Nógrád Megyei Hírlap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01-02 / 152. szám

2. OLDAL SALGÓTARJÁN M EGYE! KŐ R K É P PÁSZTÓ 2000. JÚLIUS 1., SZOMBAT Faragó Zoltán: T e R E P jr Ä Ó Harangvirág hajlítani, így lefényképezhet­tem.) Igen szép és érdekes nö­vény, a virágzat tetején található murvalevelek lilák, alatta a virá­gok pedig sárgák. E színpompa mellett azonban van még egy Lepkék és bogarak táplálkoznak a gyalogbodza virágain mindössze egyet nevelgetve. Közvetlenül mellette kéküstökű csormolya tenyészett, kusza összevisszaságban. (Szerencsé­re egyik szárat sikerült felfelé furcsa „szokása”: a vizet gazda­növényei, a tölgyek gyökereiről szívogatja. Mivel a levelei kloro­fillt állítanak elő, csak fél élőskö­dőnek számít. ■ Sárgára tikkadt a kövirózsa a hasznosi várhegyen Sok színes virág nyílik ezek­ben a napokban: a nagy száraz­ság azonban megviselt minden növényt. A vadon termő köviró­zsa például, ami egy kis túlzás­sal teljesen beborítja a hasznosi várhegyet szinte megsült a na­pon. A helyet tulajdonképpen azért kerestem fel pár nappal ez­előtt, hogy lefényképezzem a vi­rágzó töveket. Nem volt azon­ban szerencsém, mert egyetlen egyet sem találtam, pedig bejár­tam minden megközelíthető négyzetmétert! Egészen biztos, hogy a nagy aszály a ludas a do­logban. Amikor május végén af­féle előszemrevételezést tartot­tam a sziklákon, egymást érték a nagyra duzzadt, jól láthatóan virágozni készülő kövirózsák. Az idősebb, nagyobb példányok levelei olyankor ugyanis meg­nyúlnak, közepükből jó nagy­arasznyi hosszúságú szár fejlő­dik, aminek a végén sárgásfehér színű virágok ülnek. A magok azután a széllel és a csapadék­kal messzire eljuthatnak. Pár héttel később azonban egysze­rűen kiaszott minden. A sziklá­kon növő cickafark olyan száraz lett, mintha valaki leszedte és a napon megszárította volna gyógyteának: letörve porrá lehet morzsolni a barnára aszalódott virágokat. A borsos varjúháj, ami ilyenkor még egy kicsit sár­gállani szokott, sárga is még mindig: a szára aszalódott meg teljesen a napon. Hihetetlenül igénytelen növény, egyszer Sal­gótarjánban még egy aszfaltozott járda repedései­ben láttam zöldel­lő, pozsgás szá- racskáit. A nagy meleg és a vízhi­ány azonban nem kímélte meg a ter­mészetes élőhe­lyen. Ez különös dolog, de nem olyan nagy gond, hiszen ezek a nö­vények alkalmaz­kodtak az időjárás szélsőségeihez; az azonban előfor­dulhat, hogy az el- következendő egy-két évben va- Kéküstökú csormolya A SZERZŐ FELVÉTELEI Rózsák a köveken, virágok az erdőszélen lamivel kevesebb és főleg kisebb párnákban tenyészve látunk majd borsos varjúhájat. Egyébként a kövirózsafajok nagyon érdekes élőlények! Le­veleik körkörös elhelyezkedése és alakja tökéletesen alkalmas arra, hogy a növény gyökerei­hez vezesse a vizet, méghacsak néhány cseppnyi harmat is az. Ezzel az alkalmazkodóképes stratégiával képesek megélni a sziklák repedéseiben, rendkívül száraz, legfeljebb maroknyi ter­mőtalajt megtartó meredélye­ken. (Ha valaki lát egy közönsé­ges házi kövirózsát, egy pohár vizet lassan a közepébe csurgat­va könnyen meg is figyelheti, hogyan vezetik a levelek a nö­vény közepébe, azaz gyökerei­hez a nedvességet.) Egyébként e növény vegeta­tív úton, hajtásaival is szaporo­dik. Kis kocsányokon gombos- tűfejnyi utódokat növeszt, ame­lyek meglehetősen könnyen le­szakadnak a szárukról. Alkal­mas élőhelyre gurulva aztán könnyen gyökeret ereszt, s idő­vel akár egész kis telepet is létre­hozhat maga körül. Azok a ko- csányról fejlődő kis kövirózsák ugyanis, amelyek mégsem sza­kadnak a tőről, „szülőjük” köze­lében gyökereznek bele a sok­szor csak a sziklákon élő zuz­mók között képződő hajszálnyi humuszba. A Cserteri-vár szikláin tenyé­sző, érdekes kis növénykék megtekintése után más érdekes­ségeket is találtam a közeli erdő szélén. Hatalmasra nőtt harang­virág nyújtózkodott az ég felé, a máskor megszokott, akár féltu­catnyi világoslila virág helyett Évtizedek a katedrán és környékén Egy balassagyarmati pedagógus házaspár hétköznapjai és ünnepei Három évtizede szolgál nyelvtanárként Vass Imre, Gyarma­ton, a Balassi Bálint Gimnáziumban. Élete párja, Nagy Már­ta festőművész ugyanott tanít 16 éve rajzot és földrajzot. Életük a pedagógussors örömeivel, gondjaival megáldott, de magánemberként is teszik a dolgukat, élve egyéni ambíció­jukat. A Szabó Püspök utcai lakásukban, ahol beszélgetünk jól megférnek a férj könyvei, a rockzenés magnókazetták, a feleség egyre szaporodó festményei, rajzai társaságában. A zömök, szemüveges, figyelmes tekintetű Vass tanár úr dere- sedő haja még a beatkorszakot idézi, amelynek emlékeiben maga is szívesen elkalandozik.- Valahogy nyugodtabb világ volt az akkori, az emberek, a ta­nulók is jobban figyeltek egy­másra, nagyobb volt a tisztelet egymás iránt - mondja elgon­dolkodva. Kérdésemre, hogy honnan in­dult és miként került Balassa­gyarmatra, egy érdekes sorsot vázol fel.- Szegedi vagyok. Ha azt mondom, hogy értelmiségi csa­ládból származom, akkor újság­író édesapám révén ez igaz. De mondhatom, hogy munkáscsa- ládból származom, mert apám műszerészként is dolgozott. Ugyanis Vass nagyapám is az volt és azt mondta apámnak, hogy mielőtt továbbtanul, le­gyen szakma a kezében. Apám, aki több hangszeren is játszott, végül újságíró lett a Délvidéken, majd Szegeden, ahol anyámat megismerte. Az újságíróskodás- nak az 1947 körüli időszak ve­tett véget, amikor a „Garázdál­kodnak a kommunista rend­őrök” című írásért kidobták az újságtól és jól jött a szakma, amiből megélhetett a család. Apám az ötvenes években, sok máshoz hasonlóan, kiküldetés­ben végigjárta az ország jelentő­sebb építkezéseit Diósgyőrtől Sopronig. Aztán később újra új­ságíró lett Kecskeméten, a Pető­fi Népénél és ez az élete is be- lémivódott. Néha én is publiká­lok, például a megyei napilap­ban volt egy időszak, amikor „Popsarok” rovatom volt a hét­végeken. Feleségemmel mindketten tagjai vagyunk a Komjáthy Jenő Irodalmi és Művészeti Társaság­nak és a kiadványainkban rend­szeresen szerepelünk. Én a csa­lád egyetlenéként olasz-francia szakot végeztem 1970-ben Sze­geden a bölcsészeti egyetemen és így kerültem harminc éve Ba­lassagyarmatra. Akkoriban Versényi György volt a Balassi gimnázium igazgatója, aki jóvá­hagyta, hogy egyéni levelező­ként megszerezhessem az an­golnyelvtanári képesítést is. A tanári munkám mellett 1975-től rock and roll számokat énekel­tem a Minerva zenekarban, amit nagyon szerettem. Aztán 1982- ben megismertem ezt a csöpp kis Nagy Mártát és feleségül vet­tem - nevet Vass Imre a társasá­gunkban lévő nejére. A valóban apró termetű, töré­keny Márta megszokott mozdu­lattal igazítja kontyba font hosz- szú szőke haját, mielőtt az ő tör­ténetét mondaná.- Én Szécsénykéről jöttem, ahol édesapám, Nagy Sándor jegyző volt. Szegénynek meg kellett érni, hogy még a téeszel- nöki funkciót is el kellett vállal­nia, mert a faluját nem akarta cserben hagyni. Amit lehetett megtett az emberekért és boldo­gultak is a rájuk erőltetett kö­zösben, de mindennek vége lett mikor a pártbizottság utasításá­ra a berceliekkel összevonták őket. Ez megpecsételte a berceli szövetkezet sorsát a hozzácsa- pottakkal együtt és végül is édesapámat is ez vitte el. Édes­anyám Szécsénykén él egyedül, de most kapta meg a 35 éves könyvtárosságáért az elisme­rést. Én négy faluban is jártam iskolába, megélve a kistelepülé­si gyerekek sorsát, aztán Pesten végeztem el a középiskolát és a képzőművészeti főiskola rajz­földrajz szakát. Pályázat révén Győrbe kerültem, majd Rétságra és 1984 óta tanítok a Balassi Bá­lint Gimnáziumban. Lassan húsz éve, hogy férjhez mentem Imréhez, de azóta is tiszteletben tartjuk egymás dolgait és így működik a kapcsolatunk. Mel­lette nyugodtan végezhetem képzőművészeti munkámat. Eddig 83 egyéni kiállításom volt, a számos csoportos mellett. Elő­ször 1980-ban állítottam ki ké­peimet a műegyetemen, ahol nógrádi tájakat láthattak a láto­gatók. Azóta is maradt ez a vo­nal, a szépséges Palócföld, de számos portrét is festettem, amelyek közül a Szent László- képem Horvátországba került. Képeim egyfajta üzenetemként kerültek szerte a világba, Japán­tól Új-Zélandig. Huszonhárom éve tanítok. Tanítványaim közül számos rajztanár került ki. Máig büszke vagyok, hogy még a győ­ri kezdésem idején Kottmayer Tiborral sikerült megszerettet­nem a rajzot és ő most a műem­lék-felügyelőségen dolgozik, még a kiállításomat is megnyi­totta. A balassagyarmati tanítvá­nyaim közül sokan tudták hasz­nosítani a gimnáziumban meg­szerzett rajzalapokat. A szécsé- nyi Polgár Judit divattervező lett. Varga Csilla elvégezte a képzőművészeti főiskolát és fes­tőművészként tevékenykedik. Sokan nem sokra tartják a rajz­tanítást, pedig a képzőművészet életünk fontos része. Ugyanúgy, mint ahogy megnövekedett a nyelvek jelentősége - magyaráz­za Nagy Márta, férje helyeslő bólogatással kísérve, aki még hozzáteszi:- Ez így igaz! Nekem is sikert jelentett mikor Balassagyarmat­ra kerültem, hogy a Jászberényi Emil osztályába járó Fenyő Zol­tán angol leckéket vett tőlem és utána külföldön ezen a nyelven tartott tudományos előadáso­kat. De említhetném még abból az osztályból Faludi Gábort, vagy a későbbi tanítványok kö­zül Jancsó Miklóst, aki Szécsényben tanít angolt és Bartus Csabát, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium angoltaná­rát. De emlékezetes számomra, hogy nálam tanulta meg az ala­pokat az plasz-francia tanári diplomát szerzett Sziládi Krisz­tina is. Voltak és vannak tanít­ványaim, akikre jogosan lehe­tek büszke, de az ember min­dig többet szeretne. Pedig volt idő sajnos, amikor azt mond­ták, hogy a nyugati nyelvekre nincs nagy igény. Engem az ve­zérel, hogy szeretnék mindab­ból adni, amit én tudok. Ez igaz a nyelvekre és mint ének-zenei tagozatot végzett, ezt igyekez­tem megmutatni a szereplése­imnél is, akár az iskolabálokon, hogy lássák a diákjaim, hogy amit tud az ember, azzal kiáll­hat a pódiumra. Hiszen ka­maszkorom óta énekeltem a szép rockszámokat, még az egyetemi éveim alatt is és itt Balassagyarmaton is még hosz- szú ideig. Aztán Fűrész Pista kollégámmal úgy tíz éve bele­fogtunk a „Vassfűrész”-showba, amiben a legszebb rock and roll nótákat játszottuk a mag­nószalagjainkról, de ez mára lassan divatjamúlt lesz. Vagy harminc zenei előadást tartot­tam a TIT keretén belül, hogy amit én tudok, mások is ismer­jék. Vezettem francia szakkört, ahol az Artur legendakörről és Villonról beszéltem, de ezek az önképzőköri lehetőségek mára meghalványodtak. Megtörtént, hogy Szabó Károlyné osztályá­nak francia irodalmi órát tartot­tam La Fontamról és még a szü­netben is kitartottak a diákok, annyira megfogta őket az elő­adásom. Mindig is alapoztam a nyelveken túli érdeklődési kö­röm ismereteire, amelyekből amennyit csak lehetett tovább adtam a tanulóknak. Márta elém teszi a rétsági ki­állítására szóló meghívót.- Ez a legfrissebb, de Salgó­tarjánban a megyeházán is van tárlatom és Veszprémbe készü­lök a közeljövőben. Stuttgartba kaptam egy meghívást a Mednyánszky-társaság tagja­ként, ahol magyar tájakat kell bemutatni. Erre most készülök, csakúgy mint a salgótarjáni tűz­zománctáborba - magyarázza. Azt emlegetik a férjével, hogy volt idő, mikor Olaszor­szágba három utat szerveztek a gyerekekkel, hogy lássák az ot­tani értékeket. Az itt készült di­ákból vetítettképes előadásokat tartott Márta a város körzeté­ben is. Ezek a külföldi utak most szünetelnek a pedagógu­sokat is sújtó szűkös anyagi helyzet miatt, de remélik a jobb időket. Vass Imre azt mondja, hogy nagy boldogságot jelent számára az, mikor a régi tanít­ványokkal összefut és azok őszintén megköszönik a ré­szükre továbbadott tudást, amit hasznosítani tudtak. Ünnep a számomra, amikor így köszön­nek:- „Tanár úr, de jó, hogy lá­tom!" _____ _____ SZABÓ ENDRE

Next

/
Oldalképek
Tartalom