Nógrád Megyei Hírlap, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

OLVASöiEREÍ-1 IQ> ~h-3 „Utolsó kísérlet” A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. lapunkban hirdetés útján értesített néhány önkormányzatot, hogy rendezze az üzemeltetés rájuk háruló költségeit. 2. oldal Kezdődhet az adóbevallás Tegnap lejárt az összesített jövedelemigazolások kiadási határideje. Az egyéni vállalkozók február 15-éig, mások március 22-éig nyújthatják be adóbevallásukat. 5. oldal Mátranovák volt a „legacélosabb” Hat csapat részvételével rendezte a hétvégén az St. Acél az úgynevezett KNC-Lafil teremlabdarúgó-tornát. Az első helyen a mátranovákiak végeztek. 7. oldal NOGRAD MEGYEI HIEAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1999. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ V) y 0 X. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT On jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! Mit lehet tető alá hozni? Önkormányzatok banki szerepvállalása Közös képviselőket kérdeztek meg arról, hogy mit tartanak a legsürgetőbb társasházi fel­újítási munkának, s az mek­kora költséget emésztene fel? Az Amerikai Kormány Nemzetközi Fejlesztési Hiva­tala (USAID) által szponzorált országos felmérés szerint a kö­vetkező 5 évben mintegy 150 milliárd forintra lenne szükség a rövid távon jelentkező, első­sorban tető- és lépcsőház-felújí- tásokra- hangzott el a társas­házak felújításának önkor­mányzati támogatásáról rende­zett konferencián. A magyar lakásállomány fel­újításához, amelybe nemcsak a közös helyiségek, hanem az egyéni, szövetkezeti, önkor­mányzati lakások és a családi házak is beletartoznak, 1500-3000 milliárd forintra lenne szükség hosszú távon - összegezte nemrég elkészült reprezentatív felmérésének ta­nulságait a Városkutatás Kft. és az Urban Institut. Alapvető probléma azonban, hogy általában nem ismeretesek a felújításhoz szükséges forrás- lehetőségek - mondta Gerő- házi Éva, a Városkutatás Kft. munkatársa. - A bankok által nyújtott hitelek kamatai a lakás- tulajdonosok számára szinte el­érhetetlenül magasak, így első­sorban az önkormányzatok sze­repvállalása mozdíthatná elő az egyre kevésbé elodázható fel­újítások ügyét. Példaként említette: az egyik önkormányzat 5,5 milliárd fo­rintos költségvetéséből 60-80 millió forintot tudott mobili­zálni lakásfelújítási program­jára. A felújítás költségeinek előteremtésében együtt kellene működnie a bankszektornak, az ingatlankezelőknek, a társas­házi közösségeknek és az ön- kormányzatoknak. A Miskolcon, Székesfehér­váron és Budapesten végzett társasház-felújítási kísérleti program, amelyet az USAID szakemberei koordináltak, azt bizonyította, hogy a társas­házak megfelelő ösztönzők mellett képesek a munkálatok költségeinek fedezéséhez szük­séges összeg akár 30-50 %-os önrészének összegyűjtésére is. Legalább ilyen mértékű saját forrásra van szükség ugyanis ahhoz, hogy a települési ön- kormányzatok különféle köl­csönkonstrukciókat (vissza .ten; térítendő támogatást, kamat­mentes hitelt) kínálhassanak a társasházaknak. Mindemellett a felmérés azt is kiderítette, hogy a társas­házak 70 %-a rendelkezik úgy­nevezett felújítási alappal, ami országosan jelenleg megköze­líti a 10 milliárd forintot. Influenzaszünet a Rákóczi iskolában Ellenálló pedagógusok Szécsényben a II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskolában, az elmúlt hét elején a 643 tanuló­ból 170-en hiányoztak. Szerdán betegség miatt 18ö-an marad­tak otthon, csütörtökre 203-ra emelkedett a hiányzók száma. Kovács György, az iskola igazgatója Bartusné ár. Sebes­tyén Erzsébet jegyző javaslatára tanítási szünetet rendelt el, hogy elejét vegyék a komolyabb influ­enzajárványnak. Az igazgató elmondta, vannak osztályok, ahol a diákok több mint a fele beteg. így pénteken is szünetelt a tanítás és február 1- jén, hétfőn sem kell még iskolába menni. A tanárok körében vi­szont kevés az influenzás. Az önkormányzat fedezte a festés milliós költségét - Könyv örhalomról Templomáldás és barlangszentelés Orbán Márk szentkúti ferences rendházfőnök mutatta be az ünnepi szentmisét fotó: rigó- „Testvérein.,-jé lenne már cl kezdeni végre szeretni az is­tent”- idézte Szent Ferenc utolsó szavait az őrhalmi temp­lom- megáldás3k r, illetve a lo- urdesi barlang megszentelése­kor p. Orbán Márk o. f. m., szentkúti ferences rendházfő­nök. aki vasárnap a zsúfolásig telt Szent István templomban mutatott be szentmisét. (Folytatás a 3. oldalon) Beszámoló az elszármazottaknak: mátranováki „falugyűlés” a megyeszékhelyen „Salátás vendégség” és aranymise A 2000. évi vendégségre minden Mátranovákról elszármazottat hazavárnak. A nagy találkozó főpróbája idén májusban lesz, ami­kor a nevükben Mátra előtagot viselő önálló települések mutatják be értékeiket a településen - mondta a Salgótarjánba elszármazott mátranovákiak baráti körének hétvégi rendezvényén Csikó István Béla, a 2300 lelket számláló község polgármestere. „Falugyűlést” tartottak szomba­ton a megyei jogú városban. E látszólagos ellentmondás mögött az áll, hogy a korábbi évtizedek­ben százával, ezrével települtek Salgótarjánba. Jöttek a szomszé­dos falvakból, de a jobb megélhe­tés reményében a távolabbiakból is. Közülük a mátranovákiak azok, akik három éve úgy döntöt­tek, szülőfalujukkal intézményes kapcsolatot alakítanak ki. A pol­gármester, Csikó István Béla a József Attila Művelődési Köz­pontban tartott szombati beszál­lító lójára úgy készült, mintha ott­hon, választói előtt kellene az el­végzett munkáról számot adnia. Mint elmondta, kevés faluban van annyi, munkahely, mint No- vákon. Itt ugyanis a kétezerhá­romszáz lakosra jelenleg négy- százötven ipari munkahely jut. A nagy foglalkoztatók tovább kí­vánják bővíteni tevékenységüket, s így várható, hogy újabb iparfej­lesztésre kerül majd sor Nová- kon. Ehhez még a kiszemelt terü­let feltöltésére, közművesítésére lesz szükség az idén, ám a pol­gármester szerint az így létesülő 50-60 új munkahely tovább nö­veli a megtartó erőt. (Folytatás a 3. oldalon) Lassuló növekedés Az idén érezhetően lassúbb gazdasági növekedést és egy számjegyű inflációt jósol a GKI Gazdaságkutató Rt. és a Postabank Rt. közös prognó­zisa. Az úgynevezett konjunk­túraindex az elmúlt hónapok­ban folyamatosan csökkent. A legfontosabb exportpiacokon egyre lassul a növekedés. Kisebbségi önkormányzat Egy nógrádi képviselő A közelmúltban Budapesten megtartott Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzati vá­lasztáson Nógrád megyéből Jónás Gábort, a Lungo Drom Választási Szövetség tagját vá­lasztották be az országos szer­vezetbe. „Állati” hétvége Szokatlanul nyugodtan telt a hétvége - legalábbis vasár­nap kora délutánig - a rend­őrség és a tűzoltóság ügye­letéin: néhány szuhai hétvé- giház-feltörésen és a ságúj- falui óvoda élelmiszer-kész­letének -szintén illegális- leapasztásán kívül csak két kisebb balesetnél intézked­tek a járőrök. Az egyik Ka- rancslapujtőn történt és egy kutya lett az áldozata (elgá­zolták), a másik az inászói elágazónál, s ott egy lábtö­rött őzön kellett segíteni. Lottószámok Ötöslottó: 12,41,43,57,61 A jokerszám: 16 6 6 6 8 * Hatoslottó: 6, 8,16, 20,27,33 A pótszám: 17 VIII. Nógrád Megyei Néptánc-antológia Szécsényben - Bemutató, szakmai tanácskozás, táncház / El az igény a népi kultúra iránt A helyi Palóc néptáncegyüttes vastapsol kapott fotó: rigó Tibor- Szécsényben komoly ha­gyományai vannak a nép­tánckultúra ápolásának, s örömmel adunk otthont e rangos megyei eseménynek- mondta Varga Béla alpol­gármester, amint a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet, vala­mint a szécsényi Művelődési és Művészetoktatási Köz­pont szervezésében szomba­ton megrendezett VIII. Nógrád Megyei Néptánc­antológia résztvevőit kö­szöntötte. Bőgős Tamás Nógrád Megye Közgyűlésének Közoktatási és Művelődési Bizottságának el­nöke megnyitójában hangsú­lyozta, hogy a kultúra köntö­sébe öltözött, egyre jobban bur­jánzó szórakoztató-ipari (Folytatás a 3. oldalon) Szombat esti diszkóellenőrzés - tűzoltókkal A bajt meg lehet előzni Szombat este 22 óra. A balas­sagyarmati diszkóba most kezdenek érkezni a fiatalok. A Mikszáth Kálmán Művelő­dési Központ tágas termeiben még kevesen vannak. Ide igyekszünk mi is Szabó Já­nossal, a megyei tűzoltóság tűzmegelőzési szakemberével és Bene Istvánnal, a balassa­gyarmati tűzoltóság parancs­nokhelyettesével. A bejárat­nál álló őrző-védő embere­ken hamar túljutunk, hi­szen az őrt állók mindkettő­jüket ismerik. A látogatás célja a diszkó tűzvédelmi el­lenőrzése.- Nagyon fontos a diszkók ellenőrzése - magyarázza Szabó János. Ezt indokolják azok a tragikus esetek, ame­lyek számos helyen előfordul­tak már.- Ezek távol voltak tőlünk, s nálunk szerencsére nem tör­tént még baj - vetjük közbe.- Ez nem jelenti azt, hogy nem is történhet. Fontos a tűzvédelmi rendszabályok be­tartása, amit nem árt, sőt köte­lező időközönként ellenőriz­ni - válaszolja. A földszinten villognak a fények, erőteljesen dolgozik a füstgép, hullámzó füstbe bur­kolva a jövő-menő, beszél­gető fiatalokat. Felmegyünk a felső szintre ahol találkozunk Reviczki Ist­vánnal, a diszkó vezetőjével. A pásztói fiatalember már évek óta működteti a balassa­gyarmati „dizsit”, s ahogyan hallani, közmegelégedésre.- Nagyon fontosnak tartom a rendet, nyugalmat, hiszen (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom