Nógrád Megyei Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-19 / 16. szám

Erdőőrző akció Egyházasgergén Egyed Rezső nyugállományú határőr alezredes, az egy- házasgergei polgárőrök vezetője elmondja, a polgárőrök a rendőrség­gel és a határőrökkel bejárják az erdőterületet a falopások megakadá­lyozására. Calabria gyümölcs Nógrádnak Luigi Fedele, Calabria régió tanácsa elnökének ve­zetésével háromnapos látogatáson olasz delegáció tartózkodik Nógrádban. A vendégek a megyeszékhelyen kívül ellátogatnak Hollókőre és Balassagyarmatra is. Csötönyi lobbyzna az ökölvívásért A múlt hét végi Gabora-gála öregfiúk teremfocitomán faggattuk Csötönyi Sándort, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökét, aki a gálameccsre érkezett bunyóscsapat vezetőjeként vallott a vidék szerepéről, Kokóról és Madárról is. Minimális fejlesztés Takarékos gazdálkodásra van kényszerítve Nagyoroszi község önkormányzata - ez tűnik ki a már elfogadott idei költségvetésből. Lényeges elem, hogy törleszteni kell a szennyvíz-beruházásra fel­vett hitelállományt. Nagyorosziban szilárd alap­pal rendelkeznek ugyan, de rossz állapotúak az utak. Ezek felújítását pályázati pénzek se­gítségével szeretné megoldani az önkormányzat, ezért e célra tartalékalapot képeztek, hogy biztosíthassák a szükséges saját erőt. A működőképesség fenn­tartását tűzték célul a község­ben. Az intézményekre nem tudnak többet költeni, mint ta­valy. Minimális fejlesztésekkel, karbantartásokkal számolnak ez évben, így elvégzik a szüksé­ges karbantartást az óvodánál és az iskolánál, és eszközöket vá­sárolnak a fogászati rendelőbe. Roma zenés est A Nógrád Megyei Cigány Vál­lalkozók Önképző Szerveze­te zenés estet rendezett pén­teken 18 órakor Bátonytere- nyén, az Ady Endre Művelő­dési Házban. Bangó Nándor, a szervezet el­nöke a rendezvény házigazdája érdeklődésünkre elmondta: a ti­zenkét éve működő szervezet cél­ja, hogy támogassa a kezdő roma vállalkozásokat, segítse megerő­södésüket, munkájukhoz taná­csot, lehetőség szerint szakmai tá­maszt nyújtson. Bangó Nándor maga is vállalkozó egy magyargé­ci székhelyű kft. ügyvezetője, sze­rinte a magyar cigányság egyik legnagyobb gondja a munkanél­küliség, s annak velejárója a sze­génység. Munkát, megélhetést, s akinek csak lehetséges - középko­rú és fiatal romáknak elsősorban - szakmát kell adni a kezébe, hogy saját és családja megélhetését biz­tosítsa - hangsúlyozta Bangó Nándor a cigányvállalkozók ön­képző szervezetének elnöke. A nótaesten felléptek Pataki István énekes és Gazsi Árpád népi zene­kara, valamint Kömyei Zsófia és Tarhányi Antal hegedűművészek. Földprogram Szandán Szandán a szociális föld­programban 50 család vesz részt, mindannyian 70 éven felüliek. Az önkormányzat tulajdonában lévő 10 hektá­ron és saját tulajdonukban lévő földjeiken burgonyát termesztenek. A szociális földprogram előnyeiben ré­szesülő helybeliek az itt élő lakosság több mint ötven százalékát alkotják. Az előbbieken kívül az önkor­mányzat segít kertjeik megműve­lésében önköltségi áron vállalja a talaj-előkészítő munkákat, égé-' szén a burgonya ültetéséig. Az ily módon nyújtott konkrét segít­ség anyagi előnyt jelent a prog­ramban részt vevő polgároknak. A szociális földprogramban meghatározott területek szétosz­tásánál az önkormányzati tulaj­don esetében figyelembe veszik a résztvevő rászorultságát, a fel­adat elvégzéséhez való készségét és képességét. A program résztvevői az álta­luk megtermelt burgonya eladá­sával kiegészítik nyugdíjukat, vagy más címen kapott igen sze­rény anyagi juttatásaikat. Azért döntöttek a burgonyater­mesztés mellett, mert a község környékén sok tekintetben ez az egyik olyan árunövény, amely pénzt hoz, ugyanakkor ennek termesztéséhez megvan a szük­séges tudás és a minden tekintet­ben előnyt jelentő tapasztalat. Madách-kultusz: újabb szép fejezet Juhász Péter, Balassagyarmat polgármestere (jobbról) ás Bállá Mihály országgyűlési képviselő koszorúz fotó, rigó tibor Nógrád megyében 1964 ok­tóbere óta, Madách Imre ha­lála 100. évfordulójától szá­mítható a Madách-kultusz újabb aktív szakasza. Az év­tizedek során az ünneplés annyit változott, hogy az őszi csesztvei rendezvénysorozat mellé feliratkozott a januári is, amely „Az ember tragédi­ája” halhatatlan írójának születésnapjáról hivatott méltóképpen megemlékezni. Az év eleji program, a me­gyei Madách-ünnepség szín­helye 1990-ben került Salgó­tarjánból Balassagyarmatra, abba a városba, amelyhez Madách-ot annyi személyes kapcsolat is fűzte. Nógrád Megye Közgyűlése, Balassagyarmat Város Önkor­mányzata és a Madách Imre Vá­rosi Könyvtár tegnap az Ipoly- parti városban rendezte meg az idei Madách-ünnepséget. Ezút­tal a koszorúzás volt az első mozzanata a megemlékezés-so­rozatnak. A Köztársaság téri Ma- dách-szobornál Horváth Orso­lya, a salgótarjáni Madách gim­názium 9. osztályos tanulója és Bagó Zsófia (Szécsény, Körösi gimnázium 11. osztályos diákja) olvasta fel azt a szöveget, amely- lyel csütörtökön Balassagyarma­ton első, illetve második helyen végzett a középiskolás szónok­versenyen. Énekelt Menyhárt Éva. A szobor talapzatához a ha­gyományok szerint a leszárma­zottak, állami, társadalmi, civil szervezetek, egyesületek képvi­selői, magánszemélyek sokasá­ga helyezett el koszorút, virágot. A program a Madách Imre Vá­rosi Könyvtárban folytatódott. Tari Lujza, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos főmun­katársa tartott előadást „Madách korának zenéje” címmel. Jozefka Antal Tragédia ihlette akvarellje­inek kiállítását dr. Feledy Balázs művészeti író, a Vigadó Galéria igazgatója nyitotta meg. Ezt követően a Mikszáth Kál­mán Művelődési Központ szín­háztermében került sor a szű­kebben értelmezett Madách-ün- nepségre, ahol Szikom János, az új Nemzeti Színház Tragédia­bemutatójának rendezője mon­dott köszöntőt, a március 15-ei nyitóelőadás szereplői közül fel­lépett Pap Vera és Székhelyi Jó­zsef, mindketten Jászai Mari-dí­jas színművészek. A 2002. évi Madách-díjakat Becsó Zsolt, Nógrád Megye Köz­gyűlésének elnöke adta át az Akkord Kohász Fúvós Kisegyüt­tesnek, Csábi Istvánnak, a Ró­zsavölgyi Márk Művészeti Isko­la igazgató-helyettesének, elő­adóművésznek és Patakiné Kemer Edit tanárnak, előadó- művésznek. A díjazottak mun­kásságát Becze Lajos, a Váczi Gyula Művészeti Iskola igazga­tója, Ember Csaba, a Rózsavöl­gyi Márk Művészeti Iskola igaz­gatója és dr. Csongrády Béla, la­punk felelős szerkesztője, a Ma- dách-hagyomány Ápoló Egyesü­let elnöke méltatta. Az újra meghirdetett Madách- és Mik­száth- pályázat díjait Praznovszky Mihály adta át. A Madách-pályázaton első lett Ró­zsafalvi Zsuzsanna (Budapest), második Puntigán József (Lo­sonc), harmadik Kovács Erzsé­bet (Salgótarján, Bolyai gimná­zium (!). A Mikszáth-pályáza- ton Kriskó Apollónia (Budapest) és Ádám Tamás (Balassagyar­mat) kapta az első díjat. Máso­dik díjat szintén ketten kaptak: Pintér Lajos (Kecskemét) és Sze­gedi Szabó Béla (Budapest). Harmadik díjasok: Laczki János (Zsámbék) és T. Ágoston László (Budapest). Salgótarján város különdíját Handó Péter (Sóshartyán), Balassagyarmatét Andor Csaba (Budapest) kapta. Mindkét pályázaton többen ré­szesültek különdíjban is. A Madách-ünnepség műsorá­ban közreműködött az 1863-ban alapított Balassagyarmati Dal­egylet Ember Csaba vezényleté­vel, a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett Tóth Miklós vezetésé­vel, továbbá Banda Ádám (he­gedű), Kiss Szilvia (ének), Oravecz Ágnes (műsorközlés), Pemeczky Zsolt (orgona), Tibay András és Varga Zsófia (színjá­ték) Záborszky Csaba (vers). Jozetka Antal akvarellkiállítása a Madách Imre Városi Könyvtárban látható ________■ Könyvbemutató lesz Hollókőn Elkészült a Száz Magyar Falu népszerű könyvsorozat leg­újabb, sokak által várt kötete, amely a vüághírre szert tett nóg­rádi falut, Hollókőt mutatja be az olvasóknak. Az azonos cím­mel - a Nógrád Megyei Önkor­mányzat, a településvezetés, va­lamint szponzorok támogatásá­val - megjelent könyv ünnepé­lyes premierjét január 24-én csü­törtökön 14 órai kezdettel a vi­lágörökség falujában, a klubte­remben tartják meg. S aki a soro­zat legújabb tagját az érdeklő­dők figyelmébe fogja ajánlani az összejövetelen, nem más, mint a szerző, Mezősiné Kozák Éva. VASÁRNAPI NOGRADm!, HÍRLAP 2002. január 20. A tartalomból: Hiánycikk az angol- és informatika-tanái. V. évfolyam 3. szám .................- Interjú: Kocsis Zoltán. Egy szót sem a szexről, magyarok vagyunk! - Inflációt meghaladóan drágul a kábeltévé. Megrendelhető a kézbesítőknél. Havi ár: 325 Ft. „A HALÁSZ.” Bojtor Károly e festménye került a címlapjára a róla szóló emlékkönyvnek. (Cikkünk az 5. oldalon) fotó:szelénvi károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom