Nógrád Megyei Hírlap, 2001. április (12. évfolyam, 76-99. szám)

2001-04-02 / 76. szám

Ha előfizet h-oi takaríthat meg. Részletes információ: 16-455/213-as mellék ; Ezer szállal kötődik Nógrád megyéhez Pékár István, a Du­na Televízió elnöke, már csak azért is, mert Herencsény községben látta meg a napvilágot. Otthonunk: egy házban három lakás Ebből két lakást mutatunk be: egy négytagú családét és egy üzletasszonyét. A házat együtt építették, s barátok lévén együtt is rendezték be. Váratlan hazai vereség Nem várt, 1-0 arányú vereséget szenvedett hazai pályán a BSE-Nógrád Volán az ESMTK együttesétől. Ok: a gyarmatiak sok helyzetet hagytak kihasználatlanul. A határ nemcsak szétválaszt, össze is köt Ipoly Eurorégió szabadegyetem Salgótarjánban Európai uniós és kormányzati források Az Ipoly Eurorégió háromnapos szabadegyetemét rendezték a hét végén Salgótarján­ban. Magyar és szlovák önkormányzati, tudományos akadémiai szakemberek, az eurorégió civil szervezeteinek képviselői a határ menti együttműködés fejlesztéséről tanácskoztak a nógrádi megyeszékhelyen. A közös eszmecsere résztvevői megpróbál­tak választ keresni arra a kérdésre, hogy a közös történelmi, kulturális gyökerekre, szomszédsági, emberi kapcsolatokra építve, hogyan lehet tovább erősíteni, gazdagíta­ni a két ország népei közötti együttműködést. Európai Unió és a határ menti együtt­működés, a két ország politikai elitjének viszonya mindehhez, s a civil szféra próbál­kozásai a határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére: számos előadás visszatérő ve­zérgondolatai voltak ezek. Lényeg: az eurorégiók eddig még adósak a határ menti együttműködés, a fejlesztési elképzelések összehangolásával. Karol Wlachovsky irodalomtörténész, a Magyarországi Szlovák Kulturális Intézet igazgatója előadásában a szlovák írásbeliség kezdeteiről beszélt, arról, hogy a szlovák kul­túra a V1II-IX. században a kereszténység ha­tására fejlődött ki az ószláv nyelv alapjain. Hangsúlyozta: a két nép a történelem vihara­iban évszázadok óta egymás mellett haladt, s az a határ amely szétválaszt, egyúttal össze is köt bennünket. Egymás múltját megismer­ve és kölcsönösen tisztelve juthatunk el az Németh Péter Mikcla, az Ipoly Eurorégtó magyarországi titkára köszöntötte, mutatta be az egyes programok előadóit, közreműködőit fotói qóc* év* A gazdaság híd, amely a határ menti együttműködésen keresztül járul hozzá a népek, köztük a magyar-szlovák határ men­tén élők kapcsolatainak erősödéséhez. De legalább ilyen fontos ebben a humán szféra pillér szerepe, a jó példa - állapították meg sokan a pénteki nyitónapon a Nógrád és a Kincsér népzenei együttes, Pódium Stúdió és a Palócföld irodalmi folyóirat alkotógár­dájának bemutatkozó estjén, akik - mások­kal egyetemben - évek óta a határ menti kapcsolatok ápolásán is fáradoznak. A magyar és szlovák határ mentén kiala­kult, s formálódó Ipoly Eurorégióban 500 ezer ember él, 61 magyar civil szervezet, te­lepülési és városi önkormányzat a tagja, ha­sonló arányok alakultak ki a szlovák olda­lon is - tudtuk meg Szarka László törté­nésztől. A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója a magyar és szlovák történelmi hátteret ele­mezte, a békeszerződések földrajzi és geo­politikai következményeiről beszélt a két nép viszonyában. Negatív hatásai máig tar- tóak, de a megbékélés szellemében meg le­het és meg kell tanulni együtt élni együtt­működni folyamatosan felszámolva a konf­liktushelyzeteket. A megbékélés szándéka •vezette a német, francia, illetve olasz, oszt­rák viszonyt, s azt a jótékony folyamatot, amely ezen EU-tagállamok eurorégiós együttműködésben régóta zajlik és szá­munkra példaértékű - tette hozzá Szarka professzor. A magyar-szlovák határ menti együttműködés jövője tekintetében egyik fontos tényezőnek nevezte a Szlovák Köz­társaságban készülő közigazgatási refor­mot, amely elengedhetetlenül fontos a part­nerkapcsolatok erősítéséhez. Szarka László bejelentette: közös, magyar, szlovák nyelvű tankönyv van készülőben, amely az együtt­működés gyakorlati kérdéseit, teendőit gyűjti csokorba, s ad hasznos tanácsot a mindennapok munkájához együttműködés egy újabb fejlettségi szintjé­re a két ország kapcsolatában - mondta Ka­rol Wlachovsky. A magyar és az osztrák eurorégiós együttműködés kedvező tapasz­talatait osztotta meg hallgatóságával Rechnitzer János, az MTA Regionális Kutató- központja nyugat-magyarországi tudomá­nyos intézetének az igazgatója. Beszélt arról a gazdasági fejlődésről, népmozgásról, társa­dalmi dinamizmusról amely a Győr, Bécs, Pozsony háromszögben az együttműködés­nek köszönhetően kialakult. A professzor szerint az osztrák-magyar határon átnyúló kezdeményezések sikere példa lehet a határ más szakaszán alakult eurorégiók számára is. Szorgalmazta az együttműködéseket se­gítő források kiterjesztését. Az Ipoly eurorégiós együttműködésre eddig kapott 2 millió euro is igen kevés - mondotta. A Phare-CBS-források java eddig az osztrák­magyar határon átnyúló kezdeményezések (Folytatás a 3. oldalon) A vidéki társadalom számára elérhető európai uniós és kor­mányzati forrásokról szerve­zett rendezvénysorozatot me­gyénk városaiban a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Ipar­kamara (NKIK), illetve annak Euro Info Központja (EIC) és a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány (NMRVA), illetve annak Európai Információs Pontja (EIP). A sorozat ma kezdődik Balassagyarmaton. A szervezők hangsúlyozták, hogy ez az első jelentős közös rendezvénysorozatuk azóta, hogy együttműködési megállapodást írtak alá. Az előadásokban ki­emelt szerepet kapnak az európai uniós támogatási lehetőségek, a kis- és középvállalkozások szá­mára kiírt Széchenyi-terv, vala­mint a területfejlesztési tanácson Szirénapróba hat településen Április 2-án, hétfőn, azaz ma délután 13 órakor hat nógrádi te­lepülésen lesz szirénapróba: Sal­gótarjánban, Bátonyterenyén, Pásztón, Karancslapujtőn, Kis- hartyánban és Jobbágyiban he­lyezik üzembe a lakossági riasz­tó- és tájékoztatórendszert. ■ keresztül elérhető különböző ala­pok. Vagyis pénzről lesz szó, ami várhatóan nagy érdeklődésre tart számot egy tőkeszegény megyé­ben.- A rendezvénysorozatra meg­hívtuk az adott kistérség vállalko­zóit, polgármestereit - tájékozta­tott Babjákné Ott Éva, az EIP ve­zetője. - Előadóként minden hely­színen jelen lesz a Nógrád Megyei Területfejlesztési Kht. képviselő­je, s bevontuk a sorozatba a Sapard-menedzsereket, az ElC-t, az ElP-t, az Európai Unió Bizottsá­ga magyarországi delegációját, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Ala­pítványt és a VÁT1, valamint a CFCU szakembereit.- Az uniós támogatások három nagyobb fejezetre bonthatók, így szó lesz az EU előcsatlakozási ala­pokról (Sapard, Ispa), a külön ke­zelt Phare-támogatásról, valamint (Folytatás a 3. oldalon) Lottószámok ÖTÖSLOTTÓ: 12, 28, 37, 61, 80 Jokerszám: 2 1 6 7 0 2 HATOSLOTTÓ: 14,19, 21, 28, 29, 37 Pótszám: 8 m Gyermekbarát családpolitika? A kormánynak semmi oka arra, hogy büszke legyen a csa­ládtámogatási rendszerre - jelentette ki Serfőző András, a MSZP országgyűlési képviselője. A nógrádi honatya részle­tesen indokolta megállapítását, és ismertette a pártja által javasolt konkrét intézkedéseket. A képviselő kifejtette: a csalá­di pótlékot - egyetlen fillér pluszráfordítás nélkül - csak át­keresztelték iskolázási támoga­tássá. Úgy tették alanyi jogúvá a családi pótlékot, hogy a legma­gasabb jövedelmű 8,5 százalék­nak visszaadták, a többség (91,5 százalék) számára viszont elértéktelenítették azt, hiszen az összeg 1988 óta változatlan. Serfőző András szerint a csa­ládi adókedvezményt a csalá­dok egyharmada nem, vagy csak részben tudja igénybe venni. Az MSZP változatlanul azt javasolja, hogy aki nem tud­ja igénybe venni az adókedvez­ményt, az kiegészítő támoga­tásként kapja meg ezt az össze­get. A korábbi rendszeres gyer­mekvédelmi támogatás kiegé­szítő családi pótlékká való átke­resztelését egyszerű szemfény­vesztésnek nevezte a képviselő, és arra is kitért, hogy az úgyne­vezett „nagymama-gyes” sem­miféle érdemi segítséget nem ad. Az MSZP szerint az lenne célszerű, ha a gyest nyugdíj mellett azok a nagyszülők is igénybe vehetnék, akiknek sa­ját jogú nyugdíja nem haladja meg a mindenkori nyugdíjmi­nimum 150 százalékát. A szocialista képviselő rá­mutatott, 1997 óta változatla­nul a gyerekek egyharmada jo­gosult rendszeres gyermekvé­delmi támogatásra, tehát az sem igaz, hogy csökkent volna a gyermekszegénység. A pelen­kára a közelmúltban kiszabott áfa megszüntetésére önálló in­dítvánnyal fog élni a Magyar Szocialista Párt - mondta Serfő­ző András. Az iskolakezdés ter­heinek enyhítésére javasolják az iskolakezdési támogatás be­vezetését az alacsony jövedel­mű családok számára, a mini­málbér 50 százalékában (Folytatás a 3. oldalon) CSALÁDI HÉT VÉGE. E rendezvénysorozat keretében az elmúlt hét végén úgynevezett „bütyköldét” is rendeztek a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban. ______________________ fotó; o. é. N épfőiskola: oklevélosztás majd a témához kapcsolódó be­szélgetésen vettek részt. Az utolsó összejövetelen dr. Márkus László szülész-nőgyógyász szakorvos a változó kori mozgásterápia, Gás­pár Erika védőnő pedig az intim­torna fontosságát ismertette. Tesztfeladatok megoldásával, majd az oklevélosztással zárult a mostani, a hatodik kurzus, amely­nek megrendezését a művelődési központ sikeres pályázata tette le­hetővé. A népfőiskolások tovább- ra is rendszeresen találkoznak. ■ Befejeződött a népfőiskolái elő­adás-sorozat Salgótarjánban. A Jó­zsef Attila Művelődési Központ és i a Sréter Ferenc Népfőiskolái Egye- I sülét együttműködésében megva­lósult programot ezúttal is nagy érdeklődés kísérte: a résztvevők száma megközelítette a százat, de volt olyan eset, amikor százhú- szan jöttek el. Ősztől tavaszig heti egy alkalommal találkoztak az idősek, s az igényeik szerint ösz- szeállított programban meghall­gatták a szakemberek előadásait,

Next

/
Oldalképek
Tartalom