Nógrád Megyei Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

a előfizet 2002-ben í, Ly Ly Ly fWWWFt-ot takaríthat meg. Részletes információ: mellék ; 1 9 oldalé ' , . , . 2 Ev végi zsaruszorakozas Kiváló hangulatú játék, sok jóízű humor, rengeteg tré­fa, móka - ez jellemezte az óév utolsó szombatját a szolgálaton kí­vüli bátonyterenyei rendőrök vidám körében. Jól sikerült a közössé­gi év végi mulatság. Mai lapunkban: TVFknüsor Minden, amit a tévé- és rádióműsorokról, a népszerű sorozatokról és sztárokról tudni érdemes, megtalálható lapunk mel­lékletében. Sok információ és érdekes fotó teszi teljessé az egész hét­re szóló TVR-műsort. |2 Kiütve vagy csak megroggyanva? Nógrád megyében az utóbbi évtizedekben igen ered­ményesen szerepelt több ökölvívó-szakosztály. Válogatottak és olim­pikonok is voltak a klubokban. Ma azonban már csak két egyesület működik Salgótarjánban. Vidám óévbúcsúztató, újévköszöntő Megtelt mulatóhelyek - Szilveszteri futás, bálkirály nő-választás - Derűre ború is Kiváló a hangulat a szécsényi Paradisóban FOTÓK] GOCS ÉVA Regionális igazgatóságok A kormány döntése értelmé­ben 2002. január 1-jétől az I. fokú idegenrendészeti fel­adatok a Belügyminisztéri­um Bevándorlási és Állam­polgársági Hivatal regionális igazgatóságai hatáskörébe kerültek. 2002. január 1-jétől kezdte meg működését az Észak-ma­gyarországi Regionális Igazgató­sága, amelynek hatásköre Bor- sod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád mégyékre terjed ki. A külföldiekkel kapcsolatos Tragikus baleset Egy halálos áldozata és egy súlyos sérültje van annak a közúti balesetnek, amely de­cember 31-én délután történt a 2-es úton Parassapuszta közelében. F. Gábor, negyvenhat éves gö­di lakos ’személygépkocsijával Hont irányából Parassapuszta felé haladt, amikor egy kanyar­ban a jeges padkán megcsú­Az esztendő utolsó elfogása Szilveszter éjszakáján csen­desek, ám felettébb csúszó­sak voltak Nógrád megye út­jai, akik tehették, otthonaik­ban maradtak, sokan a mu­latóhelyeket választották. Fergeteges hangulat volt mindenütt, jókedvet és vi­dámságot tapasztaltunk, éj­fél után számtalan helyen volt tűzijáték, nem csak a pezsgősüvegek durrogtak, a petárdák is. Azonban derűre ború is jutott, utcai balese­tek, családi perpatvarok okozta sérülések miatt a mentősöknek, kórházi am­bulanciáknak is bőven akadt tennivalójuk. Tamási Gyula megyei vezető mentőtiszt szerint évek óta nem volt ennyi munkájuk. Elmondta: sokan csúsztak el a jeges járdá­kon, szenvedtek kéz- vagy láb­törést, az időjárási front miatt több szív- és érrendszeri beteg esetében kellett újraélesztési el­járást végezni kollégáinak. Tu­dósítóink inkább a derű óráit számolták: Nógrád kórházai kö­zül csak a salgótarjániban szüle­tett gyermek, újesztendő hajna­lán, egy fiú és két lány látta meg a napvilágot. Több településre is eljutottak. Próbálva ellesni, mi­nél többet felcsipegetni, összese- pemi a késő esti, éjszakai vigal­mak hangulatmorzsáiból. Cserhátszentiván kis település a Cserhát völgyében, de mint azt Noskó Sándor polgármestertől megtudtuk, a falucska vendég­házaiban ötvenen-hatvanan mu­lattak, búcsúztatták az óeszten­dőt. Az egyik ilyen harsány tár­saságba mi is belecsöppentünk, az alsószentiváni többnyire főis­kolás fiatalok éppen egy kiadós szánkótúra után öblögették tor­kukat, cserépkályhához húzód­va melegítették elgémberedett tagjaikat, „szóvivőjük” Fejérváry Balázs elmondta, a látszat csal, kirobbanó formában vannak, ki- világos-kivirradtig mulatnak, bár a fele csapat már újév napján csomagol, a szerencsésebbek azonban még maradnak, ismer­kednek a vidékkel. Barátságos kuckó helyett, ba­rátságos szórakoztató centrum, (Folytatás a 3. oldalon) A Balassagyarmati Határőr Igazgatóság szécsényi határ­őr-kirendeltségének járőre éppen szolgálatba indult de­cember 30-án este, amikor észlelte, hogy Ludányhalászi külterületén egy nagyobb embercsoport halad a határ felé. Beérkezve a kirendeltségre ezt azonnal jelentette és a járőr­társaival kiszállt a helyszínre, ahol 30 külföldi állampolgárt - 27 afgán, ebből 23 felnőtt és 4 gyermek, 2 Sierra Leone-i és 1 fő nigériai) sikerült elfogni, akik egy szlovák embercsempész se­ügyintézés 2002. január 2-étől az alábbi helyeken történik: Miskolc, Kazinczy u. 32. sz„ Eger, Klapka Gy. u. 3. sz„ Salgó­tarján, Rákóczi u. 40. sz. Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, pénteki napon: 8.30 órá­tól 12.30 óráig, kedd: 13 órától 16 óráig csütörtök: 13 órától 17.30 óráig. A BM Bevándorlási és Állam­polgársági Hivatal Észak-ma­gyarországi Regionális Igazgató­sága kéri az ügyfeleket, hogy idegenrendészeti ügyeikkel a fenti hivatalokat keressék fel. ■ szott, majd pedig átsodródott a túloldalra, s az út menti vízelve­zető árokba hajtva felborult. A baleset következtében a Lada személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette, uta­sa, egy huszonnyolc éves gödi fiatalember súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset sérültjét, valamint az áldozat holttestét a tűzoltók. vágóeszközökkel sza­badították ki a roncsból. ■ gítségével illegálisan akartak a zöldhatáron Szlovákiába jutni, majd onnan tovább Nyugatra. Kihallgatásuk során ldderült, hogy a határsértőket gépjármű­vel szállították a térségbe, hogy onnan gyalog folytassák útju­kat. A személyeknél a debreceni és bicskei befogadó állomáson kiállított papírok voltak, így őket az idegenrendészeti eljárás le­folytatását követően visszaszál­lították az állomásukra. A szlo­vák állampolgárt őrizetbe vet­ték, ellene büntető eljárás indult embercsempészés elkövetésé­nek alapos gyanúja miatt. Kevesebb eladható ingatlan Statisztikai hivatali felmérés az önkormányzatok vagyontárgyairól „Lovagkori szilveszter lelki fegyverzetben” Országos adventista ifjúsági találkozó Salgótarjánban A legutóbbi felmérés idején, 2001. január elsején az ország 3164 önkormányzata több mint 847 ezer ingatlannal rendelkezett, ebből 152 ezer Észak-Magyarországon volt. Régiónkon belül a vagyontárgyak 63 százalékát Borsod-Abaúj-Zemplén, 20 száza­lékát Heves-, 18 százalékát Nógrád megyei települések birtokol­ták. A három megyében öt, országosan két százalékkal gyara­podott az önkormányzatok ingatlanállománya, ezzel szemben például Budapesten csökkenést regisztráltak - olvasható a KSH Nógrád Megyei Igazgatóságának tájékoztatójában. Régiónkban a tárgyalt idő­szakban egy-egy önkormányzat kétszázötvenkét különféle in­gatlannal rendelkezett, amely hat százalékkal kevesebb az or­szágos átlagnál (kétszázhatvan­nyolc), s a harmadik legalacso­nyabb az országban. A különb­ség elsősorban településszerke­zeti sajátosságokból adódik, hi­szen a városokban, de a na­gyobb községekben is lényege­sen több intézmény működik, mint az alacsonyabb népsűrű­ségű falvakban. Az ingatlanvagyon megfigye­lésének kezdete, tehát 1994 óta folyamatosan növekszik a for­galomképtelen, ezzel párhuza­mosan csökken a forgalomké­pes ingatlanok aránya. A két in­gatlantípus mértéke országo­san ma már csaknem azonos, de régiónként és megyénként számottevő különbségek ta­pasztalhatók. A múlt év januárjában a for­galomképtelen ingatlanok há­nyada országosan negyvennégy százalékot tett ki. Régiónkban ennél alacsonyabba (harmincki­lenc), Nógrádban viszont ennél magasabba (több mint negyven­öt százalék) volt ez az arány. Következésképpen: a forgalom- képes önkormányzati ingatla­nok részaránya a régióban meg­haladta (49,6) az országos átla­got (44,5), míg szűkebb pátri­ánkban elmaradt (42,8) attól. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok legnagyobb része la­kóépület és otthonház, számuk régiónkban 2001 nyitó napján meghaladta az ötezer-nyolcszá- zat, számuk öt százalékponttal növekedett 1998-hoz képest. A la­kóépületek és az otthonházak (Folytatás a 3. oldalon) Pál apostol levelei nyomán a „hit pajzsát és az igazság mellva­sát” öltötték magukra azok a fiatalok, akik az óesztendő utol­só napjaiban a középkor világát megidézve búcsúztatták a 2001. évet, s előretekintve az új esztendőre háromnapos együttlétük során próbálták erősíteni lelki muníciójukat, a ke­resztény ember lelki fegyverzetét. A Hetednapi Adventista Egy­ház ifjúsági osztályának rendezésében az ország minden ré­széből 150 fiatal érkezett vasárnap délután Salgótarjánba, hogy a következő napon is késő éjszakába nyúló csendes el­mélkedéssel, a szeretet és mértékletesség jegyében megtartott vidám programokkal készüljenek fel az esztendőváltásra. Kis túlzással középkori vár képét mutatta a két nap alatt a főiskola, sőt vasárnap délelőtt még Salgó várának bevételére is elindult, no persze „külön- busszal” a maroknyi sereg. Ősz- Farkas Ernő, a salgótarjáni ad­ventista közösség lelkipásztora örömmel számolta be róla, hogy az országos találkozónak már hagyományai vannak, az pedig külön megtiszteltetés, hogy ez alkalomból a salgótarjáni közös­ség lehetett a nagyszabású ren­dezvény házigazdája. Elmondta Pál apostol egyik levelét idézve a hit pajzsát és az igazság mell­vasát, a keresztény ember lelki fegyverzetét vették magukra a két napon. A középkor világát megidézve, a lovagkor jelmezeit öltötték magukra és gyakorolták a régmúlt erényeit, programjai­kat áthatotta a hit, a lelki békes­ség, a vidámság és a játékosság. Az étkeket, még ha azok csak a főiskola melletti kollégium men­zájáról is származtak „szolgák hada” korhű jelmezekben tálal­ta fel. Ezután indultak Salgó vá­rának bevételére, a harcosoknak sok szellemi, erő- és ügyesség­beli próbatételt kellett kiállni, míg a legkiválóbbak a várfokra .érhettek. Persze őket követték a többiek, akik gyönyörködhettek az eléjük táruló békés panorá­mába. De ismét vissza a harcos középkorhoz: hétfőn este a főis­kola tornatermében harci játé­kot, amolyan lovagi tornát is (Folytatás a 3. oldalon) Cserhátszentivánon szellemi tornával melegítettek a vendégházi fiatalok Mészáros Ferenc a Rákóczi étterem vezetője .kapitányként a fedélzeten"

Next

/
Oldalképek
Tartalom