Nógrád Megyei Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-05 / 4. szám

4. oldal - Nógrád Megyei Hírlap HIRDETÉS 2002. JANUÁR 5., SZOMBAT Közérdekű közlemény Orbán Viktor miniszterelnök 2001. október 18-án elhangzott parlamenti beszéde alapján A CSALÁDOK ÉS A NEMZET FELEMELKEDÉSÉHEZ MINDNYÁJUNKNAK OTTHONRA KELL TALÁLNUNK. AZ OTTHONTEREMTŐ PROGRAM A TÁRSADALOM MINDEN TAGJÁNAK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT EBBEN, 1998-ban 20-25%-os kamat alatt nem lehetett lakáshitelhez jutni. MA HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN 10%, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSAKOR VAGY ÉPÍTÉSEKOR PEDIG KEVESEBB MINT 5% A HITEL KAMATA. A KILENCVENES ÉVEKBEN EGYSZER SEM FORDULT ELŐ, HOGY 40 EZER FÖLÉ EMELKEDETT VOLNA AZ EGY ÉVBEN KIADOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK SZÁMA. 2000-ben több mint 44 ezer új otthon építése kezdődhetett meg. Ez A JELENTŐS JAVULÁS FONTOS EREDMÉNY, DE MÉG SOK A TENNIVALÓ AZ OTTHONTEREMTÉS ÜGYÉBEN. Sikerült azonban abba az irányba elindítani az ország életét, amerre a polgárok is szeretnék vezetni sajátjukat. A lakáshitelkamatok csökkennek, az otthonteremtési kedv nő Kedvelt európai uniós További otthonteremtési lehetőségek otthonteremtési forma minden nemzedék számára A lakáshoz jutás támogatása a korábbi kormányzatok által mostohán kezelt terület volt. A polgári kormány ezért új lakáspolitikai rendszert dolgozott ki. Az ott­honteremtő programban a kormányzaton kívül részt vesznek a gazdasági élet szereplői, a pénzintézetek, a vállalkozók és az önkormányzatok is. Otthonteremtő Hitel. Az EU országaiban a polgárok 80-85%-a hitelből vásárolja meg lakását. Hazánkban az elmúlt évtizedben a banki lakáshitelek csak kevesek számára voltak elérhetőek, és azt is magas kamatra és rövid futamidőre adták. 2000. február 1-jé- től ezért a kormány kamattámogatást nyújt a lakások megvásárlásához, bővítéséhez és korszerűsítéséhez. Új lakás vásárlásához vagy építéséhez kiegészítő kamattámogatással lehet kedvezményes hitelt felvenni. 2000. július 1-jétól minden házaspár vagy gyer­mekét egyedül nevelő polgár igénybe veheti, maximum 10 millió forint értékben, legfeljebb 35 éves futamidővel. A jelzálog alapú hitel kamata ma már a legtöbb banknál kezelési költséggel együtt is csak 4-5% körül van. Használt lakás vásárlására szintén lehet kamattámogatásos jelzálogkölcsönt felvenni, maximum 30 millió forint értékben. A hitel kamata ma már a leg­több banknál csak 10%. Az intézkedések eredményeként 1998-tól 2001 no­vemberéig közel két és félszeresére, 130 milliárd fo­rintról 314 milliárd forintra nőtt a lakáshitel-állo­mány. Az állami támogatású hitelszerződések több mint kétharmada új lakásra adott kölcsönt. A Széchenyi Terv Plusz keretében 2001. no­vember 1-jétól megemelt kamattámogatás nemcsak az új, hanem a már futó szerződésekre is vonatkozik, így visz- szamenőleg is olcsóbbak lettek az otthonteremtő hitelek. Csökken a jövedelemadó, mert új lakás épí­tése esetén 2001. január 1-jétől, használt lakás esetében 2002. január 1-jétől minden család leírhatja az adójából a lakásvásárlásra vagy építésre felvett hitel törlesztésé­nek 40%-át, maximum 240 ezer forintot. Hitel építési telek kialakítására is igény­be vehető 2001. augusztus 1-jétől, illetve az önkormány­zatok külön támogatást igényelhetnek e célra. Az otthonteremtési támogatások sokszínű rendszere nemcsak a magyar polgároknak, hanem az egész or­szágnak hathatós támogatást nyújt. A lakásállomány szerkezetében olyan változásokat indít el, melyekkel hazánk közelebb kerül az Európai Unióhoz. Az EU-ban a bérlakások aránya az összes otthon szá­mához viszonyítva 36%. Magyarországon ez az arány mindössze 8%. Az elmúlt tíz évben szinte teljesen nél­külöztük ezt a Nyugaton kedvelt megoldást. A polgári kormányzat felismerte, hogy az önkormány­zatok önmaguk erejéből nem tudnak úrrá lenni a szű­kös bérlakásállomány okozta gondokon. A bérlakás program keretében ezért az állam az önkormányzatok és az egyházak bevonásával bizto­sít otthont. A 2000. július 1-jén bevezetett állami támo­gatású program eredményeként 2000-ben 2500 bérlakás épült, 2001-ben pedig közel 5000 bérlakás létesítését tá­mogatta a kormány. így másfél év alatt kétszer annyi bérlakás jött létre, mint 1990-től 1999-ig összesen. A kiadott lakásépítési engedélyek számának alakulása (Forrás: KSH) 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Az Otthonteremtő Program bevezetése --------► lil A Bokros-csomaü-<— i evezetése AH ■ ■ ■ I I I . . | Hl ill is i 1996 1997 1998 1999 A tömbház-rehabilitáció a bérlakásprog­ram továbbfejlesztése a Széchenyi Terv részeként. Az állam a 2001. február 1-jén indult program keretében 4 milliárd forintot biztosít. A kormányzat a helyreállí­tás költségeinek egyharmadát állja, míg egyharmadát az érintett önkormányzatoknak, a fennmaradó részt pe­dig a lakások tulajdonosainak kell előteremteniük. Szá­mítások szerint a programra rendelkezésre álló összeg mintegy 1200 lakás felújításához nyújt segítséget. Az energiatakarékossági program a panellakások korszerűsítését szolgálja. Segítségével 1400 lakás energiatakarékossá tétele valósul meg. A polgári kormányzat a fiatalok otthonhoz jutását és családalapítását minden eszközzel igyekszik elősegíte­ni. Az első lakás vásárlásának illetéke ezért 1999-től a felére csökkent, 2001. január 1-jétől pedig az új la­kások vásárlása teljesen illetékmentes lett. A garzonház-építési program kereté­ben az előtakarékosságot vállaló, fiatal pályakezdők átmeneti - legfeljebb 5 éves - időtartamra juthatnak lakáshoz a garzonházakban. Az ilyen lakások építésé­re önkormányzatok pályázhatnak, de a költségek 70, illetve 80 százalékát az állam finanszírozza. A nyugdíjasházak rendszere idős házaspá­rok, egyedülállók számára jelent megoldást, akik nem tudják fenntartani lakásukat. A pályázó önkor­mányzatok vállalják, hogy az idős emberek számára ál­landó orvosi ellátást és betegápolást biztosítanak. Roma családok otthonteremtése vált könnyebbé a sajátos élethelyzetben lévők lakástámoga­tására fordított 300 millió forint jelentős részének segít­ségével. Az Országos Cigány Önkormányzattal együtt­működve azok a családok juthatnak támogatáshoz, ahol a gyermekek iskolába járnak, és legalább az egyik szülő munkahellyel rendelkezik. A támogatás másik része azoknak lehetőség, akiket önhibájukon kívül fenyeget kilakoltatás. Nagyobb lakás a nagycsaládosoknak. Ez is elérhető álommá vált 2001. augusztus 1-jétől. Amennyiben a legalább három gyermeket nevelő csa­ládok nagyobb új vagy használt lakást vásárolnak, ún. félszocpol kedvezményüket igénybe véve több mint egymillió forint állami támogatásban részesül­hetnek — ha még nem vették igénybe a kedvezményt. A korábbi OTP-hitelek törlesztése so­kak számára jelent komoly terheket. A Szociális és Családügyi Minisztérium és az OTP Bank Rt. ezért 2001 elején közös alapot hozott létre, amelyből az 1989 előtt és után felvett hiteleikkel tartozókat egy­aránt támogatni kívánják. Az adósságot egyetlen eset­ben sem engedik el, de a program segítséget ad azoknak, akik maguk is törekednek a visszafizetésre. Az állam az eddigi költségvetési támogatással együtt 7,5 milliárd forintot fordít erre a programra, az OTP 4 milliárd fo­rinttal járul hozzá, és 7 milliárd az érintettek részvétele. TÁMOGATJA-E A KÖVETKEZŐ TÖREKVÉST? Az állam segítséget nyújt az otthonteremtésben igen nem tudja nem Forrás; Símo-Balance Elemzések azt mutatják, hogy a magyar háztartások egyharmada tervezi, hogy a közeljövőben változtat lakáshelyzetén. Ez 1 millió 100 EZER CSALÁDOT JELENT. 1 MILLIÓ 100 EZER CSALÁD TEKINT BIZALOMMAL A JÖVŐBE - MERT HOSSZÚ ÉVTIZEDEK UTÁN VALAMI VÉGRE MEGVÁLTOZOTT. AZ OTTHONTEREMTÉS LEHETŐSÉGE MINDEN NEMZEDÉK ELŐTT NYITVA ÁLL. A JÖVŐ TERVEZHETŐBBÉ VÁLT. Miniszterelnöki Hivatal

Next

/
Oldalképek
Tartalom