Nógrád Megyei Hírlap, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

Civil szolgálatban Pásztón A jégobeliszk ’99 telén Hardovin Christophe fizika-kémia szakos francia tanár Buda László salgótarjáni hegymászó saját élményeit írja örömmel jött Magyarországra tanítani, bár korábban nem le. Az olvasó kénytelen egyetérteni vele: újabb izgalmas, sokat tudott hazánkról. 3. oldal nagy kalandot élt át. 7. oldal NOGRAD MEGYEI Focitavasz a „profiknál” Bár még télies talajú pályákon, de megindult a tavaszi pontvadászat a Professzionális Nemzeti Bajnokságban. Volt három meccs az NB I-ben is. 8-9. oldal «Vas ú i EÍftk BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1999. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ u X. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT 0n jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! í SÍK : Tilos a túlszámlázás, a borravaló kikényszerítése Etika a vendéglátóiparban Az utazási irodák etikai kó­dexe mellett elkészült a ven­déglátó vállalkozók erkölcsi normáit tartalmazó szabály-' gyűjtemény is. A két, régóta hiányolt dokumentumot elő­reláthatólag még a nyári sze­zon előtt jóváhagyják az ille­tékesek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál ezzel háromra nőtt a különböző szakmák etikus mű­ködéséhez irányt mutató szabály­zatgyűjtemények száma. Az első a taxisoknak, a mostaniak az uta­zási irodáknak és a vendéglátók­nak szólnak. Tervezik az idegen- vezetők és a szállodások etikai kódexének elkészítését is. Dr. Vándor Béla, a kamara jogi igazgatója elmondta: tavaly kidolgoztak egy általános, minden vállalkozóra érvényes etikai kó­dexet, e mellé készültek - az érin­tettek bevonásával- az egyes szakmáknak szóló'speciális sza­bályzatok. A vendéglátósok kódexének összeállítása különösen időszerű volt, mert az utóbbi időben szá­mos olyan etikátlan magatartásra derült fény, ami súlyosan veszé­lyeztetheti a szakma1, hímevét. A szabályzatban többek között szó esik a túlszámlázásról, a „rábe­szélő” vendégszerzésről éppúgy, mint a borravaló kikényszerítésé­ről. Szintén nem megengedett a számla kérés nélküli benyújtásá­val a vendéget távozásra bírni, legfeljebb akkor, ha a magatartása kifogásolható. A kódex szerint több mint il­lendő, hogy azok az ételek - pél­dául a brassói aprópecsenye - amelyeknél a köret hagyományo­san hozzátartozik a húshoz, egy helyen és egy ár alatt szerepelje­nek az étlapon. A kamarának gz ajánláson kívül szankcionálási joga is van, s akár a működési engedély visszavoná­sát is kezdeményezheti. Ma: képviselő-testületi ülés két városban is Költségvetés, ifjúsági tábor Balassagyarmat önkormányzati képviselő-testülete március 1 - jén, hétfőn 13 órától rendkívüli ülésén tárgyalja az idei költ­ségvetést Juhász Péter polgár- mester előterjesztésében. Napi­rendjén szerepel még az ön- kormányzati tulajdonú földek hasznosítása, valamint vagyoni ügyek megvitatása. Szécsényben ugyancsak a mai napon, 14 órai kezdettel tartja ülését a képviselő-testü­let. Tájékoztató hangzik el a szennyvízcsatorna-beruházás­ról, a szociális intézmények át­világításáról, szó lesz a rárósi ifjúsági tábor bérleti szerződé­séről, s méltányossági kérelme­ket is elbírálnak. Salgótarján intézkedési terve - olvasóink kérésére Kötelező közgyűlési koreográfia Salgótarján 1999. évi költ­ségvetése kapcsán több hír­adásban is elhangzott, hogy a költségvetési mérleg nyel­vének kiegyensúlyozása ér­dekében nem csak hitelfel­vételre van szükség, hanem további megszorító intézke­désekre is. Ezek tárháza az a bizonyos 21 pontból álló intézkedési terv, amelyet a hozzánk forduló „Szerencsesütő” Litkére Újabb nyeremény Ismét bebizonyosodott, hogy érdemes próbálkozni a „Vasárnap Reggel” című lap Szerencseóra játékán. Ezúttal Ferenc Istvánnak (3186 Litke, Kossuth u. 41. sz.) kedvezett Fortuna s mikrohullámú sütőt nyert a telefonos hívás alapján. salgótarjáni érdeklődők kéré­sére most átfogalmazva, de a lényeget nem sértve közlünk.- Áz intézkedési terv - amely­nek pontjairól a február 22-i önkormányzati ülésen külön- külön szavazott a képviselő-tes­tület - még a tavaly decemberi (303/1998. XII. 14.) önkor­mányzati határozat 2. pontjának végrehajtására vonatkozik. (Folytatás a 2. oldalon) Tűzoltók segítettek Víz a pincékben Pásztó/Mátraszőlős - Önkéntes tűzoltók segítettek a Pásztóhoz tartozó Mária-tanyán élő, vala­mint egy mátraszőlősi család problémájának megoldásában vasárnap. Mindkét helyen a pin­cébe folyt, mintegy 10-15 köb­méter hóié állította megoldhatat­lan feladat elé a ház lakóit. A tűz­oltók szivattyúzással siettek a ká­rosultak segítségére. Kerámiatárlat - Aklan Éva és Aklan Béla Sándor (jobbról a harmadik illetve második) kiállítása nyílt meg a hét végén Szirákon, a Kastély Szálló galériájában, (a tárlat méltatására KÉSŐBBI LAPSZÁMUNKBAN ’VISSZATÉRÜNK.) FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Szó van még fajtalankodásról, ittas pedagógusról és alibi alapítványról is Tanárverés az iskolában Megvertek egy tanári a salgótarj íni RSk 'czi Úti Általános iskolá­ban február első napjaiban, kollégái és a gyerekek szeme láttára. Mégsem történt semmi, amíg egy elkeseredett szülő levélben nem kérte a polgármester intézkedését. Az ügyben azóta nyomozást rendelt a rendőrség, de vizsgálatot kezdett a polgármesteri hivatal is, szó van ugyanis a verés mellett fajtalankodásról, ittas tanárról és alibi alapítványról is. Mint a szülői levélből kiderül, az alaposan helybenhagyott tanárt fojtogatták és feltépték a száját, de egy ember sem volt, aki ki­hívta volna a rendőrséget. Az is­kola igazgatónője nem tett sem­mit, arra várt, hogy a sértett tesz feljelentést, aki nyilván nem mert, miután megfenyegették. Tart a nyomozás A levélíró nem érti, hogy lehet ilyet szó nélkül hagyni, de az is érthetetlen számára, hogy az érin­tett gyerek még mindig az iskola tanulója. Felvetődött, hogy meg­nyugtató lenne egy biztonsági őr jelenléte, ettől azonban az igaz­gató egyértelműen elzárkózott. Azt, hogy mi történt az ominó­zus napon az iskolában, a salgó- taijáni rendőrkapitányság vizsgá­lati osztályán tudtuk meg, bár az igazgatónő feljelentése alapján nem tudták elindítani a nyomo­zást (az annyit tartalmazott, hogy egyik kolléganőjét megütötték). Fekete Tamás őrnagy, az osztály vezetője elmondta, emiatt felje­lentés-kiegészítést rendeltek el, a nyomozás tart. Mint kiderült, a tornaórán az egyik kislány nem volt hajlandó kimenni a hóba. A tanárnő erre megfogta a karját és tolta volna kifelé, mire a gyerek hazaszaladt. Az anyjával ment vissza, aki a gyerekek előtt minő­síthetetlen hangnemben kiabált a tanárral, majd pofon vágta. A pe­dagógus egyébként nem kéri a szülő felelősségre vonását, ettől függetlenül a rendőrség közfela­datot ellátó személy elleni erő­szak alapos gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Az ügyet büntető eljárás keretében tisztázzák. Ártott az összevonás ? A nyomozást és a vizsgálatot el­indító levél egyéb ügyeket is fel­vet. így például: „Az is most de­rült ki, hogy az iskolában fajta­lankodás is előfordult. Erre már szavakat nem lehet találni. Ezek után a szülő engedje el gyermekét egy ilyen iskolába, és legyen nyugodt, hogy jó helyen, jó ke­zekben van!" Ezzel kapcsolat­ban azonban nem érkezett semmiféle jelzés a rendőrségre. Csincsik Andrásné, az iskola igazgatója szerint ez kitaláció vagy félreértés. Hozzá erről nem érkezett információ. A levélíró arra is kíváncsi, hogyan oktathat és nevelhet egy olyan pedagógus gyereke­ket, aki ittas állapotban megy be az órára. Ezt a gyerekek ész­reveszik és otthon elmesélik a szülőknek. Mindezek után egyébként úgy gondolja, nem vo’t alaptalan, hogj akkora fel­háborodást és tiltakozást váltott ki annak idején a két iskola ösz- szevonása, mert ezek az esetek csak azóta történnek meg. Úgy látja, hogy a jó nevű iskolát az összevonással tönkretették, de azt már nem lehet tétlenül nézni, hogy gyerekeket ilyen helyzetbe hozzanak. Nem akar­nak iskolába menni, mert fél­nek, nem mernek szünetben az udvaron tartózkodni. Szakkörök nélkül A felvetéseknek még mindig nincs végük: három évvel ezelőtt kezdtek el szervezni a Rákóczi­ban egy alapítványt, azzal a cél­lal, hogy a befolyt összeget a gye­rekekre fordítják és fejlesztik be­lőle az iskolát. A szülők fizetik a pénzt, de az alapítvány azóta sincs bejegyezve, az ezzel foglal­kozó pedagógus pedig nem tud a pénz sorsáról. Az alapítványt mindenki azzal a szándékkal tá­mogatta, hogy gyermeke szak­szerű oktatásához kedvezőbbek legyenek a feltételek. Ehhez ké­pest márciustól megszüntetik az iskolában az összes szakkört. Mindezek miatt a polgármes­teri hivatal indított vizsgálatot az iskolában. Pelléné Czene Csilla irodavezető azt mondta, elsősor­ban az intézményvezető és a ve­zetés felelősségéről tájékozód­nak, vizsgálják az iskola szakmai munkáját, a szülőkkel való kap­csolatot, valamint az alapítványt. Amint megismeijük a vizsgálat eredményét, arra természetesen visszatérünk. OTP-jelzáloghitel Az OTP Bank március 1-jé- től, azaz mától felújítja jel­zálog-hitelezési tevékenysé­gét. A kidolgozott konstrukció alapján 500 ezer forinttól akár 20 millió forintig lehet kölcsönt kérni a banktól, de az igényelt összeg nem haladhatja meg a fe­dezetül felajánlott ingatlan hitel- biztosítéki értékének 35 százalé­kát. A jelzáloghitel tehát azoknak jelent egyszerűen igénybe ve­hető, kedvező feltételű, hosszú le­járatú kölcsönt, akik megfelelő értékű, forgalomképes, rendezett tulajdoni helyzetű és tehermentes ingatlannal rendelkeznek. A kölcsön lejárata legfeljebb tíz év, és bármilyen célra igé­nyelhető, a bank a felhasználást nem ellenőrzi. A döntést a bank a fedezetül felajánlott ingatlan hi­vatalos értékbecslésére alapozza, nem vizsgálja a hiteligénylő jö­vedelmi helyzetét. A hitel változó kamatozású. A legalacsonyabb kamat mértéke 23,5 százalék, ha az ügyfél egyenletes havi törlesztést vállal. A felső határ 24,5 százalék, ezt abban az esetben számítja fel a bank, ha az ügyfél csak félévente fizeti a hiteldíjat, illetve évi egy­szeri tőketörlesztésre vállalkozik. A kezelési költség mértéke min­den esetben mindössze évi 1 százalék. A kölcsön visszafizetésénél az ügyfél választhat a havi egyenle­tes törlesztés és az éves törlesztés között. Az első esetben negyed­éves hiteldíjat, a második esetben féléves hiteldíjat kell fizetni. Sajátos lapszerkezet Kicsit másként Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy mai lap­számunk felépítése - hirde­téstechnikai okok miatt - valamelyest eltér a megszo­kott szerkezettől. így például a horoszkó­pot, vagy a névnapról szóló tudnivalókat nem az utolsó, hanem all. oldalon, a sport témájú cikkeket pedig a 8-9. oldalon találják. Elné­zést kérünk! Lottószámok Ötöslottó: 32, 47, 55, 74, 78 Jokerszám: 8 15 5 8 9 * Hatoslottó: 10,12, 23, 24,30,35 Pótszám: 36 3 nap múlva nyit a Pannon GSM területi képviselete Salgótarjánban, az Erzsébet tér 6. szám alatt! AAAAAAA PANNON GSM ▼▼▼▼▼ As élvonal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom