Nógrád Megyei Hírlap, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

Varrótű traktoroskézben Bár ma már sok, úgynevezett férfias dolgot is megcsinál­nak a hölgyek, akadnak férfiak is, akik mesterfokon vé­geznek hagyományos női tevékenységeket. 2. oldal Az Egri Nyomda Kft. G) folytatja kötelező és ajánlott olvasmányok terjesztését tavalyi áron. Iskoláknak külön kedvezményt adunk! Érdeklődjön a 30/731-775-ös telefonszámon! Nefeled/e? Mindenkinek kell egy „Szép SZÓ"! Csoportelső: Ecseg, Gerge, Vece Teljes fordulót játszottak az elmúlt hét végén a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A részletes eredmé­nyek mellett tabellákat is közlünk. 7. oldal NOGRAD HÍRLAP 1998. SZEPTEMBER 1., KEDD Á-ze Őszi Ilii f ajánlatok az í-benv • Munkanélkülieknek ANGOL, MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA- támogatott tonnában • Nyelvi kurzusok kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsgáig- kuizusindftás szeptember közepén • Diákoknak nyelvvizsga-felkészítő __________ J .L. 5eagull Alapítványi Középiskola 3100 Salgótarján, Meredek ut 9. Tel.: 32/316-244. IX. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ÁRA: 40,50 FORINT, ELŐFIZETVE 25,70 FT Fennállásának jubileumát ünnepelte a gimnázium Tiszta forrás táplálja a hagyományokat Színvonalas, minden apró részletében jól megszerkesz­tett ünnepségen emlékezett meg tegnap délután fennál­lásának 75. évfordulójáról a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium. A József Attila Művelődési Központban megtartott rendezvényen Kovács Tibor iskolaigaz­gató egyben megnyitotta a középiskola jubileumi, 1998/99-es tanévét is. A jeles alkalomra megje­lent Madách Imre Gimnázium jubileumi évkönyvből idézett emléksorokkal és a kitűnő vi­deós, Kovács Bodor Sándor vetített diaképeivel amolyan időutazásra vitték a program szerkesztői a színháztermet zsúfolásig megtöltő vendég­sereget. Szavakban és képek­ben jelent meg a város és az iskola hét és fél évtizedes múltja. Természetesen nem véletlenül, hiszen az 1922- ben városi rangra emelkedett Salgótarjánban rá egy évre, 1923-ban létrejött a mai előd, a főgimnáziumi előkészítő „lakott”, de a lényeghez min­dig ragaszkodtak: „a hagyo­mányok velünk együtt köl­tözzenek”, mondta ünnepi be­szédében Kovács Tibor, isko­laigazgató. Egyik költőóriásunknak, Juhász Gyulának, anno, a sal­gótarjáni gimnáziumhoz írott köszöntő verse, és az iskola zászlajának behozatala után Kovács Tibor a múlt, a jelen és a jövő kötődését elemezte beszédében, arra a tiszta for­rásra alapozva, amelyet a nagy névadó (1951-től viseli az iskola ezt a nevet) Madách Imre jelent a gimnázium szá­mára. Erős, minőséget mutató tartalom madáchosnak lenni - mondta az iskolaigazgató, aki büszkén említette, hogy ko­rábban ő is a most jubileumát ünneplő középiskola tanulója volt. Salgótarján polgármestere, Puszta Béla a város perma­nens kulturális fejlcsztőjeként értékelte az iskolát, és külön üdvözölte azt a színvonalbeli folytonosságot, amit az in­A diákok és az iskola zászlaja FOTÓ: RIGÓ T. tanfolyam. Az évtizedek so- tézmény megőrzött a sok-sok rán az iskola több nevet is vi- szerkezed változás ellenére, seit, összesen négy épületben (Folytatás a 3. oldalon) Vietnami fán terem a csoda - Megnyílt a szécsényi kertbarátok kiállítása Ha a kiwit naranccsal házasítják A természet - és persze a kert - csodái a művelődési házba költöztek az elmúlt napokban Fekély gyógyító tengeri hagy­ma zöldellve szerénykedik az asztalfőn, társaságában a kakastaréj bordó bársonya, körte alakú narancssárga díszparadicsommal, isme­retlen nevű és már pirosra érett óriáspaprikával... Lám, sok munkával, nap­fénnyel és esővel a szécsényi kertbarátok idén is cso­dákra voltak képesek. Amiről szó van, az nem más, mint egy kis, magyar adósság- teremtés-történet, amely a haj­meresztőig groteszk vonástól sem mentes. Lényege, hogy egy ’96-os törvény a keresettel nem rendelkezőknek is előírta, Termékeikből készült látvá­nyos kollekciójukat bárki meg­nézheti, aki augusztus 31. és szeptember 4. között betért, il­letve betér a Széchényi művelő­dési centrumba. A nyitónap „háziasszonya” Rektorik Józsefné büszkén ka­lauzolta végig az érdeklődőket, akik alig győzték végignézni a termet körbefutó asztalokon el­helyezett terméseket és a ké­hogy ’97 január 1-jétől fizessék a napi hatvan forint egészség- ügyi hozzájárulást, majd az Al­kotmánybíróság június 11-től eltörölte ezt. Igen ám, de június 10-ig érvényben volt, amiből az következik, hogy a munkanél­szítményeket. Legsikeresebb „neveltjeiket” nem csak a mint­egy nyolcvan tagot számláló kertbarátkor ennél kisebb számú kiállítói hozták el: para­dicsomfájuk és más konyha­kerti növények révén a szak­képző iskola termesztői is megmutatják, mit tudnak. Min­den kiállító hozott valamit, ami rendkívüli: vannak itt óriási (Folytatás a 3. oldalon) küliek erre a hat hónapra nem mentesülnek a kötelező teljesí­tése alól. Az erre való emlékeztetés, az összeg bekérése, netán be­hajtása pótlékkal nem olyan egyszerű dolog... Jól példázza ezt a szécsényfelfalui S. P.-né esete. Az állástalan asszony hallott, olvasott az elhíresült el­törlésről, tehát érthetően nem éppen emiatt kereste meg a (Folytatás a 3. oldalon) Ismét falufórum! A bánki Bárkában A nyár elmúltával kiadónk és szerkesztőségünk foly­tatja az év első felében megkezdett sikeres gyakor­latát, s személyes találko­zóra hívja lapunk előfize­tőit, olvasóit. Legközelebb szeptember 4-én, pénteken 17 órára várjuk az érdeklődőket, Bánkon, a Bárka vendég­lőbe, hogy egy üveg sör vagy egy pohár üdítő mel­lett elbeszélgessünk velük a település problémáiról, ol­vasói igényeikről. Legyen a vendégünk! Holnapi lapunkban: Szlovák Magazin Szerdán újra megjelenik - immár a másodszor - szlovák nyelvű összeállításunk, ami az ősök nyelvén szól a Nógrád- ban élő nemzetiségiekhez; aki esetleg már elfelejtette a szlo­vákot, vagy hiányos a nyelv- ismerete, az a magyar fordítást is megtalálja. Magazinunkban olvashatnak a vallási élet idő­szerű eseményeiről, s talál­kozhatnak településükkel a ba­lassagyarmatiak, erdőkürtiek, lucfalvaiak és vanyarciak is. Lottónyeremények Nincs telitalálat Ötöslottó: Telitalálatos szelvény nem volt. A né­gyesekre 330 037, a hárma­sokra 5 428, a kettesekre 377 forintot fizetnek. Hatoslottó: Telitalálatos és öt plusz egyes szelvény nem volt. Az ötösök 77 986, a négyesek 1 910, a hármasok 439 forintot érnek. Nosztalgialottó 1998: Ötta- lálatos nem volt. A négye­sek 2 727 273, a hármasok 16 547 forintot érnek. Joker: Nincs telitalálat. Kük vagytok ti, munkanélküliek? - Eltörölték, de be kell fizetni Adósságteremtés magyar módra Alkotmányellenesnek bizonyult a jövedelemmel nem rendel­kezők egészségügyi hozzájárulás megfizetésére kötelezése. Van azonban egy tól-ig időszak amire mégis csak be kell fi­zetni - utólag is - a napi hatvan forintot a jövedelmet nélkü­lözőknek. Kérdés, hogy kik is ők tulajdonképpen? Becske és az önerő Fejlesztésre pályáznak Az óvoda gázellátására, valamint az Ady Endre út, és az ahhoz kapcso­lódó bekötőút felújítására pályázik Becske önkor­mányzata a megyei terü­letfejlesztési tanácsnál. A munkákat még ez év őszén szeretnék elvégezni, ennek azonban elenged­hetetlen feltétele, hogy nyerjenek a pályázaton. A szükséges önerő bizto­sításán túl legutóbbi ülésén továbbra is megbízta az is­kola igazgatói teendőinek elvégzésével Manda Kál- mánnét, akinek kinevezése már lejárt, de a kiírt pályázat még nem jelent meg a (Folytatás a 3. oldalon) Polgármesteri látogatás az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központban - Lesz még mit helyretenni Nem unatkoznak (de mikor unatkoztak?!) még a tanévnyitó előtti utolsó órákban sem a központ dolgozói. Murányi Sándor igazgató fehér, nyitott köpenyében hol itt, hol ott tűnik fel, s ha tehetné, köpenye szár­nyait talán még repülésre is be­fogná, hogy minél több min­dent tudjon egyszerre áttekin­teni. Az épület alagsorában még szakmunkások szerelnek, az alsó osztálytermekben szor­gos kezek végzik az utolsó si­mításokat, s ha kitekintünk a belső udvarra ... Bizony lesz még mit helyrerakni, rendsze­rezni a költözködés után.- Voltak olyanok is, akiket egész nyáron nem tudtam elen­gedni szabadságra mondja a polgármesternek az igazgató -, de hát most egy ilyen időszak van, s ezt min­denki megérti. Szorgos kezekben, önkéntes segítőkben ugyan nem volt hi­ány, viszont a feladat nagysága és nem mindennapi jellege pluszenergia-befektetést és időt Uj a kezdeményezés - Az alagsorban még szerelnek Egykor a munkásőrség épülete volt, ma már iskola fotó: -rt­igényelt többektől is. Természetesen ma­gán viseli a központ mindezt, hiszen az emeleteken már kész, frissen festett, berende­zett osztálytermek vár­ják a gyermekeket, az ajtókon eligazító táblá­val, a tanító nénik ne­vével, s az általuk okta­tott tárgykör megjelö­lésével. A zegzugos épületet keresztül-kasul bejárva nem egyszer állunk meg egy-egy „helyi­ségspecialitásnál”, s közben újabb és újabb, a központ zavartalan munkavégzéséhez szükséges (Folytatás a 3. oldalon) A salgotarjani Illyés uyulane ^pecialpedagogiai Központban ma kezdődő, sokrétű, s az intézmény nevében is rejlő speciális tevé­kenységegyüttes országosan is új kezdeményezésnek számít. A tanévnyitó előtt ellátogatott a volt Petőfi kisiskolát most „belakó” központba Puszta Béla, a megyeszékhely polgármestere, valamint Pelléné Czene Csilla, az önkormányzat humánpolitikai irodájának vezetője, és dr. Diósiné Taracsák Judit iskolai főmunkatárs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom