Nógrád Megyei Hírlap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-02 / 28. szám

2002. FEBRUÁR 2., SZOMBAT XIII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 58 FORINT ELŐFIZETVE: 47 FORINT 0000 »-ót meg. Részletes információ: Kézbesítik az igazolványokat A magyarigazolvány és a magyar hozzátartozói igazol­vány kiadásával, cseréjével, visszavonásával, nyilvántartásával ösz- szefüggő kérdésekről nyilatkozik dr. Szabó Sándor, a megyei köz- igazgatási hivatal vezetője. Etikai kódex és kampányforgatókönyv Az október 27-i tervezet után a mai napon immár lapunk végleges választási etikai kódexét tesszük közzé. Ugyancsak e jubile­umi lapszámunkban jelentetjük meg a Nógrád Megyei Hírlap kam­pányforgatókönyvét, valamint a politikai hirdetések tarifáit. Elrepül a „mi lányunk” Nógrád megye és Salgótarján egyetlen Salt Lake City- i képviselője, a biatlonos Bekecs Zsuzsa vasárnap reggel hét óra­kor indul el a XIX. téli olimpiai játékokra. Elutazása előtt visszapil­lantottunk, honnan indult, s hová érkezett. Lapunk születésnapjára 1992. február 1-jén, szomba­ton látott napvilágot utoljára „Új Nógrád” elnevezéssel a megyei napilap, a következő, azaz a feb­ruár 3-i, háfői szám fejlécén, a ma már jól ismert „Nógrád Me­gyei Hírlap” rím jelent meg. Te­hát ezen a néven, ebben a formá­ban éppen tízévesek vagyunk, szerény jubileumhoz érkeztünk. Először is tisztelettel emléke­zünk meg a számunkra folyto­nosságot jelentő jogelőd lapokról, a,.Szabad Nógrádiról, a „Nógrá­di Népújságáról - amelyek heten­te kétszer jelentek meg - és min­denekelőtt az első megyei napi­lapról, az 1964 márciusában startolt és egészen a rendszervál­tásig, az Axel Springer általi 1990-es privatizálásig (onnan számozzuk a mai évfolyamot) megjelent „Nógrád”-ról illetve e lapok szerkesztő- és szerzőgárdá­járól. Örömmel és felelősséggel tölt el bennünket, hogy a megye egyetlen napilapja szerepét tölt­jük be. Büszkén emlegetjük, hogy tíz évvel ezelőtt, az akkor indult „Nógrád Megyei Hírlap"-ot már teljes egészében számítógépes szerkesztéssel - noha még na­gyon gyermekcipőben jártak ilyesfajta ismereteink - készítet­tük és az országban elsőkéntf!) telefonvonalon továbbítottuk egy másik városba, Egerbe sokszoro­sításra. Az ottani nyomdával va­ló kapcsolatunk azóta is megma­radt, sőt szorosabbá vált, hiszen 1995-ben az Egri Nyomda Kft. lett a tulajdonosunk, kiadónk. 1999 óta a nyomda égisze alatt műkö­dő önálló kft. - a Nógrádi Média Kiadói Kft. - jelenteti meg a lapot. Mi, akik átéltük az elmúlt év­tizedet, tudjuk igazán értékelni, hogy mennyit fejlődött technikai bázisunk, mennyit változtak az újságkészítés körülményei, fel­tételei. Mindezek nagymértékben já­rultak hozzá ahhoz, hogy gazda­gabb tartalmú, olvasmányo­sabb, szebb, esztétikusabb meg­jelenésű, összességében piacké­pesebb újságot tudunk készíteni nagyra becsült előfizetőink, hosz- szú évek óta hűséges és új olvasó­ink számára egyaránt. Politikai elfogultság nélkiü számolunk be a megye településeinek életét érintő legfontosabb történések­ről, foglalkozunk az itt élő embe­reket leginkább érdeklő kérdések­kel, részletesen beszámolunk a megye sportjáról, de - a velünk napi munkakapcsolatban lévő Europress hírügynökség közre­működésével - tájékoztatjuk ol­vasóinkat a nagyvilág eseménye­iről, a belpolitikai, a gazdaságpo­litikai és kulturális élet aktuális eseményeiről is. A mindennapi életvitel szempontjából fontos in­formációkat közlünk, de nagy hangsúlyt helyezünk a szórakoz­tatásra is. Játékaink révén az el­múlt évek során számos olva­sónk részesült tekintélyes aján­dékban, jutalomban. Már több éve nemcsak a Hírlapot tesszük rendszeresen asztalukra, hanem a Grátisz című hirdetési újságun­kat is. Ugyancsak jó szívvel ajánl­juk a „hetedik napi" magazinun­kat a „Vasárnap Reggel”-t is. Mindemellett számos egyéb - millenniumi, turisztikai, egész­ségügyi, divat stb. - melléklettel, kiadvánnyal is kedveskedtünk olvasóinknak. Voltak jelentős kezdeményezéseink, amelyek élére azon indítványunk, amely­ben felvetettük, hogy a balassa­gyarmati csehkiverés napja le­gyen a „Bátorság napja”, az ösz- szefogást célzó törekvésünk a maconkai tó megmentésére, va­lamint az SBTC-nek a legmaga­sabb osztály kapujáig való eljutá­sa kívánkozik. Jó néhány község­ben, faluban, helyszínen talál­koztunk olvasóinkkal, de rendez­tünk nagy tömegeket mozgató kulturális és sportprogramokat, kabaréesteket is. Mindez azt je­lenti, hogy újságunk nem egy­szerűen a megye egyetlen napi­lapja, hanem jelentős mozgósító erőként, közéleti tényezőként is figyelembe veendő. Természetesen nem pihenhe­tünk babérjainkon, az élet újabb és újabb kihívások elé állít ben­nünket is, amelyeknek meg kell felelnünk a jövőben, a következő, ki tudja még hány évtizedben is. A legfontosabb azonban az, hogy megőrizzük az Önök - Tisztelt Ol­vasóink - bizalmát, érdeklődését. CSONGRÁDY BÉLA [Összeállításunk a 8-9. oldabn) SZDSZ a „hideg koalíció” veszélyéről Az SZDSZ Új Generációja tiltakozó megmozdulást szervezett egy hete, a Vasárnapi Újság című rádióműsorral egy időben a rádió épülete előtt azzal a céllal, hogy átadjanak a miniszter- elnöknek egy csomagot, ebben ott volt az a nyílt levél, amelyet korábban futárpostával juttattak el a Miniszterelnöki Hivatal­ba, s amelyre nem kaptak választ azóta sem. A megmozdulással, illetve a le­vélben feltett kérdésekkel össze­függésben Gusztos Péter, az SZDSZ országos ügyvivője, or­szággyűlési képviselőjelölt, Salgó­tarjánban tegnap megtartott sajtó­tájékoztatóján a következőket mondta el: - Végül is némi nyilat­kozatháború után sikerült szemé­lyesen találkoznom a kormány- szóvivővel és átadtam neki a cso­magot. Borókai Gábortól megtud­tam: Orbán Viktor azért vett részt a Vasárnapi Újság adásában, mert (Folytatás a 3. oldalon) I Hatvanhárom nap múlva voksol az ország Megalakultak megyénkben a választási bizottságok és a választási irodák A Nógrád Megyei Közgyűlés a pénteki rendkívüli ülésén megválasztotta a megyei te­rületi választási bizottság, valamint négy megyei or­szággyűlési egyéni választó- kerület választási bizottsága­inak tagjait és póttagjait. Ezt követően a tisztségviselők a közgyűlés elnöke előtt letet­ték az esküt, majd megtartot­ták alakuló üléseiket. Becsó Zsolt elnök köszöntötte a közgyűlést, majd az írásos előter­jesztéshez dr. Bartha László me­gyei főjegyző fűzött szóbeli kiegé­szítést. Mint mondta: a Magyar Köztársaság elnöke 2002. április 7-re tűzte ki az országgyűlési kép­viselő-választások első, április 21- re a második fordulóját. (Folytatás a 3. oldalon) Magyarország mindannyiunké RITKA SZÉP KILÁTÁS. E Salgó vári panorámakép is helyet kapott a „Vendégváró” sorozat „Látnivalók Salgótarjánban” című kötetében. (Cikkünk az 5. oldalon) _________ fotói rigó M ajdnem teljes az öröm... Városom január 29-i ünneplésével általában meg vagyok elégedve. Különösen melengető örömmel tölt el Orbán Viktor miniszterel­nök úr nemes gesztusa, hogy a városnak január 29-e tiszteletére tíz­millió forintot adományozott a kormány. Külön köszönöm ezt Bállá Mihály képviselő úrnak is, aki városunk érdekében tudom, sokat fá­rad és igyekszik megértetni a kormány tagjaival, miért érdemel váro­sunk különös elbánást. Arra a kérdésre, hogy örömöm hány százalékos, kissé mosolyog­va azt kell mondanom: 95 százalékos. Hogy miért? Azt is megmon­dom. Lakosságunk öröme akkor lesz teljes, ha törvény, esetleg kor­mányrendelet foglalkozna velünk, mert így éreznénk magunkat jogi­lag biztonságban. Semmi mást nem kérünk, mint azt, hogy az alább megfogalmazott rendeletszöveghez hasonló leiratot kapna polgár- mester urunk, mely körülbelül imigyen szólna: „... iktatószám. Polgármester Úrnak! Balassagyarmat. A Magyar Köztársaság Kormánya Balassagyarmat város Önkor­mányzatának a 7/1998. (III. 11.) számú önkormányzati rendeletével - kiemelve e rendelet 4. paragrafusát, - mindenben egyetért. Ezért e kormányrendelettel felhatalmazza Balassagyarmat városát, hogy vá­rosának nevét, mint „Legbátrabb város”, a Civitas Fortissimo nevet továbbra is zavartalanul használhassa. A rendelet azonnal hatályba lép. P.H.- Aláírások " Úgy gondolom, ezzel az intézkedéssel a viták és aggályoskodások megszűnnének. A régen vajúdó kérdés helyére lenne téve. Remélem, a Nógrád Megyei Hírlap „Bátorság napja” címmel meghirdetett támo­gató céduláit továbbra is gyűjtik, az aláírók nevét továbbra is közük és a cédulákat keresni fogják azok, akik szavazatukat hazaszere­tetük igazolásaként is még nem juttatták el a lap szerkesztőségébe, j ________________________________________________MUMntojów a Civitas Fortissima örökös elnöke E címmel hirdet fotópályázatot az MSZP salgótarjáni szervezete a megyében élő és alkotó, a fotó­zással foglalkozó személyek ré­szére. A képek fejezzék ki a mai Magyarország valós helyzetét, az emberek életkörülményeit, min­dennapjait. A fotók beküldése postán történik. A zsűri döntése alapján a legjobbak díjazásban részesülnek. Különdijat kapnak a 30 év alatti fiatalok legjobb mű­vei. Részletes kiírás átvehető a párt Kossuth u. 8. sz. alatti irodá­ján, illetve postán igényelhető. Tisztelt Kamarás József Úr! Kedves Józsi bácsi! Köszönjük az eddigi tevékenységét, szíves együttműködő készsé­gét. Mi tesszük továbbra is a dolgunkat, amíg célunkat el nem érjük. Sőt új sorozatot indítunk. Naponta közöljük a véleményeket arról, hogy Balassagyarmat városa mire fordítsa a tízmillió forintot. Jó egészséget kívánva: _________________________________________________________________KOPKA MIKLÓI ügyvezető igazgató VASÁRNAPI NOGRAD 3L HÍRLAP 2002. február 3. V. évfolyam S. szám A lOVf olnmhnl* ~ ?*rtok r°hama: megint jönnek, kopogtatnak. - Vitray visszatér: tizedlxilocivébéjére készül a tévés legenda. IhIÍhIDIIIDIII* - Életmód: kutya baja a macskának. - Bródy János: mellékhatások nélkül. Megrendelhető a kézbesítőknél. Havi ar: 325 Ft. A területi választási bizottság eskütételének ünnepélyes pillanatai_________________________________fotó, cyurián tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom