Nógrád Megyei Hírlap, 2001. június (12. évfolyam, 126-150. szám)

2001-06-01 / 126. szám

f 1 NOGRAD 1 OLVASÓ imM MEGYEI HÍRLAP KÖZÉLETI NAPILAP ARA: 47 FORINT ELŐFIZETVE: 35 FORINT a előfizet Jppunkra JNL takaríthat meg. Részletes információ: 7416-455/213-as mellék| 2001. JUNIUS 1., PENTEK XII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM yu'\ Van jövője a távhőszolgáltatásnak! A távhőszakma a közelmúltban tartotta meg konferenciá­ját Sopronban. A tapasztalatokról kérdeztük Kiss József ügyvezető is nagy súlyt kell helyezni az életmódra, a táplálkozásra, ami az táblázatok összeállításunkban ezúttal is találnak csemegéznivalót a egészség szempontjából is fontos. Odafigyeléssel akár az életkor is nógrádi labdarúgás alsóbb osztályainak kedvelői, de beszámolunk a q'i Adhat magára az idős ember is mmJLJ A külső megjelenés minden korban fontos. Az időskorban I j l Bajnokságok, eredmények, táblázatok A már megszokott és kedvelt Bajnokságok, eredmények, igazgatót, aki többedmagával képviselte a Tarjánhő Kft.-t a rendez­vényen. ZW meghosszabbítható. női, és a salgótarjáni férfi kispályás pontvadászatról is. mám m Elismerések a városi pedagógusnapon A kiemelkedő munka anyagi elismerése Salgótarjánban Puszta Bála polgármester köszöntőbeszédét mondja fotó: gyurián tibor- Önök előtt ismert, milyen erőfeszítéseket tett Salgótar­ján önkormányzata az okta­tási rendszer átalakításáért, versenyképességéért, erő­sebb vonzásáért, a pedagó­gusi munka feltételeinek ja­vításáért - fogalmazta meg Puszta Béla, Salgótarján polgármestere a Váczi Gyula Zeneiskolában tartott peda­gógusnapi ünnepségen csü­törtökön. Kitért rá, a salgótarjáni okta­tásügyben jó irányúak a változá­sok, de országos szintű problé­mákról is szólt, ezek között em­lítve a szélsőségesen decentrali­zált oktatás csapdáit, a valódi esélyegyenlőség megteremtésé­nek nehézségeit, vagy a pedagó­gusok erkölcsi és anyagi elisme­résének hiányosságait. Az ünnepségen vas és arany díszoklevelet, valamint az ön- kormányzat pénzjutalmát ve­hették át azok a már nyugdíjas pedagógusok, akik 65, illetve 50 éve-vették át diplomájukat, így Havasi Károly, Czégény Sándomé Mátay Mária, Tímár Ottóné Dömer Magdolna és Baksa Sándomé Báti Katalin Ju­lianna. Salgótarján közgyűlése már­ciusban döntött arról, hagy 10 millió forintot különít el a ki­emelkedő tevékenységet végző pedagógusok anyagi elismerésé­re. Eszerint júniustól 33 pedagó­gus részesül egy évig havi 37 ezer forintos keresetkiegészítés­ben. Az önkormányzat által lét­rehozott szakmai bizottság ki­írására 59 pályázat érkezeü. A 2001/2002-es tanévben kiemel­kedő munkájáért elismerésben részesül Nagyné Fenes Andrea (Bóna Kovács Károly Általános Is­kola és Diákotthon), Géczy Attiláné és Batki Bamáné (Domyay Béla Általános Iskola), Dudás Ferenc (Bátki József Általá­nos Iskola). Tamás Pál, Tolnainé Nagy Márta, Feketéné Mikes Éva, Lerchné Forgács Marianna (Gagarin Általános Iskola), Ju­hász Istvánná, Nagy ^ Kovács Józsefné (Kodály Zoltán Általános Iskola), Horváthné Scholcz Erika, (Folytatás a 3. oldalon) Új támogatási forma a foglalkoztatásra Április végén 27 ezer 900 fővel kevesebb munkanélküli szerepelt az országos nyil­vántartásban, mint egy évvel korábban - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Ta­mási Ildikó, a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ igazgatója. - Nógrád megyében 13563 fő regisztrált munkanélküli szerepelt nyilvántartásainkban, amely az előző évi adatokhoz képest 2,8 százalékos csökkenést jelent. Tamási Ildikó elmondta, hogy áprilisban megduplázódott azoknak a száma, akik a munkaügyi központok segítségével találtak munkahelyet. A munkanélküliek száma áp­rilisban öt körzetben csökkent, míg Rétság térségében ismételten emelkedett. A pálya­kezdő munkanélküliek számában áprilisban 28 fős létszámcsökkenés történh 2001. ápri­lis végén 895 pályakezdő álláskeresőt tartot­tak nyilván.- Új támogatási formaként jelenik meg a magas élőmunka-igényű vállalkozások fog­lalkoztatási támogatása - emelte ki Tamási Ildikó. - Ez a Gazdasági Minisztérium által indított központi munkaerő-piaci program, amelyet a 2001. január elsejével bekövetke­zett jogszabályváltozások tettek szükséges­sé. Lényege a vállalkozás szintjén megjelenő éves számított járulékteher-többlet pályázat útján történő átvállalása. A program célja az élőmunka-igényes vállalkozások foglalkoz­tatási helyzetének javítása, munkaerő-meg­tartó és létszámbővítő képességük elősegíté­se. Pályázhatnak belföldi székhelyű gazda­sági társaságok, állami vállalatok, szövetke­zetek, egyéni vállalkozók, szociális foglal­koztatók. Feltétel, hogy a teljes munkaidő­ben alkalmazottak 2000. évi átlagos létszá­ma elérje az öt főt, 2001. január elsejét köve­tő döntéssel a munkaerő-piaci alap foglal­koztatási alaprészéből támogatásban nem részesültek, illetőleg a pályázati adatlap sze­rint számított járulékteher-többlet az idén el­éri az évi 60 ezer forintot. A támogatás visz- sza nem térítendő, egy összegben folyósított támogatás. (Folytatás a 3. oldalon) Millenniumi Bokoron a millenniumi zászló ünnepélyes átadására dr. Mikola István egészségügyi minisztert is várja a település önkormányzata június 2-án, szombaton. Tíz óra­kor a sportpályán nyitják meg a rendezvényt, ezután az iskolá­nap Bokoron sok, hagyományőrzők műsora, majd az emlékzászló átadása és - már a templomkertben - a kop­jafa leleplezése következik. Áz ünnepség evangélikus istentisz­telettel ér véget. Rákóczi-napok Szécsényben Rákóczi-fal avatása, tábortűz, „Ki mit tud?” Szécsényben, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában második alkalommal került megrendezésre a Rákóczi- napok. Szerdán ünneplőbe öltözve, az iskola jelképével a ruhájukon érkeztek a diákok az iskolába. A megnyitó ünnepségen, amelyen jelen volt Máté Csaba polgár- mester, több városi képviselő és meghívott vendég, felvonták az iskola egy évvel ezelőtt felavatott zászlaját. Stayer László, az inté­zet igazgatója köszöntötte az au­lában felsorakoztatott 676 diá­kot, a megjelenteket. Hangsú­lyozta, hogy ez a három nap a ta­nulóké, róluk szól, értük van. Az iskola névadójának szellemisé­gét, történelmi nagyságát idéző műsor után felavatták a Rákóczi- falat, amelynek központjában Boros Tibor szobrászművész II. Rákóczi Ferenc-mellszobra áll. A folyosókon, a tanulók rajz- és technikaórákon, napközis foglal­kozásokon készült munkáiból (Folytatás a 3. oldalon) Iskolai gyermekhét Játékos fizikai és szellemi erőpróba a fő vonása a salgótar­jáni Kodály Zoltán Általános Is­kola gyermekheti programjá­nak, amely szerdán, a Kihívás napja jegyében telt, s ezt a napot ünnepélyes eseménnyel, a tan­évzáró hangversennyel zárták. Az iskolai hagyományoknak megfelelően ez alkalommal is a kórusok és szólisták léptek fel a tornateremben megtartott kon­certen, a közönség soraiban ott voltak a szülők is. Csütörtökön délelőtt és délután a Bon-Bon együttes zenéjével, játékos ve­télkedővel folytatódott, ma pe­dig Ki mit tud?-dal zárul a gyer­mekheti rendezvénysorozat. Országos siker Kiss Péter, a salgótarjáni Arany János Általános Iskola nyolcadikos tanulója harmadik lett a Hevesy György országos kémiaversenyen, iskolatársa, a hetedikes Németh Attila, a tize­dik helyen végzett. Kiss Péter el­méleti tudását különdíjjal jutal­mazták, Németh Attila pedig a legjobb előadónak járó különdí- jat kapta meg. Felkészítő taná­ruk Dudák Györgyné. Részt vett a versenyen Szabó Barnabás, a Kodály iskola tanulója is, ő a kö­zépmezőnybe jutott be eredmé­nyével. Kémiából hasonló szin­tű megmérettetésen mintegy tíz éve értek el jó eredményt nógrá­diak, hosszú évek után a jég ta­valy tört meg Kiss Péter orszá­gos első helyével. Külön környezetvédelmi politika nem létezik, érvényesülése csak a gazdaságon keresztül lehetséges - fogalmazott tegnap Salgótarjánban dr. Illés Zoltán, a parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke azon a konferencián, amelyet a Gazdasá­gi Minisztérium integrátori beszállítói programjának támoga­tásával rendezett az Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Bt. A félszáz környezgtvédelmi szakembert, illetve önkormány­zati megfigyelőt Mihályné Ba­lázs Melinda, a Közép-magyar­országi Regionális Fejlesztési Rt. vezérigazgatója köszöntötte a rendezvénynek otthont adó Nemzetközi Kereskedelmi és Innovációs Központban. Mint mondta, szeretnének rácáfolni arra a napokban elhangzott vé­lekedésre, hogy a beszállítói program nem sikeres Magyaror­771215II9ÖT00Ö11 0112 6 szágon. Az északkeleti ország­részbe most érkeztek meg a be­fektetők, a téma tehát most idő­szerű. Ha vállalkozásfejlesztésről be­szélünk, nemcsak a pénzügy, az innováció, vagy a marketing sze­repe fontos, hiszen a környezet- védelem terén is egyre több teen­dőnk akad - ezt már Parragh Dé­nes, a programot szervező nyír­egyházi Eco-Men Bt. képviselője mondta el. Hasonló konferenciá­kat máshol is szerveznek, írott summázatuk egy ősszel megje­lenő könyvben mindenki számá­ra hozzáférhető lesz.- Bármilyen furcsán hangzik, ma hazánkban a környezetvéde­lem ügye nem élvez prioritást - mondta rendkívül érdekfeszítő előadása bevezetéseként dr. Illés Zoltán. Probléma pedig van bő­ven, ám ezek gyökere nemcsak a rendszerváltás előtti 4 évtized­ben keresendő, hanem legalább 100-120 évre nyúlik vissza. Azt hinné az ember, hogy az uniós csatlakozásunk folyamatában a legnagyobb lemaradás - a kör­nyezet- és természetvédelem - felszámolása a legsürgetőbb fel­adat, de nálunk ez nem igy van. Nem így van, holott Nyugat- Európában a turizmus után a legdinamikusabban fejlődő hú­zóágazat épp a környezetvéde­lem. A politika elodázta a kér­dést, mert a túl kicsi és a túl nagy dolgokkal nem foglalkozik (Folytatás a 3. oldalon) VENDÉGESKEDŐ ÓVODÁSOK. A salgótarjáni Szivárvány óvoda (Forgách út) apróságai tegnap közös gyermeknapon vettek részt a vizslási óvodában. Mint a képen látszik, az ismerkedés, a barátkozás nem esett nehezükre a gyerekeknek. ______________ fotó: gyurián tibor Ü zlet is a környezetvédelem

Next

/
Oldalképek
Tartalom