Nógrád Megyei Hírlap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01-02 / 179. szám

Az élőzene nem tűnhet el Vízelzárás és haladék Gyarmaton Második alkalommal zárult le a Saigon Nemzetközi Sok adós összeszedte a pénzt vagy legalább annak egy Rocktábor, az utolsó előtti napon a kisterenyei Kastély­részét, miután a vízmű megküldte az értesítést a tegnapra kertben léptek színpadra a fiatal zenekarok. 2. oldal tervezett vízelzárásokról. 3. oldal SÜL VAS o 11 iff íl Lelkesedésben nem lesz hiány Hosszú, már-már kínosnak mondható hírzárlat vette kö­rül ez idáig az NB III. Mátra-csoportjába felkerült mátra- nováki labdarúgók felkészülését... 11. oldal NOGRAD HÍRLAP Tudja mi újság? Nem tudja? )lvassa 1! MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1998. AUGUSZTUS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP IX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA: 34 FORINT, ELŐFIZETVE 25,70 FT /: mm ■MHNNMH ammmm^^^mmmmmmmmmmmm^^m^m OEP-jelszó: Ismerkedni, egyeztetni, vizsgálódni! Bizonytalan helyzetben az egészségbiztosítás Népviseletek, zene és tánc - Több helyszínen - Bánkon, Pásztón, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Hollókőn (felvételünkön) - rendezik meg a III. Nógrádi Folklórfesztivált a ma­gyarok mellett még-négy ország hagyományőrzőinek részvételével. fotó: rigó Vizet, vizet! - Külön pénz nincs a karbantartásukra Tűzcsappróbák Salgótarjánban Salgótarjánban és környékén 700 tűzcsapot gondoz a helyi vízmű. Ebből csak a megyeszékhelyen 487 van. Műszaki állapotuk egy kö­zelmúltbeli Salgó úti lakástűz után került - régóta először - a polgá­rok érdeklődésének középpontjába. Kékesi Miklós őrnagy, a Salgó­tarjáni Önkormányzati Tűzoltóság helyettes parancsnoka és csapata a város néhány pontján szúrópróbaszerűen ellenőrzött tíz tűzcsapot. Az eredmény: nyolc kifogástalanul működött, kettő használhatatlan volt. A vízmű szakemberei mindkét esetben példás gyorsasággal in­tézkedtek. Munkatársunk elkísérte útjukra a lánglovagokat. Rövid, alig pár perces sajtótá­jékoztatón mutatta be Sel- meczi Gabriella, a kormány­nak a társadalombiztosítási alapok felügyeletét ellátó poli­tikai államtitkára, a dr. Cser Ágnes helyébe lépő dr. Mikó Tivadar orvos-professzort, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új főigazgatóját. Mint Selmeczi Gabriella személyes ajánlásában elmon­dotta, dr. Mikó Tivadart első­sorban vezetői képességei, az or­vostársadalommal való folyama­tos kapcsolata, a külföldi tanul­mányútjai és projekt-koordiná­tori tevékenysége során felhal­mozott széles körű tapasztalata­ira számítva kérte fel a az OEP vezetésére. Munkája során a kormány elképzelései szerint az új főigazgató igyekszik majd a társadalombiztosítás hatósági jel­legét csökkenteni és azt szolgál­tató jellegűvé tenni. Az eseményt követően viszont az államtitkár asszony rövid in­terjút adott a Nógrád Megyei Hír­lap budapesti tudósítójának, melyben elsősorban a türelmet­lenkedő sajtó-kérdéseket hárí­totta el, mondván, hogy még egy­részt annyira rövid az az idő, amely idáig a területtel való meg­ismerkedésre jutott, másrészt olyan széles és mély a társada­lombiztosítási alapok működési rendszere, hogy felelősséggel egyenlőre nyilatkozni nem tud, de a törvényességet be kívánja tartani. Mindegyikük jelszava ugyanakkor: ismerkedni, egyez­tetni, vizsgálódni! Kétségtelen viszont - mint el­mondta -, hogy azért lassan meg­fogalmazhatóak egyes „kitörési pontok”. Ilyen például, hogy a já­rulékbeszedést a jelenleginél lé­nyegesen hatékonyabbá kívánja tenni. Kérdés ma még, hogy ez milyen formában történik, sőt felmerült az APEH neve is, mint megvalósítóé, de még semmi sem biztos. Az a legfontosabb, hogy ki és milyen áron tudja legkedve­zőbben megvalósítani. Okvetlenül szükségesnek látja viszont az adatnyilvántartási rendszer soron kívüli revízióját és „megjavítá­sát”, mivel annak jelenlegi szín­vonalában és hatékonyságában erősen kételkedik. Fontosnak tartja ugyanakkor a járulékfizetés során az érdekeltségi ösztönzők bevezetését, de még egyértelmű elképzelés erre sem formálódott. Ugyancsak indokoltnak - és a jö­vőre nézve a leghatékonyabbnak - tartja a kétszintű biztosítási rendszert, de mint elmondta, erről sem szólhat még többet. Az vi­szont kétségtelen, hogy a biztosí­tás „versenyeztetését” célozza majd a bevezetésre kerülő rend­szer. A társadalombiztosítás appa­rátusának eljövendő munkáját ugyanakkor könnyíteni kívánja: többek között informatikai bőví­téssel, az adatnyilvántartás rend­szerének hatékonyabbá tételével és az irodahálózat új fiókokkal való bővítésével. Arra a kérdésre, hogy a vasuta­sok mindeddig szuverén és önálló társadalombiztosítási tevékenysé­gének milyen jövőt szán, nem adott választ Selmeczi Gabriella. Más - vasutas - forrásokból azonban kiderült, hogy a kezde­tektől, vagyis több mint 150 éve önálló vasúti társadalombiztosí­tási rendszer önkényes átvétele esetén a kormány a több mint 50 ezer fős vasutas-kollektívával ta­lálná szemközt magát. Dr. Már­kus Imrének, a Vasutas Szak- szervezet elnökének írásban is rögzített nyilatkozata szerint „egy gőgös, erőszakos kezdés nem sok jót ígér”. G. Sz. L. (Kiegészítés a 7. oldalon) Elsőként a Karancs Szálló előtti tűzcsapnál állt meg a szerkocsi. Az utca szélén található, földbe sül­lyesztett szerkezet pirosra festett, súlyos fedlapja meghajlott a gép­járművek kerekei alatt. Három­négy percükbe is beletelik a tűzol­tóknak, mire felfeszítik a beszorult zárólapot, s a könyékig érő vízben hozzáférnek az illesztőcsonkhoz. Kékesi Miklós őrnagy szerint a föld alatti tűzcsapok - bár jelenleg még nélkülözhetetlenek - elavul­tak. Különösen télen használhatat­lanok, mire sikerül hozzáférni egy- egy lefagyott szerkezethez, időt ve­szítünk - mondja az őrnagy és gyorsan hozzáteszi: egyetlen vonu­lás sem történhet tartalékvíz nélkül. Bár a salgótarjáni tűzoltók isme­rik a legtöbb tűzcsap helyét, az ille­tékes vízmű a számukra megkül­dött részletes lista mellett térképen is feltüntette helyüket, ezzel is se­gítve tájékozódásukat. Ilyen „lel­tár” utoljára 1989-ben készült, leg­újabb pedig a napokban. Korszerűbbek a Kistaiján úton elhelyezett tűzcsapok: kinyúlnak a földből, ezáltal könnyebben észre­vehetők. Rossz kivételek a kipró­báltak. A piros fedőfesték megko­pott rajtuk, elbújnak környezetük­ben. Az egyik sokemeletes ház előtt hiába nyitják meg az egyik csapját, víz abból nem folyik. Száraz, mint a Szahara homokja. Feljebb a számviteli főiskola környékén, mint gomba az erdő avarjában bú­jik meg a következő tűzcsap. Deré­kig érő gazban lehet csak megköze­líteni. Amikor a tűzvitézek meg­nyitják, hatalmas nyomással tör elő a sárgás-barnás víz ... A vezetékben sokáig pang a víz, lerakódik a szenny - mondja Ké­kesi őrnagy. - A szűrőbetétet tönkre teszi, oltáshoz szükséges hab sem nyerhető belőle. Amíg meg nem tisztul, ki kell engedni ki a „világba” a vizet. (Folytatás a 3. oldalon) Felújítás augusztustól Terény községben az orvosi rendelőt és a várótermet újít­ják fel abból a 435 ezer fo­rintból, amelyet pályázaton nyert az önkormányzat az anya- és csecsemővédelem színvonalasabbá tételére. A munkát július végén kezd­ték el, de ezzel kapcsolatban gondot jelent, hogy míg koráb­ban hat közmunkást tudott fog­lalkoztatni az önkormányzat, ma már csak egyet. Június 30- ával lejártak ugyanis a köz­hasznú munkások szerződései, és a megyei munkaügyi köz­ponttal már csak egy új szerző­dést köthettek. Felügyeleti biztost rendelt ki a Postabank és Takarékpénztár Rt.-hez péntektől egy hónapos időszakra az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF). Az intézkedés a Postabank au­gusztus 7-i rendkívüli közgyű­lésén esedékes, zökkenőmentes vezetőváltás érdekében vált szükségessé. 18 százalékra csökken a jegybanki alapkamat augusztus elsejétől. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az újabb egy százalékpontos csökkentést az infláció alaku­lása, és az általános kamat- csökkentés teszi lehetővé. Ez­zel párhuzamosan változnak egyes, a jegybanki alapkamat­tól függő hitelkamatok is. 6600 lakás épült az év első felében, 22 százalékkal keve­sebb, mint az előző év azonos időszakában - közölte a Köz­ponti Statisztikai Hivatal. Az újonnan épített lakások száma csak Budapesten és Jász-Nagy- kun-Szolnok megyében növe­kedett, 17 illetve 23 százalék­kal. Ezzel szemben Békésben 47, Tolnában 42, Zalában 44 százalékos volt a visszaesés. „Várandós” édesanyák és édesapák Salgótarjántól Káliéig - Akik több gyermeket szeretnének Diplomaosztás gyermekszeretetről Július 23-án évszázados hőmérsékleti csúcsdöntésre készülőd­tek odafönn az elemek, néhányan pedig itt, a földön „csúcs­anyukákhoz” és „csúcs-apukákhoz”: olyan szülőkhöz, akik a forróbbnál is forróbb szeretettel viseltetnek a gyermekek iránt. Salgótarján, Nógrádmegyer, Nagybátony, Kálló. Ez volt az a bejárt útvonal, amelynek állo­másain Füzesi István, a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Köz­pont megbízott igazgatója, és Dinka Gyuláné, pszichopeda- gógus tanúsítványt, diplomát adott át azoknak a nevelőszü­lőknek, akik a közelmúltban el­végezték az úgynevezett FIKSZ-programot.- Fejlesztés Információ Kompetenciák Szülőknek- program - fejti meg számomra a „rejtélyt” Dinka Gyuláné. - A program során a résztvevők megismerkedhettek a rájuk váró feladatokkal, felelősség­gel, ugyanakkor hasznos javas­latokat is kaptak vállalásuk mi­nél jobb ellátásához. Először a megyeszékhelyi Gorkij körúton állunk meg, ahol Földi István és Földi Ist­vánná veszi át a díszes okmányt Füzesi Istvántól. A házaspár egy 56 négyzetméteres lakás­ban él, s neveli a három éve örökbefogadott, most négyéves Gergőt, aki természetesen már a Földi vezetéknevet viseli. Két, saját nagylányuk is van, egyikük még itt él velük. Most pedig . . .- Két gyermeket szeretnénk - mondja Földi apuka -, hogy Gergővel együtt még három ki­sebbel tudjunk foglalkozni. Mindezt olyan természetes­séggel közli, mintha valami kö­telező program lenne az édes­gyermekeken túl újabb kis­gyermekeket nevelni. Közben megérkezik a gyermek-reklám­fotóra kívánkozó szépségű Dominika , az egyik kisunoka, ugyanis van még egy másik is, Vanessa.- Önnek voltak testvérei? - fordulok Földi Istvánhoz.- Én egyedüli gyerek vol­tam, de a feleségem hatgyer­mekes családból származik. Nekem nagyon hiányzott a testvér, rájöttem, hogy egysze­rűen szükség van több gye­rekre.- Hogyan fémek majd el eb­ben a kislakásban?- Mindig is több gyereket szerettünk volna a feleségem­mel, így már korábban is gon­dolkoztunk azon, hogy építke­zésre lesz szükség a lehető leg­jobb körülmények biztosításá­hoz. Nógrádmegyer felé Dinka Gyuláné elmondja, hogy volt olyan házaspár is, aki a 28 órás, hat előadásos FIKSZ-prog­ramra a megye egyik legtávo­labbi pontjáról, Kállóról járt be rendszeresen.- Meddig lehetnek a gyerme­kek a nevelőszülőknél? - kérde­zem Füzesi Istvánt.- Ez esetben nem helyes me­reven ragaszkodni egy adott életkorhoz, de általában a 24. életévet tüntetik fel határvonal­ként a hivatalos előírások.- Előfordulhat, hogy időköz­ben visszakerülnek a gyerme­kek az édesszülőkhöz?-Abban az esetben, ha a vérszerinti szülők olyan foga­dási állapotba kerülnek, ami biztosítja a gyermek zavartalan fejlődését. Természetesen ez, ha egyáltalán bekövetkezik, nem megy máról holnapra. Mint ahogy senki sem tud megváltozni csak úgy hirtelen. Éppen ezért van egy szoktatási, átmeneti időszak, amely alatt el lehet dönteni, hogy jó szívvel (Folytatás a 3. oldalon) HM SZEAENC Sás ELŐFIZETŐNK AUGUSZTUSBAN TETSZÉS SZMUNT Feltöltheti éléskamaáját imhit ÉATÉKBENA <r BOLTJAIBÓL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom