Nógrád Megyei Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-18 / 115. szám

2000. MÁJUS 18., CSÜTÖRTÖK SPORT TÜKÖR Nógrád Megyei Hírlap - 11. oldal Nyolcvanéves az SBTC Ünnepi megemlékezés a Kakuk Toyotával Szertefoszlott egy nagy álom Tíz éve jutott az NB l/B-be a salgótarjáni kosárlabda (2. rész) Tíz éve, 1990 májusában jutott fel az NB Il-ből az NB I/B-be az SKSE férfi kosárlabdacsapata. Kilencévnyi élvonalbeli játék után tavaly újra az NB II-ben kezdte szereplését az azóta KNC- Fekete Sasok nevet viselő salgótarjáni kosárcsapat, amely egy évtizeddel a nagy elődök sikerét követően újra a feljebblépés küszöbén áll. Ez adott apropót egy kis visszatekintéshez, amelyben a megyeszékhely kosárlabdacsapatának élvonalbeli szereplését elemezzük. A 80 éves SBTC május 19-én, pénteken 17 órától a salgótarjáni Nemzeti Család- és Szociálpoli­tikai Intézet Képzési Központjá­ban (a volt Népjóléti Képzési Központban) tartja születésnapi megemlékezését. A klub jelenlegi helyzetéhez illően szerény ünnepséget a sal­gótarjáni Kakuk Toyota Autó­ház Kft. szponzorálja. Az ese­ményen jelen lesz Berzi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára, s idevárják Grosics Nagykőrös adott otthont a kö­zelmúltban az utánpótlás korú megyei labdarúgó-válogatottak területi döntőjének. Nógrád leg­tehetségesebb focistapalántái mindkét korosztályban a har­madik helyen zárták a küzde­lemsorozatot. A szakemberek egybehangzó véleménye sze­rint sem a Gulyka Ferenc által irányított fiatalabb társaság­nak, sem pedig a Csőri József dirigálta utolsó éves serdülők­nek nincs okuk a tornán nyúj­tott teljesítményük miatt a szé­gyenkezésre. A fiatalabb évjáratú együttes az első meccsén Pest megye hasonló korú válogatottjával mérte össze tudását. A végig jó iramú, „döntet- lenszagú” mérkőzést végül a sze­rencsésebb pestiek nyerték meg 1-0 arányban. A folytatásban sem kísérte szerencse a mieinket, hi­szen a későbbi tomagyőztes Buda­pest ellen gólzáporos összecsapá­son szenvedtek 6-3 arányú veresé­get. Ahogy mondani szokták: min­den jó, ha a vége jó, ugyanis a zárómérkőzésen hengereltek a Gulyka-tanítványok: 8-0-ra verték Fejér megye legjobbjait. A három nap alatt a következő játékosok léptek pályára Nógrád színeiben: Lehoczki Gergő, Balga Milán, Kerényi Gábor, Nagy Ádám, Babgh Károly, Balázs Győ­ző, Noszky Gábor (Salgó Öblös- Faipar), Hérczeg Tamás, Mészáros Dávid, Híves Balázs, Futó Dávid (SBTC), Smelkó István, Bosák Ta­más (Szécsény), Holló Attila, Kiss Zoltán (Kisterenye), Godó Gergely (SKDSE). Az „öregebbek” a nyitónapon ugyancsak Pest megyeiekkel talál­A salgótarjáni Petőfi Sport­egyesület Természetjáró Szak­osztálya a Zöld Út Természetjá­rók Egyesületével emléktúrát szervez május 21-én, vasárnap Tarra a Tuzson-arborétumba, Tuzson János botanikus és er­Gyulát, az Aranycsapat kiváló kapusát, a Stécé egykori edzőjét és Buzánszky Jenőt, az Arany­csapat kőkemény hátvédjét. A születésnapi rendezvényre természetesen meghívót kaptak mindazok a labdarúgók és sportvezetők, akik részesei vol­tak a fekete-fehér klub hajdani sikereinek. Az egyesület elmúlt nyolc évtizedéről lapunk pénte­ki számában egyoldalas össze­állítást közlünk. koztak, s nyüt sisakos mérkőzés végén 4-2-es vereséggel voltak kénytelenek az öltözőbe vonulni. Másnap a favoritnak kikiáltott Bu­dapest következett: a végig takti­kusan, s fegyelmezetten játszó nógrádiak győzelemmel felérő 2-2-es döntetlenre végeztek a nagyszerű játékerőt képviselő fő­városiakkal szemben. Az utolsó „csörte” aztán meghozta ebben a korosztályban is a várva várt győ­zelmet, Fejér megye ellen már 2-1- es diadal következett. Lássuk, kik is alkották Csóri- mester együttesét: Hegyi Tamás, Vámdi Attila, Lipták Zoltán, Ba­lázs János (Salgó Öblös-Faipar), Noskó Péter, Rács János, Pingiczer Tamás, Kovács Gergely, Márton Dávid, Lakatos Béla [SBTC], Földi László, Kelecsényi Péter, Lórik Sza­bolcs, Gordos Péter, Mihály Andor (Szécsény), Bangó Rómeó (Rimóc). Az ünnepélyes eredményhirde­tés után a legkiválóbb teljesít­ményt nyújtó játékosok különdíja- kat vehettek át. Az 1984-ben szüle­tettek között Hegyi Tamás bizo­nyult a legjobb kapusnak, míg az 1986-osok mezőnyében a szakem­berekből álló zsűri Kiss Zoltánt lát­ta a legjobb mezőnyjátékosnak. Ezt követően kihirdették a négy megye legjobbjaiból verbuvált kö­zép-magyar serdülő válogatott ke­reteket. Az idősebbek közül Gordos Péter, Lipták Zoltán, Mi­hály Andor, Pingiczer Tamás és Kovács Gergely teljesítménye kel­tette fel a válogatók figyelmét, a ki­sebbeknél Lehoczki Gergőnek, Kiss Zoltánnak, Balogh Kámlynak, Fu­tó Dávidnak és Bosák Tamásnak sikerült „beverekednie” magát a legjobbak közé. sipkó Sándor dészmérnök születésének 130. évfordulója alkalmából. Találko­zás: a salgótarjáni vasútállomá­son reggel 6 órakor. A termé­szetbarát igazolványt hozzák magukkal! 1991/1992 A név- és klubelnökcsere elle­nére az előző évihez képest nem sokat változott a játékosállo­mány: mindenki maradt, érke­zett viszont Sinisa Radonjic és Tóth Ádám. A cél a feljebbjutás, azaz az A-csoportos hely kihar­colása volt. Ha bakikkal is, de el­ért a csapat a keresztbejátszásig, itt azonban befejezték a bajnok­ságot, az A-csoportos csapatok már nem játszottak az SKK-val. Az anyagi nehézségek erősöd­tek, hiszen a játékosok egyre töb­be kerültek az egyesületnek, amelyen még a gyakori telt ház (nem egyszer 1700 néző!) sem segített. Hazai környezetben nem is volt gond a játékkal, ám idegenben, sorsdöntő mérkőzé­sen nem tudott bravúrt felmutat­ni a gárda. Az együttes a legjob­bak mögötti első sorban volt, de hiányzott az átütőerő. A második NB I/B-s év nagy vízválasztó volt: az önálló életet éppen csak tanuló klub gazdasá­gilag, szerkezetileg, hamar ösz- szeomlott, így a vezetőség a sze­zon végén lemondott. Furkálódá- sok kezdődtek, egyes játékosok vezetői babérokra törtek, azaz teljes volt a káosz. Erre egy „re­mek” példa Juhász Béla búcsú­mérkőzése, amely előtt a Magyar Franz Beckenbauer szerint 2006-ban Afrika még nem lesz eléggé felkészült egy labdarú­gó-világbajnokság lebonyolítá­sára. A német pályázati bizott­ság vezetője szerint Németor­szág, vagy Anglia lenne a 2006- os vb legideálisabb helyszíne.- Az afrikai földrészt is be kell vonni a rendezésbe, a kér­dés csak az, hogy mikor - idéz­te Beckenbauer nyilatkozatát a Kosárlabdázók országos Szövet­sége a „Kosárlabdázás Városa” zászlót adományozta Salgótar­jánnak, illetve több aktívát kitün­tetett. A Pécs elleni összecsapá­son aztán az enervált, színtelen, a közönséget figyelmen kívül ha­gyó hazai csapat totális vereséget szenvedett. Morálisan, gazdasá­gilag, erkölcsileg és szakmailag darabjaira hullott a csapat... 1992/1993 Az új bajnokság előtt szinte teljesen új csapatot kellett építe­ni. Távozott az elnök Dombi András, az edző Tatár István, s a játékosok egy része is menni ké­szült. Az új vezetés a régi sikerek egyik nagy helyi kosarasát, Boronyai Tamást kérte fel az edzői tisztre. Az előző keretből maradt Borók, Molnár, Földesi, Fekete, Tóth és Klug, melléjük ér­kezett Bede Miklós, Dimitrij Skurin és Mirko Zserajics. A munka folyt, a sikerek azonban nem jöttek. Az alapszakaszban sorozatban kapott ki a gárda, rá­adásul egy komoly sérüléshul­lám is akadályozta a megfelelő munkát. Boronyai Tamás lemon­dott, helyére az egykori játékos, Farkas Attila került, aki új szelle­mű edzésekkel, nagyobb köve­telményrendszerrel próbálta ren­Reuters. - A 2006-os időpont számomra kicsit korainak tű­nik. Beckenbauer jelenleg Malaj­ziában tartózkodik és az Ázsiai Labdarúgó Szövetségnél igyek­szik népszerűsíteni a német pá­lyázatot. A német sportvezető kiemel­te, hogy Németországban már holnap el lehetne kezdeni a vi­lágbajnokságot. dezni a sorokat. Egerből Salgó­tarjánba igazolt Nádai Zoltán, s végre megállt a zuhanórepülés, bár a gárda az eddigi leggyen­gébb helyezését, a huszadikat ér­te el.. Az előző év vége óta tartó kudarcsorozat egy tisztulási fo­lyamatot indított el, körvonalazó­dott egy megalapozott szakmai munka, s végre előtérbe került az utánpótlás is: a klub városi diák­bajnokságot indított, emellett a játék népszerűsítésére elindult a kosarashétvége, a kosarasbál, színpadi showkban, csa­patárverésen mutatkoztak be a játékosok. 1993/1994 A megújulás néhány korábbi támogatót is visszacsalogatott a klub mellé, erősödött a menedzs­ment, így a cél ismételten a fel­jebblépés volt. A statisztikák alapján a játékosranglisták leg­jobbjait csábították a nógrádi me­gyeszékhelyre: Ruszlan Haszjanovot, a 241-szeres válo­gatott Berkics Lászlót, Kovács Nándort. Borók, Földesi, Fekete, Klug, Molnár és Skurin marad­tak, akárcsak Farkas edző, s a ke­retet elnézve tényleg nem volt merész kijelentés: irány az A- csoport! Ha nem is könnyen, de a gárda hozta az eredményeket, továbblépett az alapszakaszból, ám a rájátszásban ismét nem si­került az A-s csapatok közelébe férkőzni. Idegenben továbbra sem volt képes bravúrokra az SKK, talán mert az edző és a játé­kosok nem igazán találták meg a közös hangot az edzéseken és a mérkőzéseken. A csapat vezetői­nek dolga sem volt könnyű, hi­szen névadó főszponzor nem lé­vén napi kis összegekből kellett a büdzsét előteremteni. A keretet figyelembe véve (azóta sem volt ilyen erős csapata Salgótarján­nak) ez volt az eddigi legna­gyobb csalódás. Pedig ha akkor ez a gárda az A-csoportban ját­szik, nem esik ki, a feljutás azon­ban mégsem sikerült... Újfent szertefoszlott egy nagy álom, kö­vetkeztek a dolgos hétköznapok. ______________________amdOAkos ( Folytatjuk)- A stadionok készen állnak, az infrastruktúránk is adott, hu­ligánok pedig nálunk nincsenek - hangsúlyozta. A 2006-os vb rendezésére NéT metország mellett Anglia, Brazí­lia, Marokkó és a Dél-afrikai Köztársaság pályázik. A FIFA végrehajtó bizottsága július 6- án, Zürichben dönt a színhely­ről. Sportturmix Gyaloglósikerek Az Ipoly Walking Club versenyzői a napokban két szlovákiai verse­nyen is sikeresen szerepeltek. Borsky Mikuláson, ahol 7 ország­ból csaknem 300-an indultak, Dömsödi Zoltán 3 kilométeren az előkelő 6. helyen végzett. A fiata­labb korosztályban 2 kilométeren Petői Zsolt 9. helyezést ért el. Hlohovecen Dömsödi Zoltán ezút­tal 2 kilométeren lett 6„ míg Petői Zsolt 1 kilométeren 9-ként érke­zett a célba. Még lehet jelentkezni A Magyar Technikai és Tömeg­sportklubok Országos Szövetsége technikai okok miatt meghosszab­bította a nevezési határidőt a Ma­gyarország Legerősebb Faluja címre. Az új határidő: május 26. Röplabdatalálkozó A bonyhádi Röplabda Baráti Sport Club immáron ötödik alkalommal rendezi meg augusztus 11 és 13. között az országos röplabdás talál­kozót. A városi sportcsarnokban három napon át 2,4 és 6 fős mix csapatok versenyeznek. Jelentke­zés és bővebb információ: Kovács Józsefné (telefon: 06-30/235- 5299), Istenes László (telefon: 06- 74/453-596). „Előmérkőzés” A tegnap esti labdarúgó UEFA-ku- pa döntőre készülő angol Arsenal és a török Galatasaray szurkolói szerdára virradóra előmérkőzést vívtak egymással Koppenhágá­ban. Az első jelentések szerint legalább öt sérültje van a tömeg- verekedésnek. Egy embert megké­seltek, de egyelőre nem tudni biz­tosan, hogy milyen nemzetiségű az illető. Cipollinit kizárták A cseh Jan Svorada nyerte a har­madik szakaszt a Giro d'Italia olasz profi kerékpáros körverse­nyen, miután a sprintkirály Mario Cipollinit az utolsó métereken el­követett hibája miatt kizárták. Az olasz kerékpáros azzal védeke­zett, hogy az indulás előtt új kor­mányt szereltek a gépére, s még nem szokta meg, Svorada viszont határozottan állította, hogy Cipollini meglökte. Az összetett­ben az olasz Moreni áll az élen honfitársa, Tosatto, illetve a spa­nyol Gutierrez előtt. Klicsko-bébi A profi nehézsúlyú világbajnoki címét elvesztő ukrán ökölvívó, Vitalij Klicsko apa lett. Felesége, Natali 24 órás vajúdás után 4,7 ki­lós, 56 centis fiút hozott a világra. A legifjabb Klicsko Los Angeles­ben született, ahol a bokszoló vállsérülését kezelik. A 28 éves Klicsko április 1-én az amerikai Chris Byrd ellen vesztette el a WBO szervezet világbajnoki rí­mét, mert sérülés miatt feladta a mérkőzést. Két bronz Nagykőrösről Labdarúgó utánpótlás-válogatottak tornája Túrakedvelők figyelmébe I I Farkas Attila Név: ___________ L akcím:_________ C SONT NÉLKÜL Jubileumi kosaras játék Sorozatunkhoz kapcsolódva játékra invitálja Önöket £ KNC-Fekete Sasok kosárlabdacsapata. Ki volt az, aki játékosa, majd - elsőként - edzője is volt az SKK-nak? [__ Boronyai Tamás ED Mirko Zserajics A helyes megfejtést beküldők közt a klub ajándékokat sorsol ki. Beküldési határidő: 2000. május 22., hétfő. Cím: 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. A borítékra íiják rá: „Csont nélkül" Afrikának még korai a világbajnokság Szombaton megmozdul a város Samsung Olimpiai Futófesztivál Salgótarjánban Európa számtalan országá­hoz hasonlóan Magyarorszá­gon is május 20-án, szomba­ton 11 órától rendezik meg a nagyszabású, jól ismert és közkedvelt Samsung Olimpi­ai Futófesztivált, amelynek célja az atlétika népszerűsí­tése és az egészséges élet­módra való nevelés. Nógrád megyében Salgótarjánban rendeznek Samsung-futást, amelyen bárki indulhat, ám a tömegsportjelleg megőrzé­se érdekében a díjazás nem a beérkezés sorrendjében, ha­nem a leadott nevezési lapok sorsolása útján történik a célbaérés után, a város főte­rén. A három fődíj (színes televízió, mikrohullámú sütő, porszívó) mellett külön honorálják a leg­több - legalább száz főn felüli - tanulót megmozgató öt iskolát is, méghozzá tíz-tíz ezer forint­tal. Ezen túlmenően az első kétszáz célbaérkező ingyenje­gyet kap a szombat esti KNC- Fekete Sasok - Debreceni Biogal-Vadkakasok NB Il-es férfi osztályozó visszavágó mérkő­zésre. Az ötkilométeres távra a Besz- terce-lakótelepen, a Tóstrand bejárata előtt lehet jelentkezni, a rajt előtt egy órával. Az első 1500 egyéni nevező Samsung pólót kap ajándékba! A futók a strand bejáratától a 21-es főúton a belvárosig, a Fő térig futnak majd, ez idő alatt (11 és 11.30 óra között) ezen útszakasz fél szélességben le lesz zárva, ezért kérik az autósok megértését és figyelmét. ____ SATIS

Next

/
Oldalképek
Tartalom