Nógrád Megyei Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

Nívódíjas megyei volánosok Hatvanévi házasság Tizedik éve jutalmazzák a legjobb munkatársaikat nívódíj-elisme­A Kozárdon élő Tari Ferenc nyolcvanhét, felesége, Farkas Anna réssel a Nógrád Volán Rt-nél. Az idei elismerések átadására tegnap hetvenkilenc éves, hamarosan hatvanadik házassági évfordulóju­került sor a cég salgótarjáni szabadidős központjában. (3. oldal) kát ünnepük. Életükről beszélnek. (7. .oldal) Két terenyei csapat harca A hét végén folytatódik a megyei első osztályú focibajnokság. Az egyik legizgalmasabb találkozónak a Kisterenye mátraterenyei vendégjátéka ígérkezik. (9. oldal) NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RETSAG, SALGÓTARJÁN, SZECSENY VAROSOK ES TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. SZEPTEMBER 1, PÉNTEK XI. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ÁRA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT előfizet púnkra takaríthat meg. Részletes információ: 7416-455/213-as mellék Több információt a vállalkozóknak! Együttműködési megál­lapodást írt alá tegnap a kamara székházában a Nógrád Megyei Keres­kedelmi és Iparkamara kebelén létrejött Euro Info Központ és a VOSZ Nógrád megyei szerve­zete. A megállapodás szerint így jóval több információhoz juthat­nak az EU-normákat még csak tanuló vállal­kozók. Az Euro Info Központ a kis- és közepes vállalkozá­sok uniós felkészítését tá­mogató szervezet - mond­ta el újságírók előtt Sándor Ildikó, a kamara munka­társa. Érdekük, hogy mi­nél szélesebb körhöz el­jussanak, ezért is kezde­ményezték az együttmű­ködést a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfej­lesztési Alapítvánnyal, il­letve annak Euro Info Pont­jával, az ILS alapítványi (Folytatás a 3. oldalon) NKHK NÓGKÁD MEGYEI :eoeimi és m&RKAMAi 3100 Solgötorjon, H 145. jtó-4», 3)0 »» Fax: {321 42 f£i KERESKEDEí IAMARA BÉS SZOIGÁITA **tagakról >íi-}.'->s ^<5r«ö/v»fe SÍ-:í ÍSWft'vfflftí omOCKAMAIl HOZZÁNK! Az együttműködési megállapodást Sztanek Olga és Gazsi Ferenc irta alá FOTÓI OÓCS ÉVA „Salgótarján nem bűnös város” A Salgótarján fejlesztésére érkező több mint 6 milliárd forin­tos állami támogatás megcáfolja azt az eddigi szocialista ál­láspontot, miszerint Salgótarján bűnös város lenne - jelentet­te ki Langár Tamás frakcióvezető a megyeszékhelyi közgyű­lés Fidesz-munkacsoportjának tegnapi sajtótájékoztatóján. A politikus azt is bejelentette, a közigazgatási hivatalhoz for­dult a városvezetők tiszteletdíjainak megállapításával kap­csolatban, és megtudtuk azt is, az ellenzéki képviselők kifo­gásolják az SBTC sporttelepére kiírt pályázatot. Örülnek annak, hogy a köz­gyűlés hétfőn napirendjére tűzte a lakáskoncepciót, noha az való­jában helyzetelemzés és a célok megfogalmazása - mondta Lőrincz Gyula frakcióvezető-he­lyettes, szerencsésnek tartva, hogy abban az időszakban tör­ténik ez, amikor a Széchenyi tervben több milliárd forintot különítenek el a bérlakásprog­ramra. A célok közül kiemelte a fiatalok lakáshoz juttatását, mert fontos lenne a városból el­költözött fiatal értelmiség vísz- szahódítása, különösen akkor, amikor megkezdődhet a gazda­sági fellendülés. Az általa másik kiemelt terület a bérlakások helyzete. Utalt rá, hogy a város költségvetéséből 50 milliós nagyságrend úszik el az üzemel­tetési költségekre, miközben nem javul a lakáshelyzet. A Fi­desz képviselői - miközben üd­vözlendőnek tartják a szobabér­lők házában indítandó beruhá­zást - jobb megoldásnak tarta­nák, ha ezt az 50 mjlliót a szoci­ális szféra használná fel a bérlők helyzetének rendezésére. A salgótarjáni beruházások­kal kapcsolatban Langár Tamás azt foglalta össze, milyen állami források érkeztek a városba: az ipari park, benne az inkubátor­ház kialakításának egymilliár­dos fejlesztéséhez 700 millió, a térségi hulladéklerakóhoz 80 százalékos (570 milliós), a szennyvízprogramhoz 2,1 milli­árd forint, 1 milliárd a 21-es út fejlesztéséhez, és fontos, hogy a KHVM fejlesztési elképzelései között szerepel a tehermentesí­tő út - foglalta össze a politikus, hozzátéve, az öblösüveggyár, a SAC Rt. és a Silco Kft. fejleszté­séhez kapcsolódó állami támo­gatások, valamint a más önkor­mányzati beruházásokhoz to­vábbi 2 milliárdos nagyságrend­ben pályázható alapok összessé­gében több mint 6 milliárdos ál­lami, illetve állam által segített támogatást jelentenek a város fejlesztési elképzeléseihez. Ez - folytatta a frakcióvezető - meg­cáfolja, hogy Salgótarján bűnös város lenne. Langár Tamás úgy fogalmazott: nem szeretnének az öntömjénezés hibájába esni (már csak azért sem, mert attól könnyen füstmérgezést kaphat az ember), de tény, hogy meg­próbáltak segítséget nyújtani, és lobbyzni a kormány felé. Hang­súlyozta, a pénzt nem ők hozták ide, az közös munka eredmé­nye, és ehhez természetesen kellettek a jó projektek is. A frakcióvezető kitért arra, a hétfői ülésen felhívta a képvise­lők figyelmét, hogy törvényelle­nesek a polgármester és az (Folytatás a 3. oldalon) Hitelfelvétel nélkül Rétságon Vezető óvónőt és tűzoltóparancsnokot választottak A nyugat-nógrádi kisváros képviselő-testülete augusztusi ülésén változatos napirendi pontokat tárgyalt meg. Elsőként a szociális ellátás rendjére vo­natkozó önkormányzati rende­letét módosította, s ennek értel­mében a rendszeres szociális segély megítélését - a gyorsabb, gördülékenyebb ügyintézés mi­att a polgármester hatáskörébe utalta. A 2000. évi költségvetés első félévi teljesítésének értékelése során egyértelműen megfogal­mazást nyert, hogy az országos gondok Rétságot sem kerülték el, s a feszítő anyagi helyzet kényszerlépések megtételét (Folytatás a 3. oldalon) Elkerülő út kellene Lapunk hasábjain is beszá­moltunk arról a halálos ki­menetelű balesetről, amely kedden a déli órákban tör­tént a Centrum Áruház előtti kijelölt gyalogosátkelőhe­lyen. Azóta több olvasónk is érdeklődött szerkesztősé­günkben, vajon miért nin­csen ennél a nagy forgalmú zebránál jelzőlámpa, hiszen ebben az évben az acélgyári sorompótól az öblösüveggyá­rig szinte minden átkelő­helynél történt már baleset. Többen emlékeznek még arra is, hogy jó néhány évvel ezelőtt jelzőlámpa szabályozta, mikor mehetnek át a gyalogosok a túl­oldalra, és úgy tűnik, ez bizony most sem lenne haszontalan. A kérdést a Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társa­sághoz továbbítottuk, ahol ér­deklődésünkre Dobos Csaba for­galomtechnikai osztályvezető válaszolt.- Pár évvel ezelőtt készült egy összehangolt, jelzőlámpás terv - mondta. - Ennek alapján való­sult meg a litkei elágazóban a csomópont, a templomnál, illet­ve az Arany János útnál. Aztán lekerült napirendről a jelzőlám­pás ellátás, mert úgy volt, hogy megkezdődik a tehermentesítő út építése. Az önkormányzat ré­széről korábban valóban felvető­dött jelzőlámpaigény* de nem ?, Centrum Áruháznál, hanem a Pécskő úti kereszteződésben, mert jelezték: nagyon hosszú a kihajtási idő a nagy forgalom mi­att a főútra. A közútkezelő akkor felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat vállalja (Folytatás a 3. oldalon) Zagyvarónai napok Immár harmadik alkalom­mal rendezik meg a Zagyvaró­nai napokat. Szeptember 2-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődnek az események a sportpályán. A délelőtt a gyere­keké, akik játékos vetélkedőn vehetnek részt, s megtekinthe­tik a tűzoltóság, a polgárvéde­lem és a rendőrség érdekesnek ígérkező bemutatóit. Emellett a résztvevők mindegyike tombo­lajáték részese lehet, amelyen értékes eseményekhez juthat­nak. Öt katlanban gulyást főz­nek, hogy senki ne maradjon étek nélkül a szórakozások ide­jén. Délután az iskolások, óvo­dások és a helyi nőklub tagjai­nak műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, majd a Nógrád táncegyüttes és a Kohász fúvós- zenekar lép színre. A Baglyosáé Földi Nóra, körzeti képviselő és a Zagyvarónai SE szervezésé­ben zajló rendezvényen, mind­ezek mellett lesz még íjász- és karatebemutató is. Új utcanév, áthelyezendő szobor Újabb közterület névváltoztatásáról döntöttek legutóbbi ülésükön Salgótarján képviselői, ezúttal a Hársfa útiak ké­résének eleget téve. Eszerint Centrál-köznek nevezik szep­tembertől a Hársfa út 15-16-17-18. számú közterületet, a la­kossági fórumon felvetett kezdeményezést Ecsedi Lajos kép­viselő továbbította a közgyűlésnek. Mint ismert, egy elnevezés megváltoztatásához az szüksé­ges, hogy az adott területen élő nagykorú állampolgárok többsé­ge azt igényelje. A zagyvapálfal- vai városrészben 110 állampol­gárról van szó, közülük 58-an kérték a Centrál-közre történő átkeresztelést, ez az érintettek 52,7 százaléka. A Váczi Gyula Zeneiskola kez­deményezésére áthelyezik az intézmény előtt álló, Borsos Miklós „Zenei hangulat” című szobrát. Ennek oka az, hogy a 25 éve felállított szobrot azóta be­nőtték már a köré ültetett fák és bokrok, így az alkotás ma már nem tölti be köztéri funkcióját. A költségeket a Salgótarján és Környéke Vízmű vállalta magá­ra, a szobor új helyének, a zene­iskola és a Gagarin Általános Is­kola közötti zöldterület, illetve park felújítási költségeivel együtt. A Salgó kőszénbányáiban 1867 és 1969 közötti bányabal­esetek áldozatainak állít emlé­ket az az emléktábla, amelyet közösen készíttet a Nógrád Me­gyei Bányász Nyugdíjas Szak­szervezet és Salgótarján önkor­mányzata, a szakszervezet kéré­sére. Ebben az időszakban 28 bányász halt meg a balesetek­ben. A 60-szor 40 centiméteres fekete gránit emléktáblát a mai Medves Hotel területén, az Ist- ván-táró bejáratánál helyezik el. A tárót bányászaü emlékhellyé alakítják ki, ennek költségeit és munkáit szintén a vízmű kft. vállalta fel, a kivitelezési költsé­gekhez és az avatóünnepség megrendezéséhez 120 ezer fo­rintot biztosít az önkormányzat. A képviselők azért is támogatták a kezdeményezést, mert a tele­pülésnek, bányászati múltja el­lenére, eddig nem volt bányá­szati emlékhelye. A bányabal­esetek áldozatainak emléktáblá­ját a bányásznapon, szeptember 3-án avatják fel. ÚJ HELYEN A KŐTÖRŐ. Nógrádkövesd múltjához tartozik a kőtörőüzem, amely az osztályozóval, s minden ezekhez szüksé­ges, bár elavult műtárggyal együtt a falu közepén „rontotta” a levegőt, nagy zajártalmat is okozva. Mindez megszűnik azzal, hogy cég ki­települt a Bércéi bánya környékére, a Fogacs-hegyhez, ahol szeptember 1-jén kezdik az üzemelést, a legkorszerűbb technológiával. (Egész oldalas összeállításunk a 2. oldalon) _____________ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom