Nógrád Megyei Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

PÁSZTÓ 2000. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK , 2. OLDAL SALGÓTARJÁN BALASSAGYARf Eg? /fal CD QfQ n ap, eg? fi la] 3-NÓ, gráf kövesü II || PPI§$§fH HHB * Régen csak Kövesd, majd Galgakövesd volt a község neve. Csak a XVIII. század elejéről vannak írásos ada­tok a településről, bár a közelben honfoglalás kori le­letek is előkerültek. 1715-ben kilenc magyar és négy szlovák ház­tartást írtak itt össze, 1720-ban pedig nemes községként említet­ték, amelynek lakói nem fizettek adót. 1740-ben az Egry család volt itt a legjelentősebb földbirtokos. A falu képének meghatározó­ja a kőbánya és annak lerakatai. A Szanda- és a MÚltldéZO Berceli-hegy kőfejtőiről több kilométeres drótkö- mmmm ..télpályák vezetnek a nógrádkövesdi vasútállo­m ásra. Az itt feldolgozott és vagonokba rakott bazaltkő az egyik legjobb minőségű Magyarországon. A faluban több úrilak is épült a XIX. században. Ezek egyike a volt Barcza-kúria, amelynek park­ja természetvédelmi terület. F. Falun kívül a kőtörő A Fogacs-hegyi kőbánya vagyona még száz évre elegendő Általános iskola: két rész az egész Körzeti feladatokat is ellát a település általános iskolája, amely tavaly júliustól (Becske csatlakozásával) már négy falu gyerekeit fogadja be. Ezzel együtt a gyerekszám sajnos, itt is csökken, az idei tanévet 120- an kezdték. A szécsénykeiek el­sőtől ide járnak, a galgagutai és becskei tanulók viszont a felső tagozatot járják Nógrádkö- vesden. Évek óta szlovák nyelvű oktatás is folyik, ehhez, illetve a német nyelv tanításához a ta­valy nyáron készült nyelvi labor a tanulók, oktatók rendelkezé­sére áll. Bénáik Tamás iskola- igazgató elújságolta, hogy egy másik, jól felszerelt szaktanter­mük is van: ez a számítógépes oktatás céljait szolgálja. Az önkormányzat idei költ­ségvetése kedvezett, lehetővé tet­te számukra a fejlesztést, s ezzel természetesen éltek is: (áfával együtt) több mint ötszázezer fo­rintból öt új számítógépet vettek, az internetes lehetőségük már korábban megvolt. A számítógé­pes órát a gyerekek többsége kedveli, s ebben része van a vi­lághálónak is: az Internet-elérhe­tőség egyébként már korábban megvolt. Két épületben tanítanak, az úgynevezett Balogh-féle iskola az elsős-másodikosok birodal­ma, mivel ehhez jókora udvar tartozik, s a szabadabb mozgás­tér a tapasztalatok szerint segíti a kisiskolások beilleszkedését. Az óvodakonyhán főzött ebédet minden diák itt fogyasztja el, mi­vel ennek épületében melegítő- konyhát is kialakítottak. Játékos életkezdetek A megszokottól eltérően, két héttel meghosszabbodott az óvodások nyári vakációja. Tévedne, aki azt hinné, e tény megörvendeztette a gyerekeket. Alig várták, hogy újra együtt tölthessék az időt, s nem kizárólag egymással, ha­nem a felnőttekkel is, akikre bízták őket. homoktortába kell-e egy kis ho­mokliszt vagy egyéb belevaló, mert hiába a lányka közöttük, az ő instrukcióit nem fogadják még fenntartások nélkül a fiúcskák. Amíg a foglalkozások nem indulnak, legjobb a szabadban a gyerekeknek A pedagógiában náluk, a tevé­kenységközpontúság érvénye­sül, nündcn nevelési célt játéko­san oldanak meg. Az életkori sa­játosságoknak megfelelően per­sze, s tapasztalhatóan - sikerrel. A rendszeres foglalkozások még csak októberben kezdődnek majd, most a beilleszkedés nap­jait élik a gyerekek, akik jelenleg 30-an vannak. Szécsénkéből is ebből az óvodából kerülnek isko­lába a gyerekek, átlag hárman- hárman évente, amióta ott annyi­ra lecsökkent az óvodáskorúak létszáma, hogy az önkormányzat képtelen volt fenntartani a helyi­eknek 4z intézményt. Utaztatá­sukkal nincs gond, a dajka arról a településről jár munkahelyére, s így van kísérője a kicsiknek, tudtuk meg Sinkó Lászlóné óvó­nőtől, akit épp az óvoda udvarán, a gyereksereg közepén találtunk. Hol a bokor alá guruló labdát ku­tatja vele Szabóék kis Márkja és Pintér Jancsika, hol pedig az asz­talnál főzőcskéző Lisányi Angeli­ka, Micsutka Gergő és Bagyal Bence kér gasztronómiai taná­csot az óvó nénitől. Már amikor épp nem tudnak dönteni, hogy a Akik sütnek, főznek, s őket fi­gyelve felötlik a szemlélőben, húsz év múlva meglehet, hogy épp konyhaséfek lesznek majd valamelyik felkapott étteremben, hiszen játékkal kezdődik, majd minden az ember életében. A gyerekek valójában az iga­zi, nagy konyha üzemelését is megismerhetik, hiszen az intéz­ménynek 150 adagos konyhája van. Az óvodások étkeztetése mellett innen oldják meg az isko­lások napközis ellátását, a szoci­ális étkeztetést is. Nógrádkövesden hagyományai vannak a kőfejtésnek, akárcsak a környéken élők körében a kő- kocka-hasogatásnak, a kővá­gásnak. Természetesen valaha kézi erővel végezték ezt a mun­kát a Bércéi és Szanda környé­ki kőbányákban. A kövesdi bá­nyaüzem törő- és osztályozó­műve a település központjá­ban, igaz, ötven éve még nem volt lakóházakkal körbeépítve. A lakosság zajterhelő és lég­szennyezési panaszai sosem szűntek, még úgy sem, hogy az utóbbi években pormentesítési és zajvédelmi technológiát is alkalmazott a cég. Haszna persze származott - adóbevétel, egyéb segítség for­májában is, arról meg szót sem ejtve, hogy hány embernek adott kenyeret a bánya - a he­lyieknek a kőbánya működésé­ből, de ez nem kompenzálta a véget nem érő panaszokat, ami­hez az is hozzájárult, hogy a zúzott kő vásárlói inkább köz­úton, mint vasúton szállíttatták a terméket, hogy az előző drá­gábbnak bizonyult. Jelenleg a korábbi 80 százalékos vasúti szállítás visszaesett 20-ra, pont a fordítottjára az előző időkhöz képest, amiről a Pestkő Kft, nem tehet, hiszen a vevő az úr a szállítások terén. Arról viszont a COLAS Közép­európai Igazgatósága, a csoport Északkő Kft.-je és a Pestkő szak­emberei döntöttek, megérett a helyzet a telephely községköz­pontból való kitelepítésére. Mű­ködtetése legideálisabb helyéül a szakértők a Bércéi bánya, Fogacs-hegyi környezetét talál­ták, ahol 9 hektárnyi területet vá­sároltak, mivel az itteni kőbánya vagyona oly mértékű, hogy 100 évig termelhetik. Természetesen nem csak kitelepülésről van szó, hanem fejlesztett is a cég, a leg­korszerűbb, francia tervezésű, számítógépes vezérlésű techno­lógiára alapozva. A fejlesztő be­ruházás hozzávetőleg 600 milli­ós értékű, de még több, hiszen a Bércéiről Kövesdre vezető út épí­Az oldalt irta: Jakubovics Katalin és Mihalik Júlia Fotók: Rigó Tibor tése is majd 200 millióba került, i Ez ugyan magánútnak minősülő, de a cég megnyitotta a közforga-; lom előtt is, tekintettel a környe­ző települések önkormányzatai-1 val hosszú évek óta fennálló jó kapcsolatára. Az EU-normáknak megfelelő , technológiával történő üzemelés szeptember 1-jén indul - tudta ; meg lapunk Kovács Dezső bánya-1 mérnöktől, a kövesdi bánya ügy- { vezető igazgatójától. Elmondta azt is, a fejlesztés - sajnos - azzal is járt, hogy a korszerű eljárás miatt, az eddiginél kevesebb munkásra lesz szüksége a cég­nek. A település polgármestere viszont - aki szintén fájlalja az el-,, bocsátásokat - elmondta, nem- ,\ igen lehet majd gondjuk az elhe- j lyezkedéssel, hiszen a közeli vá-J rosok - Gödöllő, Rétság, akár->i csak a nagyobb települések -rj munkahelyet adhatnak a kőbá-n nyából kikerülőknek. A településen élők közül - fő­ként akik a bányától mentek nyugdíjba - persze sokan „sirat­ják”, hogy eltűnik múltjuk egy i darabja, amelyet annyira a falu-a hoz tartozónak éreztek, hogy azt gondolták, elválaszthatatlan attól a drótkötélpálya, amely a csillé­ket görgette, a zúzásra alkalmas . berendezések, a különféle osztá­lyozó műtárgyak, amelyek állaga az évtizedek alatt ugyancsak furs) csa tákolmánynak tűnnek a hoz- >l zá nem értő szemében. Tudató-d san persze ők is osztoznak a d többségi fellélegzésben, hogy ? vélhetően tisztán levegő leng a,] falu felett, hogy megszűnik a kő- í zúzással járó magas decibel- ;s szint. A rezonancia azért marad ? mindaddig, amíg a vevők zsebe nem engedi a drága vasúti szállí- rj tást-y -vagy amíg- a MÁV nem- en- n ged, aszállítási tarifájából. Ez íj azonban csak csacska jósolgatás, s ha repedeznek is a gépjármű­vek útvonala mentén a házak, az egykori kőbányászok azért csak nosztalgiázni fognak még egy ideig a faluból eltűnő „emlékeik” felett, de inkább lehet, hogy a to- p vatűnt ifjúságuk okán. ___________________________I[£ >3 O D lé Expedíció a Galga mentén Megtervezett jövő, beruházásokkal, fejlesztésekkel A főút melletti Barcza-kastély - ami magántulajdonba került - hatalmas parkjának vén fái kö­zül egy a többi fölé magaslik, igaz csúcsa száradóban. Ez az úgynevezett piramistölgy, amely egykor a gondozott park ékessége volt. De kuriózum­számba megy a bejárattól nem messze elhelyezett hasított kő­tömb is, amelyen a Galga-expe- díció felirat áll. Húsz évvel ez­előtt állították azok a fiatalok, akik a megyehatáron túlról is nyaranta végigtúrázták a Galga folyó mentét, s teszik ezt a mai napig is... Csatornázás finisben A hét falut érintő, Bércéi és térsége szennyvízberuházás el­ső ütemében Nógrádkövesd csa­tornahálózata is megépül, a milliárd forint, az összeg mint­egy nyolcvan százalékát össze­sen hat pályázati támogatással sikerült megteremteni. A mun­Két évvel ezelőttig sikerült a település teljes úthálózatát fel­újítani, ami nem kevés anyagi ráfordítást igényelt az önkor­mányzattól. Még akkor is, hogy területfejlesztési támoga­tást is kaptak ehhez, s hogy náluk kissé olcsóbban kivitelez­hető az útépítés, mivel helyi telephelyű útépítő, illetve az ahhoz szükséges alapanyagokat gyártó cégek is működnek a faluban. Akkor ugyanis - mondta Gyurek László polgár- mester - még gondolni sem merték, hogy hamarosan sike­redhet a szennyvízhálózat kiépítése. munkának ez a szakasza (amelynek során Kövesden kí­vül Bercelen csatornáznak, va­lamint szennyvíztisztító telep is létesül) már a befejezéshez kö­zeledik, a kivitelező egy pesti cég. Az első ütem költsége egy­kálatokkal várhatóan november elejére elkészülnek. A második ütemben Becske, Legénd, Nógrádsáp, Galgaguta és Szécsényke csatornarendszerét alakítják ki. Ha nem is egyik napról a má­sikra, de vélhetően könnyebben kezdődött a hét település össze­fogásával készülő szennyvízbe­ruházás, mint húsz éve az, hogy egészséges vezetékes vízhez jusson a falu lakossága. Akkori­ban ez errefelé (is), talán min­dennél nagyobb horderejű kér­désnek számított, ismerve, hogy a nógrádi falvak közel fele kútja- inak vizében, 87 százalékos nitráttartalmat mutattak ki. Azt mondja a polgármester, vízfúrá­sok, a vízmű, a 11 kilométeres vezetékrendszer, a víztársulás kialakulásával, azaz a jó minő­ségű ivóvízhez való hozzájutás hosszadalmas procedúrájáról, valójában Bartos Pál, az akkori tanácselnök tudna csak sokat regélni, mint nagyon sok egyéb­ről is, hiszen a nyugdíjas öregúr kiváló ismerője a település múlt­jának. Ha az ivóvízhálózat sokat emésztett akkoriban, a szenny­vízhálózat kiépítése akkor egye­nest horribilis összegűnek mondható, hiszen 1 milliárdot kell ráfordítaniuk a települések­nek a készrehozásig. A Nógrádkövesdre eső részösszeg 150 millió forint, ami jelentős té­tel a mindössze 750 lelkes tele­pülés önkormányzatának, bár a beruházás befejeztével kiépül a teljes infrastruktúra.- Ezt követően - tájékoztat a polgár- mester - kell majd az utakat újra helyreál­lítani, de szeren­csénkre mindössze csak kettőt, mert úgy sikerült a tervezés, hogy mindössze ket­tőt kellett megbonta­ni a csatornázáshoz. Az immár máso­dik ciklusát töltő fa­luvezetőtől megtud­tuk, amellett, hogy a lakosság majdnem egyharmada - 200 fő - nyugdíjaskorú, e tény nem olyan hát- Gyurek LásZ|ó rányosan befolyásoló ----­t ényező a hivatal gazdálkodása szempontjából, bár természete­sen támogatják az időskorúakat. Viszont nincs egyetlen jövede­lempótlós sem, s a munkanél­küliek aránya is elenyésző mér­tékű, s pusztán időlegesnek mondható. Bércéi, Gödöllő, Romhány és Rétság munkahe­lyei foglalkoztatják az ittenieket is, no és a MÁV, mint mindig is, hiszen a kövesdiek közül régen is számottevően sok volt a vas­úti alkalmazott. Az inaktívak vi­szonylag magas száma azért sem okoz náluk gondot, mivel egy sor cég települt a községbe, s az iparűzési adóból - az egyet­len helyi adó - származik némi bevétele az önkormányzatnak, mindemellett azoktól bármikor polgármester együttműködésre számíthat a település. Az önkormányzat körjegyző­ségben működik, egyéb intéz­ményeit pedig intézményirányí-, [ tó társulás működteti, amely ji önálló szervezetként látja el fel- át adatát. Iskolájuk, óvodájuk van, -n előző fenntartását átlag 8-10 ^ milliós kiegészítéssel működte- n tik az állami támogatáson felül, az óvoda költségvetését pedig 3-4 millióval pótolják. A szolgál- tatásokhoz tartozik a háziorvo­si, fogorvosi ellátás, a védőnői szakszolgálat. Van klubkönyvtá­ruk, ősszel indult az idősek klubja, s kedvezőbbé tennék a fiatalok időtöltését is, amelyhez helyiség kellene. j- Megoldásra vár, hogy az is- ,a kola tornatermet is .5 kapjon, talán sikerül ,t pályázaton anyagi támogatáshoz jutni a felépítésére. Terve- fi zünk egy faluházat, 6 amivel sok minden t megoldódhatna, s - amelyben végered- ,y ményben minden n lehetne, ami ma .j még hiányzik, mint ,5 például az ifjúsági o klub. Az építmény ter-.rf vei, a kivitelezésre, szolgáló anyagi fe- ;9 dezetért folyamodó f t pályázatok készül- ,•/--------------nek, s folynak a tár-;n g yalások a kábeltévésekkel is, a tI csatornabővítések okán, ame- n lyet igényelne a lakosság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom