Nógrád Megyei Hírlap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

„Csakis pozitív fejlődést!” Élete a munka és a tanulás Új nevet ízlelgetnek a salgótarjáni Beszterce-lakótelep és Somos­Rétközi Ferenc tűzoltó alezredes, tűzoltósági tanácsos személyé­kőújfalu lakói: ez az Általános Művelődési Központé. Mit takar a ben új igazgatója van a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz­név? Erről szól Koppándi János igazgató. (2. oldal) gatóságnak. Vele beszélgettünk. (3. oldal) Izgalmak a teremtornán Zajlanak a salgótarjáni teremfoci-bajnokság küzdelmei a városi sport­csarnokban. A sok nagyszerű mérkőzés után még nem derült ki, kik folytathatják majd a küzdelmeket a legjobb nyolc között. (7. oldal) NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RETSAG. SALGÓTARJÁN, SZECSENY VAROSOK ES TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2001. JANUÁR 2„ KEDD XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 47 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT Ha előfizet Japunkra Bn marnom HH A miniszterelnök szerint emberemlékezet óta nem volt ilyen szép és nagy ünnep Magyarországon, mint az egy éve tartó millenniumi ün­nepségsorozat, amely jövő augusztusban ér majd véget. Orbán Vik­tor az Országházban tartott Évezredköszöntő ünnepségen szólt erről (képünkön). Kiemelte, hogy a millenniumot mindenki saját szemé- lyes ünnepeként élte meg.__________________fotó: feb/kallus györgv Szirénaszó Január 2-án, kedden 13 órakor ismét felhangzik a szirénaszó Salgótar­jánban, Bátonyterenyén, Pásztón, Karancslapujtőn, Kishartyánban és Jobbágyiban, ugyanis a Salgótarjáni Polgárvédelmi Kirendeltség sziré­napróbát tart. _________________________ ■ L eégett a pusztaberki kultúrház Búcsúztunk tőled XX. század, Isten hozott harmadik évezred! Szilveszteri vigadalmak, tűzijátékok megyeszerte - Sárkányrepülővel a Nyikom felett A inegyeszékitelyen az Uipin sörözőben is jÓKedvü társaság köszöntötte az új évezredet ■ December 30-án, szombaton délután tűz ütött ki Pusztaberki­ben a polgármesteri hivatalt, kultúrházat és orvosi rendelőt is magába foglaló épületegyüttes­ben. A tüzet a balassagyarmati és váci, valamint érsekvadkerti és szátoki tűzoltók fékezték meg. így is leégett az épület­58, 66, 68, 83, 89. Jokerszám: 400658. Öttalálatos szelvény nem volt. A négyesekre 1 millió 303 301, a hármasokra 16 565, a ket­tesekre 746 forintot fizetnek. Hatoslottó 1, 5, 9, 24, 35,45. Pótszám: 33. Hatos és 5+1 találatos nem együttes teljes födémszerkezete, valamint a kultúrház és nagy mértékben károsodott a község­háza és részben az orvosi rende­lő is. A tűz következtében 30 millió forintos kár keletkezett, amelyet valószínűleg elektro­mos zárlat okozhatott. volt. Az ötösök 102 117, a négye­sek 2326, a hármasok 531 forin­tot fizetnek. Ezred végi extralottó Nzerőszámok: 1, 5,19, 28, 82. Az extralottón nem volt telita- lálatos szelvény. A négyesekre 8 062 324, a hármasokra 98 838 forintot fizetnek. Nógrád megye számos ven­déglátóhelyén rendeztek szilveszteri mulatságot, s rajtuk kívül sok helyen zaj­lott még évezredbúcsúztató­köszöntő buli. Az utcák éjfé­lig csendesek voltak, annyi­ra, hogy a trombitaárusok már kora este visszavonulót fújtak, szedték a sátorfáju­kat Éjfél után aztán megin­dult az ablakokból a csillag­szóró-, nem ritkán petárda­eső. Sok alkalmi „kilövő- helyrőF utcáról, térről, jár­dáról is indítottak tulajdo­nosaik az ég felé süvítő raké­tákat, rendezve 10-15 perces tűzijátékot Egyetlen kuka­tűz kivételével szerencsére más dolguk nem akadt a tűz­oltóknak ezen az éjszakán. Mozgalmasabb volt a mentő­sök élete, ügyeletükről ka­pott tájékoztatás szerint közlekedési balesethez nem hívták őket, viszont Ynái több kapatos embert ért ut­cai baleset, kellett sérültet ellátni kisebb családi, társa­sági csetepatét követően. A lényeg: ahol csak megfordul­tunk, kiváló hangulatban múlatták az időt az embe­rek. Mi is nekivágtunk az év- ezredfordulós nógrádi éjsza­kának, s most szemezgetve a látottakból készítettünk rö­vid, színes összeállítást. A pásztói Zsigmond Étterem­ben éppen vacsora után jártunk, a vendégek már javában táncol­tak, miközben a konyhában az Odler László szakács által veze­tett csapat újabb „merényletre”, éjfél utáni traktára készült. Mi volt a vacsora?- Előételnek hideg libamájat tálaltunk salátával, további vá­lasztásként ropogós malacsül­tet, kacsasültet a hozzá illő köre­tekkel vittünk az asztalokhoz, s végül desszerteket.- ízlett a vendégeknek?- Az üresen visszahozott tá­nyérok mind azt jelzik, hogy elégedett mindenki, tehát jó volt az étvágy. Tulajdonképpen ez a szakács munkájának elismeré­se, az üres tányér. Már a husza­dik szilveszteremet csinálom, korábban más vendéglátóhelye­ken, de ott is mindig a konyhá­ban próbáltam csatát nyerni fa­kanállal mulató, jókedvű embe­reket szolgálva. Mit csináljak, én ebben lelem az örömöm, ezért dolgozom. A szilveszter sza­kácsünnep is kicsit, amolyan próbatétel... Reviczki Sándor vállalkozó, népes társasággal ünnepel.- Tavaly is itt voltunk, akkor kevesebben, most, mivel jó ta­pasztalatokat szereztünk, a vá­ros vállalkozói, barátok adtak ma este randevút itt egymásnak. Jó az emberi, de hasznos az üz­leti kapcsolatok számára ez az együttlét, no és az ezredforduló miatt is érdemes volt jobban rá­készülni, Mi készültünk, egé­szen biztos, hogy reggelig ki­húzzuk, s ezt Juka, azaz Pásztomé Koczka Judit, a Zsig­mond vezetője el is várja tőlünk. Hát mi ennek igyekszünk is megfelelni - fogadkozik Reviczki úr, miközben akkurá­tusán megigazítva nyakkendőjét visszaindul asztaltársaságához. A szomszédos Ózon ételbár és pizzériában is jó a hangulat, a teljes személyzet talpon van. Mindent a vendégekért! - adta ki már délután a parancsot Sza­bó Péter, a tulajdonos és étte­remvezető. Ő is az asztalok kö­zött serénykedett, de mint el­mondta, annyi ideje még volt, hogy repüljön...- Délután a Nyikomról száll­tam fel sárkányrepülővel, vélhe­tően az enyém volt az évezred utolsó ilyen akciója. Szabó úr még annyit elárult: rövid félórá­ra elszökik, kollégáira hagyja a nyolcvan vendéget, mivel a sár­kányrepülő és környezetvédő klub elnökeként a közelben há­zibulizó sporttársaival is koc­cintani szeretne éjfél után. Még nincs 23 óra, amikor a kisterenyei Csentében már „vo­natoznak” a vendégek, s táncol­ják keresztül kasul az éttermet. Fedelin János úrnak, a fogadós­nak már ebben nagy tapasztala­ta van.- Hetvenöt vendégünk van, tavaly némileg többen voltak, de a mostani hangulat sokat sej­tet: kora reggelig kitart a társa­ság, vannak köztük visszatérő vendégek is az ország távoli vi­dékeiről is - mondja a fogadós. Például Darvas Dóra nyíregyhá­zi egyetemista is.- Egyetemista csoporttársa­immal, akik között van nógrádi (Folytatás a 3. oldalon) Szerencsevadászat Ötöslottó ÉVEZREDKÖSZÖNTÉS. Ezrek és ezrek köszöntötték az új évezredet templomokban, miséken és isten­tiszteleteken. Megteltek a templomok kis falvakban, nagy városokban egyaránt. Felvételünk a salgótarjá- ni Acélgyári úti templomban készült a hétfő délelőtti szentmisén. ___ fotó, gyurián E lfogadható évet zárnak Rétságon A 2000. évi utolsó ülésén ismét napirendjére tűzte a rétsági képviselő-testület az éves költségvetésének módosítását. Mindezt az indokolta, hogy az elfogadását követően is szük­ségessé váltak olyan pénzügyi műveletek, melyek a központi támogatások lebontásából, az átvett pénzeszközök fogadásá­ból származtak, de az időközben keletkezett többlet bevétel, illetve bevétel-kiesés, és a megszavazott átcsoportosítások is megkívánták a költségvetés pontosítását. Bár még nem zárult le az év, már bizonyossá vált, hogy a gazda­sági nehézségek ellenére is elfo­gadható szinten sikerült ezt az idő­szakot is pénzügyi szempontból zárniuk. Nagy szerepe volt ebben annak, hogy az önkormányzati in­tézmények sikeres pályázataikkal számos külső forrást tudtak be­vonni zökkenőmentes működé­sük érdekében. Az évzáró ülés hagyományos feladatai közé tartozik az önkor­mányzat elkövetkezendő évi mun­katervének kialakítása, a gyermek- és szociális étkeztetés díjainak, va­lamint a víz- és csatomaszolgálta- tási díjak megállapítása. Az élel­mezési normának mintegy 10 szá­zalékos emelését követően jövőre a rétsági óvodások térítési díjként 156 forintot, az iskola napközis ne­bulói pedig 182 forintot fizetnek. Az apróságok esetében ugyanis mintegy 44 forintot, az iskolások­nál pedig 33 forintot támogatás­ként fizet a testület. Az ivóvíz ára is hasonlóképp emelkedik. A Nyu- gat-Nógrád Vízmű Kft. javaslatát elfogadva minden köbméter vízért 277 forintot kell majd fizetni. A csatornadíj mértéke a kft. működé­si területén a műszaki adottságok figyelembe vételével differenciál­tan alakul. Rétság városának jó ré­sze még csak reménykedik abban, hogy az elkövetkezendő években megvalósul a teljes körű csatorna­hálózat. Abban a településrész­ben, ahol már van, ott 167 forintot fognak fizetni köbméterenként. Egy képviselői kezdeményezés nyomán módosította a testület az elismerő címek adományozásáról alkotott rendeletét. A Pro Urbe-díj és díszpolgári cím mellé ugyanis a településhez kapcsolódó vállalko­zók megbecsülése érdekében lét­rehozta a „Vállalkozók a Városért” elnevezésű kitüntető címet. Az el­ismerésben az az egyén vagy tár­sas vállalkozás részesülhet, amely az önkormányzat fejlesztési és in­tézményi működtetési feladatai­nak ellátásához jelentős mérték­ben járult hozzá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom