Nógrád Megyei Hírlap, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

Kislajtorja Ugribugrinál járt Szabadszállásiak bámai vendégszereplése Történelmi változás az acélgyárban 1 milliárd 320 milliós fejlesztés, európai uniós támogatással Mindössze pár hete, hogy egy országos verseny gálaműsorán megismerte egymást két remek színjátszó csoport, a bámai Ugri- bugri és a szabadszállási Kislaj­torja. S az első találkozást hama­rosan követte a második, a sza­badszállásiak ugyanis néhány napja, örömmel tettek eleget új­donsült ismerőseik meghívásá­nak. Csaknem három napra ér­keztek Bárnába, ahol a Hagymási Józsefné vezetésével működő si­keres színjátszó csoport - a szü­lőknek köszönhetően finom va­csorával - várta a vendégeket, szállásuk az iskolában volt. Más­nap mindkét díjnyertes együttes két ízben mutatta be azt a darab­ját, amellyel az országos verse­nyen győzött, szerepléseiket nagy tapssal jutalmazta a közön­ség. Élményekben gazdag közös programjuk során nagykői, salgói túrán vettek részt, Salgótarján­ban a bányamúzeumot is megte­kintették. Hagymási Józsefné az ellátásban, fogadtatásban nyúj­tott segítségért köszönetét mon­dott a polgármesternek, az iskola- vezetésnek, nem utolsósorban a lelkesen támogató szülőknek. Az Ugribugrit november 9-11-én a szabadszállásiak látják vendégül, újabb találkozásuk célja részben ismét a közös fellépés, a kapcso­latépítés. Programok méhészeknek A mézmarketing jövője ha­zánkban címmel Erdélyi Tibor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület intézőbizottságának tagja tart előadást november 3- án, pénteken Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Köz­pontban. A helyi méhészklub 14 órakor kezdődő rendezvényére Katonák főhajtása Szép hagyománnyá vált, hogy halottak napja alkalmából a kato­nák is megemlékeznek azokról a hősökről, akik valamelyik világ­háborúban vesztették életüket. A Nógrád Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság képviselői ked­Jubileumi olvasótábor A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár 25 éve szer­vez olvasótábort. A negyed évszázados évforduló alkal­mából jubileumi olvasótábo­ri találkozót rendeznek no­vember 3-án és 4-én az intéz­ményben. A találkozó résztvevőit 11.30- kor a házigazda jogán Oroszné Katona Anna, a könyvtár igaz­gatója, a támogatók képviseleté­ben Becsó Zsolt, a megyei köz­gyűlés elnöke, a vendéglátó vá­várja tagjait és más érdeklődő­ket. Balassagyarmaton novem­ber 4-re, szombatra szervezett összejövetelt a helyi méhész­egyesület. A művelődési köz­pontban 17 órakor kezdődő ren­dezvényen ismertető hangzik el a Sapard-program kistérséget érintő szakaszáról. ■ den három emlékhelyet' kerestek fel - a zagyvapálfalvai régi teme­tőben, Szécsényben és Karancsalján - s katonai tisztelet- adással helyezték el virágaikat az emlékműveken. ros részéről Puszta Béla, Salgó­tarján polgármestere köszönti. Ezt követően Bódi Györgyné dr., a könyvtár helyismereti részlegének vezetője nyitja meg a „25 év olvasótábori dokumen­tumai” című kamarakiállítást. Közreműködnek: Jakab Gabriel­la, Deák István, Oláh Zsolt men­torok. A közös ebéden Bariczné Ró­zsa Mária, az Nemzeti Kulturá­lis Örökség Minisztériuma könyvtári osztályának címzetes (Folytatás a 3. oldalon) Az Európai Unió által a kelet­európai országok számára lét­rehozott segélyprogram, a PHARE még 1996-ban hagyta jóvá azt a keretösszeget, amelyből kilenc, állami tulaj­donban lévő magyar vállalat 20,8 millió eurós, csaknem 5,5 milliárd forintos kedvez­ményes hitelben részesült. A vállalatszerkezet-átalakítási és privatizációs alap (Hyferp) célja, hogy a cégek segítséget kapjanak a privatizációt meg­könnyítő beruházásaikhoz. A Salgótarjáni Acélárugyár Rt. 870 millió, míg leányvállalata, a Silco Minőségi Acéltermé­kek Rt. 450 millió forintos fej­lesztési programot valósít meg európai uniós támogatással. Miközben vártam irodájában Szabó Antalra, a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. fejlesztési osztá­lyának vezetőjére, a falon az aláb­bi írás ötlött a szemembe. „Egy­szer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember: Mindenki, Valaki, Bár­ki és Senki. Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy van egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csi­nálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki A fejlesztés előkészítéseként megkezdődött a tereprendezés, a régi épületek bontása FOTÓ: CÓCS ÉVA megcsinálhatta volna, viszont Sen­ki nem csinálta meg. Valaki dühös lett emiatt, mivel Mindenki dolga lett volna. Mindenki ügy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és Sen­ki nem vette észre, hogy Mindenki kerüh a munkát. Végül Valaki lett az, akit Mindenki okolt, amiért Senki nem csinálta meg azt, amit Bárki megtehetett volna ’’- A fejlesztés csapatmunka. Az írás ennek fontosságára figyel­meztet - válaszolta érdeklődé­semre Szabó Antal. Nos, e csapatmunkára igen nagy szükség van az acélgyárban, hiszen a jövő év végéig 1 milliárd 320 mülió forint értékű fejlesztést kell befejezni. Ebből 870 milliót a Salgótarjáni Acélárugyár Rt.-nél, (Folytatás a 3. oldalon) Szécsény kitüntetettje Lipthay Antal A város vezetőivel együtt a városért Szécsény város önkormányzata „Szécsényért” kitüntetést alapított, amelyet minden évben olyan személy kap, aki köztiszteletben áll, s jelentősen hozzájárul a város anyagi, szellemi gyarapításához. Október 23-án a városi ünnepsé­gen Máté Csaba polgármester Lipthay Antalnak nyújtotta át a kitüntetést. Az elismeréssel járó pénzt a kitüntetett fel­ajánlotta a nagyapja nevét viselő szécsényi Lipthay mező- gazdasági szakképzőiskolának.- Ön Hollandiában született, Dél-Amerikában nőtt fel, mi a kötődése Magyarországhoz, Szécsényhez?- A Lipthay család évszázado­kon át nagy szolgálatot tett a ha­zának. A család több szála is kö­tődik Nógrád megyéhez, Szécsényhez. Nagyapám, Lipthay Béla ismert természet- tudós 1943-ban megvásárolta a kastélyt, s feleségével Odescalchi Eugénia hercegnővel és három fiával Szécsényben te­lepedett le. Akkor már Európá­ban dúlt a háború. Mondták ne­ki, menjen inkább nyugatra. Er­re ő azt válaszolta: Magyaror­szág a hazája. Úgy tekintett a va­gyonára, hogy az a magyar nem­zeté, ő annak csak felelős keze­lője. A hazáért érzett felelőssé­gét talán többen nem értik, de én fontos családi örökségnek tartom. A háború alatt és utána is többen kérték, hogy hagyja el az országot, menjen nyugatra, ahol jobb élet vár rá, de ő ott ma­radt Szécsényben. Elfogadta a kialakult helyzetet. Azt vallotta, ha az Isten ezt a sorsot mérte rá, akkor ezt viseli. Anyai ági őse­immel a Velics családdal is Szécsényhez kötődöm. 1974- ben, amikor először jártam Ma­gyarországon, az első utam ide vezetett. Az 1990-es választá­soknál véglegessé vált előttem, hogy Magyarországon akarok élni, s hogy szívesen lépek fel Szécsény érdekében. (Folytatás a 3. oldalon) ALKOTÓ CIGÁNY FIATALOK BEMUTATKOZÁSA. A Gerelyes Endre Irodalmi Kávéház, a Balassi Bálint Megyei Könyv­tár, a Salgótarjáni Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete rendezésében októ­ber 30-án a könyvtár földszinti klubjában Balázs János szellemi és művészeti örökségére emlékeztek és sor került az alkotó cigány fia­talok bemutatj^^ásár^JKözrem^űkMöttaJKályi^hinkij^gyüttes és Oláh Zsolt versmondó, a Pódium Stúdió tagja. ■ Karácsonyi üzenet: segítsünk a rászorulókon! Bár még csaknem két hónap van hátra karácsonyig, ám me­gyeszékhelyünkön már megkezdték az ünnephez kapcsoló­dó programok és ajándékozások szervezését. Az előkészüle­tekről sajtótájékoztatón számolt be kedden délelőtt, a város­házán Domonkos Tamás, Salgótarján közgyűlésének civil szervezeti és érdekképviseleti tanácsnoka. A karácsony a szeretet, az aján­dékozás ünnepe. Ám sokan van­nak olyanok, akikről e meghitt napokon sem gondoskodnak, s nemcsak emberi melegségben, hanem élelemben, ruházatban is hiányt szenvednek. Rideg életü­kön kíván enyhíteni ötödik éve a salgótarjáni önkormányzat, együttműködve a városban mű­ködő civil szervezetekkel. Az idei „Mindenki karácsonya” elnevezésű jótékonysági akció év­ről évre bővülő létszámú szerve­zőbizottsága már megalakult - je­lentette be Domonkos Tamás. Azért kezdték meg ilyen korán az előkészületeket, hogy az eddigi­nél is jobban összehangolják a programokat, s minél több eleset­ten, rászorulón segíthessünk. A szervezőbizottság kéréssel fordul Salgótarján polgáraihoz, ci­vil és gazdasági szervezeteihez, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassák a nehéz körülmé­nyek között élőket. Amennyiben a megszólítottak egyetértenek a nemes céllal, úgy felajánlásaikat a 417-255/160-as telefonszámon je­lezzék. A pénzügyi támogatást pedig az alábbi számlaszámra le­het eljuttatni az ABN AMRO Bankba: 10200490-37011468­00000000. A számlaszám mellett hivatkozásul jelöljék meg: „Mi van a puttonyban?” A szervezők azok segítségét is szívesen veszik, akik sem pénzt, sem egyéb adományt nem tud­nak adni. Mert a magányos öreg­nek sokat jelent, ha valaki rányit­ja az ajtót, netán kitakarít nála, miként a kórházban fekvő beteg­nek is jólesik, ha meleg szívű em­bertársa meglátogatja. A szeret ünnepéhez kapcsoló­dó programok december 10-e tá­jékán, a Fő téren a mindenki kará­csonyfájának felállításával kez­dődnek, s 22-én, a sportcsarnok­ban a hagyományos Mikulás-napi esttel zárulnak. A két dátum közti nem egészen két hetet használ­hatjuk fel arra, hogy megszépít­sük a nehéz sorsú salgótarjániak év végéjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom