Nógrád Megyei Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

Békavacsora a tan kertek „terménye” Vagy három tucat családot érint közvetlenül még ma is a tavalyi vízkár, ám annak pangó maradványa szinte az egész település la­kosságát érinti. (2. oldal) Határvadászok legénykedtek a gáton Nemrég huszonöt balassagyarmati határvadász érkezett az árvíz­től veszélyeztetett Tiszasüly-Kőtelek térségébe. Alig érkeztek meg, amikor megrepedt a gát! (9. oldal) Skalpgyűjtő Karancslapujtő A labdarúgó NB III Mátra-csoportjának 2. helyezettjét, a Tápiószentmártont fogadta hét végén Karancslapujtő, s 2-1-re le­győzte jó nevű riválisát. Tudósítások, eredmények a 10-11. oldalon. NOGRAD MEGYEI KENDERESI Astra Akció! Május 31-ig. BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZECSENY VAROSOK ES TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 2000. MÁJUS 2., KEDD XI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA: 43 FORINT ELŐFIZETVE: 31 FORINT 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 233. Tel./Fax: (32) 440-539 Csak múltját, történelmét tisztelő nemzet alkothat nagyot Millenniumi emlékzászló a megyeszékhelynek - Salgótarján és Szolnok kézfogása Puszta Béla polgármester átveszi a zászlót Dávid Ibolyától A Magyar Köztársaság kormánya által adományozott millenni­umi emlékzászlót nyújtotta át szombaton kora délután a Jó­zsef Attila Művelődési Központ színháztermében rendezett gá­laműsor keretében dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter Puszta Bélának, Salgótarján megyei jogú város polgármester­ének. A millenniumi emléknap a Tarjáni tavasz és a Szolnok­kal közösen szervezett „Millenniumi kézfogás” rendezvényso­rozat egyik kiemelkedő programja volt, amelypn a Tisza-parti város küldöttsége is részt vett Szalay Ferenc polgármester ve­zetésével. A gálaműsorban fellépett a vendég Tisza néptánce­gyüttes és ez alkalomból a Jászkunság emberének, világának kultúráját, értékeit bemutató fotó-, valamint képzőművészeti kiállítás nyílt a művelődési ház üvegcsamokában. További események is fémjelezték a napot: délelőtt a róla elnevezett té­ren felavatták Báthory István újrafaragott szobrát, a Nógrádi Történeti Múzeumban Észak-Magyarország a magyar honfog­lalás korában címmel hallgathattak előadást az érdeklődők, a Balassi Bálint Könyvtárban a millenniumi olvasónapló-pályá­zat eredményhirdetésére került sor. Ugyancsak ezeréves álla­miságunk jegyében rendezték meg ugyanott a város középis­kolásainak vers- és prózamondóversenyét. Kora este a táncmű­vészet világnapja alkalmából a Nógrád táncegyüttes és a Düvő népzenei együttes műsora zárta az emléknapot. A magyar és a lengyel him­nusz után Báthory István szob­rát, dr. Molendovsky Edvard, Lengyelország budapesti nagy- követségének kereskedelmi ta­nácsosa, meghatalmazott mi­niszter és Sarló Béla Salgótar­ján alpolgármestere leplezték le. A szobrot, Bóna Kovács Károly alkotását, az egykori ta­nítvány, Erdei Sándor szobrász- művész faragta újra. Felszente­lését az ökumenia szellemében dr Lébényi Antal főesperes, ka­tolikus plébános, Deme Károly evangélikus és Égetőné Németh Judit refomátus lelkész végez­ték. Sarló Béla alpolgármester ünnepi beszédében méltatta Báthory István történelmi ség- és nemzetteremtő uralko­dóját tisztelik, aki erdélyi feje­delemként és lengyel király­ként hidat, máig ható barátsá­got teremtett a két nemzet, Ma­gyarország és Lengyelország népei között. Az emléknap kiemelkedő eseménye volt a József Attila művelődési házban rendezett gálaműsor, amelyen részt vett dr Dávid Ibolya igazságügyi miniszter, Puszta Béla Salgótar­ján és Szalay Ferenc Szolnok polgármestere, valamint a vá­ros és a megye polgárai, politi­kai és közéleti szereplői. Dr. Dávid Ibolya ünnepi be­szédében elismerően szól a vá­ros és környéke természeti szépségeiről. Kijelentette: a krónikák iparkodó népnek mu­tatják be Tarján lakosságát, év­századok során értéket terem­tő, múltat tisztelő, történelmet őrző nemes hagyományait. Az igazságügy-miniszter méltatta azt a központi szerepet, ame­lyet az 1800-as évek közepétől a vasgyártásban és a szénbá­nyászatban - mintegy új ipar­ágakat teremtve - Salgótarján betöltött. Legújabb történel­münkről szólva hangsúlyozta: demokratikus intézményeink átalakítását, tökéletesítését egy­szerre kell elvégeznünk gazda­ságunk szerkezeti átalakításá­val, modernizálásával. E nehéz munka zajlik most az egész or­szágban, de eredményei már mutatkoznak itt a salgótarjáni iparmedencében is - mondotta. A „Millenniumi kézfogás” Sal­gótarján és Szolnok kapcsola­tára utalva a miniszter asszony kijelentette: (Folytatás a 3. oldalon) nagyságát, aki felismerte és küzdött a nemzet egységéért, megteremtette „Erdély arany­korát”. Beszédében elismerés­sel emlékezett azokra a polgá­rokra, akik a 20-as évekbeli Salgótarjánban, példaképük­nek szobrot állíttattak. Jelké­pesnek nevezve az eseményt, hogy a millennium évében pél­dás összefogással újraszülethe­tett a mű. A lengyel nagykövet­ség képviselője örömét fejezte ki, hogy részt vehet nemzete nagy királyának' szoboravató- ján. Dr. Molendovsky Edvard hangsúlyozta: Báthory István­ban a vallási türelem és erő, va­lamint hősiesség és hazaszere­tet mintaképét, korának egy­Kézfogás az újjáfaragott Báthory-szobor alatt FOTÓK: GY. T. Kultúránk, együvé tartozásunk Ünnepség Romhányban, Kisbágyonban és Bámában Kisbágyon: Orszáczky Ferenc (balra) és Becsó Zsolt Az, hogy megyénk történetét ezer esztendőre visszamenő­leg nyomon követhetjük és az ezeréves múlt létezik, az nem utolsósorban az együvé tarto­zás soha nem múló érzésének és a gyökerekhez való ragasz­kodásnak köszönhető - rész­let abból a felhívásból, ame­lyet a millennium tiszteletére Nógrád Megye Közgyűlése fo­galmazott meg, s ezeréves ál­lamiságunk évében Nógrád minden településéhez eljut­tat. A felhívás szövegét díszes oklevél formájában, emlék­zászló kíséretében Becsó Zsolt, a megyegyűlés elnöke, országgyűlési képviselő va­sárnap Romhányban, majd hétfőn Bárnában és Kis­bágyonban adta át ünnepé­lyes külsőségek között a tele­pülések polgármestereinek. Romhánynak többszörösen is ünnep volt a vasárnapi búcsú­nap, mert a kormány által adományozott millenniumi zászlót is megkapta a telepü­lés. Az ünnepségeknek min­denhol sok résztvevője volt. Romhányban a templom vé­dőszentjének, Sárkányölő Szent Györgynek ünnepén megtartott szentmise keretében Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztéri­um politikai államtitkára nyúj­totta át Tolnai János polgármes­ternek a szent koronával ékesí­tett, piros-fehér-zöld színű mil­lenniumi emlékzászlót. Erdős László, a Szent György Lovag­rend nagymestere ünnepi be­szédében visszatekintett törté­nelmünk sorsfordító időszakai­ra. Hangsúlyozta: a széthúzás, az egyet nem értés sokszor aka­dályozta nemzeti céljaink (Folytatás a 3. oldalon) Romhányban Glattfelder Béla (jobbra) adta át a zászlót Szerencsevadászat Ötöslottó: 20, 23, 51, 59, 64 Jokerszám: 387 660 Hatoslottó: 12, 22, 23, 33, 34, 41 pótszám: 5 —T7 Valósítsa meg álmait! 11? Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1 % kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABN AMRO Bank X( 06 40 444 444 > Személyi kölcsön Bankfiókjaink: tó. Kölcsey F. u. 4. Tel.: 32/560-020 • Salgótarján, Rákóczi u 15. Tel.: 32/520*400 Neh any példa a törlesztöreszletekre: ^.12« Óssrag Ifti 200 000 500 000 1 000 000 3 000 000 •' -v T ■HnNkffiBw 10 771 26 927 53 854 161 563 8054 20135 40 269 120 808 6 739 16 847 33 695 101084 5 983 14 958 29 917 89 750 A táblázatban szereplő havi törlesztőrészlétek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelclbírálatfeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,2696-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényében. A hiteldijmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. . 977121590400100101

Next

/
Oldalképek
Tartalom