Nógrád Megyei Hírlap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-19-20 / 194. szám

1998. augusztus 19., szerda ÜNNEP 5. oldal Hazaszeretet és magyarságtudat - Egy balassagyarmati kiállítás tárgyai Szent korona égi patrónánknak Milyen szerepet játszik modern korunkban, az információs társadalom küszöbén a nemzettudat? Ennek megválaszolását a balassagyarmati Palóc Múzeum munkatársai századokat át­ívelő kiállítási anyaggal segítették. Azzal, ahogy eleink a ma­gyarok nagyasszonya, Mária, a magyar szentek, s köztük első­sorban az államalapító Szent István tiszteletét a mindennapi kultúrán keresztül bemutatták. Elsősorban a magyar szabad­ságharc 150. évfordulója sar­kallta a néprajzkutatókat arra, hogy lajstromba vegyék mind­azon tárgyakat, amelyek a ha­zaszeretethez, nemzettudathoz kapcsolódnak. Ugyanakkor Szent István ünnepén újra föl kell tegyük magyarságtuda­tunkkal kapcsolatos kérdésein­ket - vallja dr. Limbacher Gá­bor néprajzkutató, aki felföldi emlékanyag alapján állította össze a „Hazaszeretet, magyar­ságtudat a népéletben” című ki­állítást Balassagyarmaton.-Kérem avassa be az olva­sót, milyen szempontok szerint végezték a gyűjtést.- Néprajzi-antropológiai megközelítésünk révén a ma­gyar történelem Arpád fejede­lemtől napjainkig terjedő idő­szakából egyaránt mentettünk. Az első teremben a paraszti ha­zaszeretet hagyományos kultu­rális alapjait vettük sorra. Átte­kintettük a haza és a nemzet fo- galníát, amelyben meghatározó a vallás és a hitvilág.-A kiállítás általános érvé­nyű mondandóját erősíti az is, hogy itt a magyar történelem sok jeles eseményére, személyi­ségére találunk utalást.-A parasztság sajátos tér-, és időszemlélete, illetve tárgy­használata megmutatkozik a történelmi személyekhez való viszonyulásában is. Mátyás ki­rály, II. Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos személyének egybeolvadása gyakorlatilag szakrális ősképekkel való azo­nosulást jelent. A továbbiakban a magyarság alakuló hazaszere­tetének, egyáltalán a magyar­ságtudat kialakulásának főbb összetevőit igyekeztünk bemu­tatni: a magyarok nagyasszo­nyának, Máriának a tiszteletét, a magyar szenteknek és a szent koronának a kultuszát. Mindezt a falusi egyházi és a minden­napi tárgyak segítségével szem­léltetjük. Hangsúlyt kap azon esemény jelentősége, amely mai köznapi értelemben alig fölfogható. István király a fizi­kai valóságon kívüli valóságban találta leginkább biztosíthatónak országunk és nemzetünk jövő­jét, s ajánlotta a szent koronát Máriának, égi patrónánknak. — A nemesség, s a kialakuló polgárság nemzettudata is ér­dekes történelmi adalékként szolgál.-Ezzel kapcsolatban elsősor­ban Rákóczi korának a társada­lom- és kultúra-integráló szerepét s az 1848/49-es szabadságharc je­lentőségét szemléltetjük a kiállí­táson. A kiváltságrendszer jogi fölszámolása mellett ugyanis ek­kor vett lendületet a nemesség és a paraszti lakosság nemzeti kö­zösségben való összekovácso­lása. Az egymásra hatásról sok tárgy vall. Kerámiák, bútorok, vi- seletek, lakástextíliák és egyéb más használati tárgyak, amelye­ket országcímerrel, nemzeti szí­neinkkel díszítettek. Érdemes el­időzni a honvédő huszárt, vagy a palóc női viseletét bemutató tárló előtt. Ez utóbbi - sajátos vallásos összefonódásban - ünnepi válto­zat, a Kossuth-gyász.- A polgári társadalom alap­jaitól gazdag emlékanyagot őriznek, s a kiállított tárgyak a nemzetiségek magyarsághoz jűződő viszonyáról is elgondol­kodtató összképet nyújtanak.-A múlt század második fe­létől az ipari árutermelésből származó nyomdai termékek, lakberendezési tárgyak hazasze­retet és magyarságtudat kérdésé­ben is hatottak a paraszti kultú­rára, mint ahogy a Függetlenségi Kör, az olvasókörök, vagy a Gyöngyösbokréta-mozgalom is. Magyarságtudatunk alakulása te­kintetében mérföldkőnek számít az általunk (is) elvesztett I. világ­háború. Nemzeti hiszekegyek je­lentek meg falvédőkön, érdekes annak a nógrádmegyeri bányász­nak a hagyatékából előkerült tü­kör, amelynek belső keretvonala a történelmi Magyarországot raj­zolja ki. A kiállított tárgyak kö­zött van az a bőrtarisznya is, amely fennen hirdeti: „Nem, nem soha... ” Vagy a Romhányi Földműves Dalárda zászlaja, me­lyen ez a hímzés áll: „Magyar- országért, Nagynógrádért dal­lal előre! ” A kiállítás második termében a születés, a gyermekkor, az ifjú­kor, az építkezés, a ház berende­zése, a házimunka, a viselet, az évkör ünnepei, a pásztorélet és a közigazgatási témaegységek kö­vetik egymást a hazaszeretet már említett szempontjainak figye­lembevételével. Utolsó témaegységként a né­met és szlovák nemzetiségek ha­zaszeretetére és magyarságtuda­tára utaló tárgyak lepik meg a lá­togatót. Mint azt a kiállításmeg­nyitón a nézsai kórustagok el­mondták, a szlovákok évszáza­dok óta énekelnek templomaik­ban a magyarok nagyasszonyá­hoz. Nemzeti színeink talán legélénkebben a szlovákok lakta nógrádi településeken jelennek meg. Vanyarc szlovákságának lakodalmi szokásrendjében elma­radhatatlan kellék a magyar zászló, a magyar címer pedig ott van az evangélikus Tranoscius énekeskönyv rézkapocsformáján, mint ahogy a .szendehelyi néme­tek kéziratos imakönyvét is a pi- ros-fehér-zöld zászló ékesíti. A szendehelyiek ipartestülete a szá­zadelőn ezt írta zászlajára: „Iste­nért, s a hazáért. ” Tarnóczi László Az eredeti remekmű sérüléseit is híven lemásolják Hiteles másolat a Pénzverdéből Szent István lassan ezeréves koronáján nyomot hagytak a magyar történelem vi­haros évszázadai. Az iparművészeti re­mekművet szállítani szinte egyáltalán nem lehet. A Nemzeti Múzeum ezért március­ban pályázatot írt ki egy hiteles másolat megalkotására. Az aranyozott ezüstből ké­szülő új korona váza ezekben a napokban nyeri el végleges formáját. A Metal Art Nemesfémipari Rt., vagyis a régi Pénzverde egyik melléképületében ké­szül, egy hétköznapi munkaasztalon a talán leghíresebb magyar történelmi ereklye máso­lata. Az eredeti pontos leírását követve jól látszik az alsó abroncs enyhén ovális for­mája, s híven utánozzák a később, egy máso­dik munkafázisban készített keresztpánt de- formálódásait is. A Nemzeti Múzeum szakér­tőinek folyamatos útmutatása mellett ugyan­itt készülnek a koronát körben ékítő, a bi­zánci kézműves kultúra legfejlettebb korsza­kát reprezentáló égetett zománcos díszítőla­pok, apostolképek is. A tíz darab, egyenként csupán néhány négyzet-centiméteres, hihe­tetlen szakmai tudással, aprólékos munkával készülő műremekek Jézust, Mihály bizánci császárt és a nyolc apostolt ábrázolják. Az uralkodói fejfedő többi tartozékát, a két kisebb és két nagyobb kék zafírkövet, a két almandin és a két, úgynevezett üvegkö­vet, valamint az ametiszteket egy külső válla­lat szakemberei csiszolják a megfelelő mére­tűre, hogy aztán a Pénzverdében kerüljenek végleges foglalatukba. Természetesen csak az ezüst tartóváz aranyozása után. Ugyancsak hátravan még a korona tetején álló, elbillent tengelyű zárókereszt beillesz­tése és a körbefutó, valamint a fejdísz oldalá­ról csüngő (tenyésztett) igazgyöngysorok felhelyezése is. Ha - várhatóan az év vége felé - véglege­sen elkészül a nagy mű, szépségéhez, igé­nyességéhez és gazdag kiállításához képest nem is fog olyan nagyon sokba kerülni: mintegy hatmillió forintot kap érte a Metal Art. De — mint Török Imre vezérigazgató la­punknak elmondta - nem is a pénzért, a vár­ható anyagi nyereségért vágtak bele ebbe a nagy, csaknem egy évig tartó munkába. Számukra inkább eszmei, de szinte felbe­csülhetetlen értéke van annak, hogy bebizo­nyíthatják: ötvösművészeik képesek egy ilyen igényes munka színvonalas, pontos el­végzésére. S az aranyozott ezüstkorona így már valóban nagy hasznot hoz a cégnek. Tardos János írott paragrafusok nélkül is kiteljesedhet a demokrácia A törvények uralmában élünk Mindössze 15 fejezetből, 78 paragrafusból, s csak 395 mon­datból áll az 1949. augusztus 20-ai keltezésű, új formájában 1989. október 23-án kihirdetett magyar alkotmány. Noha a demokrácia és a jogbiztonság alapját jelentő normagyűjte­ményünk néhány ponton módosításra szorul, összességében megfelel az európai követelményeknek - tudtuk meg Kuko- relli István alkotmányjogásztól, akivel az alaptörvényről be­szélgettünk.- Fontos, hogy egy államnak írott alkotmánya legyen ?- Nem az a lényeg, hogy írásba foglalják-e az alaptör­vényt, hanem az, hogy al­kotmányosan működik-e az adott ország. Angliában például írott al­kotmány nélkül is sértetlenek a demokratikus alapjogok. Tömör alaptézisek-Az alkotmány 1998-as kiadása tanúsítja: nem túl bőbeszédűek az alaptézisek. Miért?-A mi alaptörvényünk a belgákéhoz és a franciákéhoz hasonlóan meglehetősen tö­mör, míg például Indiában vagy Portugáliában bő, rész­letező dokumentumot állítot­tak össze. Az amerikai al­kotmány törzse csak a kor­mányzati rendszer ismérveit tartalmazza, ugyanakkor há­romtucatnyi kiegészítést is csatoltak hozzá. Egyébként e fontos doku­mentumnak valóban csak a legfontosabb alapvetéseket kell tartalmaznia, hiszen a rá épülő törvények igazítanak el bennünket arról, mit tehetünk és mit nem. Ha viszont egy törvény el­lentmondásosra, ne tán rosszra sikeredik, akkor az alkotmány megfelelő parag­rafusához visszanyúlva lehet csak azt korrigálni, esetleg megsemmisíteni. Mint ahogy azt időnként az Alkotmány- bíróság meg is teszi.- Milyen fő gondolatok köré épül fel egy korszerű al­kotmány?- Mindenképpen érintenie kell a hatalommegosztás rendjét, a népszuverenitás és a törvények uralmának elvét, az egyenjogúság és a törvény előtti egyenlőség gondolatát, az emberi jogok garanciáit. Természetesen ahogy vál­toznak mindennapjaink, úgy teljesedik ki, válik egyre kor­szerűbbé maga az alkotmány is. Megóv az állast Gondoljunk csak egyebek mellett az Alkotmánybíróság vagy az ombudsmani rend­szer életre hívására, illetve ezen intézmények alaptör­vénybe emelésére. Igaz, egyesek szerint kicsit meg is billent az egyensúly: túl nagy hatalmat kapott az Országgyűlés és a taláros tes­tület, miközben az államfő­nek alig jutott hatáskör, s a miniszteri felelősséget (visz- szahívhatóságot) sem rögzíti a dokumentum. Mások azonban úgy vélik: ezek a hibák könnyen korrigálha­tok.- Miféle védelmet jelent számunkra a dokumentum­ban rögzített emberi jogok garantálása?- A szabadságjogok, a gazdasági, szociális vagy kulturális jogok biztosítása régi keletű. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ), illetve az Európa Tanács normáiban is megfo­galmazott vívmányok, míg például a személyes adat vé­delme, a fogyasztó- és kör­nyezetvédelem, vagy az In­ternethez kapcsolódó szemé­lyiségi jogok garantálása ké­sőbb kerültek be az alkot­mányba. A lényeg, hogy az állam­nak meg kell óvnia polgárait a hatalmasságoktól, a piac túlkapásaitól, a médiáktól, de még a világháló „kalózaitól” is. Népszuverenitás- Mit jelent napjainkban a népszuverenitás és a törvé­nyek uralmának elve?- Az első szerint az embe­rek két úton juttathatják ér­vényre akaratukat: részben választott képviselőiken ke­resztül, részben pedig köz­vetlenül, mondjuk úgy, hogy népszavazást kezdeményez­nek egy-egy nagy horderejű ügyben. A törvények uralmának elve azt jelenti, hogy a nép­akaratot kifejező jog­szabályok alapján működjön az ország, ne pedig folyton módosuló rendeletekkel, uta­sításokkal toldozzuk-foldoz- zuk a demokráciát.- Ismerjük-e eléggé de­mokráciánk „bibliáját” ?-Sajnos, nem. Talán mert egyelőre nehezen hozzáfér­hető a könyv formában kia­dott alaptörvény, s mert az oktatásban sem fordítanak kellő figyelmet tartalmának megbeszélésére. 1. törvény 2000-ben- Ön szerint mikor kerül­het sor a korábban említett alkotmányossági hibák kor­rekciójára?- 1996 decemberében el­fogadta ugyan a parlament az új alkotmány koncepcióját és a normaszöveg is elkészült, azonban az utóbbi megsza­vazására már nem került sor. Az én véleményem szerint — amellyel gondolom nem ál­lok egyedül - felemelő lenne, ha a 2000-es esztendő első törvénye maga az új al­kotmány lenne. Takács Mariann „Zengjen a szátok, zengjenek erkölcseitek”! „A király” a művészetekben Államalapító Szent István ki­rályunk alakjának megjelení­tése évszázadokon át elsősor­ban a honi, de a határainkon túl is megkülönböztetett fi­gyelmet kapott a különböző művészeti ágakban. Az eltelt évezredből néhány legenda megeleveníti a szent királyt, de a képeken, festett, vagy faragott alakzatokon a Bi­zánccal perlekedő, a né­met-római császárral vitázó, saját népével is ágáló, Vazult vakító, Koppányi négyelő, sá­mánokat, varázslókat sírba küldő gonosszá is vált a mon­dák során. Az irodalom egyik nagy alakja és egyháztanítója, Szent Ágoston, a középkorban „Civi- tas Dei” („Isten országa”) című művében így ír: ...........boldog­n ak mi azokat a fejedelmeket mondjuk, akik nem fennhéjá­zok, miközben fellengzős dicsé­ret és alázatos hajlongás veszi őket körül... ,akik a kegyelmet nem azért gyakorolják, hogy a gonoszság büntetlen maradjon, hanem azért, mert a javulásban bíznak; akik jobban szeretnek tulajdon alantas vágyaiknak parancsolni, mint a nemzetnek, s akik mindezt nem hiú dicső­ségvágyból teszik, hanem az örök boldogság szeretetéért. ” A 960 éve halott szent király fiához írott intelmei sok vonat­kozásban találkoznak Augusz- tinus fenti gondolataival. Ám téljünk vissza a királyt megörökítő művekhez. A ke­reszténység mint állami ideoló­gia zeneileg is hamar begyűrű­zött a ' magyarokhoz.' A „Höl vagy István király? Téged ma­gyar kíván ... ”-ra egyben vá­laszt adnak Szent Ágostonnak, a kereszténység számára meg­fogalmazott szavai: „cantate oribus, csantate moribus!” = „zengjen a szátok, zengjenek érkölcseitek!” Folklorisztikus vonatkozásban pedig István a prédikációk révén került elő­térbe, gondoljunk csak Temes­vári Pelbárt Szent István-napi beszédére, amelyben még azt is tudni véli a szerzetes, hogy „testre kicsiny, lélekre nagy és merész, harcias és okos” volt. 1290 táján született meg egy verses officium Szent Istvánról, amelyet a Kun Lászlót vádoló Ladomér érsek egy Ágoston- rendi szerzetessel íratott meg. A XIII. századvégi Zágrábi Breviárium is, majd Bonfini és kortársa, Ranzano is említi Ist­vánt. A számos zenés és prózai mű közül kiemelkedik Sik Sándor „István király” című tragédiája, amelyet először a Nemzeti Színház mutatott be 1933. de­cember 5-én. Kós Károly „Az országépítő”. Szabó Magda „Az a szép fényes nap” című művével adózott a szentnek, s így tettek az „István a király” rockopera szerzői is. Kákái Rezső 1942 tavaszán bemutatott szcenikus oratóri­uma mellett a nagy nevű kor­társ, Erkel előbb meg Beetho- wen is tisztelgett királyunknak, Kodály pedig Bozóky Mihály XVIII. századi énekeskönyve egyik versét zenésítette meg. Számos mű pedig a „szent jobbról” szól. - D.F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom