Nógrád Megyei Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

SALGÓTARJÁN PÁSZTÓ 2000. MÁJUS 2., KEDD BALASSAGYARMAT MEGYE K Ö R K É P Békavacsora a tari keitek „terménye” A lakosság életfeltételei sem biztosítottak a pangó víz miatt Vagy három tucat családot érint közvetlenül még ma is a tavalyi vízkár, ám annak pangó maradványa szinte az egész település lakosságát érinti. Pocsolyaszag terjeng a faluban, még a nyiladozó orgona illata sem képes közömbösíteni. Mindemellett nem a posványosodás bű­ze a bajok legfőbbje, hanem az ebből eredő fertőzésveszély, a szúnyoginvázió, s főképp, hogy már az alapvető életfeltételek is akadályoztatva vannak miatta. Arról nem is beszélve, mi pénzt emésztenek az emésztők, s hogy mennyit visz a családok költségvetéséből a csil­lagos égig emelkedő áramdíj. Az érintetteket már még az sem deríti jobb kedvre, hogy ha ne­kik nem is, de a gólyarajoknak gazdag élelemforrást biztosít a kertjük. Annyi béka kurut- tyol már arrafelé, hogy ha lenne olyan, békanagyhatalomnak kiálthatnák ki a Szondi, a Rá­kóczi, a Liget út környékét, a Zagyva és a Kovács-patak partján. Víz alatt a kert: inkább mocsárnak tűnik.. A poshadt víz közelében élők, akiknek pincéiben is állan­dósuló a magas vizszint, nagyon elkeseredettek, s úgy érzik mel­lőzött állampolgárai a falunak. Az önkormányzat eddigi segít­sége abban merült ki, hogy a vízborítású terület feltöltését ja­vasolta, amit mások károsítása nélkül, legfeljebb helikopterről lehetne megoldani, s kétséges, érnének-e el ezzel eredményt?- Ha feltöltetnénk - mondja az asszony, aki második éve csak békaporontyokat nevelget a kertjében konyhakerti növé­nyek helyett -, akkor a szom­szédságot árasztaná el a víz. Szi­vattyúztunk egész évben a pin­cékből, ki tudja mennyire rúg a tűzoltók üzemanyagszámlája is a miénkéi mellett; mert mi ma­gunk is állandó működésben tartottuk a búvárszivattyúkat, miáltal nyöghettük a havi ötven­hatvan ezres villanyszám­lák terhét. Mondják, ezt sokan csak úgy voltak képesek kifizetni, hogy részletfize­tési kedvezményt kaptak a szolgáltatótól, mert költ­ségeiket nem csak ez nö­veli tavaly óta. Megnőtt a szippantóautó forgalma is feléjük, a derítők alkal­mankénti mentesítése 3-3,5 ezer forint körül mozog, s többet kellett ki­adniuk a tüzelési szezon­ban is a fűtőanyagért, mi­vel alulról a víz lehel me­leg helyett, hideget. A fű­tési nehézségeket már szóvá sem teszik, de nem kívánják senkinek, hogy halászatra való csizmák­ban cuppogjon a kazán­házi mélyben, a fagypont körüli vízben. Még az újabb építésű házak lakói is félelemben élnek, töb­bek rémálma, hogy velük együtt süllyed a ház, egy­re mélyebbre, míg már csak a kémények ágas- fotó: gócs kodnak a sártengerből, mintha csak segítségért nyújtóznának.- Azt mondják az önkor­mányzatnál, már ha egyáltalán meghallgatnak minket, s mi sem restelljük, hogy siránko­zunk a bajban - így az asszony, akinek legkisebb baja, hogy nem alszik a békák zajától, s hogy odaveszett a szőlőtelepíté­se, mert nád az úr már ameddig a szem ellát a víztakarásban fekvő területen - hogy töltsük fel, ami szerintünk nem megol­dás. Úgy véljük, léket kapott va­lahol a patakmeder, mert nézze csak - mutat a tahidról lefelé - alig csordogál benne a víz, ami­ből a házakban, kertekben hek­toliter százak ülepednek. Me­derrendezés és -tisztítás, vízel­vezető árkok kiépítése hiány­zik, akkor megelőzhető lenne a még nagyobb baj. A Rákóczi út 4. szám alatti épület udvarán álló ásott kútból a szivattyú monoton zaja hallik, gumicsövön ömlik a víz az út- parton szemmel láthatóan kapaéllel húzott nyomvonal­ban, ami egészen a keresztút alig szélesebb, fűvel benőtt ár­kába vezeti a vizet. Mert a pol­gárvédelmi szakemberek eddig­re kiokosították a népet, hogy addig felesleges a pincékből szi­vattyúzni, amíg a kút telve, mert annak vize úgyis odasza­lad vissza. Az ÁNTSZ-től is fel­világosítást kaptak, veszélyeket rejt a pangó víz, amelybe az ár­nyékszékek - amelyet szinte minden család meghagyott a biztonság okáért, még ha házon belül is az angol WC - állatszál­lások üledéke is beszivárog. A derítők azonnali megtelése mi­att nincs lehetőségük megfelelő tisztálkodásra, s a szükségletü­ket is gyakorta vissza kell tarta­niuk. Kérdés meddig bírható ez, s az az anyagi megterhelés, amelyet hathatós intézkedések híján kell elszenvedniük? A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság területi illetékesé­től, Bobrovics Árpádtól úgy érte­sült lapunk, hogy ideiglenes megoldást a talajvíz elszivattyú- zása jelent, s a salgótarjáni ön- kormányzati tűzoltóság mutat is hajlandóságot két szivattyú köl­csönzésére, szolidaritási alapon. Ez azonban csak rövid távú megoldást jelentene, mert hosz- szabb távon az oldaná meg a la­kosság problémáját, ha az ön- kormányzat megvizsgáltatná a patakmedret, kitisztíttatná, s gondoskodna az elvezető árkok készítéséről is, amelyek védeke­zés-vezetési feladatok, s amelye­ket eddig nem teljesítettek a he­lyiek. Megtudtuk azt is, a me­gyei katasztrófavédelem nem te­het többet, minthogy javaslatot tesz a polgármesternek címezve a kárcsökkentés, a védekezés megoldására vonatkozóan, ami­be beletartozó az életfeltételek biztosítása is. A település alpolgármesteré­től, Balogh Jánostól - aki ma­gánemberként bejárta az érin­tett területeket - egyébként azt az információt kaptuk, az ön- kormányzat legutóbbi ülésén napirenden szerepelt az érintet­tek érdeke, s javaslatok is, hatá­rozatok is születtek a kárelhárí­tásra vonatkozóan, amely a pa­takmeder tisztításával kezdődik, s a terület feltöltésével folytatód­na, valamint a porták előtti árko- lásokkal. Lapunk információi szerint egyébként az önkor­mányzat anyagi segítségre is számíthat, amennyiben látható jeleit tapasztalják az illetékesek, hogy megkezdődött a védelmi munkálatok folyamata. J. K. Új polgárőr-egyesület Salgótarjánban Lakossági kezdeményezés élére állva Ecsedi Lajos önkor­mányzati képviselő Salgótarján zagyvapálfalvai városrészében megszervezte a Déryné út és Környéke Polgárőr Egyesületet, amelynek a napokban tartották meg az alakuló ülését az Arany János Általános Iskolában. Az összejövetelre az a 12 lakos jött el, akik alapítóként vállalták a bűnmegelőzés önzetlen szolgá­latát. Az egyesület szervezésében és megalakításában részt vett Szigetvári János önkormányzati képviselő, közbiztonsági tanács­nok, aki az alakuló ülést is ve­zette. Beszélt a bűnözés elmúlt tíz évben történt alakulásáról és várható irányairól. Ott volt dr. Nagy Károly alezredes, a salgó­tarjáni rendőrkapitányság veze­tője, aki a rendőrség és a polgár­őrök eredményes együttműkö­déséről, illetve a polgárőrök jogi helyzetéről szólt. Erdei Imréné önkormányzati képviselő, a Nógrád Megyei Polgárőr Szövet­ség elnöke a szolgálat ellátásá­nak gyakorlatát ismertette. Üd­vözölte az új egyesületet a szomszédos körzet önkormány­zati képviselője Nagy József és Macsuda Tibor, a Gorkij-lakóte- lepi polgárőr-egyesület elnöke is. A Déryné út és Környéke Pol­gárőr Egyesület elnökévé Kele­men Jánost, elnökhelyettesévé Hevér Istvánt, titkárává Kele­men Jánosnét, az ellenőrző bi­zottság elnökévé Petik Tibort vá­lasztották. Az új egyesület megalakulá­sával Salgótarjánban már 7, a megyében pedig 47 polgárőr­szervezet működik. __■ Ö sszefogás a kábítószerezés ellen A salgótarjáni bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság város biztonságáért munkacsoportja legutóbbi összejövetelén a kábí­tószerezés problémaköréről be­szélgetett. A téma szakmai és társadalmi súlyára tekintettel Te­lek Ervin addiktológiai konzul­tánst, a városi egészségügyi és szociális központ munkatársát kérték fel előadónak. Az előadó a téma nemzetközi vonatkozá­sai mellett részletesen szólt a kábítószerezés hazai és megyei vonatkozásairól. Elhangzott, hogy a téma ak­tualitását bizonyítja egy német számítási módszer, miszerint a lakosság 10 százaléka szenve­délybeteg, ennek 80 százaléka alkoholfüggő, a további 20 szá­zalékába tartoznak a kábítószer- és egyéb szenvedélybetegek. Szakemberek véleménye szerint ez az arány ma már Magyaror­szágon is érvényes. Élénk esz­mecsere alakult ki arról a szak­emberek által is vitatott kérdés­ről, hogy a szenvedélybetegeket minden eszközt bevetve le kell- e szoktatni szenvedélyükről, vagy abban kell segíteni őket, hogy egyszer révbe érjenek. Tekintettel a kábítószer-szen- vedélybetegség összetettségére és bonyolultságára, a város biz­tonságáért munkabizottság el­sődleges feladatának tartja a megelőzésben való részvételét. Ennek mielőbb meg kell találni a kellő formáit, azt a társadalmi közeget, amelyben a leghatáso­sabban tevékenykedhetnek. Senki nem dughatja a fejét ho­mokba, hiszen a kábítószer már bejött a küszöbön és legjobban fenyegeti a fiatalságot. Beszélni kell a problémáról. A kábítószerezés terjedése, visszaszorítása nemcsak rendőri kérdés, társadalmi összefogás szükséges minden szinten. Az eddigi tapasztalatok szerint döntő részben a kábítószer­használókat tudták megfogni a rendőrök, pedig számukra a ter­jesztők lennének a fontosak. Is­meretes, hogy ez év februárjá­ban látott napvilágot a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására kormányprog­ram. Ebben szerepel, hogy helyi kábítószerügyi egyeztetőbizott­ságokat kell létrehozni a problé­ma kezelésére. A munkacsoport-megbeszé­lés résztvevőit Szigetvári János közbiztonsági tanácsnok és Földesi László a munkacsoport vezetője tájékoztatta a tatabá­nyai látogatás során szerzett ta­pasztalatokról, ahol megismer­kedtek a tatabányaiak önálló drogellenes bizottságának mun­kájával. A megbeszélés résztve­vői úgy foglaltak állást, hogy ná­lunk nem alakítanak erre a fel­adatkörre önálló bizottságot, ha­nem a különböző területek kábí­tószerezéssel foglalkozó szak­embereit vonják be a város biz­tonságáért munkacsoportba. Fontosnak tartják, hogy a kábí­tószer-ellenes feladatokkal fog­lalkozó szakemberek ismerjék meg egymást és hangolják össze tevékenységüket. Postabank Megújuló Kölcsön O Posta Bank és Takarékpénztár Rt. További információ a Postabank Megújuló Kölcsönéről: Hitelinfo: 06-40-44-22-00, illetve minden Postabank fiókban. A vállalkozások sikerét számtalan, előre nem látható esemény veszélyeztetheti. Csak egyetlen közös tulajdonságuk van: mindig akkor történnek, amikor nagyon nem kellene. A Postabank Megújuló Kölcsönét azonban bármilyen vállalkozás, bármilyen célra újra igényelheti - és mindig a legjobb pillanatban. Gépvásárlás, fejlesztés, átmeneti likviditási zavar... a Megújuló Kölcsönnel a megoldás jóval egyszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb. ■ A kölcsönhöz a Hitelgarancia Rt. 90%-os készfizető kezességet biztosit. ■ A Postabank az általában megkövetelthez képest jóval kisebb mértékű kiegészítő biztosítékot igényel. ■ A 10 millió Ft alatti, legfeljebb egy éves futamidejű kölcsön lejáratkor további két alkalommal megújítható. ■ Hűséges ügyfeleinket további kamatkedvezményekben részesítjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom