Nógrád Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01-02 / 152. szám

Évtizedek a katedrán és környékén Harminc éve szolgál nyelvtanárként Vass Imre Balassa­gyarmaton, a Balassi gimnáziumban. Élete párja, Nagy Márta festőművész ugyanott tanít 16 éve rajzot és föld­rajzot. (2. oldal) Az ipari park fejlesztése Az ipari park harmadik ütemének fejlesztését emelte ki Salgótarján legutóbbi közgyűléséhez kapcsolódó sajtótájékoztatóján Sarló Béla alpolgármester. (3. oldal) .,A más kárán tanulni neitíszégyen” Balassagyarmat sportéletének aktuális kérdései kerül­tek nemrég a város képviselő-testülete elé. Az ülésen volt szó jóról, s kevésbé jóról is. (11. oldal) NOGRAD A 0 MEGYEI HIEAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZECSENY VAROSOK ES TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. JÚLIUS 1-2, SZOMBAT-VASÁRNAP XI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ÁRA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT Utazzon lapunkkal! Pályázati pénzből, önerőből, vállalkozói felajánlásokból összesen 1.400 ezer forintból létesített játszóteret Pásztón az önkormányzat a millenniumi parkban. A legkisebbek már birtokba is vették a kizárólag természetes anyagokból készült gyermekbirodalmat, amelyben többek között mérleghinták, köteles egyensúlyozok, mókuskerék, kombinált hinta csúszdával, és természetesen homokozó biztosítja szá­mukra a szórakozást. Nincs akadálya a vizsgálatoknak Minden orvos, különösen az onkológus szakemberek, fo­lyamatosan hangsúlyozzák, milyen fontos a különféle da­ganatos betegségek időbeni felfedezésére a rendszeres idő­közönként elvégzett szűrővizsgálat. Az ilyen vizsgálatok közé sorolható a mammográfiai vizsgálat, amely a női em­lő daganatos betegségeit hivatott felfedni. A statisztikákat tekintve ezen a téren bizony nem állunk a legjobban: ki tudja, miért, de a nők többsége - talán szégyenérzetből, ta­lán hanyagságból - előszeretettel „felejti el” az időszakon­kénti kontrollt. Reméljük, örömmel veszik kezdeményezésünket sokat uta­zó olvasóink, akik reggelente szívesen megvásárolták volna a Nógrád Megyei Hírlapot, de a nagy rohanásban erre nem ma­radt idejük. Nos, ezentúl nem lesz ilyen gondjuk, hiszen ked­den, szerdán, csütörtökön, pén­teken a Nógrád Volán három tá­volsági járatán, a gépkocsiveze­Lovas-világtalálkozó Ezer lovat, 2500 résztvevőt és mintegy 200 ezer nézőt várnak a július 20-án kezdődő négynapos II. lovas-világtalálkozóra, Szil­vásváradra - jelentette be tegna­pi sajtótájékoztatóján dr. Várhe­lyi András, a szervezőbizottság elnöke. A színpompás program a Lovas-világtalálkozó Legszebb Lova címért folyó verseny elő­Felújítások Nógrádsápon tőnél is kapható lesz újságunk. Az újdonságnak számító lehető­séggel a 6.35-ös Salgótarján- Homokterenye-Pétervására- Bükkszék-Eger, a 6.40-es Salgótarján-Mátraverebély- Budapest és a 6.55-ös Salgótarján-Nemti-Ózd-Miskolc buszjáratok utasai élhetnek. Kérjük tehát, kedves olvasó: utazzon lapunkkal! ______- ■ d öntőjével kezdődik, s számos bemutatóval, folklórműsorral fűszerezve gazdagodik a ren­dezvény ideje alatt. A millenniu­mi sorozatba is illeszkedő prog­ramra Európán túlról is várnak résztvevőket. Az első ilyen ese­ményre Kecskeméten került sor, a honfoglalás 1100. éves évfor- dulója tiszteletére.___________■ Harminc év után megkezdték az általános iskolában a parket­ta cseréjét Nógrádsápon. A munkálatokkal július első felé­ben végeznek. A cserét az ön- kormányzat karbantartóbrigád­ja végzi el. így is 1,8 millió fo­A rendszerváltást követően a volt állami cégek közül többen fennmaradásuk érdekében első­nek az általuk fenntartott üdü­lőktől igyekeztek megszabadul­ni, mondván, sokba kerülnek. Akkor is így vélekedtek, ha érté­kén alul váltak meg értékes in­gatlanuktól, ami valójában dol­gozói tulajdon. Voltak azonban olyan cégek, vállalatok, ame­lyek tovább láttak pillanatnyi helyzetükön, teljes egészében nem égették fel maguk mögött dolgozótársaiknak nyújtható üdülési lehetőséget, mert sok esetben az ő pénzükből épült, ugyanakkor igazodtak a meg­változott közgazdasági, gazda­sági kényszerítő követelmé­nyekhez. Ki, hol, mennyiért üdülhet a magyar tulajdonban rintba kerül az elvégzendő munka. Ugyancsak az előbbi karbantartók újítják fel a két pe­dagógus szolgálati lakást, mely a belső rendbetételen túl magá­ba foglalja az épület külső szí­nezését!^ _________________1 lé vő nagyobb cégek dolgozói kö­zül? A Salgótarjáni Acélárugyár Rt.- nek két saját üdülője van. Az egyik Balatonszabadiban, a má­sik Zsórifürdőn. Az előbbi helyen június 17-től augusztus 25-ig öt turnusban a családok számától függően turnusonként 62 gyári dolgozó üdülhet. Ezen belül a kí­vánságnak megfelelően a két he­tet megbontják egy hétre is. Az rt. dolgozói és tanuló gyermekeik térítésmentesen kapják a szállást és a szolgáltatást. Ellátásukról maguknak kell gondoskodniuk, főzési lehetőség van. Az üdülő területének egy része kempingezésre van kijelölve, ahol a felállított konténerekben lehet tisztálkodni. Itt is van főzésre mód. (Folytatás a 3. oldcdon) Sokan gondolják közülük azt, hogy „velem ez nem tör­ténhet meg”, sokan vannak közöttük, akik időhiányra hi­vatkoznak, ám az is tény, hogy akadnak olyanok, akik komo­lyan veszik a megelőzés, illet­ve a betegség időben történő felfedezésének fontosságát. Ezért érthető a meglepetés, amikor egyik olvasónk arról tájékoztatta lapunkat, hogy másfél hónapja nem tudják fe­leségén az onkológián a mam­mográfiai vizsgálatot elvégez­ni, mert nincsen pénz a vizsgá­latnál használatos film vásárlá­sára. A kérdést az onkológiai szűrőállomás vezetőjenek to­vábbítottuk, aki határozottan cáfolta ezt az állítást.- Az valóban előfordult, hogy akadozott az ellátás, filmhiány miatt - mondta dr. Bercsényi Lajos, az onkológiai szűrőállomás vezetője. - A ka­pacitásunk viszont időnként szűkösnek bizonyul, hiszen a mammográfiát végző szakem­bereink röntgenszakvizsgála­tokat is végeznek a szakrende­lőben. Én azt hiszem, ebben az esetben is inkább a besoro­lással lehetett gond. Tudni kell ugyanis, hogy ezek a vizsgála­tok előjegyzéssel történnek, annak a sorrendjénél viszont a szakmai szempontok az elsőd­legesek. Előnyt élveznek min­denképpen azok a hölgyek, akiknél a klinikai orvosi szak- vélemény sürgős esetnek jelöl meg, náluk soron kívül törté­nik a vizsgálat. Bizonyos hor­monpótló gyógyszerek hasz­nálata esetén pedig biztonsági okból kötelező az ilyen vizsgá­lat elvégzése. Tehát vannak szempontok, amelyeket a be­sorolásnál figyelembe kell ven­nünk, de mindenkinél elvé­gezzük a szűrést. A szűrőállo­máson dolgozik egy „mamma- team”, radiológus, onkológus, sebész közreműködésével, amelyre nagyon büszke va­gyok. Ez a szakmai összetétel ugyanis azt jelenti, hogy nin­csenek felesleges tortúrák, fe­lesleges vizsgálatok, mert az azonnali konzultálás lehetősé­get ad arra, hogy optimális vizsgálatokkal alátámasztva dönthessünk. KENDERESI Újra Astra Akció! Augusztus 31-ig. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 233. Tel ./Fax: (32) 440-539 D&HtoncA® cotucnoN FÉRFIDIVAT ( FÉRFIDIVAT KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS 3100 Salgótarján. Damjanich u. 11. Tel./fax: 32/314-393. Nyitva: H-P, 8.30-17.00-ig, SZ-V, zárva Intézményvezetői megbízások Két intézményvezetői megbí­zásról döntött legutóbb a salgó­tarjáni közgyűlés. Augusztus elsejétől öt tanévre bízta meg a kereskedelmi és ven­déglátó-ipari középiskola vezeté­sével Tumnyi Istvánná, aki 1990- től dolgozik az intézmény igazga­tójaként. Turányi Istvánné az el­múlt évek során folyamatosan arra törekedett, hogy az iskola megfe­leljen a gyors gazdasági-társadalmi változásoknak, a jelenlegi munka­erőpiac igényeinek és elvárásainak - fogalmazta meg az előterjesztés. Pályázatát támogatta az iskola­szék, a diákönkormányzat, a pe­dagógus-szakszervezet, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparka­mara, valamint a megyei pedagó­giai intézet is. Az igazgatónő prog­ramjának támogatottMga a neve­lőtestület részéről 100 százalékos, személyét 94 százalékban támo­gatja az alkalmazotti közösség. Az önkormányzat által június elsejével létrehozott oktatási intéz­mények gazdasági szolgálata ve­zetői állására kiírt pályázatra egyetlen pályázóként Kctrakasev Anna nyújtotta be anyagát, akinek júliustól határozatlan időre szóló megbízását az öttagú szakmai bi­zottság után a közgyűlés is támo­gatta. Mint megfogalmazták, a pá­lyázó korábbi oktatási bizottsági, jelenlegi pénzügyi bizottsági elnö­ki tevékenysége, valamint gyakor­ló pedagógusi tapasztalatai alap­ján alkalmas az intézmény vezeté­sére. ■ Ismeretlen tettes A pásztói rendőrkapitányság nyomozást rendelt el lopás bűn­tett alapos gyanúja miatt ismeret­len tettes ellen, aki június 29-re vir­radóra ajtóbetörés módszerével behatolt egy pásztó-hasznosi ré­szen fekvő telep műhelyébe, ahonnan különféle szerszámgé­pekkel távozott. Az okozott kár mintegy 300 ezer forint. Múlté az ingyenes üdülés Emelik a lottónyereményeket Változatlanul különleges témákkal, érdekes olvasmányokkal jelentkezik a legnépszerűbb vasárnapi lap:- Módosul a nyugdíjrendszer- Importorvosok államfőknek. Jelcin és Havel után most Schustert is nyugatiak gyógyítják- A politikusnak is van családja. Mikor viheti el családtagjait látogatásaira, találkozóira?- Emelik a lottónyereményeket- Női vonal: hét lépés a boldogsághoz, otthon még mindig a nő az úr- Eszem-iszom: milyen pénzből edzőtáborozott a Ferencváros a gödi FVM-bázison?- Wimbledoni „gyepmesterek”- Európában sincs párja a béri andezitoszlopoknak - Babák Kazárról- Beharangozó az Eb-döntőről- Sztárok: Sáfár Anikó, Szász Endre- Autós-összeállítás VASÁRNAP 1 W T NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÁRA: 56 FT Karanténba zárják a Zöldfa utcát? Június 21-től Salgótarjánban, a Zöldfa utcán öt önkormányza­ti bérházban nincs víz, mivel az itt élők 22 millió forint vízdíj­jal tartoznak a Salgó Vagyon Kft.-nek, melynek megbízásából a vízmű szünetelteti a szolgáltatást. Ám a vízkorlátozás azokat is sújtja, akik rendszeresen eleget tesznek fizetési kötelezett­ségüknek, ezért nő az elégedetlenség a lakosokban. Hogyan le­hetne megoldást találni a jelenlegi helyzetre? - A kérdés meg­válaszolására hívott össze lakossági fórumot péntek délutánra, a városrészben lévő Arany János Általános Iskola éttermébe a cigány kisebbségi önkormányzat. Nehéz szívvel jelentjük: sem­milyen érdemleges megállapo­dás nem született a vízkorlátozás feloldására. Nem is születhetett, mert a meghívás ellenére a pol­gármesteri hivatalból, a vízműtől és a Salgó Vagyon Kft.-től senki nem jött el, csupán az ÁNTSZ képviseltette magát, továbbá Ecsedi Lajos önkormányzati kép­viselő volt jelent. így aztán a több mint félszáz lakos egymás között vitatkozhatott.- Egyetlen utca kútból véte­lezzük a vizet, olykor órát kell sorban állni. Rossz a kút vize, már többen hasmenést kaptak tőle. Bűz van a lakásokban, nem lehet a WC-t lehúzni. Sokan a szemeteskukába öntik az emberi ürüléket. Egyre több a patkány az utcában. Járvány ütheti fel a fejét a nagy melegben. A mi há­zunkban a lakók hatvan százalé­ka egyetlen forint vízdíjjal sem tartozik, még sincs vizünk - dőlt a panasz a lakókból. Hranek Fe­renc, a cigány kisebbségi önkor­mányzat elnöke így fogalmazott:- A vízdíj nem fizetésének a szegénység az oka. A cigányság körében nyolcvanszázalékos a munkanélküliség, a családok se­gélyekből élnek. Ráadásul orszá­gosan Salgótarjánban a legmaga­sabb a vízdíj. Mindemellett elis­merem, fizetni kell a szolgáltatá­sért. Javaslom, hogy a gyermek- védelmi támogatást, amit a gyer­mekek étkezésére szoktak át­utalni az iskolának, nyári szünet lévén, tudják bele a vízdíjtarto­zásba. Miként a lakástámogatást is. Ez már alapja lehetne egy olyan szerződés megkötésének, amely garantálná a vízcsapok megnyitását. Félve kérdezzük: ellenkező esetben karanténba zárják a Zöldfa utcát? ■ 997114190100000027 72525590400100152

Next

/
Oldalképek
Tartalom