Nógrád Megyei Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

1999. október 1., péntek ^SRÍI SZÉCSÉNY Civil szerveződések, gazdálkodók együttműködése Szándéknyilatkozat a Neogradiensis eurorégió létrehozásáról A Losoncon, 1998. december 11-én aláírt megállapodások szellemében alulírottak kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság ál­lamhatárai mentén, a „történelmi Nógrád-Novohrad me­gye” területén - földrajzilag a szlovák oldalon a poltári já­rás, a nagykürtösi járás és a losonci járás, illetve magyar oldalon Nógrád megye területén - határon átnyúló interre- gionális együttműködést alakítunk ki. Alulírottak: Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere, Nógrád Me­gyei Területfejlesztési Tanács elnöke, Nógrád Megyei Keres­kedelmi és Iparkamara elnöke, Nógrád Megyei Agrárkamara elnöke, Északkelet-Nógrád Térség Önkormányzatai Társulá­sának elnöke, Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás elnöke, Bá- tonyterenye és Környéke Területfejlesztési Társulás elnöke, Pásztó Város és Környéke Területfejlesztési Társulás elnöke, Rétság Város és Környéke Önkormányzatai Területfejlesztési Társulásának elnöke, Szécsény Város és Környéke Önkor­mányzatai Területfejlesztési Társulásának elnöke felismerve azokat a fejlődési perspektívákat, amelyek a tér­ségben élőket az érdekazonosság alapján szorosan összekötik, valamint a határ menti együttműködések terén meglévő és formálódó kapcsolatokat és attól a szándéktól vezérelve, hogy:-a területen működő szervezetek együttműködését - azok önállóságát tiszteletben tartva - segítsük, koordináljuk,- a már jelenleg is működő önkormányzati és területfejlesz­tési rendszerekre alapozva tovább erősítsük jószomszédi kap­csolatainkat,- az együttműködésünk eszközeit tovább bővítsük,- a területfejlesztési programjaink kidolgozását és megvaló­sítását magasabb szintre emeljük,- az általunk képviselt területek és országok európai uniós csatlakozásának előkészítése minél eredményesebb legyen, kinyilvánítjuk szándékunkat, hogy a következők szerint meghatározott területeken magunkra nézve kötelező ajánláso­kat dolgozunk ki és valósítunk meg országaink alkotmányának és hatályos jogrendjének tiszteletben tartásával. 1. A nyilatkozatot aláíró felek (a továbbiakban: felek) 1999. novemberében együttműködési szerződést kötnek egy önálló eurorégió létrehozásáról, és döntésükről tájékoztatják az Eu­rópa Tanács főtitkárát. 2. Az együttműködés céljai: a régió vonzóbbá tétele, a gaz­daság és az idegenforgalom összehangolt fejlesztése, oktatási, tudományos és innovációs bázisok közötti kapcsolat fejlesz­tése, területfejlesztés és területrendezés összehangolása, együttműködés a természet-, környezet- és vízvédelem terüle­tén, a közlekedésfejlesztés összehangolása, humanitárius és szociális együttműködés, a közös kulturális és építészeti örök­ség védelme és ápolása. 3. Az együttműködés pillérei, főbb megvalósítói: a telepü­lési és területi önkormányzatok, a kamarák, a területfejlesztési intézmények, a gazdasági szervezetek, társaságok, a tudomá­nyos intézmények, a civil szerveződések, az együttműködés­ben a felek számítanak országuk minisztériumainak és a terü­leti államigazgatási szerveinek segítő közreműködésére. 4. A Felek anyagi és szellemi forrásaik kölcsönös rendelke­zésre bocsátásával kis létszámú munkaszervezeteket hoznak létre, amelynek lehetséges formája: ügyvezető titkárság, illetve titkárság (az elnökség székhelyén, valamint a társelnök mellett működve). 5. Az eurorégió a felek szándéka szerint nyitott és az együttműködési szerződésben meghatározott feltételek szerint bővíthető. 6. A felek tudomásul veszik, hogy jelen szándéknyilatkozat érvényességéhez az érintett testületek megerősítő határozatai szükségesek. A felek között a kapcsolattartó személy: a szlovák fél részéről Papp Sándor (Reduta, Vajanského 2., 984 01 Lucenec, tel.: 0863 43 21540, fax: 0863 43 24 410 e- mail: csuszabb.telecom.sk), a magyar fél részéről Holles Miklós (3100 Salgótarján, Rákó­czi út 36., tel./fax: 36-32-421-400, e-mail:nmtkhtais.hu). Losonc, 1999. szeptember 29. Megyei Körkép BÁTONYTERENYE Nemzetközi polgári védelmi gyakorlat a határon, modellezett vészhelyzetben „Szlovákok menekítése” az árvízből még hátra. Mint megtudtuk, ez a kijelölt migrációs helyeken történik, amelyek elsősorban magánlakások. A kitelepült la­kosság elhelyezését befogadási tervekben jelölik ki. Katasztró­fahelyzetben a befogadási köte­ti bajba jutottakat szállító autóbusz, feliilnézetben (Folytatás az 1. oldalról) tartózkodott, amikor elindult a mentőerők konvoja, benne a vegyi felderítők, a különleges mentőszolgálat, a vízmű, a tűz­oltóság, a mentők autói. A ka­pott engedélyek birtokában egyszerűsített határátlépést hajthattak végre a gyakorlato­zok, ezt a magyar-szlovák kor­mányközi egyezmény teszi le­hetővé. Ennek értelmében a se­gélycsapatoknak és a kimenekí- tetteknek ez esetben nem kell felmutatniuk okmányaikat, je­lentkezési kötelezettségüknek a névjegyzékkel tesznek eleget, amelynek egy példánya a ha­tárőrségen marad. Egyszerűsí­tett ellenőrzést végez ilyenkor a vám- és pénzügyőrség is. Az egyezmény arra is kiterjed, hogy a segítséget kérő állam területén a mentő­egységek jogosultak egyenru­hájuk viselésére. Miután a gyerekeket szállító busz és a mentőegység konvoja visszaérkezett Balassagyar­matra, a kimenekített, hajlékta­lanná váltak elhelyezése volt a kitelepülőket, és átengedni ré­szükre lakásuk kijelölt részét, lehetőleg külön helyiséget, személyenként 2,5-4 négyzet- méter alapterület figyelembevé­telével. A befogadott lakosság részére naponta legalább egy­szer - közétkeztetés igénybevé­telével - meleg ételt kell bizto­sítani. A tegnapi szlovák-magyar polgárvédelmi gyakorlaton ugyan nem próbálták ki, de mint megtudtuk, egy esetleges katasztrófa felszámolása során a spontán kitelepülök, menekü­lők áradatával is számolni kell. Már a csütörtöki gyakorlat szervezésének szakaszában fel­vetődött: mindenki nagyon re­méli, hogy a helyzetet nem kell majd átélni élesben. A leg­utóbbi, nagyszabású becskei gyakorlatot követően ugyanis (ott a rendőrség kommandósait is bevetették) pár héten belül a gyakorlatozásra emlékeztető, valódi bűncselekmény történt, RÉTSÁG 3-oldal Hírek Új hivatalvezető Balassagyarmat/Salgótar­ján - Október 1-jétől dr. Lipták Ferenc lett a Nógrád Megyei Ügyészségi Nyo­mozó Hivatal vezetője, aki az említett beosztást pályá­zaton nyerte el. Az állás dr. Molnár József nyugalomba vonulásával üresedett meg. A hivatal székhelye to­vábbra is Salgótarjánban marad. Önkormányzati év Szécsény - A városi képvi­selő-testületben a legutóbbi választáson a Fidesz vezette koalíció jutott többségre. Tegnap a párt városi szerve­zete elnökségi ülés kereté­ben összegezte a tapasztala­tokat. A művelődési házban rendezett közgyűlést Simó Béla, a szécsényi szervezet elnöke vezette. Irodalmi délután Salgótarján/Baglyasalja ­Kupcsulik Ágnessel, a vá­rosrész szülöttével és verse­ivel ismerkedhetnek az ér­deklődők az „Aratásom egy marék virág” címet viselő irodalmi délutánon. A talál­kozót a Bóna Kovács Ká­roly Általános Iskola és Diákotthon, valamint Bag- lyasalja Barátainak Köre rendezi a településen, októ­ber 6-án 16.30 órakor. A költőt Pál József, a Palóc­föld főszerkesztője mutatja be. A vendégek között ott lesznek a Balassi Bálint Asztaltársaság képviselői is. A műsorban a Pódium Stú­dió előadói, valamint Pozsik Andrea helybeli pedagógus működnek közre. Több mint százmillióval csökkent a hiány Bátonyterenyén - Testületi ülés volt Jó az esély a pénzügyi helyzet megerősítésére Bátonyterenyén tegnap a költségvetés módosításával kezdődött a képviselő-testület ülése. Az előterjesztés szerint az 1999. au­gusztus 31-1 teljesítési adatokból kiindulva a polgármesteri hi­vatal az önállóan gazdálkodó intézmények bevonásával elvé­gezte az előirányzatok és a várható teljesítések felmérését. A szükséges módosítások átve­zetése után egymilliárd 388 millió 674 ezer forint bevétel­lel, egymilliárd 440 millió 795 ezer forint kiadással és 52 mil­lió 121 ezer forint hiánnyal le­het számolni. Az adatokból ki­tűnik, hogy a hiány eredeti ösz- szege 105 millió forinttal csök­kent, amelyben a 83,7 millió forintos önhikis támogatás és a 27 millió forintos szabad pénzmaradvány döntő szerepet játszott. Dr. BaLázs Ottó pol­gármester hangsúlyozta, hogy a meglévő hiány változatlanul működési. Kezelése lehet az önhikis támogatás felülvizsgá­latának benyújtása, a bevételi többletek realizálása, a kiadá­sok visszafogása. A képviselők tájékoztatást kaptak a diáksport helyzetéről is: még 1997 márciusában elfo­gadták a város középtávú sportkoncepcióját, amely a di­áksport fellendítése érdekében városi ifjúsági sportbizottság alakítását tűzte ki célul. A bi­zottság arra volt hivatott, hogy Bátonyterenye versenysportjá­nak utánpótlás-biztosítására koordinálja az iskolai sportkö­rök, -egyesületek közötti kap­csolatot. A város intézményei­ben a közoktatási törvénymó­dosítás alapján 96 szeptember 1-jétől a diáksportkörök iskolai sportkörként folytatják műkö­désüket: a feladatokat megálla­podás alapján az iskolában mű­ködő diák-sportegyesület is el­láthatja. Az intézményeknél végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy mind­egyikben folyik a tartalmi munka. Megállapítható, hogy az iskolai sportkörök szervesen illeszkednek az iskolai testne­velési és sportprogramokhoz. A város sportjának fejlődése ér­dekében szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a helyi egyesü­letekkel, ezért javítani kell a vá­rosi ifjúsági sportbizottság ko­ordináló, szervező munkáját is. A beszámolókat a képviselő- testületi tagok elfogadták. (A testületi ülés lapzártakor még tartott.) Döntött a megyei közgyűlés: Nógrád idei díszpolgára Mecser Lajos és dr. Gál János Kéthavi ajutalom - Pályázik a megye Gyalogszerrel sincs kiút a sártengerből Székvölgypusztai cuppogós „Védő” vállalkozók A SZEM Vagyonvédelmi Vál­lalkozók Országos Szövetsé­gének elnöksége kibővített ki­helyezett ülést tart október 6-án Salgótarjánban. Megvitatják a szakmai kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény végrehajtásá­nak tapasztalatait, a vagyonvé­delmi szakmai oktatás helyze­tét, az oktatás-képzés tapaszta­latait. Napirenden szerepel a szakmai kamara és a szövetsé­gekbe tömörült érdekképvise­leti szervezetek együttműkö­dése, a bűnüldöző szervek és a SZEM Vagyonvédelmi Vállal­kozók Országos Szövetsége munkakapcsolatának tapaszta­latai, az együttműködés távlati elképzelései. Foglalkoznak a biztosítók és a vagyonvédelem területén tevékenykedő érdek- szövetségek munkájával, kap­csolataival is. (Folytatás az 1. oldalról) Mecser Lajos hosszútávfutó olimpikon, 22 szeres magyar bajnok és dr. Gál János nyu­galmazott erdész. Eldőlt, hogy A. Varga László utóda Tyekvicska Árpád lesz a megyei levéltárban. Az új igaz­gató korábban a levéltár balas­sagyarmati fiókintézményét ve­zette. Eredménytelennek nyil­vánította a közgyűlés az Agro- Help Kht. könyvvizsgálójának megválasztására kiírt pályázatot, ezért azt megismétlik. Engedé­lyezték viszont a Notűz Kft. ügyvezető igazgatója számára prémiumelőleg kifizetését. Dön­tött a közgyűlés arról is, hogy szeptember elsejétől visszame­nőleg idén újabb öt százalékkal emelik meg a nem pedagógus közalkalmazottak alapilletmé­nyét. A képviselők elfogadták a megyegyűlés idei költségveté­sének második módosítását, il­letve az első félévi teljesítését, s döntöttek: tekintettel a jelentős forráshiányra, az önkormányzat pályázik az önhibáján kívül hát­rányos helyzetbe került önkor­mányzatok számára kiírt keretre (önhiki). Az elnök számára két­havi jutalom kifizetését hagyták jóvá. Dr. Barta László főjegyző javaslatát is elfogadták a dátum­váltás megoldási tervéről, majd a megyei önkormányzat tulaj­donában lévő ingatlanokról ha­tároztak. A hajdúszoboszlói üdülő bérleti formában tovább működhet, a Salgó Hotel eseté­ben pedig felhatalmazták az el­nököt a korábbi határozat sze­rinti üzemeltetési szerződés megkötésére, amely eddig a nyertes pályázó sajnálatos bal­esete miatt hiúsult meg. A közgyűlés elfogadta, hogy közreműködik az Ipoly euroré­gió határon átnyúló régiójában, illetve a szerdai szándéknyilat­kozat aláírását követően napi­rendre emelte a Neogradiensis eurorégió kialakításának szán­déknyilatkozatát. A képviselők tudomásul vet­ték a megyei tüdőgyógyintézet­ről szóló tájékoztatót, és egy el­lenőrzési tervet hagytak jóvá. Eszerint a következő hetekben egy szakértői csoport teljes körű pénzügyi, gazdasági átvilágítást folytat az intézménynél, mivel a kimutatott hiány aggodalomra ad okot. (németh) (Folytatás az L oldalról) szakaszon megfelelő állapotú volt, a bitumenes erősítésű ma- kadám útszakasz pedig kátyú­zásra szorult, de ezzel együtt gyalogosan is, személygépko­csival is járható volt. A helyszíni szemle időpont­jában egyébként nyár volt, és száraz az idő, erősen sütött a nap is. Most pedig ősz van, és esett is, és akkora volt a sár, Második tanévét kezdi együtt a salgótarjáni Petőfi Sándor Általá­nos Iskola és Gimnázium, vala­mint annak angol és francia test­vériskolája. Az Európai Unió ok­tatási programja keretében létre­jött együttműködést a nemzeti irodákon keresztül finanszíroz­hogy az anyák alig tudták kicí- gelni csemetéiket az iskolabu­szokhoz. Délig, amíg a bánya­művelők be nem fejezték a be­kötőút sártalanítását, még a te­herautók is meg-megfarolluk rajta, s a személygépkocsit megfelelő lábbeli híján, bár. hogy mi lett volna az oda al­kalmas, az továbbra is kérdés - vétek lett volna elhagyni. Jakubovics K. zák, ennek keretében az Acél­gyári útiak 3000 ECU-t használ­hatnak fel. Tegnap Oldbury egyik általános iskolájának, a Light- wood Primary Scoolnak vezetőit fogadták. Az oktatási intézmé­nyek közti kapcsolatra, s eddigi tapasztalataira visszatérünk. Oktatási együttműködés Az okmányok rendezése fontos veszélyhelyzetben is amelynek tettesei a mai napig nem kerültek rendőrkézre ... Dudellai Ildikó lezettség azt jelenti, hogy a be­fogadásra kötelezett települé­sek lakosai kötelesek befogadni

Next

/
Oldalképek
Tartalom