Nógrád Megyei Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-04 / 207. szám

2000. Szeptember 4., hétfő IHM H A Z A I Nógrád Megyei Hírlap - 9. oldal TŰKOR Nem jogerős a végzés Olajügyek: erősödik a hamis vád gyanúja Budapest Nógrádi Zsolt, az olajbizott­ság tanúja részben ellent­mondó, részben más adatok­kal alá nem támasztható val­lomást tett az ügyészségen - derül ki a Fővárosi Ügyészsé­gi Nyomozó Hivatal augusz­tus 22-i elsőfokú, nyomozást megszüntető határozatából. Az ügyészségi határozat azonban Pallos László országgyűlési kép­viselő, az olajbizottság elnöke pa­nasza nyomán egyelőre nem emelkedhet jogerőre. Pallag Lász­ló ügyvédje a Pintér Sándor bel­ügyminiszter által a bizottsági el­nök ellen indított személyiségi jo­gi per csütörtöki első tárgyalásán közölte, hogy a képviselő panaszt jelent be a megszüntető határozat ellen. Másodfokú döntést a Fővá­rosi Főügyészség hoz majd. Az ügyészségi nyomozóhiva­tal bűncselekmény hiányában szüntette meg a büntetőeljárás azon részét, amelyben Nógrádi Zsoltnak az olajbizottság június 8-i ülésén tett vallomása nyomán vizsgálta Pintér Sándor korábbi országos rendőrfőkapitány, je­lenlegi belügyminiszter, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Szabó Iván volt országgyűlési képviselő, valamint a szocialista párt meg nem nevezett egykori pénztárnokának olajügyekben való esetleges érintettségét. Az ügyészségi határozat szerint Nógrádi Zsolt egyéb állításait to­vább vizsgálja a nyomozóhivatal. A tanú az olajbizottság előtt tett nyilatkozatában egyebek mellett azt is állította, hogy 1994 elején az országgyűlési képvise­lő-választások előtt Fialsz Ferenc és társai elhatározták, 750 millió forinttal támogatják az MSZP-t. Ennek az ügyletnek a „lefixálása” érdekében Pintér Sándor több al­kalommal járt Flaisz érsekhalmi kastélyában. Az ügyészségi nyo­mozás során beszerzett bizonyí­tékok, illetve az elvégzett bizo­nyítási kísérlet azonban cáfolták a vallomást. A határozat tartalmazza azt is, hogy Nógrádi vallomásának „va­lósága esetén sem az adományo­zó, sem a pénzt elfogadó nem követett volna el bűncselek­ményt, hiszen semmilyen jog­szabály nem tiltja azt, hogy ma­gánszemély pártoknak pénzt adományozzon, és azt a pártok képviselői elfogadják”. Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés augusztus 23-i, olajügyekkel fog­lalkozó rendkívüli ülésén el­mondta, hogy a megszüntető ha­tározat jogerőre emelkedését kö­vetően megindítják az eljárást mindazok ellen, akiket a hamis vád gyanúja terhel. _______■ _____________________Hírek röviden_____________________ E gyütt, mégis külön A polgári pártok hosszú távú szövetségét és a mérsékelt jobbközép erők összefogására törekvő Békejobbot egyformán erősítő politikát valósít meg a Magyar Demokrata Fórum - jelentette ki Dávid Ibo­lya, az MDF elnöke vasárnap Szabadkígyóson, a hagyományos MDF Nyár című rendezvényen. A politikus hangsúlyozta: a ma­gyar társadalom differenciáltsága és a polgári erők sokszínűsége miatt hosszú távon is szükség van arra, hogy a kisgazda, a konzer­vatív keresztény és a liberális politika külön-külön jelenjen meg. Ezek szövetsége jóval erősebb, mintha egyetlen megfoghatatlan pártba tömörülnének ezek az erők. Kialudt a láng Vasárnap sikeresen elfojtották a pusztaszőlői gázkutat. A kitörésvé­delmi brigádok 17 napot dolgoztak, mire a harmadik elfojtási kísér­let sikeres lett. Mosonyi György, a Mól Rt. vezérigazgatója a helyszí­nen elmondta: a károkról csak becsült adatokkal rendelkeznek, a pontos kárbecslés és a mentési munka költségének kiszámolása kö­rülbelül két hetet vesz igénybe. MIÉP-felhívás Felhívást intéztek a MIÉP nyugat-dunántúli szervezeteinek vezetői a térség polgármestereihez és közigazgatási hivatalvezetőihez, amely­ben azt kérik, hogy tagadják meg hozzájárulásukat a külföldiek ma­gyarországi ingatlanszerzéséhez. A felhívást a MIÉP II. nyugat-du­nántúli regionális találkozóján fogalmazták meg a párt megyei veze­tői szombaton, Keszthelyen. Szociális bérszorzó A szociális terület mintegy tízezer diplomás dolgozóját érinti a kormány döntése, amely szerint az ágazatban a pedagógusokéval megegyező mértékű bérszorzó alkalmazását vezetik be - közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára szombaton. Szemkeő Judit emlékeztetett arra, hogy az ágazatban dolgozó diplomások fizetése átlagosan 20 százalékkal emelkedik jövő szeptembertől. Elkezdődött az egyetemi év Ebben a tanévben vizsgázik a felsőoktatási integráció Újra benépesültek a felsőoktatási intézmények. Képünkön a Budapesti Műszaki Egyetem épületcsoportja. FOTÓ: EUROPRESS/KÖRMENDI IMRE A debreceni egyetem díszudvarán va­sárnap Pokorni Zoltán oktatási minisz­ter nyitotta meg a 2000/2001. felsőokta­tási tanévet. „A magyar azon kevés elő­relátó nemzetek közé tartozik, amely előbb alapított iskolát, mint államot, így az idén a magyar oktatás 1005., míg az államalapítás 1000. évfordulójára emlékezünk” - mondta a miniszter. Budapest - Debrecen A rendszerváltáskor, tíz éve, a 18-19 éves korosztálynak csak a 10 százaléka, az idén már 34,5 százaléka, összesen 110 ezren let­tek egyetemi és főiskolai hallgatók. A kor­mány szándéka, hogy 2010-re a korosztály minden második tagja felsőoktatási tanul­mányokat folytathasson. A miniszter hang­súlyozta: a tervek szerint a 2001-es tanév­től havonta 20-21 ezer forintos tandíjhitelt vehetnek igénybe a hallgatók. A hitelt 15-30 év alatt, a diploma utáni jövedelmük 5-6 százalékát felhasználva kell visszafizet­niük a hallgatóknak. Az egyetemi és főiskolai éveket idén megkezdő hallgatók több szempontból is új körülmények közé kerülnek, mint az előadók padjait régebben koptató társaik:- Ötven év óta nem volt akkora változás a hazai felsőoktatásban, mint az idén - je­lentette ki lapunknak Szövényi Zsolt, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási főosz­tályának vezetője. - Köztük a legfontosabb, hogy az új első évfolyamosok már az integ­rált egyetemeken és főiskolákon kezdik meg tanulmányaikat. A január elsejétől elrendelt összevoná­sok után nagyjából a felére apadt az intéz­mények száma, ami természetesen nem je­lent valódi csökkenést, csupán nagyobb szervezeti egységek létrejöttét. Egy iskolán belül ezután többféle képzés folyik majd, ami lehetővé teszi, hogy a diákok külön ké­relem nélkül is áthallgassanak más szakok­ra. A fővárosi intézmények némelyike ugyan nehezen akarta elfogadni a változá­sokat, de vidéken gyakorlaülag mindenhol zökkenőmentes volt a folyamat. Most készülnek azok a fejlesztési tervek, amelyek a megnagyobbodott intézmények modernizálását és bővítését szabályozzák. Kiemelt támogatást élvez az informatikai képzés, amelyben szeptembertől majdnem ezer fővel többen vesznek részt, mint ta­valy. Az oktatási kormányzat nemcsak mennyiségi növekedést tervez, hanem az oktatók képzésére is nagyobb hangsúlyt akar helyezni, csakúgy, mint az intézmé­nyek számítógépes hálózatának fejlesztésé­re. A jobb körülmények biztosítására ösz- szesen 100 milliárd forintnyi, részben a Vi­lágbank által biztosított összeg áll rendel­kezésre, amit a tervezetek elbírálása után fognak szétosztani az intézmények között.­Szintén jelentős változás, hogy ősztől a hallgatók után járó támogatás elosztásának szempontjai jelentősen módosulnak. A pénzek kiutalásakor az az iskola kap több állami pénzt, amelyben magasabb a jól képzett tanárok száma. A szorgalmi időszak ettől az évtől min­denhol kötelezően 15 hét lesz. Az viszont sok fiatal számára jó hír, hogy ettől a tanév­től a gyesen, ületve gyeden lévő hallgatók minden esetben ingyen tanulhatnak, még akkor is, ha már van egy diplomájuk. - w ­Az MSZP a vidékről, a gazdaságról Összehangolt fejlesztést, átgondolt mezőgazdasági politikát sürget a legnagyobb ellenzéki párt A szocialisták - a gazdasági átalakulás okozta nehézségek, valamint a természeti katasztrófák sorozatán túl - a jelenle­gi mezőgazdasági politikát hibáztatják a vidék egyre na­gyobb mértékű leszakadásáért, a termelők jelentős részé­nek kilátástalan helyzetéért. A párt tervet dolgoz ki a vidék és a mezőgazdaság összehangolt fejlesztésére. Budapest A mezőgazdaság hosszú évek, év­tizedek óta nem volt ilyen mély válságban - fogalmazott lapunk­nak az MSZP frakcióve­zető-helyettese. Nagy Sándor szerint ma sem a kistermelők, sem a csa­ládi vállalkozások, sem pedig a mezőgazdasági szövetkezetek számára nem kiszámíthatóak a kormányzat lépései. Egy olyan ágazatban, ahol több év, netán évtized múlva érik csak be a munka gyümölcse, kü­lönösen veszélyes, ha a terület szabályozása nem kiszámítható, nem követhető, nem átlátható. Az MSZP a következő időszak legjelentősebb feladatai közé so­rolja, hogy a vidék és a mezőgaz­daság összehangolt fejlesztésére használható ötletekkel álljon elő. A vidéki munkalehető­ségek bővítését akár közvetlenül, akár adó­vagy járulékkedvezmé­nyekkel vélik megold­hatónak. A megfelelő méretű, korszerűen fel­szerelt, komoly tervek­kel bíró családi vállal­kozások támogatását helyesli a politikus, de mint mondta, az 1-2 hektáron termelő­ket álságos azzal ámítani, hogy hosszú távon eredményesen tud­nak majd gazdálkodni. Mintegy 150 ezer vidéki munkahely megszűnését jelen­tené a szövetkezetekről szóló legújabb kormányzati terv meg­valósulása. A szocialisták elfo­gadhatatlannak tartják, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek­kel kapcsolatos törvénymódosí­tás előtt ne kérjék ki a szövetke­zetek érdekképviseletének véle­ményét. Az ellenzéki párt állás­pontja szerint a szövetkezetek ellehetetlenítésére, tönkretéte­lére irányuló elképzelés egyben elértékteleníti az üzletrész-tu­lajdonosok vagyonát is. A Nemzeti Földalapról szóló törvény sem lehet politikai alku tárgya, a szocialisták az MDF-fel egyetértve annak parlament általi felügyeletét szorgalmazzák. Az MSZP a jelenlegi adópoliti­kát is módosítaná - hangzott el a szocialista párt gazdaságpoliti­kai kérdésekkel foglalkozó or­szágos választmányi ülésén szombaton, Budapesten. Burány Sándor elnökségi tag úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet optimiz­musra ad okot. Ahhoz azonban, hogy ezek beteljesüljenek, sze­rinte arra van szükség, hogy megmaradjon a külpiaci kon­junktúra a Magyarország export­ja számára fontos piacokon, si­kerüljön fenntartani a pénzügyi egyensúlyt, legyen magasan képzett munkaerő, élénküljenek a beruházások, és megnyíljanak a majdani EU-csatlakozással összefüggő források. Az ellenzéki politikus közölte: az MSZP olyan adórendszert tá­mogat, amely biztosítja a mini­málbéren foglalkoztatottak adó- mentességét, az átlagos keresetek­hez átlagos adóterhelést párosít, illetve biztosítja, hogy a legmaga­sabb adókulcs valóban a legjob­ban keresőket sújtsa. Az MSZP- frakció ezen a héten nyújtja be módosító csomagját az adó- és já­ruléktörvényekre vonatkozó kor- mány-előterjesztésekhez. h. m. Vasúttal vezet az út az Unióba A PÁNEURÓPAI FOLYOSÓK MAGYAR Európa vasúti térképére pillantva láthatjuk, hogy hazánk tranzit­ország. Egyes vonalainkon naponta 1000 kocsi is átmegy. A nemzetközi utasforgalom lebonyolítására kétszáztizenhat nagy sebességű kocsit vásárolt a MÁV, amelyeknek darabja 300-500 millió forintba került. Budapest- Létérdekünk, hogy a MÁV a konti­nens vasúthálózatának szerves ré­sze legyen, de ez szinte megoldha­tatlan kihívást jelent számunkra- mondta lapunknak Benedek János, a MÁV vezérigazgató- helyettese. A 7800 kilométer hosszú vasútháló­zat nagy része mellékvonal. A nem­zetközi vonalak nem haladják meg a 2000 kilométert. Ezeket kell minél gyorsabban, EU-támogatással is fejlesztenünk. A helsinki konferencián kijelölték Európa vasúti folyosóit. Ezek közül két fővonal metszi hazánkat. A 4. korridor Hegyeshalom-Budapest­Békéscsaba nyomvonalon a Balkán felé vezet. Az 5. csatorna többfonatú, Szlo­véniából érkezik, és a fővároson át Miskolcon keresztül Záhony felé tart. Tavaly a MÁV egyik legfonto­sabb beruházása az 5. csatorna hi­ányzó részének, Zalalövő és a határ közti szakaszának megépítése volt. Uniós támogatással épült fel a mo­csaras területet áthidaló viadukt, egy vasúti híd és a kettő között egy közel 500 méter hosszú alagút. Ennek a vonalnak a másik végén Záhony újra jelentős szerephez jut, ezért új, korszerű létesítményeket kell létrehozni az áruk átrakására. A két vonal korszerűsítésére 2000­2006 között az Európai Közösség 154 millió euró támogatást nyújt. Benedek János azt is elmondta: több fontos vonal korszerűsítése is napirenden van. Olyan támogatá­sokról folynak tárgyalások amelyek észak-dél irányban csatlakoznak a korridorokhoz. Ilyen például a Mis­kolcról Kassa felé tartó leágazás. Je­lentősen lerövidülne a tőlünk észa­kabbra fekvő országok útja az Adriá­ra, ha európai szintűvé fejlesztenénk a Pozsony-Szombathely-Nagykani- zsa-Zágráb tengelyt. Osztrák szomszédainkat komo­lyan foglalkoztatja az a gondolat, hogy a Bécs-Graz közötti vasútközle- kedést a dunántúli vonalakon keresz­tül oldják meg. Ez a Magyarországon átvezető beruházás ugyanis 60 száza­lékkal olcsóbb lenne, mintha egy, Semmering alatt fúrt alagúton vezet­nék át a vasutat. KOÓS TAMÁS Bécs Zágráb Arad Belgrád Osijek ForrástMAVRt Lvov i i |

Next

/
Oldalképek
Tartalom