLAC-EN JÖTT TARJÁNBA: Salgótarjánban, Füleken és Losoncon folytatódott pénteken az országos Bryan-vadászat. Bryan ezúttal Elvisnek öltözött, és a hófehér Cadillac hátsó ülésen ér­kezett hathúros gitárjával. A részletekről hétfői lapunkban olvashat­nak. FOTÓ, GÓCS ÉVA

Next

/
Oldalképek
Tartalom