Nógrád Megyei Hírlap, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

Bódultán nem lehet vezetni Módszertani levélre, útmutatásra várnak a rendó'rök a szakértők. Ebből megtudhatják, hogyan kell eljárniuk a kábítószert fogyasztókkal szemben. 2. oldal utóbázis 43. km. Tel./fax: (32) 351-490 eredet-vizsgálat! H-P, 7-17 h, SZÓ, 8-15 h-ig. Bejelentkezés telefonon: (32) 351-490. SBTC-kudarc Újszászon Folytatódott az SBTC rossz sorozata: az eddigi nyeretlen csapattól szenvedett 2-1 arányú vereséget. További eredmények, friss hírek a Sporttükörben. 9—11. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE. PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 1999. NOVEMBER 1., HÉTFŐ X. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT 0n jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! \ Rövid időn belül termelnek - A továbbiakhoz dollármilliók kellenek Tarjám cég kezében az Ötvözetgyár Új fejezet kezdődött a zagyvarónai, harmadik éve nem mű­ködő Ötvözetgyár életében: szándéknyilatkozatot írtak alá a megvásárlására. Ez pedig azzal a Magyarországon ritka fordu­lattal kecsegtet, hogy külföldi kézből magyar tulajdonba került az egykor országos viszonylatban egyedülálló termékeket előál­lító üzem. Két hónapja kezdődött az a történet, amely azt sej­teti, csak látszólagos volt az adósságokkal megterhelt gyár élet- telensége, tulajdonlásáért nagyon is zajlott körülötte az élet. Kézfogás a lutheránusok és a katolikusok között Megbékélésre zúgó harangok Román-magyar zászlóalj Igazodó törvények A Honvédelmi Miniszté­rium feleslegesnek bizo­nyult ingatlanjait az ÁPV Rt. értékesíti. Az első két­százhetven ingatlanért ki­lenc, a tizenhét épületet tar­talmazó másik csomagért mintegy hárommilliárd fo­rintot kap a tárca. Erdélyi Lajos, a szaktárca szóvivője elmondta azt is: a minisztériumban jelenleg is folyik a NATO-tagsághoz szükséges jogharmonizációs tevékenység. Előrehaladott tárgyalások folynak a szövet­ség szabványainak átvételé­ről. Tárcaközi munkacsoport foglalkozik az Észak-atlanti Szövetséghez tartozó orszá­gok katonáira vonatkozó ha­tárátlépési szabályok kidol­gozásával. Ennek lényege, hogy a NATO-országok hatá­rain úgynevezett menetpa­ranccsal kelhetnek át a kato­nák. A minisztérium néhány gazdasági kérdésben is tör­vénymódosítást tervez. Sze­retnék elérni, hogy a Magyar- országon tartózkodó, más NATO-országbeli katonák jövedéki és adómentességet élvezzenek, s ezt törvénybe is iktassák. A szóvivő elmondta: no­vember 14-20. között Aradon rendezik meg a kétoldalú bé­kefenntartó parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot, amelyen egyéni felszerelés­sel, fegyver és lőszer nélkül a Magyar Honvédség ötven ka­tonája is részt vesz. Ez lesz az első gyakorlat, amelyen be­mutatkozik a közös ro­mán-magyar zászlóalj. Lottószámok Ötöslottó: 17,40, 45, 50,58 Jokerszám: 9 3 0 8 13 * Hatoslottó: 3,8,10,14, 17,25 Pótszám: 12 Megvételére szú'kebb pátriánk­ban, a salgótarjáni székhelyű, ötvözetek előállításával foglal­kozó Carbovan Kft. pályázott. A gyártulajdonos angol-ameri­kai társaság s a közben Carbo- van-Metalloy Részvénytársa­sággá alakult kft. vezetői szep­tember 2-án írták alá a szán­déknyilatkozatukat, amely tu­lajdonosi jogokkal ruházza fel a Carbo van-Metalloy- Rt.-t, s ebben a következő feladatokat fogalmazták meg: a tarjáni "cég érdekelt a gyár megvásárlásá­ban, kezességet vájlal az összes hazai adósságállomány törlesz­téséért és gazdasági helyze­tének teljes rendbe tételéért. Minderről Winkler Péter, a részvénytársaság igazgató ta­nácsának elnöke tájékoztatta lapunkat. Elmondta, hogy vár­hatóan fél év leforgása alatt egy termelő és egy szolgáltató részre bontja, alakítja a cég a gyárat, ennek fejében a termelő társaság tulajdonosává válik. Míg a szolgáltató rész (amely magában foglalja a ró­nabányai és a Gyula-rakodói ingatlant) az angol-amerikai társaság tulajdonába kerül, az összes külföldi adóssággal együtt. Winkler Péter a hazai és más tartozás mértékét üzleti ti­tokként kezeli. Közölte, hogy a szándéknyilatkozatban foglal­tak megvalósítása, cégüknél megkezdődött. Természetesen a „lerobbant, széthordott, szinte romhal­mazzá vált” gyár termelőképes­ségének visszaállításához a tel­jes műszaki infrastruktúráját megújítják. Olyan minőségben, hogy az európai normáknak megfeleljen.- A négy kemencét külön­böző mértékben tették tönkre, hordták szét a különböző adós­ságok elodázása fejében. Az egyes, kettes kemencéből alig maradt- valami, mindkettőt le kell bontani - érzékeltette a gyári vagyon állapotát az igaz­gatótanács elnöke.- A hármas és a négyes még helyrehozható, az egyik mint­egy nyolc-tíz hónap, a másik is hasonló idő alatt üzembe he­lyezhető. (Folytatás a 3. oldalon) Luther Márton Ágoston- rendi szerzetes, wittenbergi egyetemi tanár 1517. október 31-én kifüggesztette tételeit a wittenbergi vártemplom ka­pujára, amivel tulajdonkép­pen nem csak a reformáció, hanem az egyházi kiátkozá- sok időszaka is kezdetét vette. Közel fél évezred múltán, 1999. október 31-én a Luthe­ránus Világszövetség és a Római Katolikus Egyház Kö­zös Közleménye alapján sor került a katolikus és az evan­gélikus egyházi kiátkozások visszavonására. 1517. október 31-ét, Luther fellépését újabb irányzatok kö­vették. A reformáció népi irányzatát (anabaptista - újrá- keresztelő) Münzer Tamás, a polgárit Kálvin János képvi­selte. Az ellenreformáció neves alakja Loyola Ignác volt, aki 1540-ben megalakította a jezsu­ita rendet. Mindkét tábor kö­vetkezetes, nem egyszer fanati­kus harcot folytatott a saját iga­záért, illetve a más nézeteket vallók ellen. A vita sok esetben nem állt meg a kiátkozások egyszerű té­nyénél, hiszen elég ha csak az inkvizíció véres közbeavatko­zásaira gondolunk. Ezért is tör­Öt órán belül - péntek esté­től éjfélig - három balesethez vonultak a mentők, a rend­őrök és a tűzoltók a megyé­ben, a legsúlyosabb követ­kezményekkel a Somoskőúj­falu határában történt ese­mény járt: alig tíz perc telt el a szombatból, amikor a So- mosi út 16. számú ház előtt egy Subaru típusú személy­autó a kanyarban kisodró­dott és fejre állt. Nyolc - más forrás szerint kilenc - utasa közül a sofőrt sú­lyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba, további ténelmi jelentőségű annak a Közös Közleménynek a kia­dása, amelyet ökumenikus is­tentisztelet keretében tegnap délelőtt Augsburgban, az evan­gélikus Szent Anna templom­ban írtak alá. Az elmúlt héten Salgótarján­ban is ökumenikus ünnepségso­rozatot tartottak, amelynek zá­rásaként október 31-én, vasár­nap délelőtt a város evangéli­kus templomában Derne Károly evangélikus lelkész hirdetett igét, valamint dr. Lébényi Antal római katolikus főesperes mondott köszöntést és szolgált imádsággal. Deme Károly a reformáció ünnepének jegyében szólt a je­lenlévőkhöz, majd a gyülekezet fiataljainak énekszolgálatát kö­vetően felolvasta a Lutheránus Világszövetség és a Római Ka­tolikus Egyház Közös Közle­ményét. Á dokumentumban egyebek mellett a lutheránusok és a katolikusok leszögezik, hogy a megigazulás tanításának értelmezése, amint az a korábbi Közös Nyilatkozatban megszö­vegezést nyert, mutatja azt, hogy egyezés van a megigazu­lás tanításának alapvető igazsá­gaiban az aláírók között. (Folytatás a 3. oldalon) hat ember könnyebben sérült, a mentésben a tűzoltók is részt vettek. A baleset okait még vizsgálják. Jóval szerencsésebben vég­ződött a péntek esti maconkai karambol: egy Hatvan felé tartó autó hátulról telibe találta az előtte haladó másikat; az utóbbi utasa és az előbbi vezetője könnyebben sérült. Ugyancsak két könnyű sérültet találtak a mentők pár órával később a 22-es főúton, Ipolyszög és Ba­lassagyarmat között, ahol egy autó az út ment} mocsaras terü­letre borult. Péntek este az utakon: mocsárban az autó, fejtetőn egy másik Nyolcán egy roncsban Játék lapunkban a Toyotával! Játékunkban egy-egy kérdést teszünk fel a mai és a holnapi lapszámunkban, melyet ha helyesen megválaszol, részt vehet sorsolásunkon. A szelvényeket egy lapra felragasztva, szerkesztőségünk címére (3100 Salgótarján. Erzsébet tér 6.) kell eljuttatni, legkésőbb 1999. november 4-én, csütörtök déli 12 óráig. Sorsolás még aznap! Szerencsés olvasónk nevét - aki a Kakuk Autóház Kft. és a Nógrád Megyei Hírlap ajándékaként két napra ingyen kipróbálhatja a Toyota Corollát vagy az Avensist - 1999. november 5-i, pénteki lapszámunkban közöljük. Kérdésünk a következő: Melyik az a sikeres Toyota típus, amelyet görög formatervező álmodott meg és az idén került a hazai piacra? NÓGRÁD®, HÍRLÁP <3P> KAKUK AUTÓHÁZ Kft. legyen Ön a nyertes! Játsszon velünk, és A Toyota minden típusa verhetetlennek tűnik a maga kategóriájában Egy kényelmes hétvége a Corollával Lapunkból már pénteken, a „reggelije” mellett megis­merhette azt a hírt Aczél At­tila (Salgótarján, Fáy András körút 86.), miszerint a Kakuk Autóház Kft. és a Nógrád Megyei Hírlap által indított játék nyerteseként használha- ' tott egy Toyota Corollát az elmúlt hétvégén.- Korán reggel felfedeztem a Nógrád Megyei Hírlapban a számomra kellemes hírt - mondta a boldog nyertes.- Ezek szerint kellemes „desszertben" volt része.- Mindenképp’ megédesí­tette a reggeli ízét a jó hír. Gyorsan felvettem a kapcsola­tot Kakuk Józseffel, s úgy dél tájban jelentkeztem a kocsiért, no és a slusszkulcsért az autó­szalonban.- Apropó, vezetés: van jo- tíz esztendeje vezetek autót. gosítványa? - Ön hány éves?- Igen van, már több mint - Huszonnyolc. Aczél Attila (balra) a Kakuk Autóház Kft. képviselőjétől. Bállá Krisztiántól kapta meg a slusszkulcsot fotó: g. E.- És milyen autót vezet, ami­kor nem a Toyota Corollát?- Akkor is Toyotát, ugyanis a család már nyolc éve él „egy fedél alatt” kedvencünkkel, egy Toyota Starlettel, amelyet ugyancsak a Kakuk cégen ke­resztül vásároltunk.- Remélem nem lesz sértő', de a Corolla azért csak jobb egy­két klasszissal.- Ez nem vitatható, mint ahogy az sem: a Toyota minden típusa verhetetlennek tűnik a maga kategóriájában.- Hol dolgozik Ön?- Salgótarjánban az Apolló Filmszínházban vagyok pénztá­ros, oda szólít a kötelességem. Aczél Attila azt tervezte, hogy a hétvégi autóval meglepi barátnőjét és felkapaszkodnak a Mátrába, esetleg a Bükkbe. „Emlékük szívünkben örökké él”! A zagyvarónai temető egyik sírfelirata mindenki nevé­ben szól, aki elvesztett és gyászol valakit hozzátartozói, szerettei közül. (KEGYELETI ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 7. OLDALON) FOTÓ: GÓCS ÉVA

Next

/
Oldalképek
Tartalom