Nógrád Megyei Hírlap, 2000. december (11. évfolyam, 281-305. szám)

2000-12-01 / 281. szám

„Kis éji zene” a Gorkij körúton Mit tehetnek egy ház lakói, ha a környékbeli ráérő fiatalok leszag­gatják a postaládáikat, szeméttel pakolják tele az ereszcsatorná­kat, éjszaka a ház körül szórakoznak? (3. oldal) A kötőt azért még megrángathatjuk A társkereső szolgálatnál megcsörrent a telefon. A férfi a falon lé­vő órára pillantott, amelynek mutatói csaknem huszonkét órát je­leztek. Ki telefonál ilyen későn? (5. oldal) Nincs mit számolgatni, győzni kell A tiszaújvárosi mérkőzés mély nyomokat hagyott a tarjániakban, ugyanakkor a mutatott agresszív, kemény játékból erőt is merít­hetnek újabb idegenbeli fellépésük előtt. (7. oldal) BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. DECEMBER 1., PÉNTEK XI. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ÁRA: 47 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT o Postaßanfc és Takarékpénztár Rt. Már csak 2 nap! Salgótarjáni Fiók Rákóczi u. 13. KRUMPLITERMELŐK PATAKON. A Patakon élő Viozián Gyula (kezében vödrökkel) és felesége 40 hektáron gazdálkodik, amelyben elsősorban őszi búzát, tri- tikálét, burgonyát, kisebb mennyiségben kukoricát, árpát termesztenek. Képünkön: válo­gatják a burgonyát ^iczián-portán^ _ fotó, rigó tibor K itüntetett vállalkozók A Vállalkozók és a Munkálta­tók Országos Szövetségének el­nöksége csütörtökön, Budapes­ten rendezte meg a „2000. Év Vál­lalkozója” díj átadási ünnepsé­gét. Megyénkből a magyamán- dori Vass Miklós, a pásztói Fekete Csaba és a salgótarjáni Gazsi Fe­renc vehetett át elismerést. Kórházakat támogattak Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság a millen­nium évében is folytatta az előző évek hagyományát és december 1-jén immár harmadik alkalommal szervezett találkozót - egy zenés estén - üzlettársaival. A bensőséges légkör sem feledteti azonban a társasággal a térség nehézségeit és sok tekintetben hátrányos helyzetét - mondta el lapunknak Mészáros Sándor sajtófőnök. A régió lakóinak jogosan elvárt karitatív érzékenységének az EMASZ Rt. már számos alkalommal tanújelét adta és tette az idei operagála al­kalmából is, amikor széles nyilvánosság előtt adott át adományokat a cég vezetése. Idén a Borsod-Ábaúj-Zemplén Megyei Kórház gyermek­egészségügyi központja egy nyelőcső-vegyhatást mérő készülék vásár­lásához, míg a diósgyőri kórház egy szülőágy vásárlásához kapott teljes mértékű támogatást. _________________________________________1 M ezőgazdasági összeírás A Központi Statisztikai Hiva­tal december 1-12-e között min­tavételes mezőgazdasági össze­írást végez. A véletlenszerűen kiválasztott gazdaságokat meg­bízólevéllel ellátott számlálóbiz­tosok fogják felkeresni, akik az állatállomány számáról, az állati és növényi termékek termelésé­ről és felhasználásáról fognak adatokat gyűjteni. A KSH nógrádi igazgatósága kéri megyénk lakosságát, hogy a valóságnak megfelelő adatok közlésével segítsék a számláló- biztosok munkáját. Az adatszolgáltatás az ide vo­natkozó kormányrendelet értel­mében kötelező! Elsőséget élvez a munkahelyteremtés Nógrád megye helyzetéről, fejlesztésé­nek lehetőségeiről, főbb irányairól tájékoz­tatta a Nyugdíjasok Országos Képviseleté­nek Nógrád megyei tanácsát Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő tegnap, Salgótarjánban. Többek között elmondotta, hogy Nógrád a hátrá­nyos helyzetű megyék sorába tartozik, s így az elmúlt négy év során mintegy 7 milliárd forint kiemelt támogatásban részesült. Ezt a pénzt elsősorban önkormányzati beruházá­sokra, munkahelyteremtésre fordították. Ki­emelte, hogy Salgótarján és Rétság térségé­ben több ezer új munkahely létesült. Kitért arra a vitatott kérdésre is, hogy mely régió­ban képzelhető el a megye jövőbeni helyze­te. Egyaránt szólt az észak-magyarországi és a központi régióban elfoglalt hely előnye­iről, s gondjairól. A továbbiakban arról beszélt, a most elfo­gadásra kerülő kétéves költségvetés 4 milli­árd forintot szán kiemelt támogatásként a megyének. A távlati tervekről, fejlesztések­ről szólva kiemelte a közlekedés javítását, a csatornahálózat továbbépítését, amely újabb 20 települést érint majd. Megvalósítása azt jelenti, hogy 3-4 éven belül eléri az 50 szá­zalékot a megye településeinek csatorná­zottsága. Változatlanul a legfontosabb tenni­valóként említette a munkahelyteremtést, az üzemek privatizációjának befejezését, oly módon is, hogy a korábbinál kedvezőbb fel­tételeket biztosítanak a beruházó tőkének. Ezt követően sorjáztak a kérdések a mun­kahelyteremtő beruházásokról, az út- és vasútépítésről, a szakmunkásképzésről, a szociális ellátásról, az idős, beteg emberek számára menedéket adó szociális otthonok hálózatának fejlesztéséről, a kistelepülések továbblépési lehetőségeiről, a nógrádgár- donyi tüdőgondozó intézet, valamint a Ke­let-Európábán is figyelemre méltó intéz­mény, a salgótarjáni bányamúzeum jövőjé­ről. Kérdésünkre Becsó Zsolt elmondotta: mint a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ta­nács elnöke, kötelességének tartja, hogy el­képzeléseik eljussanak a társadalom vala­mennyi rétegéhez, így a nyugdíjas korosz­tályhoz is. A beszélgetéssel az volt a célja, hogy bemutassa, a megye vezető szakembe­rei milyennek látják Nógrád helyzetét, mi­lyen döntéseket hoznak, hiszen ezek köz­vetlenül érintik a nyugdíjasok életkörülmé­nyeit is. Ezért fontosnak ítélte, hogy meg­hallgassa véleményüket, milyennek érzik a döntések hatását. Ha rossz az út, akkor még korrigálni lehet rajta, ha pedig helyesen dön­töttek, kapjanak erősítést ebben. Márcsak azért is fontos ez, mert a megyében megle­hetősen magas - a lakosság mintegy harma­da - a nyugdíjasok száma. Végezetül Ozsvár István, a nyugdíjasok Nógrád megyei képviseletének elnöke tájé­koztatta a testületet az időszerű kérdésekről, tennivalókról. Szólt a NYOK megalakulásá­nak tízéves évfordulójáról, s arról az állás- foglalásról, amelyet az ez alkalommal rende­zett tanácskozáson fogadtak el. Majd arról a féléves munkáról adott számot, amelyet a megyei elnökség és a tanács végzett. Kiemel­te a tagszervezést, amelynek eredménye­ként a NYOK Nógrád Megyei Szervezetének ma már 31 tagcsoportja van, mintegy 20 ezer taggal. Hitelgarancia részjeggyel Csütörtökön Balassagyar­maton a kisiparosok és vál­lalkozók ipartestületének székházában kisiparos me­gyei fórumot tartottak, me­lyen részt vettek a tagszer­vezetek elnökei, ügyvezető titkárai. A megjelenteket Sári Boldi­zsár, a Balassagyarmat és Vi­déke Ipartestület ügyvezető titkára köszöntötte, majd Szűcs György, az IPOSZ elnö­ke az aktuális kérdésekről tar­tott tájékoztatójában többi kö­zött foglalkozott az IPOSZ el­múlt tíz évi munkájával. Utalt arra, hogy az önkéntes tagság alapján tevékenykedő 288 tagegyesület alapjában véve saját magát tartotta fenn, az államtól jóformán alig kapott segítséget. A hitelgarancia-finanszíro­záshoz szükséges tagságot az iparosok tízezer forint értékű részjeggyel válthatják meg. Az előbbi sikeres működtetése a következő évek feladata. Az IPOSZ vissza kívánja állítani oktatási rendszerét a tanuló- képzéstől a mestervizsgáztatá­sig. Ezenkívül a vállalkozások folytatásához szakmai ismere­teket, oktatást nyújt, többi kö­zött tűz-, munkavédelmi, s egyéb területeken. A tagság gyors információs kiszolgálása érdekében az IPOSZ olyan számítógépes rendszert épít ki, mely lehető­séget biztosít a tagoknak, hogy a vállalkozáshoz kapcsolódó kérdésekben tudjanak felvilá­gosítást adni. Ez a szolgáltatás 36-40 témakört ölel fel. Az IPOSZ be kíván kapcso­lódni a Magyarországon még­valósuló EU egyensúlyi prog­ramok lebonyolításába, még­pedig régiós szinten. Az adott régiókban kiírásra kerülő pá­lyázatokban megfogalmazódó feladatok elvégzésére a kisipa­rosokat kivitelezőként kívánja bekapcsolni. Utalt még arra, hogy a kéz­művességnek életpályává, életúttá kell válnia, a mester- vizsga pedig olyan felsőfokú végzettséget jelent, mint más területi ágazatokban. Tolmácsolta, hogy az IPOSZ, mint munkaadói és szakmai érdekképviseleti szerv, sok esetben nehezen tudja érvényesíteni jogos ér­dekeit, mert az állam a kisipa­rosokat érintő törvényi előké­szítés során nagyon rövid időt szab a véleményezésre, emi­att az IPOSZ nem győzi visz- szaigazítani az abban megje­lenő hibákat. Nehezményezte, hogy az utolsó pillanatokban kért jogos véleményeket sem veszik fi­gyelembe. V.K. A POLGÁRŐR ÉS AZ Ö PÓNIJA. Gattyán László Csesztvén telepedett le, s polgárőr­ként nem csak a saját, hanem az egész falu biztonságát vigyázza társaival. Az állatokat is nagyon szerető férfi felvételünkön kedvenc pónija társaságában látható. Csesztvét bemutató összeállítá­sunk a 2. oldalon. fotó: rigó tibor Erdőből kórházba Baltával vágott a lábfejébe egy fér­fi egy Karancsalja melletti erdőben csütörtökön - mivel az ütés egy na­gyobb eret ért, a sérült sok vért vesz­tett, végül ismerősei vitték a faluba, majd onnan a mentők a kórházba. Szendehelyen, a Váci út 22. szá­mú ház előtt egy Rétság felé haladó teherautó kislányt ütött el, a sérü­lés itt 8 napon belül gyógyuló. A baleset oka a rendőrségi jelentés szerint az, hogy a gyerek nem a ki­jelölt átkelőhelyen akart átszaladni. Biztos hozam, biztos ajándék Ha még ebben az esztendőben ABN AMRO betétszámlát nyit, vagy megemeli a betétösszeget, egy ajándékkal kedveskedünk Önnek! ■ ■ Ünnepi kamat: 10,25%!** Keresse fel bármelyik fiókunkat, vagy hívja a Bankvonalat! ©06 40 444 444 *“ www.abnamro.hu * Ajánlatunk a 2000. november 29. és december 31. között megnyitott vagy megemelt összegű ABN AMRO Lakossági forint betétszámlák esetében érvényes. 'A feltüntetett kamat a 2000. november 20. és december 31. között nyitott két hónapra lekötött Lakossági forint betétszámla esetében 5 millió forint összegtől érvényes. Egyszeri lekötés esetén az EBKM megegyezik a kamattal. A Bank a kamatvál­toztatás jogát fenntartja. A további részleteket, a betétsávokat és az azokhoz tartozó kamatokat az Üzletszabályzat és a Hir­detmény tartalmazza. ABNAMR0 Bank Bankfiókjaink: Pásztó, Kölcsey F. u. 4. Tel.: 32/560-020 • Salgótarján, Rákóczi u. 15. Tel.: 32/520-400

Next

/
Oldalképek
Tartalom