Nógrád Megyei Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

Neogradiensis eurorégió: a szándék A történelmi Nógrád (Novohrad) vármegye területén - az aláírók szándéka szerint - létrejön a Neogradiensis eu­rorégió. Mik a részletek és a tervek? 3. oldal Adóbevételek alakulása Az APEH feladata, hogy az adóztatási tevékenység kere­tében biztosítsa a költségvetés bevételeit. A nógrádi adó­bevétel 75-80 százaléka személyi jövedelemadó. 4. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 1999. OKTÓBER 1., PÉNTEK X. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT Durcás éllovas Héhalomban? E hét végétől már a megyei első osztályú labdarúgócsapa­tok is.^J^le^ tjtf&Jak az őszi idényből. A kilencedik for­duló sok érdekessegfetíés slágermeccset ígér. 11. oldal Ön jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! ■■■■ Nemzetközi polgári védelmi gyakorlat a határon, modellezett vészhelyzetben 99 Szlovákok menekítése” a képzeletbeli árvízből Az esőzések következtében hajléktalanná vált szlovákokat me­nekítették át tegnap Balassagyarmatra a nemzetközi határát­kelőhelyen. A besztercebányai kerületben tegnap hajnalra már hat falut árasztott el a víz. Erre az alaphelyzetre épült a „Gyarmat ’99” elnevezésű nemzetközi polgári védelmi gyakor­lat, amelyet tegnap tartottak Balassagyarmaton. Szerda 15 órától tegnap hajna­lig az információs rendszert vizsgáztatta a Nógrád megyei és a szlovákiai, besztercebányai polgári védelmi parancsnokság, ennek keretében dolgozták fel a beállított alaphelyzetet, amely­ben a szlovák fél a rendkívüli esőzések miatt kért és kapott segítséget Nógrádból. A modellezett árvízhelyzet­ben a besztercebányai kerület­ben szerda délután az esőzések miatt az Ipoly határfolyónál alakult ki a legkritikusabb helyzet. A szlovák fél este mozgósította a járási árvízvé­delmi hatóságokat, és felvette a kapcsolatot a nógrádi pv-pa- rancsnoksággal. Miután az in­tenzív esőzés folytatódott, se­gítséget kértek a tűzoltóságtól és a vízgazdaságtól is. Hajnali öt órakor mái- elrendelték a harmadfokú árvízvédelmi ké­szültséget. A felhőszakadás ad­digra hat falut árasztott el, 240 lakóház került víz alá, a telepü­lések közötti utak járhatatlanná váltak. Súlyosbította a helyze­tet, hogy egy hordókban felte­hetően veszélyes anyagot szál­lító magyar kamion felborult, ezzel Szlovákgyarmat teljesen elszigetelődött. Miközben már bevetették a rendőrséget és a katonaságot is, a szlovák bel­ügyminisztériumon keresztül a Nógrád megyei polgárvédelmi parancsnokságtól kérték a la­kosság egy részének kilakolta­tását és befogadását, 300 em­bert, köztük 45 (3 és 15 év kö­zötti) gyereket kellett Magyar- országra menekíteni a nagykür­tösi, a losonci és a rimaszom­bati járásokból. Eközben több Nógrád megyei településen is kritikussá vált a helyzet, miután az Ipoly kilépett a medréből. Mindezt Körmendy Norbert, a nógrádi polgári védelem pa­rancsnoka, és besztercebányai kollégája, Marian Vázán ismer­tette délelőtt a balassagyarmati polgármesteri hivatalban a gyakorlat előtt. A rendszervál­tás óta (az 1997. március elsejei után) ez volt a második polgári védelmi gyakorlat Nógrád me­gyében, a tegnapin részt vett Orovecz István országos pa­rancsnok és Milan Sisulak, a szlovák országos parancsnok­Az információs rendszert is vizsgáztatta a nógrádi és a besztercebányai polgári védelem ság igazgatója is. Juhász Péter, Balassagyarmat polgármestere szerint azért fontosak ezek a gyakorlatok, mert ha nehéz helyzetbe kerülünk, az ösztönös cselekvések kerülnek előtérbe. A ki-, illetve beutazó autósok figyelmét egy órán keresztül kötötte le a nemzetközi határát­kelőhelyen tartott gyakorlat, itt folytatódott a történet. A balas­sagyarmati Volán Rt. autóbusza (amellyel a gyerekeket mentet­ték ki) már Szlovákia területén (Folytatás a 3. oldalon) Magyar és szlovák megfigyelők a határátkelőn FOTÓ: gy. t. Pásztói vásár, harmadszor Ismét megrendezik a pász­tói regionális kiállítást és vásárt a Dózsa György Ál­talános Iskolában. A Nógrád Industrial há­rom napja alatt a rendezők változatos programokkal várják a vásárlátogatókat: pénteken 11 órakor tartja a megnyitót Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, ezt követi a vásári díjak átadása. A szabadtéri színpadon ezután a Főnix táncklub műsora, operettparádé, nosztalgia­parti várja az érdeklődőket, este tűzijáték zárja a prog­ramot. Szombaton 10 órától MÁV-road-show, bűvész- show, távol-keleti harcmű­vészeti bemutató látható, 16 órától slágerek 1-100 éves korig, Szeressük egymást, gyerekek címmel Nyertes Zsuzsa műsora gondoskodik a szórakoztatásról. Vasárnap divatbemutató, harcművészeti bemutató, táncdalok, fúvós könnyű­zene kínál kellemes kika- csolódást. A vásár területén lesz a szüreti felvonulás egyik megállóhelye is. A műsorok között mindennap vetélkedők, játékok, tom­bola várja az érdeklődőket. Műsorvezető Mikó Zsolt. Döntött a megyei közgyűlés: Nógrád idei díszpolgára Mecser Lajos és dr. Gál János Kéthavi a jutalom - Mire pályázik a megye? A nyári rendkívüli időjárás okozta károk helyreállításá­ról szóló jelentéssel kezdődött tegnap a megyei önkormány­zat ülése. Tó'zsér Zsolt alelnök el­mondta, hogy az eddigi felmé­rések 445 milliós pusztulást re­gisztráltak, s ebből 260 millió már az érintett önkormányzatok számláján van. Jelezte, hogy számos település még lépést sem tett a kárenyhítésre, pedig a kormányzati keret rendelke­zésükre állna. Napirend előtt kért volna szót Tó'zsér Tibor munkáspárti képviselő, ám be kellett érnie azzal, hogy a me­gyei környezetvédelmi prog­ramról szóló interpellációjára a következő ülésen válaszol az il­letékes alelnök. Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke emlékeztette a képviselőt, hogy a házirend szerint a napirend előtti felszó­lalást egy órával az ülés előtt kell jelezni. Tőzsér Tibor ezt tudomásul vette. Smitnya Sándor szabadde­mokrata képviselő sajnálkozá­sának adott hangot amiatt, hogy a kórház informatikai rendsze­rére kiírt közbeszerzési pályá­zat kapcsán a megyei önkor­mányzatot 3 milliós bírsággal sújtotta a közbeszerzési bíró­ság. Ehhez csatlakozott dr. Rozgonyi József szocialista képviselő is. Utóbbi hasonló témában tett fel kérdést, mint Tőzsér Tibor, ennélfogva az él- nöki válasz is csak ismétlésre szorítkozott. A napirendek zárt üléssel kezdődtek. Elsőként a megye idei díszpolgárainak szemé­lyére leadott javaslatokat vitat­ták meg - tájékoztatott Becsó Zsolt. - Az október 21-i ünnepi közgyűlésen a Nógrád Megye Díszpolgára címet veheti át (Folytatás a 3. oldalon) Gyalogszerrel sincs kiút a sártengerböl - A szállításkiesés jelentkezik a bevételben is Székvölgypusztai cuppogós - A fogvatartó Se ki, se be. Nem igazán hihető, de vannak olyan települések Nógrádban, amelyek egy-egy része, ha időlegesen is, de elzáró­dik a külvilágtól. Ahová nem tud bemenni a mentő a betegért, sem az orvos, sem senki más gépkocsival közlekedő. Az ilyen helyeken élőknek gya­logosan sincs kiút a sártenger­ből. Márpedig sárfogságból is menni kell. Kinek dolgozni, ki­nek pedig iskolába, ám, hogy milyen áron, azt csak az tudja, aki felvette már a küzdelmet a gumicsizmát is fogva tartó sár­ral. A Kazár-Székvölgypusztán élők például, akiknek minden esőzést követően meg kell vív­niuk a sárrengetegből való kiju­tásért. Az itt élő tizenöt családnak azóta jelent mizériát a közleke­dés, amióta a pusztában megin­dult a külfejtésű szénkiterme­lés, miután a Mátraszele-Salgó- tarján közötti közútról leágazó bekötőút bányabeli szállítóúttá avanzsált. Nem mintha addig kifogástalan állagú úton jártak volna a pusztalakók, de járha­tónak lehetett mondani. Ám, hogy az önkormányzati tulaj­donú utat a bánya nehézgépei­nek dübörgése veri, ez még jó­akarattal sem mondható. Az önkormányzat nem költött az út állagjavítására, miután a bánya az útkarbantartás fejében jutott művelési engedélyhez. Ez, az ott élők szerint nem az ígértek­nek megfelelően alakult. Süket fülekre talált minden útjavításra vonatkozó kérésük, már még pert is indítottak a művelő el­len, hogy tegyen eleget vállalt kötelezettségének. Információ­ink szerint az önkormányzat vonatkozó kérelmeire is fittyet hánytak mindeddig, így azok sem igen tehetnek semmit, leg­feljebb pereskedni képesek, hogy a bányaművelő a tolóla­pos munkagéppel való sárkot­rást véli útkarbantartásnak. A külszíni bánya vezetője a lakossági és önkormányzati felvetésekre azt mondja, ők eleget tesznek kötelezettségük­nek. Rendszeresen tisztítják, kőzúzalékkal töltik fel, azaz te­szik járhatóvá az útszakaszt. Ez saját, jól felfogott érdekük is, hiszen az útállapotok miatti szállításkiesés, egyben bevétel- kieséssel is járna. A vezető egyébként nem tit­kolta, volt már bírósági tárgya­lás is az ügyből eredően, amelynek során tisztázódtak a tisztázandók. A eljáráshoz szükséges igazságügyi - bá­nyászati és geotechnikai és az építész és ingatlanforgalmi - szakértők véleménye szerint (idézet a szakértői vélemény­ből) a Nógrádszén Kft. eleget tett a Közép-Duna-völgyi Kör­nyezetvédelmi Felügyelőség határozatának és „megfelelő gondossággal” tartja rendben a bányászati szállítóútvonalat... A helyszíni tapasztalatokat kö­vetően megállapították azt is, hogy az út a homokborítású (Folytatás a 3. oldalon) Első lépések a művészethez - A felvétel 1958-ban készült s a Nógrádi Népújságban jelent meg. A zongoránál a • salgótarjáni Deák Pálma, aki ma Németországban zeneta­nár. A képet a zenei világnap alkalmából közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom