Nógrád Megyei Hírlap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

NOGRAD \, T r') MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. JUNIUS 1., CSÜTÖRTÖK XI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ARA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT On jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! EGYÜTTMŰKÖDÉS A SPORTÉLETÉRT. A millenniumi salgótarjáni ugrógála fő médiatámogatója a Nógrád Megyei Hírlap. Az erről szóló dokumentumot tegnap irta alá Angyal János (balra) versenyigazgató és Plachy György, a lap kereskedelmi igazgatója ___ fotó: rigó E gy jó ötlet: ígéretes életpálya Hetedik éve hirdeti meg az Életpálya Alapítvány a legeredmé­nyesebb üzleti terv elkészítésének pályázatát, kezdő vállal­kozók részére. A Nógrád megyei területi döntőben 20 fiatal munkáját értékelték tegnap a salgótarjáni inkubátorházban. Hogyan szorítható vissza a korrupció? A fővárosi főügyész a Nógrád megyei jogásznapon Bócz Endre fővárosi főügyész a korrupció, Juhász Gábor or­szággyűlési képviselő a kábítószer visszaszorításáról tartott előadást tegnap a megyei bíróságon a jogásznap rendezvé­nyén, amelynek következő programját ősszel rendezik Salgó­tarjánban. A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány - mint társszervező - felhí­vására 31 pályamunka érkezett. Közülük az előzsűri 20 üzleti tervet tartott alkalmasnak díja­zásra, illetve a továbbjutásra. - A kreativitás olyan felhozatalá­val szembesültünk, ami szinte lenyűgözte a zsűrit - foglalta össze benyomásait Brunda Gusztáv, a NMRVA ügyvezető igazgatója, köszöntőjében. Eddig 4000 fiatallal kerültünk kapcsolatba a pályáztatás során - ezt már Miklós Tibor, az Élet­pálya Alapítvány igazgatója mondta el. A hét év alatt hét­száznál is több remek üzleti tervvel találkoztak, s az egyik ilyenből nőtt ki az ország máso­dik legeredményesebb bőrfel­dolgozója. A pályázók 35-40 százaléka bele is vág az általa készített elképzelés megvalósí­tásába. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre. A húszas keret szinte minden tagja tárgy- jutalmat kapott, a dobogósok pedig ezen felül tárgy- és pénz­jutalmat, s részt vehetnek az or­szágos döntőben. Az 5. helyen végzett magyargéci Ádám Szi­lárd a Konzumbank 20 ezer fo­rintos banki értékpapírját kapta. Negyedik helyezett lett a salgó­tarjáni Alvégi Mónika, akinek Természet Tanya projektjét egy számítástechnikai eszközzel ju­talmazta a Professziónál Salgó­tarján Kft. Harmadik helyen végzett Somoksői Rita, karancs- lapujtői keramikus, vidám kol­lekciójával. Bizonyára segíti őt a jutalmul kapott 50 ezer forin­tos csekk. Második helyen érté­kelte a zsűri a petőfibányai Csépe Nikolettát, aki halte­nyésztésről készített pálya­munkájával 75 ezer forintos csekket érdemelt ki. A területi elődöntő első he­lyezettje a dejtári Bahorecz Péter lett, aki saját receptúrájú, szen­zációs ízű savanyúságával vette le a lábáról a döntnököket. Ju­talma 100 ezer forintos csekk. A zsűri külön is díjazott két alko­tót, gyakorló vállalkozót. A ba­lassagyarmati Landgrafné Sza­bó Ildikó vállalkozása és a sal­gótarjáni Székely István logiszti­kai munkája magas színvonala miatt került az egyébként 30 év alatti fiataloknak kiírt pályázat mellé. Munkáikat a Palócbrot Sütőipari Rt. jutalmazta. (Folytatás a 3. oldalon)- Akire rábizonyítható a kor­rupció, azt meg kell büntetni, mert különben nem hiszi el sen­ki, hogy az állam komolyan gondolja azt a fenyegetést, ami a büntető törvényben jut kifeje­zésre. Ezzel azonban nem lehet hatékonyan visszaszorítani a korrupciót - mondta előadásá­ban a fővárosi főügyész. Bócz Endre szerint a döntési folyama­tok menetét kell úgy szabályoz­ni, hogy ott ne lehessen mód az önkényeskedésre. így jobb esé­lyei vannak a korrupció vissza­szorításának - tette hozzá a fő­ügyész, aki azt is megfogalmaz­ta: különböző perspektívákat vázolnak a korrupciónak, de ne­héz arra gondolni, hogy ki lehet­ne irtani ezt a jelenséget. Szólt arról is, hogy bizonyos társadal­mi jelenségtípus a korrupció, de ha egymás mellé tesszük annak szociológiai, közgazdasági, eti­kai, politológiai értelmezését, akkor kiderül, hogy mindenki másról beszél ezzel kapcsolat­ban. Alaphelyzetként jelölte meg Bócz Endre, hogy vannak, akik­nek bizonyos rendelkezési lehe­tőségük van a javak elosztásá­ban, itt a hatalom a legelvon­tabb formában szerepel. Példa: ként említette, hogy a bűnök alóli feloldozást búcsúcédulával lehetett megvásárolni. Az gya­korolta a hatalmat, akinél a bú­csúcédula volt, és nem biztos, hogy eredetileg úgy szólt a fel­hatalmazás, hogy azt pénzért kell adni. Korrupciónak azt a helyzetet nevezte a főügyész, amikor a hatalmat annak birto­kosa önérdekből önkényesen gyakorolja. A hatalom természe­téből azonban következik - tette hozzá - hogy a Büntető Tör­vénykönyv ennek számtalan elemét nem tudja kezelni. Bócz Endre kifejtette, a magyar bün­tetőjog javára írandó, hogy a korrupciós bűncselekmények szabályozása a legkényesebb íz­lést is kielégíti, és mint elmond­ta, vannak téves felfogások, azonban világviszonylatban mindenki egyetért azzal, hogy a vesztegetés és a befolyással üzérkedés korrupciós bűncse­lekménynek számít. A statisztika szerint Magyar- országon 10 ezer lakosból kilen­cen kábítószer-fogyasztók, Nóg­rád megyében ketten - ezzel ve­zette fel Tolvay Örs Csaba me­gyei főügyész Juhász Gábor or­szággyűlési képviselő, a parla­ment kábítószerügyi albizottsá­gának alelnöke előadását, amelyben a képviselő illusztrál­ta is az előadottakat, így a me­gyei jogásznapon, a megyei bí­róság épületében szó szerint kézről kézre járt a kábítószer. Három korszakot foglalt össze Juhász Gábor a kábítószer elle­ni harc kapcsán, így az 1985- 1993 közöttit, amelyben na­gyon gyenge volt az intézmény- rendszer, az 1993-1998 közöttit, amelyben elvként jelent meg a kereslet, a kínálat és az ártalom csökkentése, 1998-tól pedig el­sősorban büntetőjogi kérdésről van szó - mondta. Előadásából kiderült, a megkérdezett közép- iskolások többsége baráti társa­ságban vagy konkrét baráttól jut hozzá a kábítószerhez, de van, aki a szülőktől kapja, illet­ve otthonról lopja el. A kipróbá­lásra pedig a legnagyobb moti­váció egyszerűen a kíváncsiság, mint ahogy az is megállapítha­tó, hogy minden tiltás mellett nem csak fennmarad, de nő a fogyasztás. Az illegális drogok közül a középiskolások köré­ben a marihuána a legelterjed­tebb. A legális és illegális kábí­tószereket kipróbálok aránya a negyedik évfolyamon 41 száza­lékos, az elsőn 23. (Ebben a fel­mérésben benne van az első le- részegedés is.) KIHÍVÁSOK NAPJA MEGYESZERTE. Egyházasgergén az iskolások kora reggel a Nógrád Megyei Hírlap legfrissebb számát kézbesítették ki a faluban. Összeállításunk a 11. oldalon ______________________________________________________________________________' _____■ B runda Gusztáv (balra) átadja a dijat az első helyezett Bahorecz Péternek

Next

/
Oldalképek
Tartalom