Nógrád Megyei Hírlap, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép Minden érdekelt a módszertani levél útmutatásait várja Bódult állapotban nem lehet vezetni Az elmúlt év végén módosítot­ták az ittas járművezetésről szóló törvényi tényállást, ezen túl nemcsak szeszes italtól be­folyásolt állapotban hanem vezetési képességre hátrányo­san ható szer befolyása alatt sem lehet gépjárművet vezetni. Megváltozott a törvényhely új címe is, amely úgy szól, hogy járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Dr. Máthé István ezredes, megyei közbiztonsági igazgató, valamint a közleke­dési osztályvezetők nemrégi­ben részt vettek a „Kábítószer és a közlekedés” elnevezésű konferencián, ezért megkér­tük foglalja össze tapasztala­tait.- Milyen céllal rendezték ezt a konferenciát?- Az utóbbi időben egyre többször fordult elő, akár közle­kedési balesetnél, akár közúti el­lenőrzésnél, hogy a kollégák azt tapasztalták, illetve olyan tüne­teket észleltek, amelyek arra utaltak, hogy az illető esetleg szeszes italtól befolyásolt álla­potban lehet a tünetek alapján. A vérvizsgálat viszont megcáfolta ezt, kiderült, hogy nincs alkohol az illető vérében. Joggal merült fel, hogy ha az ellenőrzött sze­mélynél ilyen tüneteket tapasz­talnak és nincs a vérében alko­hol, akkor valamilyen más szer hatása alatt vezethette a jármű­vet. Nógrád megyében ilyennel még nem találkoztunk. A más szer lehet kábítószer, de gyógy­szer is, mivel vannak olyan gyógyszerek is, amelyek ha­sonló tüneteket produkálnak. A konferenciának az volt a célja, hogy megbeszéljük azokat a módszereket és ellenőrzési formákat, amelyek alapján nem­csak azt lehet kimutatni, hogy valakinek a vérében, vagy vize­letében kábítószer van hanem azokat a kérdéseket is, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy az érintett kábítószer hatása alatt állt-e. A rendőr ezt nem mond­hatja meg, nem szakértője ennek a dolognak. Nem döntheti el, hogy az illető kábítószer hatása alatt van-e, vagy netán két héttel ezelőtt próbált ki valamilyen ká­bítószert, amely még nem ürült ki a szervezetéből, de a veze­tésre már nem hat hátrányosan.- Talált erre választ a kon­ferencia ?- Vannak már eszközök, s vannak módszerek, s ha ezek majd rendelkezésünkre állnak, akkor ki lehet mutatni. Nagyon várjuk - mint ez korábban az it­tas járművezetéssel kapcsolat­ban megjelent - az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levelét. A módszer­tani levél pontosan taglalja, hogy befolyásolt járművezetővel szemben az ittasság bizonyítása szempontjából hogyan lehet el­járni, milyen módszereket, esz­közöket lehet alkalmazni. Ugyanilyen módszertani levél készül a kábítószer hatása alatti járművezetésre vonatkozóan is.- Várhatóan mit tartalmaz ez a módszertani levél?- Módszertani útmutatásról van Szó. Tehát olyasmit, hogy milyen eszközökkel ellenőriz­zünk, milyen mintákat és hány­szor vegyünk attól a személytől, aki valamely tünete, viselkedése alapján gyanússá válik. A min­ták alapján majd az igazságügyi orvosszakértők megállapíthatják azt, hogy ténylegesen ennek ha­tása alatt volt-e vagy nem?-Mi történik, ha nem álla­pítható meg, hogy az ellenőr- zött személy valamilyen vagy egy bizonyos szer hatása alatt állt?-Előfordulhat, mert nagyon sokféle kábítószer van, amely­nek különböző a felszívódási, lebontási ideje, különböző idő­tartam alatt fejti ki a hatását, és körülményes bizonyítani, hogy a hatása alatt állt. Ilyen esetben a bűnügyi szolgálatnak a hatáskö­rébe tartozik az ügy, mert a kábí­tószerrel való visszaélés önma­gában is büntethető. Ebben az esetben azonban csak a kábító­szerrel való visszaélésben álla­pítható meg a felelősség.- A konferencia résztvevői egyetértettek az elképzelések­kel?- Az ellenőrzés fontosságával igen. Volt vita, hiszen a konfe­rencia résztvevőinek az volt az álláspontja, hogy könnyebb helyzetben lenne a rendőrség, ha nem így fogalmazták volna meg a törvényhelyet, hanem abszolút módon. Vagyis ugyanúgy mint az alkoholfogyasztást korábban, a kábítószer fogyasztást is teljes mértékben tiltották volna, mi­szerint aki kábítószert fogyasz­tott az nem vezethet járművet. Ezt egyszerű teszttel is ki le­hetne mutatni. Egyszerűsítette volna a rendőrség dolgát, de mi­vel a hatás alatti vezetést fogal­mazták meg, nekünk e szerint kell alkalmazni a jogot. Ez azonban joggal veti fel a prob­lémát, hogy miként tudja a rend­őrség bizonyítani ezt. Reméljük, hogy a módszerek és az eszkö­zök rövid időn belül kikristályo­sodnak, s akkor elkezdődhet­nek a rendőri intézkedések.-Szó esett-e a konferencián arról, hogy mindehhez honnan lesz pénz?- Mi jogalkalmazók vagyunk, nekünk ezt végre kell hajtani. Hogy mennyibe kerül és milyen módszerekkel, milyen vizsgála­tokkal lehet ezt a bűncselek­ményt bizonyítani azt majd csak a módszertani levél ismeretében tudjuk megmondani. Annyi bi­zonyos, hogy nagyon szoros együttműködést igényel az in­tézkedő rendőr, az orvosszakértő és szükség esetén a bűnügyi szolgálat között, hogy eljárjunk azokkal a személyekkel szem­ben, akiknél ilyen gyanú merül fel. Szeretném leszögezni, hogy el fogunk járni, ugyanis a saját véleményem, de bizonyára min­den közlekedőnek ez, hogy aki akár szeszes ital, akár kábítószer hatása alatt vezet járművet, olyan mint egy időzített bomba. Senki sem lehet biztos, hogy mikor csökken emiatt a fi­gyelme, vagy elalszik, vagy hal- lucinál, nem észleli a közleke­dési táblákat és lámpákat és minden közlekedőt veszélybe sodor.- Hol tartanak az előkészüle­tek?- Mindenki a módszertani le­véltől várja a segítséget, mert a rendőröknek és a szakértőknek is ez ad útmutatást. Olyan szak­kérdésekről van szó, amiben az intézkedő rendőr vagy egy pa­rancsnok nem tud pontos irányt mutatni. Ebben a levélben lesz­nek majd a végrehajtáshoz szük­séges technikai eszközök, vizs­gálati módszerek felsorolva. Ez a levél minden pillanatban vár­ható. Pádár András PÁSZTÓ 1999. november 1., hétfő Az újjáépítésben is helytálltak a határőrök Végrehajtott feladat Dejtáron Mint az ismeretes, a nyári esőzések által okozott károk helyreállításában és az újjáé­pítési munkálatokban a ha­tárőrök is szerepet vállaltak. A Balassagyarmati Határőr Igazgatóság illetékességi terü­letén Dejtár kapott ilyen fel­adatot, amihez a határőrség költségvetéséből 1,5 millió fo­rintot utaltak ki a helyi ön- kormányzatnak. Az igazgatóság gépjárművei közül tehergépkocsik végeztek szállítási feladatokat. A mun­kák elvégzése során felújították az iskola, a művelődési központ falait és az épületek esőáztatta lábazatát. A legnagyobb gondot a víz elvezetése okozta, melyet megfelelő vízlevezető árkok kialakításával oldottak meg mintegy 3 kilométer hosszú­ságban. A feladat végrehajtása során több ezer köbméter földet mozgattak meg és szállították a feltöltések helyére. A befejezett munkákat a na­pokban adták át a dejtáriaknak a határőrök. A családias hangu­latú átadáson Balga József pol­gármester köszönte meg a ha­tárőrök hathatós támogatását a nehéz helyzetben, fontosnak ítélve az igazgatóság és az ön- kormányzat között kialakult jó kapcsolat további erősítését. Az átadáson részt vett Fe- rencsik Pál igazgató, valamint Dovicsin Ottó, a Tereprendező GMK vezetője. Ezt követően a polgármesteri hivatal szervezé­sében közös sportrendezvény keretében nagypályás labda­rúgó mérkőzést játszott a dej- tári öregfiúk csapata az igazga­tóság dolgozóival. P. A. Elsősorban kis, helyi szervezetek pályázhatnak Program a demokráciáért Kizárólag civil szerveze­tek, közöttük is a kis, he­lyi szervezetek vehetnek részt azon a pályázaton, amelyet az Európai Bi­zottság Magyarországi Delegációja hirdetett meg. (Az Európai Unió 1999-ben 400 ezer euró- val, mintegy 104 millió forinttal támogatja a hazai civil szektor fejlő­dését.) A pályázóktól olyan munkatervek elkészítését, kidolgozását váiják, ame­lyek a helyi demokrácia, a helyi közösségek erősítését, a nem kormányzati szerve­zetek fejlesztését, a függet­len és felelős tájékoztatást, vagy a kis közösségek ese­tében a konfliktus-megelő­zést szolgálják. A Nógrád megyei településszerkezet alapján több helyről is ér­demesnek látszik élni a pá­lyázat lehetőségével. A támogatás összege leg­kevesebb 780 ezer forint, s legfeljebb 2,6 millió forint lehet. A pályázatok benyújtása november 22-éig lehetsé­ges, bővebb információért a program megszervezésével megbízott Autonómia Ala­pítvánnyal kell felvenni a kapcsolatot. Telefon: 06-1-2376023. mm Mi folyik a parlamentben? A lejáratódásról, a durvaságról, egy pletykáról, a minisztériumról, a whiskysről A politika elveszítheti éltető erejét, a bizalmat- A politika egészének lejáratódása után nagyon nehéz lesz hi­telesen olyan döntéseket hozni, amelyeket az emberek jogkö­vető magatartással elfogadnak - fogalmazta meg a lapunknak adott interjúban Kuncze Gábor, az SZDSZ parlamenti frak­cióvezetője, volt belügyminiszter, aki azt is elmondta, bár­merrejár az országban, elsőként az vetődik fel: mi folyik a par­lamentben? A salgótarjáni beszélgetés is ezzel kezdődött.-Nem is tudom, hisztériának, idegességnek vagy gyűlölkö­désnek nevezzem-e, az biztos, hogy elképesztő, ami az utóbbi időben a parlamentben folyik. Ön miben látja ennek az okát?- Ez katasztrófa a politika szempontjából. Ma ott tartunk, hogy mindenki minden erőt be­dob a másik lejáratására, és köz­ben nem veszik észre, hogy ha ebben mindenki sikeres, akkor a politika egésze fog lejáratódni. Aminek lesznek olyan követ­kezményei, hogy az emberek el­fordulnak, mert azt mondják, hogy ezt már nézni se bírom. Ez­zel a politika elveszíti az egyik legfontosabb éltető erejét, a bi­zalmat, meg persze a legitimitást. Ettől kezdve viszont nagyon ne­héz hitelesen olyan döntéseket hozni, amelyeket az emberek jogkövető magatartással elfogad­nak, például a gazdaságban. Adok-kapok... Nehéz kérdés, hogy mi lehet en­nek az oka, mindenesetre én úgy látom, hogy miután a kormány nem tudja betartani a választáso­kon tett ígéreteit, ideológiai te­repre próbálja vinni a vitát. Cik­lusokra osztják az életünket: az elmúlt négy évben minden rossz volt, most minden jó. Ennek meg az a következménye, hogy ugyanolyan válasz érkezik a má­sik oldalról, mert ezt mindenki kikéri magának, másrészt rámutat arra, hogy ti, akik magatokat tisz­tának valljátok, mégsem vagytok annyira azok. Ebben az adok-ka- pokban járatódik le a politika úgy ahogy van. Én egyébként ezt elég rosszul tűröm.-Meddig folytatódhat ez a lejáratódás? Ezt kísérhetjük fi­gyelemmel mondjuk a követ­kező választásokig?- Annak kell az első lépéseket megtennie véleményem szerint, aki pozícióban van és aki az egé­szet kezdte. Gondoljunk vissza, az a kijelentés, hogy az előző kormány alatt törvénytelen mó­don titkosszolgálati eszközökkel közpénzből megfigyelték a Fi­desz politikusait, a miniszterel­nök szájából hangzott el. Ez azért durva dolog, mert éppen a de­mokrácia, az intézményrendszer működésének a lényegét kérdője­lezi meg. Azóta sem sikerült egyébként ezt az állítást bizonyí­tani. Jobban járnánk, ha a minisz­terelnök úr venne egy mély léleg­zetet, és azt mondaná, bocsánat, engem félretájékoztattak. Ez igaz más ügyekben is. Bocsánatkérés- Csak hát Ön is' azt mondta, hogy ez tudatosan történik.- Figyeljük meg, hogy ahányszor a kormány szem­pontjából kellemetlen ügy ke­rül terítékre, a vitát azonnal más síkra viszik, és másról kezdünk el durva módon vi­tatkozni. Nyilván ez a kény­szer okozza, hogy nehéz elné­zést kérni.- A minap Kövér László tit­kosszolgálati miniszter bocsá­natot kért.-Nagyon helyeslem ezt a gesztust. Az MSZP szavazóitól kért bocsánatot. Az ominózus parlamenti felszólalásában na­gyon megsértette az MSZP tag­jait és szavazóit, de a fő tüze mégiscsak az SZDSZ-re irányult. Tőlünk nem kért bocsánatot, de én már ezt is nagy előrelépésnek tartom.- Szeptemberben, a parla­ment őszi ülésszakának nyitó­napján Orbán Viktor - minden mellékzönge mellett- viszony­lag kedvesen válaszolt az MSZP frakcióvezetőjének, Ön viszont kapott rendesen.-A vita előzménye az volt, hogy a miniszterelnök úr felszó­lalásában ismertette, milyen fan­tasztikus sikereket ért el a kor­mány az elmúlt egy évben. Erre elmondtam, hogy én nem így lá­tom, én nem személyeskedtem. Célpont az SZDSZ? A miniszterelnök két megoldás között választhatott. Mondhatta volna azt is, hogy nekem nincs igazam, ehelyett elkezdett szemé­lyeskedni velem olyan terepen, ahol engem nehéz kikezdeni. Azt mondta, hogy a Hit Gyülekezeté­ből és a volt MSZMP központi bizottságából szedem a barátai­mat. Egyik sem igaz és nem gon­dolom, hogy a miniszterelnöknek abból a székből ebben a stílusban kell politizálnia. Az is látható vi­szont, hogy szeptembertől a Fi­desz fő támadási iránya valami­lyen okból az SZDSZ felé megy. Nyilván ők még mindig azt gon­dolják, hogy ugyanarra a szava­zótáborra hajtunk. Elnézve a Fi­desz politizálását, nem hiszem, hogy a szavazóbázisunkban sok közös elem lenne.- A stílussal szerintem éppen az a baj, hogy azzal „csak" eti­kát lehet sérteni. Nem lehet be­tartatni az ikszedik törvény va­lamelyik paragrafusát, tehát ez nem számon kérhető.- Persze ez így van, de a poli­tikai kultúra mégis fontos dolog, és az emberek erre érzékenyek. Bármerre járok az országban, az az első téma, ami újabban fel­bukkan, hogy mi folyik a parla­mentben? Ha az emberek nagyon sok etikátlanságot látnak és ez vá­lik a mércévé, sokaknál ilyen magatartás kerül előtérbe, a „ha neki lehet, nekem miért ne le­hetne” elve alapján. Ez sem a kí­Kuncze Gábor vánatos irányba történő haladás.-Nagyon leegyszerűsítve, a Belügyminisztérium fő területei az önkormányzatok és a rend­őrség. Úgy érződik, hogy hát­térbe szorult az önkormányza­tokkal való törődés, csakhogy a rendőrségen sem látszik, hogy rájuk fordítják az energiát. Sőt, éppen mostanában kerül biza­lomvesztésbe a rendőrség.-A problémát abban látom, hogy most nincs egységes ma­gyar közigazgatás. Egy része a vidékfejlesztési minisztériumhoz, illetve a miniszterelnöki hivatal­hoz került, egy része maradt a belügyben. A Belügyminisztéri­umban pedig nem látszik a köz- igazgatással való foglalatosság, a tárca mostani vezetőinek feltehe­tőleg nincs sok affinitása ehhez a kérdéshez. Pedig a BM ténykedé­sének már Horváth Balázs óta összehasonlíthatatlanul nagyobb része volt ez a terület. Most van egyfajta elmozdulás a „rendészeti minisztérium” irányába. Bizalmi válság-Erre lehetett számítani, te­kintve hogy egy volt főrendőrt neveztek ki belügyminiszterré.-Itt viszont az a probléma, hogy bizalmi válság alakult ki, ennek következményeként évek­kel ezelőtti sérelmek bugyognak fel a rendőrségen és a Belügymi­nisztérium nem képes a folyamat lezárását kezdeményezni. Ma­gára hagyták a rendőrséget. A rendőrség hiába vizsgálja meg sa­ját magát, ez nem hiteles már a közvélemény előtt, a belügymi­niszter nem áll ki a nyilvánosság elé, a kormány pedig egyelőre nem tudja, mi legyen az állás­pontja. A rendőrség sem tud megfelelő módon működni az emberek bizalma, támogatása nélkül. Ezt a bizalmat kezdi most elveszíteni. Úgy látom egyéb­ként, hogy nincs valódi tartalom ezen ügyek mögött és ez ki is de­rül a vizsgálatok során.-Biztosan jobbak az infor­mációi, mint nekem. Pletyka, hogy Kövér László lesz a követ­kező belügyminiszter?-Ezek pletykák, amiket ne­kem nem kell minősítenem.-Mit gondol, megfogják a whiskyst?- Ha nem hagyja abba, előbb- utóbb törvényszerűen kézre fog kerülni. Ebben drukkolok a rend­őrségnek. Nonszensz, hogy egy bankrabló szimpatikus népmeséi hőssé változzon. Azon viszont el kellene gondolkodni, hogy ennek is oka van. (Az interjút követően 25 órával elfogták Ambrus Atti­lát - A szerk.) Gesztusok jobbra- Valós veszélynek tartja, amit a hazánkról készült országje­lentésben is megfogalmaztak, hogy a Fidesz a szélsőjobb felé tolódik?-A Fidesz mozog ebbe az irányba. 1989-ben Orbán Viktor a Fideszt szociálliberális erőként határozta meg és egyértelműen a baloldalon helyezte el. Most kon­zervatív pártként határozza meg és egyértelműen a jobboldalra te­szi. Retorikájukban számos olyan elem figyelhető meg, amikor gesztusokat tesznek a jobboldal irányába. Lehetne idézni a mi­niszterelnök kifejezését az „ide­genszerű kormányról”, ilyet ko­rábban csak szélsőjobbról mond­tak. Látszik egyfajta együttműkö­dés a MIÉP és a Fidesz között a tévékuratórium ügyében, leg­utóbb éppen Kövér László di­csérte meg Csurka Istvánt par­lamenti felszólalásában. Megfi­gyelhető ilyen mozgás, nem biz­tos, hogy ez lényegi, tartalmi. Lehet hogy csak arról szól, hogy szavazatokat kell szerezni abból az irányból. Mindenesetre bízom benne, hogy a magyar köztársaság ma vezető politika ereje nem fog erre az útra lépni. Dudellai Ildikó

Next

/
Oldalképek
Tartalom