Nógrád Megyei Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-05 / 4. szám

2002. JANUÁR 5., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP BÁTONYTERENYE 3. OLDAL Nyugalmas évváltás Ajándék mobil a becsületes megtalálónak (Folytatás az 1. oldalról) ebben annak is szerepe van, hogy ta­valy tovább csökkent kapitányságun­kon az ismertté vált bűncselekmé­nyek száma, s a megelőző évhez ké­pest megközelítően félszázzal keve­sebb feljelentés történt. Persze ez nem jelenti azt, hogy a bűnözők meg­javultak, de valahogyan nem ebben az időszakban aktivizálódtak. Szerin­tem sokat számít ennek a helyzetnek a kialakulásában az is, hogy sokat foglalkoztunk a megelőzéssel és a fel­derítéssel. Mindenesetre örülnénk annak, ha az ünnepek körül tapasz­talt csendes állapot hasonló módon stabilizálódna, akár csak a bűnügyi állomány. Ennek az utóbbinak pedig az a következménye, hogy tovább ja­vult a bűnügyi munka, gyorsabb lett a reagálókészség Pintér Gyula alezredes, Bátony- terenye:- Panaszra nincs okunk, csende­sen zártuk a tavalyi évet és kezdtük az újat. Számszerűségében jelenték­telen bűncselekmény fordult elő eb­ben az időszakban. Közterületen vagy szórakozóhelyen garázdaság nem történt. Két betöréssel kellett, il­letve kell foglalkoznunk. Mind a ket­tő Kisterenyén történt. A kettőnek a kárértéke több mint egymillió forint. Az egyik esetnek a gyanúsítható el­követője már ismert előttünk, a má­sik eset tettesét még keressük. Vida Ottó őrnagy, Pásztó:- Rendőreink is nyugodtan szil­veszterezhettek, mert különösebb események nélkül zajlott le az esz­tendőváltás. Pásztón, de a többi tele­pülésen sem történtek erőszakos, ga­rázda jellegű bűncselekmények. Szilveszter napján kellett intézkedni egy betörés ügyében. A tettest elfog­tuk. Örömmel mondhatom, hogy gyarapodott a bűnügyi és a közrend- védelmi rendőreink száma, ami azt jelenti, hogy a több rendőrrel hatáso­sabban tudunk dolgozni. Az új év is nyugodt légkörben kezdődött. Mind­ez persze annak is köszönhető, hogy mind többet foglalkoztunk a bűn- megelőzéssel, az ünnepek előtt szó­rólapokon hívtuk fel az állampol­gárok figyelmét a lehetséges bűncse­lekmények elhárítására. Ugyanakkor rendszeresen tartottunk portyaszol­gálatot a területen, ami ugyancsak visszariasztotta a bűnözői tevékeny­séget. Csorba László őrnagy, Rétság:- A mi területünkön nem nyughat- tak a bűnözők. Már karácsony más­napján érkeztek bejelentések a kapi­tányságra betörésekről Romhányból. Az év vége előtt Diósjenőről jött az értesítés hétvégi ház feltöréséről. A tettest elfogtuk, s miközben őrizet­ben volt, feltárta előttünk a közel­múltját, amelyet csaknem harminc betörés árnyékol be. Egy illető már szilveszter előtt alaposan felöntött a garatra, s az ismerősénél levetve a nadrágját, lefeküdt pihenni. Miköz­ben elaludt, a nadrágzsebében lévő százötvenezer forintját eltulajdoní­tották. Szilveszterkor sehol sem kel­lett rendőrnek intézkednie garázda­ság, vagy más bűncselekmény miatt. A korábban kezdődött ügyekben fo­lyik a nyomozás, igyekszünk minden ügyet felderíteni és lezárni. Akárcsak tavaly, az idén is az állampolgárok megelégedésére kívánunk dolgozni. Gyányi Tibor őrnagy, Salgótarján:- Egyetlen eset kivételével, amiről már hírt adott a sajtó, nem történt rendkívüli eset nálunk. Azt mondha­tom, úgy váltottunk évet, mintha nem is mulattak volna az emberek. Szeren­csére az új év első napjai is nyugodtan teltek el, csupán tegnap történt egy be­törés. Úgy gondolom, hogy a bűnözők visszafogottságában szerepet játszik a rendkívüli hideg időjárás is. Virág Adrienn hadnagy, Szécsény:- Azt hiszem, a mi kapitányságunk területére is jellemzően elmondható, hogy a településeken rendkívüli ese­mény nélkül zajlottak az ünnepek. Az állampolgárok szolidan ünnepeltek. Nagyon reméltük, hogy semmi külö­nös nem történik és izgalom nélkül zárjuk az évet. Szilveszterkor azonban Rimócon történt egy csoportos rablás. Az elkövetők, akik már látókörbe ke­rültek, két férfihoz hatoltak be és tő­lük különböző értékeket vittek el. Emiatt aztán szilveszter napján, majd az új év első napján mintegy tízen dol­goztunk az elkövetők kézre kerítése érdekében. Kifogásolt kedvezmény és cím Fidesz-frakció néhány múlt évi, közgyűlési döntésről (Folytatás az 1. oldalról) 500 millió forintot, a foglalkoztatottak létszáma pedig az 50-et meghaladja. Az ipari parkban egyetlen vállalkozás hajtott végre ilyen beruházást: az MSZP-hez közel álló Palóc Nagyke­reskedelmi Kft. - mondta Lőrincz Gyula. Hozzátette: - Még érdekesebb azonban ez a kérdés, ha megnézzük a kedvezmény mértékét... További ér­dekesség, hogy a rendelet 2002 janu­ár 1-jétől hatályos, a szóban forgó pontot kivéve, ez ugyanis 2001. janu­ár l-jétől visszamenőlegesen érvé­nyes. Ide vonatkozó módosító indít­ványunkat tízen szavazták meg, ho­lott frakciónk hat- tagú. Négyen pályáztak a tarjám tévé ügyvezetői igazgatói posztjára, s bár a bizottság mind a négy jelentkezőt alkalmasnak találta, a szűkszavú egyetlen oldalon László Istvánt java­solták ügyvezetőnek, egyetlen mon­datnyi indoklás, program-, tervis­mertetés nélkül. Vetélytársai gyakor­ló kommunikációs, sőt, televíziós szakemberek voltak, több felsőfokú szakirányú és gazdasági végzettség­gel. A Fidesz-frakció a meghozott döntéssel ellentétben sem a végzett­sége, sem a munkája alapján nem tartja indokoltnak, hogy a városi jegyző „címzetes főjegyzői” cím vá­rományosa legyen. Szerintük a jegy­zőre vonatkozó polgármesteri, „kivá­lóan alkalmas” minősítés tökéletes összhangban van a városvezető eddi­gi „személyzeti politikájával” is. Az utóbbi napirendi témáról Simon Ti- bor szólt a sajtótájékoztatón. ■- Ki az a Sutyi? - Hát az öcséin! - S ki az a „Fiam”? - Hát, természetesen a fiam! Valahogy így kezdődött a szembesítés, majd mikor kiderült, hogy Éva asszony a telefon tulajdonosával áll szemben, átadta a megtalált mobiltelefont. Hálából az elvesztő ugyancsak egy mobillal ajándékozta meg a becsületes megtalálót. A megtalálónak talán nagyobb volt a meglepetése FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Ez a fajta történet ma még ritka, hi­szen ha az ember elveszíti a mobiltele­fonját, az esetek többségében keresztet vethet rá. Ez esetben nem így történt, ám hogy miként, azt Langár Tamás, a mobil elvesztője mesélte el szerkesztőségünk­ben.- Karácsony előtt igyekeztem haza a nyelviskolából, s gondolom, ekkor eshetett ki a zsebemből a szolgálati telefonom. Igen fontos elérhetőségi listák voltak benne, ezért nem tiltattam le; bíztam benne, hogy a megtalálóval felvehetem a kapcsolatot, hiszen léteznek még csodák. A telefon ki- csöngött, de nem vette fel senki. Ekkor már arra gyanakodtam, hogy valaki használja, s hogy ne legyen csillagászati számlám, letil- tattam a készüléket. Az új év első napjaiban aztán hívást kapott, hogy megtalálták a telefont, átve­heti a Pannon GSM salgótarjáni kiren­deltségében. A megtaláló, Prohászka Gyuláné ugyanis megmutatta számos üz­letben a mobilt, de végül is csak a képvi­seleten tudtak segíteni abban, hogy meg­találja a jogos tulajdonost. lyen információhoz jutni, s ekkor írta ki a telefon a „Sutyi”, meg a „Fiam” neveket. Karácsonykor valóban megcsörrent, s ma­gányomban olyan jó volt hallani a csengő­szót... Arról álmodni sem mertem, hogy ne­kem egyszer mobilom lesz. Még most sem fogtam fel, hogy ezt kapom ajándékba. Prohászka Gyuláné tegnap vette át a Panasonic készüléket, Praktikum Classic csomaggal. Langár úr reményét fejezte ki, hogy sok örömét leli majd az aprócs­ka mobilcsodában. Hiszen hogyne létez­nének csodák! t.n.l. Őrségi faluból az egyetemi katedráig (Folytatás az 1. oldalról)- Már gyermekkoromban is tanár akartam lenni. Cso-. dálatos tanáraim példát mu­tattak számomra. Holecz Imréné tanárnőnek, a balas­sagyarmati Szántó Kovács Já­nos Gimnázium tanáregyéni­ségének nagyon sokat kö­szönhetek, tudatosan irányí­totta tanulmányaimat, ő terel­te az érdeklődésemet a nyel­vészet irányába. Az országos középiskolai tanulmányi ver­senyen nyelvészeti dolgoza­tommal megyei első helyet nyertem el. Mindig szerettem olvasni. Édesapámnak gaz­dag könyvtára van, jelenleg csaknem eléri a hétezer köte­tet'. Édesanyám szerető gon­doskodással mindig arra biz­tatott, hogy valósítsam meg elgondolásaimat, terveimet. Szüleim mindig nagy szere­tettel segítettek, szerető csa­ládban, nyugodt, meleg lég­körben nőttem fel.- Doktori disszertációja té­májának kiválasztásában bi­zonyára szerepe volt annak, hogy érdeklődött a népszo­kások iránt.- Nagyon szeretek idős emberekkel beszélgetni. Már gimnazistakorom óta érde­kelnek a népszokások. Éve­ken keresztül a Nógrád Me­gyei Múzeumok néprajzi pályáza­tán többnyire si­kerrel vettem részt, egy alka­lommal pálya­munkámért az Or­szágos Néprajzi Múzeumban is ve­hettem át díjat. A népszokásokkal való foglalkozás vezetett el a nép nyelvének tanul­mányozásához.- Tudományos, tudatos kutatásai mellett ér­deklődése, gyakorlati tényke­dése kiterjedt a tanári meg­szállottságtól nem messze eső területekre is, kipróbálva, hogy mire képes.- Rendszeresen szavaltam, szavalóversenyeket nyertem, műsorokat vezettem. Mint az irodalmi kávéház háziasszo­nya köszönthettem például Kányádi Sándor Kossuth-dí­jas költőt. A televíziózás is vonzott, a Balassagyarmati Városi Televízió bemondója is voltam rövid ideig. A Szép magyar beszéd verseny orszá­gos döntőjén el­nyertem a Kazin- czy-díjat. Ének­zene tagozatos gimnáziumba jártam, nyolc évig zongoráz­tam, egy időben zongoratanárnő akartam lenni. A szimpati­kus, kellemes társalgó Enikő a salgótarjáni Ma­dách Imre Gim­náziumban ma­gyar nyelvet és irodalmat ta­nított. Ezután két évig dolgo­zott a levéltárban. 1997-ben köztársasági ösztöndíjjal dip­lomázott, majd tavaly ősztől a Miskolci Egyetem Bölcsé­szettudományi Kara nyelvtu­dományi tanszékén nyelvjá­rást és szociolingvisztikát ta­nít.- Vannak-e kedvenc tanít­ványai?- A tanár is ember, így ter­mészetesen van, akihez job­ban kötődik. Nem hiszem, hogy ez emberi gyengeség lenne, hiszen ez számukra nem jelent semmiféle enged­ményt, csupán szívesebben hallgatom a tanórát előre vivő megnyilatkozásaikat. Az órákra, az előadásokra alapo­san készülök. A diákoktól, hallgatóktól pozitív visszajel­zést kapok. Az önálló gondol- kodtatásra nevelés jegyében természetesnek tartom véle­ményük meghallgatását, ily módon gyakran tanári mód­szereimet is próbára teszem. Sehogy sem tudjuk megke­rülni, hogy ne érdeklődjünk jövőbeli elképzeléseiről.- Kérjük, avasson be ben­nünket.- Az új esztendőben elsőd­leges célom a doktori disszer­táció megvédése, ezután a családalapítás. Tudományos kutatómunkámat tovább sze­retném folytatni. Magánéle­temben a boldog családi élet­re, munkámban továbbra is az igényességre törekszem. ____ _______ ____V. K. M EGSZÉPÜLT A SALGÓTARJÁNI TÓSTRAND. Jégre lépni azonban továbbra is tilos! A városgazdál­kodás megtisztította a környékét, az önkormányzat, a Létesítmény és Sport Kht. gyönyörű fahidat készí­tett, a Tóstrand Horgász Egyesület pedig levágatta a nádat, hogy elkerüljék a gombásodást, ülepedést. Mindezt a városlakók és a halak érdekében. fotó: -áh­Pályázat Kossuth születésének kétszázadik évfordulójára (Folytatás az 1. oldalról) kör vezetője levélben kérte az igazgatót, hogy a korábbi - sze­rintük elhibázott - döntésnek visszavonásáról tájékoztassa a nyilvánosságot. A levélre eddig nem kapott választ a liberális kör. Az új esztendőben arra törek­szenek, hogy Nógrád megye minden városában megjelenje­nek, Salgótarjánban, Pásztón és Balassagyarmaton pedig törzskö­zönséget alakítsanak tó. Január 10-én a megyeszékhelyen Hor­váth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány beszél a roma válasz­tópolgárok és a pártok viszonyá­ról, január 11-én pedig Pásztón Farkashnzy Tivadart fogadják. Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára jeligés pályá­zatot hirdet a megye nappali, esti és levelező tagozatos középisko­lás tanulói részére. Komoly, önál­ló értékelést is tartalmazó dolgo­zatokra számítanak, maximum húsz oldal terjedelemben. A pá­lyázók két témából választhat­nak: 1. Kossuth Lajos, a liberális politikai újságírás megteremtője, 2. Kossuth Lajos és Széchenyi István vitája. A kör szakmai zsűrit kér fel, melynek döntése szerint az első helyezett 70, a második 50, a har­madik 30 ezer forintot kap. A dol­gozatok számától és színvonalá­tól függően díjakat osztanak tó. Minden díjazott tanuló felkészítő­je értékes tárgyjutalomban része­sül. Minden pályázó könyvjutal­mat kap. A pályázaton való rész­vételt 2002. április 14-én 24 óráig levélben, vagy e-mailen eljuttatott jelentkezéssel lehet megtenni. A dolgozatok benyújtási határideje: 2002. augusztus 16. Az ünnepé­lyes eredményhirdetés 2002. szeptember 19-én Salgótarjánban, Kossuth Lajos születésnapján lesz. A kör magánszemélyek, in­tézmények és vállalkozások segít­ségét pénz- és tárgyjutalom for­májában köszönettel fogadja. A támogatás felhasználásáról termé­szetesen elszámol. Gréczi-Zsoldos Enikő- Nem értek a mobiltelefonhoz, soha nem volt ilyen készülékem - mondja a hölgy. - De azt sem akartam, hogy idegen kézbe kerüljön, ezért próbáltam valami-

Next

/
Oldalképek
Tartalom