Nógrád Megyei Hírlap, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

2. OLDAL RÉTSÁG ÉS TÉRSÉGE 2000. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK Balesetek és okozók A megyei baleset-megelőzési bizottság minapi tanácskozásán érdekes képet ismertünk meg a rétsági rendőrkapitányság terüle­tének baleseti helyzetéről. Az el­ső fél évben összesen 10 baleset következett be a körzetben és egy a városban. Ezek közül 8 esetben személygépkocsi, egy-egy eset­ben pedig motorkerékpár, kerék­pár és állat volt az okozó. A bal­esetet okozó személyek közül egy esetben szerepet játszott az alkohol is. Templomfelújítás adományokból és pályázatokból Megszépült a parókia is A hívek által létrehozott Szent Kereszt Alapítvány se­gíti a berkenyéi római kato­likus templom felújítását. A bekerülési költség megkö­zelíti a 20 millió forintot. Ennek eredményeként a templom régi pompájában tündököl. tési Tanács 5 millió 130 ezer fo­rinttal járult hozzá a felújítás­hoz. A pénz másik részét az egyháznak, a faluszövetkezet­nek és nem utolsósorban a la­kosságnak köszönhetően sike­rült összegyűjteni. Felújították a templom tor­nyát, valamint az épület külső Az összeg felét pályázaton nyerte el a Szent Kereszt Alapít­vány, kétmillió forintot nyertek egy németországi kiíráson, míg a Nógrád Megyei Területfejlesz­falait, kicserélték az ablakokat és elvégezték a teljes tetőszerke­zet cseréjét, továbbá felújították a parókia épületét is. __________________! Egyenlők között az első A rétsági rendőrkapitányság a kis kapitányságok közé tarto­zik, ami persze nem jelenti azt, hogy a működési területükön nincs is dolga a rendőröknek. Itt is betörnek, lopnak, garáz­dálkodnak a bőrükben nem férő emberek, tehát Gábriel Géza kapitány és csapata nem ülhet ölbe tett kézzel. Amint el­mondta legutóbbi látogatásunk alkalmával, ilyen nem történ­het meg. Sőt nagyon is sok a dolga a rétsági rendőröknek. Nem csak a bűncselekmények tetteseinek felderítésében és elfogásában, de a bűncselekmények megelőzésében is. A kapitány csak szerényen említette meg, hogy a megye ka­pitányságai között az élen járnak a felderítésben, eredményesség­ben, de jobban érezné magát, ha a bűncselekmények száma az ed­diginél is rohamosabban csök­kenne. Ennek pedig az a feltétele, hogyan tudják az emberekkel, szervezetekkel megértetni, hogy jobb a bajt megelőzni, mint el­szenvedni. Valamint elfogadtatni, hogy akivel a baj megtörtént, azon segíteni is lehetne. Gábriel Géza alezredesről, a rétsági rendőrkapitányság veze­tőjéről nem csak a megyebeliek, de az országban is sokan tudják, hogy az áldozatvédelem szószó­lója. Központi intézkedéseket is megelőzve elsőként a megyében létrehozta az áldozatvédelmi iro­dát, támogatva ezzel egy olyan feladatot, amelynek kevés a hazai előzménye, de mind sürgetőbb a megoldása. Példájuk nyomán másik két rendőrkapitányság is létrehozta ezt, s rövid időn belül várható, hogy a megye minden városában működik ilyen iroda. Három évtizedes rendőri ta­pasztalatával Gábriel Géza olyan kis csapatot hozott létre a kapi­tányságon, amely valósággal úgy működik, mint egy család. S mint minden családban, itt is a család­főtől várják a példamutatást, a kezdeményezést, az ösztönzést. Mindebben nincs hiba, mert Gáb­riel kapitány akármelyikben je­leskedik. Igaz, ő demokratikus stílusú vezetőnek tartja magát, aki kellően tud liberális lenni, azonban a munkában nem ismer megalkuvást. Azt tartja, hogy a kapitányságon az egyenlők kö­zött az első. Sokan tisztelik, sze­retik, még az idősebbek is meg- süvegelik. S ami nagyon fontos azt hiszem minden rendőr szá­mára, tekintélye van a bűnözők előtt is. Azok közé a zsaruk közé tartozik, akiknek az alvilági nagy­menők is megnyílnak. Örömmel mutatta meg az új helyre költöztetett áldozatvédel­mi irodát, amely mellé most szervezik a vagyonvédelmi iro­dát is. A régi áldozatvédelmi iro­da helyén már egy váci székhe­lyű biztonságtechnikai kft. mű­ködik, amely kellő háttértámo­gatást nyújt a térség vagyonvé­delméhez. A kapitányság a rendőrség ál­talánosan érezhető anyagi gond­jai ellenére is tiszta, barátságos, kellemes a környezet, nagyszerű kondicionálóterem és eszközök állnak a rendőrök szolgálatára. Az irodákban a legkülönfélébb folyóiratok segítik a tájékozódást, az érdeklődés kielégítését. Ami­kor megjegyezzük a kapitány­nak, hogy honnan mindez, csak annyit mond, hogy sokban kö­szönhető vállalkozó feleségének, aki így is támogatja a rendőrség munkáját. Ő hozta létre az Egész­Gábriel Géza kapitány minden új dolognak fel- karolója ________ _____■ s éges Rendőrökért Alapítványt, amelynek előnyeit sokféleképpen érzik a kapitányságon szolgálók. Gábriel Géza minden új do­lognak felkarolója. Ezt bizonyít­ja az is, hogy nemrégiben csatla­koztak a rendőrségi innovációs adatbankhoz, ami azt jelenti, hogy első kézből szereznek tu­domást a testületen belüli inno­vációs tevékenységről, valamint ők is hozzájárulhatnak ötleteik­kel, javaslataikkal a rendőri munka fejlesztéséhez. Akár nemzetközi vonatkozásban is. A kapitányság működési te­rületéhez tartozó önkormány­zatokkal nagyon jó a kapcsola­tuk, ami a személyes kapcsolat- tartásban is megmutatkozik. A kapitány rendszeresen felkeresi a településeket, s személyesen egyeztetik a közös teendőket az önkormányzatokkal, polgár­őrszervezetekkel, a kisebbségi csoportokkal. Ez nem zárja ki azt, hogy amikor fontosnak lát­ják, azonnal figyelemfelhívó le­velet küldenek az érintetteknek, s kérik valamilyen feladatnak a végrehajtását. Feltérképezték a bűnügyi szempontból veszélyes parkolókat, számon tartják azo­kat az idegenforgalmi helyeket, ahol támadás érheti az embere­ket. Az autószerelő-műhelyeket, ahol esetleg megtörténhet egy- egy gépkocsi szétszedése, egye­di azonosító jeleinek megváltoz­tatása. Számba vették a műem­lékeket, a templomok papjaival megállapodtak, hogy az értékes kegytárgyakat miként rejtsék el a hívatlan látogatók elől. Mind­ezzel a bűnmegelőzést kívánják szolgálni, a bűncselekmények számát tovább csökkenteni. Beszélgetésünk végén ked­vetlenül említette meg, hogy számosán hagyják el a rendőri pályát. Nem jó ez - hajtogatta - mert a bűnözők, ha időnként vissza is vonulnak, ismét foly­tatják. S nekik ugyancsak van utánpótlásuk. Országosan töb­bet kellene tenni a rendőrség működésének jobb személyi és tárgyi feltételeiért, mert ez a helyzet előbb-utóbb visszaüt. PADÁR ANDRÁS Szlovák bérmunkásokat alkalmazott a TDK Kft. Száz munkanélkülire átlagosan 15,4 álláshely jutott 2000 har­madik negyedévében a rétsági munkaerő-piaci körzetben. (Az előző negyedévben ez az arány 13,3 volt.) A nagyobb létszámot foglalkoztató cégek - munkaerőigényük fenntartása mellett - kevés munkanélkülit vettek fel, szüneteltették a létszámbőví­tést. A TDK Kft. a nyári hónapokban havonta 25-35 szlovák bérmunkást alkalmazott a szabadságolások és a munkacsú­csok áthidalására - tudtuk meg Révainé Kiss Erzsébettől, a munkaügyi központ rétsági kirendeltségének vezetőjétől, aki a térség munkaerő-piaci helyzetképéről tájékoztatta lapunkat. A körzetben 1032 állástalant tartottak nyüván a III. negyedév­ben, közöttük 553 férfit és 479 nőt, illetve 860 fizikai és 172 szellemi foglalkozásút. A regiszt­rált munkanélküliek száma eb­ben az időszakban 40 fővel csök­kent a II. negyedévi adatokhoz képest. A nem pályakezdők lét­száma 109-cel, a pályakezdőké 14-gyel kevesebb, mint az előző évben volt. A férfiak száma 26, míg a nő­ké 14 fővel csökkent. A harma­dik negyedévben a férfiak elhe­lyezkedési lehetősége, munka­erő-kereslete volt kedvezőbb. A nők részére nagyobb számban a varrónői állásokat, valamint el­adói és betanított tekercselői ál­lásokat ajánlottak. Ezeken a te­rületeken az első negyedévben helyezkedtek el a legtöbben, az utóbbi fél évben már alacso­nyabb volt a beáramlás. A III. negyedévben a szak­munkások száma 21 fővel, a be­tanított és segédmunkások szá­ma 6-6 fővel csökkent. A nők lét­számcsökkenését képzésben va­ló részvételük is előidézte, ugyanis a negyedév folyamán több tanfolyamra jelentkeztek. A nők magasabb arányban vesz­nek részt a különböző képzési programokban. A pályakezdők száma a II. ne­gyedévhez viszonyítva 17-tel emelkedett. A szokásos beáram- lási hullám azonban elmaradt az évek óta megszokottól. Az el­múlt évben 14-gyel többen re­gisztráltatták magukat. Közülük a 8 általánost és szakmunkás- képzőt végzettek között mutat­ható ki csökkenés, a középisko­lát végzettek száma nem csök­kent. Ugyanakkor kettővel nőtt a felsőfokú végzettségű állástala­nok száma. Ami a munkaerő keresletet- kínálatot illeti, a negyedév folya­mán az összes bejelentett új ál­láshelyek száma (193 darab) 210-zel csökkent az előző ne­gyedévhez viszonyítva. 79 támo­gatott álláshely volt (ezek 80 szá­zaléka közhasznú munka), míg a nem támogatott állásbejelenté­sek száma 114 volt. A rétsági ki- rendeltség a III. negyedévben 598 esetben végzett közvetítést. A rétsági térségben fokozato­san csökken a regisztrált munka- nélküliek száma, általánosság­ban javul a munkaerő-piaci hely­zet. Növekszik a rövid idejű ke­reső tevékenységet folytatók szá­ma. A körzetben új munkahe­lyek nyílnak meg. Ugyanakkor elhelyezkedési esélyeik csökke­nése miatt tovább romlik a 8 ál­talános alatti végzettségűek, va­lamint a 40 éven felüli munka- nélküliek helyzete. Növekszik az idősebb korosztályhoz tarto­zók száma, akiket egyre nehe­zebb kiközvetítem, így várható­an növekedni fog azok száma, akik rendszeres szociális segély­re szorulnak majd. D.l. Nyolc család feje fölül égett le a tető Meg tetszenek ismerni a házat, nincs rajta tető - igazítanak el, amikor a Madách út 13-15. szám alatti társasházat keressük Rétságon. Október 12- én, a déli órákban ütött ki az a tűz, amely teljesen elpusztította a nyolc­lakásos társasház tetőszerkezetét. A kárt szenvedettek legalább egy hó­napig nem költözhetnek még vissza lakásaikba. Az épületben nincs gáz és áram, a falak átvizesedtek az oltás során. Siralmas látvány fogad bennünket a rét­sági társasháznál. Az egykori háztetőből csak a nyomaiban megmaradt szerkezet üszkösödött maradványai látszanak. A ház előtti járdán és utcán zajlik mostaná­ban az élet, tárgyalnak a kivitelezővel, ér­kezik egy autó, a lakásokat kiszárító szer­kezeteket pakolják le belőle. A szebb napo­kat megélt lépcsőház. csupa sár, a nyitott lakásajtók előtt ott áll a felszedett, össze­göngyölt linóleum, de fel kellett szedni a padlószőnyegeket is. Munkások vésik a fa­lat az emeleti fordulóban, aztán már csak pár lépcsőfok és a szabad ég alá ér az em­ber, oda, ahol azelőtt a padlás volt. A tűzoltóság elektromossági vizsgála­tot kért a tűz okának kiderítéséhez, mivel kémény nem volt, a szándékos gyújtoga­tás kizárható, tehát csak elektromos prob­lémáról, például zárlatról lehetett szó. A szakértői vélemény még nincs meg, de csodát nem lehet várni tőle, mert olyan mértékben kiégett minden, hogy valószí­nűleg már nem fogják megállapítani, mely vezetékben keletkezett zárlat - tud­tuk meg Rétságon. A hőhatás miatt megnyúlnak az áthi­dalók, és megnyomják a falakat is. Ez az­tán visszahúzódik, de a falakon ott marad a repedés - ezt már a statikustól tudják a lakók, akik egyelőre csak remélik, hogy a födémet nem kell majd megbontani. Az oltás következtében mind a nyolc lakásban volt valamüyen mértékű beázás - mondta el lapunknak Fodor László, a társasház képviselője, aki hozzáteszi, szakszerű volt az oltás, megelőzték, hogy a lakásokra is átterjedjen a tűz. Ugyanak­kor senki nem maradhatott az épületben, mert a házban nincs gáz és áram. Most mind a nyolc lakás üres. Az alsó négyet nem kellett kiüríteni, a bútorok, le­fóliázva, ottmaradtak. Tartam kell azon­ban attól is, hogy a házat nem lehet hosz- szú távon megóvni azzal a fóliával, amel­lyel a lakók borították be a tetőt, hiszen legalább négy-öt hét kell ahhoz, hogy helyreállítsák a korábbi állapotokat. Az esős idő pedig csak ronthat a helyzeten, másodlagos károkat okozhat. Az emeleti lakásokban a vakolatot is le kell verni, azok teljesen lakhatatlanok.- Hol laknak most az emberek?- A nagyoroszi laktanyaparancsok se­gített, teherautókat kaptunk, hogy elszál­líthassuk a bútorokat. Az egyik lépcső­házban van egy üres honvédségi lakás, az egyik családnak ide kerültek a bútorai. Egy másiknak felajánlottak egy lakást Nagyorosziban, ők oda is költöztek erre az időre. Van, aki rokonoknál lakik. Az én családom is úgy van most, hogy egyik fe­le anyósomnál van, a másik egy barátom­nál.- Tehát úgy kell számolniuk, hogy leg­alább egy hónapig nem költözhetnek visz- sza a lakásaikba?- A felső szinten lakók még tovább, hi­szen a lakások felújítását nem lehet elkez­deni addig, amíg nincs tető. Ha újra be­ázik, akkor addig hiába vakolnak. Áztak el bútorok, ruhák is, fel kellett szedni a padlószőnyeget, linóleumot.- Itthon voltak a lakók, amikor kiütött a tűz?- Azt hiszem, csak két lakó volt itthon, de nekik is a járókelők szóltak, hogy jöjje­nek ki, mert a lakásokból nem észlelhet­ték a füstöt.- Biztosítottak a lakások?- Biztosítottak, de kettőnek még bérle­ményre szól a biztosítása. Amikor 1997- ben megvettük a lakásokat, nem íratták át. A lakásokat ért kárt fedezi a biztosító, de a tetőtéri, rájuk eső kárt nem. Több vállalkozótól kaptunk már anya­gi segítséget. A tűz másnapján az önkor­mányzat 50 ezer forintos gyorssegélyt adott mind a nyolc családnak, hiszen mindenkinek költöznie kellett. Nagyon köszönjük nekik is a segítséget. A társas­ház lakói számlát nyitottak, amelyen ke­resztül bárki segítséget nyújthat a bajba jutottaknak. A számlaszámúk: OTP 11773418-40551081. DUDELLAi ILDIKÓ A megszépült berkenyéi templom A kárt szenvedettek legalább egy hónapig még nem költözhetnek vissza a lakásaikba

Next

/
Oldalképek
Tartalom