Nógrád Megyei Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

I 2. oldal Megyei Körkép 1999. október 1., péntek A Hírlap postájából A Pf. 96 - A Hírlap postájából - az olvasók fóruma. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. A közölt levelek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet. A kiszolgáltatott visszaszámlál(t): 3-2-1-0 / Es ha jön a farkas? A Tigáz vezetőjének a Nóg- rád Megyei Hírlapban megje­lent nyilatkozata adta ke­zembe a tollat. Sajnos Magyarországon a szolgáltató vállalatok (gáz, áram, víz) nem tudják elfelej­teni, hogy valamikor hatóságok is voltak, ezért még ma sem azon fáradoznak, hogy zavarta­lanul, jó minőségben szolgálják ki a fogyasztókat. így fordulhatott elő, hogy a Tigáz Salgótarjánban meghir­detett egy háromnapos gáz­szolgáltatási szünetet, amelyet később két napra csökkentettek, aztán egy nap is elegendő lett az elvégzendő munkára. Szerin­tem pedig nem is volt gázszü­net. Ezt az alábbiakból következ­tettem ki: a. az írásbeli házi feladatot (a főcsap elzárásáról szóló nyi­latkozat) elfelejtették össze­szedni, b. szombaton (szeptember 11-én) én nem tartózkodtam Salgótarjánban, tehát másoktól tudom, hogy volt gáz, mert még 16 órakor lehetett fürödni, c. egy másik információm szerint, aki szombaton este te­lefonált be, érdeklődni, hogy mikor lesz gáz, annak azt a vá­laszt adták, hogy már bekap­csolhatja a főcsapot, d. a gázszolgáltatás megin­dulásáról elfelejtették értesí­teni a fogyasztókat (állítólag egyszer végigment az utcán a hangosbeszélő, akkor amikor gázkimaradást jósolnak, va­sárnap van és jó idő, nagyon kevesen tartózkodnak otthon). Vasárnap (12-én) telefoná­lásra az ügyeletes közölte, hogy „milyen fegyelmezetlen népek,” vagyunk mi, se el nem zárjuk a gázt, ha az a parancs, sem a lakás ablakában hapták- ban állva nem várjuk a bekap­csolási engedélyt. A gáz veszélyes anyag! Nem szabad vele játszani a fo­gyasztónak, de a szolgáltató­nak sem. A fegyelmezetlen, szervezetlen, felkészületlen és egyéb jelzők véleményem sze­rint inkább arra a cégre illenek, amelyik a fogyasztóival így szórakozik. A Nógrád Megyei Hírlap­ban megjelent nyilatkozatról, amely öndicséretnek minősül, van egy magyar mondás. Én mint műszaki és gazdasági szakember szégyellném ma­gam, hogy egy olyan munkát, amit gázszolgáltatási szünet nélkül meg lehetett oldani, há­rom napi gázszünetet hirdetek. Innen kezdődött a visszaszám­lálás: 3-2-1-0... Mi az ilyen cselekedetben a veszélyes? Az, hogy a fo­gyasztó egy komoly, „éles” helyzetben sem fog hinni a szolgáltatónak mint a mesé­ben amikor tényleg jött a far­kas, csak akkor már senki sem hitte el. Dr. Kúti István Salgótarján Egy gázszünét utóélete A gázszünet meghirdetését az indokolta, hogy az országos gázszállító vezetékhálózatot üzemeltető Mól Rt. karban­tartási munkákat végzett a várost ellátó Kisterenye-Salgó- tarján vezetékszakaszon teljes gázszünettel. Ennek következtében a sal­gótarjáni gázátadó állomás­hoz kapcsolódó Tigáz Rt. üzemeltetésében lévő rend­szerek - 13 település, csak­nem 14 ezer fogyasztója és 320 km gázvezeték hálózata - forrásoldali megtáplálás nélkül maradtak. Fegyelmezett többség A Mól Rt. a teljes gázszünet időtartamát 1999. szeptem­ber 11-én, 8 órától 12-én 8 óráig terjedő időtartamban határozta meg. Egy település - ebben az esetben települések - leállása kapcsán a legnagyobb felada­tot az jelenti, hogy amennyi­ben az érintett gázhálózatok leürülnek, a visszaindításuk csak úgy történhet meg, ha többszöri feltöltését átöblítés után minden egyes fogyasz­tóhoz bejutva ellenőrizzük a hálózat tömörségét. A teljes átöblítésre és tö­mörség-ellenőrzésre azért van szükség, mert a földgáz és levegő keveréke robbanó­képes elegyet képez, illetve bármennyire is elterjedtek az égésbiztosítós gázkészülé­kek, egy esetleges hibás ké­szülék, vagy égésbiztosító­meghibásodás, melyet a fo­gyasztó nem javíttatott ki, be­láthatatlan következménye­ket okozhat. A fogyasztók felesleges háborgatását elkerülendő, il­letve tudomásul véve azt, hogy nem tartózkodhat min­denki otthon, alkalmazzuk a főcsap elzárásáról szóló nyi­latkozatot. A nyilatkozat ösz- szeszedése nem feltétlenül történik meg, mert a beüze­melésnél azt a helyszínen is ellenőrizheti a gázszolgál­tató. Az üzemeltetett gázelosztó vezetékrendszer újraindítá­sának ilyen jellegű problémái teljesen eltérnek más közmű­veknél (elektromos hálózat, vízvezeték) egy esetleges üzemszünet utáni újraindítás­tól. Felvetődik természetesen a kérdés, hogy amennyiben gázszünetet hirdet meg a szolgáltató és kéri a fogyasz­tóktól a fogyasztói főcsapok elzárását, illetve a gázvétele­zés szüneteltetését, miképpen ürülhet le a gázhálózat. A vá­laszt maga a levélíró is meg­adja azzal, hogy a fogyasztók nem minden esetben tartják be ezt a kérést, tisztelet a fe­gyelmezett többségnek. A gázszolgáltató részéről csak a közületi fogyasztókat tudjuk kizárni maradéktalanul. így fordulhatott elő, hogy voltak akik egész nap használták a gázt, amely természetesen nem akadályozható meg, mert valószínűleg a levélíró is belátja, nem állítható min­denki mellé egy gázszerelő. Ez a jelentéktelennek tűnő fegyelmezetlenség magában rejti azt a gondot, hogy a há­lózatban még meglévő gáz- mennyiséget lefogyasztják, melynek következményeit már a korábbiakban részle­teztem. Lerövidült időszak Az előkészítés során a gáz- szolgáltató az előforduló leg­rosszabb esetre kellett hogy felkészüljön, azaz a hálóza­tok teljes leürülésére és ezek újraindítására. Gázszolgál­tató társaságunk legfonto­sabb feladatának fogyasztói minél magasabb szintű ki­szolgálását tartja - melyet számunkra jelez az is, hogy a fogyasztók nincsenek hozzá­szokva a szolgáltatás szüne­teltetéséhez, ha ilyen előfor­dul azt szóvá is teszik -, ezért a feladatok felmérését köve­tően dolgozói átcsoportosítá­sokkal és a tevékenységek jobb összehangolásával töre­kedtünk arra, hogy a meghir­detett gázszünet időtartamát minél jobban közelítsük a Mól Rt. által megadotthoz. A fogyasztók legutolsó tá­jékoztatásánál már ezért ke­rült sor a vasárnap este 8 óráig történő gázszünet meg­hirdetésére, mert a legkedve­zőtlenebbre is felkészülve ezen időpontig tudtuk fele­lősséggel vállalni a rendsze­rek és fogyasztók indítását és visszakapcsolását. Tekintettel arra, hogy a Mól Rt. a kedvező időjárási viszonyok, valamint a jól szervezett munka eredmé­nyeképpen szombat e&te 6 órára elkészült a munkákkal, a Tigáz Rt. is azonnal intéz­kedett. A hálózati nyomás­mérések és körzeti nyomás- szabályozó állomások ál­landó felügyeletével, vala­mint az előkészítés során a műveleti tervekben részlete­sen megtervezett beavatko­zásokkal a hálózatban tárolt gázmennyiséget megfelelően elosztva a hálózat egyes ré­szeiben sikerült azt biztosíta­nunk a nap folyamán, hogy csak néhány hálózatrész ürült le teljes egészében. így az új­raindítási feladatok jóval ki­sebb területre korlátozódtak. Nagy feladat volt A gázszünet befejezését a he­lyi rádióban azonnal közzé­tettük, illetve mint ahogy a levélíró is jelzi az utcákat járó hangosbeszélővel felsze­relt gépkocsin is jeleztük a lakosság felé, vagy aki tele­fonon érdeklődött ügyeleti szolgálatunknál, azt tájékoz­tattuk. Gyakorlatunkban egy ilyen hír közlésére hatéko­nyabb megoldást nem tudunk találni a nagy számú fo­gyasztó számára, erre vonat­kozóan szívesen fogadunk minden javaslatot. Összegezve, a gázszünet lebonyolítása nagy feladat volt a számunkra (csaknem száz munkatársunk dolgozott), minden igyekezetünk arra irá­nyult, hogy fogyasztóinkat a lehető legrövidebb időtar­tamra akadályozzuk a szolgál­tatás igénybevételében és mi­nél kevesebb kellemetlenség érje őket. Úgy érezzük azzal, hogy a meghirdetettnél hamarabb lett gáz, ennek maradéktalanul eleget tettünk, sajnáljuk ha a levél tanúsága szerint van olyan fogyasztónk, akinek nem sikerült teljes megelége­désére dolgoznunk. Korózs András főmérnök Október I5-vel elkészül a ba­lassagyarmati ipari park be­ruházása is. Bár még konkrét megállapodásokat nem írtak alá a betelepülni szándékozó cégek, a potenciális érdeklő­dők körét a kompresszorgyár letelepítése tovább növelte. Juhász Péter polgármester a napokban fogadta az amerikai Delphi Automotives System és a japán Calsonic által alapított közös vállalat vezetőjét, vala­Előtérben a képzettség mint az autóalkatrész-gyártó Delphi francia képviselőjét. A zárt tanácskozás témája értesü­lésünk szerint az alkalmazot­takkal szemben támasztott is­kolázottsági követelmény volt. Az éves szinten egymillió - au­tók légkondicionáló berende­zéseihez készülő- kompresz­szor gyártására Balassagyarma­ton berendezkedő gyár kvalifi­kált munkaerőre építi terveit, s számít az iskolaváros segítsé­gére is a képzési, átképzési fel­adatoknál. Juhász Péter ugyanakkor ki­fejtette, hogy az ipari park funkciójának betöltésében is építenek a Delphire. A cég be­szállítóit ugyanis szeretnék a kedvezményes adóövezetbe te­lepíteni. T. L. Felkészítő továbbtanulásra Az MSZP Nógrád megyei szö­vetsége és a Munkásképviselet Alapítvány hetedik alkalom­mal szervez egyetemi-főiskolai előkészítőt fiataloknak Salgó­tarjánban, az 1999/2000-es tanévben matematika, magyar, történelem tantárgyakból. A felkészítőre várnak minden olyan kevésbé jó anyagi háttér­rel rendelkező fiatalt, aki vál­lalja, hogy a 2000 forintos tandí­jat befizeti az alapítvány javára. Az így képzett ösztöndíjalapból - sikeres felvételi esetén- az előkészítőn részt vett tanuló pá­lyázati úton részesedhet. A tan­folyam október 15-én 15 órakor indul az MSZP Kossuth u. 8. alatti irodáján. Jelentkezés: ok­tóber 8-ig. Jelentkezési lapok az irodában kaphatók, ahol a rész­letes tudnivalókról is tájékoztat­ják az érdeklődőket. rz PIACI ARAK B.-gyarmat Pásztó B.-terenye Salgótarján tojás 13-14 Ft/db 14-15 Ft/db 14-16 Ft/db 13-16 Ft/db burgonya 35-40 Ft/kg 40-50 Ft/kg 50-70 Ft/kg 35-50 Ft/kg vöröshagyma 40 Ft/kg 40-50 Ft/kg 55 Ft/kg 40-50 Ft/kg fokhagyma 300 Ft/kg 300 Ft/kg 220 Ft/kg 290-300 Ft/kg sárgarépa 100 Ft/kg 120 Ft/kg 60 Ft/cs 80-200 Ft/cs petr. gyökér 200-300 Ft/kg 200 Ft/kg 120 Ft/kg 200-400 Ft/kg karfiol 60-80 Ft/kg 50-100 Ft/kg 110 Ft/kg 70-100 Ft/kg kelkáposzta 60 Ft/kg 100 Ft/kg 80 Ft/kg 90-100 Ft/kg karalábé 80 Ft/kg 40 Ft/db 40 Ft/db 100 Ft/db fejes káposzta 50 Ft/kg 50 Ft/kg 45 Ft/kg 40-50 Ft/kg s. káposzta 100 Ft/kg 120 Ft/kg­140-150 Ft/kg alma 50-120 Ft/kg 80-130 Ft/kg 70-130 Ft/kg 50-200 Ft/kg paradicsom 120-240 Ft/kg 100-160 Ft/kg 150-180 Ft/kg 80-200 Ft/kg zöldpaprika 50-120 Ft/kg 100-150 FVkg 60-120 Ft/kg 40-160 Ft/kg szőlő 100-160 Ft/kg 80-120 Ft/kg 110-140 Ft/kg 130-160 Ft/kg körte 160-200 Ft/kg 60-100 Ft/kg 140 Ft/kg 180 Ft/kg Hét Végi Ügyeletek Orvosi készenlét Salgótarján: A hét végi orvosi (sürgősségi) ügyeleti ellá­tás péntek 16 órától hétfő reggel 7.30 óráig tart. A központi ügyeletet (felnőtt és gyermek), az Ady Endre út 3. szám alatt, a volt bőr- és nemibeteg-gondozó épületében lévő egészségügyi létesítményben kereshetik fel. Tel.: 32/410- 853. Az anyatejgyűjtő állomáson - szintén az Ady Endre út 3. szám alatt - szombat és vasárnap reggel 8-9 óra között veszik át a tejet. Bátonyterenye, Rétság: A megszokott helyeken lesz ügyeleti ellátás, péntek délután 16 órától hétfő reggel 7.30 óráig. Szécsény, Rákóczi út 113. alatt péntek 16 órától hétfő reg­gel 7 óráig tart az ügyeleti ellátás. Telefon: 32/370-432. Héhalom: Arany J. út 2. Lelkisegély-telefonszolgálat: Balassagyarmat: 35/313-000, Salgótarján: 32/311-600. Gyógyszertárak nyitva tartása A hét végi ügyeleti ellátást - péntek 16 órától hétfő' reg­gel 7 óráig - az alábbi gyógyszertárak tartanak megyénk­ben: Salgótarjánban: a Fő tér 9. szám alatti Pécskőgyógyszer- tár; Balassagyarmaton: a Bajcsy-Zs. út 20. szám alatti Re­mény gyógyszertár; Pásztón: a Fő út 54. szám alatti Korona gyógyszertár; Szécsényben: a Rákóczi út 67. szám alatti Szentháromság gyógyszertár; Bátonyterenyén: az Ózdi út 31. szám alatti Elixir gyógy­szertár tart hét végén ügyeletet; Rútságon: nincs ügyelet, a sürgős segítségre szoruló bete­geket Balassagyarmat és Vác patikái látják el gyógyszerrel. A Állatorvosi ügyeletek A Magyar Állatorvosi Kamara Nógrád Megyei Szerve­zetének magánállatorvosi (betegbejelentés) ügyeleti szol­gálatán a hét végén, - pénteken 14 órától hétfő reggel 6 óráig - az alábbi orvosok tartanak ügyeletet: Balassagyarmat és Szécsény ügyeleti körzet: (B.-gyar- mat, Szécsény, Endrefalva, Szügy, Rimóc, Terény, Magyar- nándor és környéke) - dr. Rátz László, 2660 Balassagyarmat, Béri Balogh Á. u. 40., tel.: 35/314-082,06-20-9247-703; Rétsági ügyeleti körzet: (Rétság, Romhány, Diósjenő, Nézsa, Nagyoroszi, Érsekvadkert, Drégelypalánk és környéke) - dr. Mácsik László, 2659 Érsekvadkert, Petőfi u. 12., tel.: 35/340-015; Salgótarjáni ügyeleti körzet: (Salgótaiján, Cered, Ka- rancskeszi, Karancslapujtő, Kishartyán, Bátonyterenye, Márkháza, Mátraterenye, Kazár és környéke) - dr. Ottmár György, 3100 Salgótarján, Pécskő u. 2., tel.: 32/421-307, 06- 30-9986-947; Pásztói ügyeleti körzet: (Pásztó, Kálló, Cserhátszentiván, Ecseg, Palotás és környéke) - dr. György Zsolt, 3069 Alsó­told, Nefelejcs út 14., tel.: 32/380-088,06-30-9531-288. A Nógrád Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellen­őrző Állomás hatósági állatorvosi ügyelete a hét végén, - péntek 14 órától hétfő reggel 8 óráig - az alábbiak szerint lesz: Rétság és környékén: dr. Mácsik László, 2659 Érsekvad­kert, Petőfi u. 12., tel.: 35/340-015; Balassagyarmat, Szécsény és környékén - (Szanda, Ér­sekvadkert, Terény, M.-nándor, őrhalom, Varsány, Rimóc, Endrefalva): dr. Perjés Zoltán, 2660 Balassagyarmat, Béri B. Á. u. 13., tel.: 35/311-187,06-30-9775-951; Salgótarján és környékén: dr. Horsa Ottó, 3100 Salgótar­ján, Dobó K. u. 5., tel.: 32/415-779; Pásztó, Palotás és környékén: dr. Bene Tibor, Pásztó, Ibolva u. 2.. tel.: 32/460-543. 06-30-9542-746. Szentmisék és istentiszteletek Salgótarján: Római katolikus templomok: Főplé­bánia: szombaton 17.30, vasárnap 9.30, 11.00, és 17.30 órakor lesz a szentmise. St. megyei kórház kápolnájában vasár­nap 16 órakor van a szentmise. Zagyvapálfalván: szombaton 18 óra­kor, vasárnap 10 órakor lesz szentmise. Baglyasalja: szombaton 16.30-kor, va­sárnap 8.30 órakor tartják a szentmisét. Zagyvaróna: szombaton 18 órakor, va­sárnap 10 órakor lesznek a szentmisék; Rónafalu: vasárnap de. 8.30 órakor kezdődik a szentmise. Szent József-templom: szombaton 18 órakor, vasárnap 8.30 és 10 órakor lesznek a szentmisék. Evangélikus templom: istentisztelet vasárnap a Salgó úti templomban 10.30 óra, Zagy vapálfalván 13.30 óra. Baptista imaház: istentisztelet vasárnap 9.30 óra. Református templom: istentisztelet va­sárnap 10 óra. Adventista egyház st.-i gyülekezete: (Munkásotthon tér 5., SZUV mögött) istentisztelet pénteken 18, szombaton 10.45-12,14.30-15.30 órakor. Hit Gyülekezet: istentisztelet a városi sportcsarnokban minden vasárnap 15 órától. St. Ezüstfenyő otthonban: minden hó­nap első péntekén 10 órától kezdődik az istentisztelet. Balassagyarmat: Római katolikus templom: szombaton este 18 órakor, vasárnap 7, 8.30, 11, és 18 órakor tartják a szentmisét. Evangélikus templomban: istentiszte­let vasárnap 9,10 és este 18 órakor. Református templom: istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, minden hónap első vasárnapján úrvacsorái szolgálat. Bgy. kórház kápolnájában: minden hónap első vasárnapján istentisztelet. Szécsény: Római katolikus templom: szombaton reggel 7 és 19 órakor, vasárnap 7, 9.30 és 19 órakor lesznek a szentmisék. Evangélikus templom: istentisztelet vasárnap 8.30 óra. Református istentisztelet minden hó­nap 3. vasárnapján 17 órakor az evan­gélikus templomban. Hit Gyülekezet: istentisztelet a műve­lődési házban, vasárnap 16 órakor. Pásztó: Római katolikus templom: szombaton 19 órakor, vasárnap 9 és 19 órakor lesz a szentmise. A Szentlélek-templomban: vasárnap 11.30 órakor kezdődik a szentmise. Hit Gyülekezet: istentisztelet a gyüle­kezeti házban (volt áfész-épület) vasár­nap 15 órakor. Rétság: Római katolikus templom: vasárnap 8 és 11 órakor kezdődnek a szentmisék. Evangélikus imaház: vasárnap 8.30 órától evangélikus istentisztelet. Református istentiszteletet minden pá­ratlan vasárnap 8 órától tartanak a mű­velődési házban. Bátonyterenye: Római katolikus templom: Nagybá- tony (falu): szombaton 18 órakor, va­sárnap 11.00 órakor lesz a szentmise. Bányavárosban: szombaton 16.30 óra­kor tartják a szentmisét. Maconka: vasárnap 8.30 órakor kezdő­dik a szentmise. Kisterenye: szombaton 18 órakor, va­sárnap 8.30 órakor lesz a szentmise. Ezüstfenyő otthonban: minden szom­baton 16 órakor az intézmény könyvtá­rában: katolikus szentmise. Mizserfai otthonban: minden héten szombaton, 14 órától van szentmise. Szentkút: A kegytemplomban-, vasár­nap 9 és 10.30 órakor szentmise.

Next

/
Oldalképek
Tartalom