Nógrád Megyei Hírlap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01-02 / 179. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. augusztus 1., szombat Befejeződött a II. Saigon Nemzetközi Rocktábor - Már az is siker, ha négy-öt embert boldoggá lehet tenni Hamar elment a tíz nap - Az élőzene nem tűnhet el Második alkalommal zárult le a Saigon Nemzetközi Rocktá' bor, az utolsó előtti napon a kisterenyei Kastélykertben léptek színpadra a zömében fiatal zenekarok. A rendezvényről, a könnyűzene napjainkbéli helyzetéről és a Saigonról a szervező együttes frontemberét, Oláh „Szürke” Zoltánt kérdeztük.- Tulajdonképpen véget ért a tábor, így a saját koncertetek előtt - este fél tíz múlt - ho­gyan összegzel?- Kellenes fáradtsággal, mert nagyon sokat dolgoztunk úgy mi, mint az összes zene­kar. Egyébként tizenkét csapat fordult meg összesen a tábor­ban az ország számos részéből és Szlovákiából is. Nagyon ne­ves oktatók voltak vendégeink, köztük elsőként említeném Alapi Istvánt, akit nagyon el­ismerek, azt félretéve, hogy gyerekkori barátom. De itt volt Szappanos György basszusgi­táros és Duso Petrus , aki na­gyon magas szintű dobos, Jeff Porcaro tanítványa volt, nála végzett Los Angelesben.-A táborral egyébként na­gyon meg voltunk elégedve. Itt nem zavartunk senkit, erre a célra ez a hely nagyon megfe­lelt, mindenki úgy érzi, hamar elment a tíz nap.- Te is afféle utolsó mohikán vagy az élő zene művelői kö­zött. Érdemes még egyáltalán a fiataloknak gitárt venni a nya­kukba ?- Mindenképpen érde­mes. Sokan használták már velem kapcsolatban a mo­hikán kifejezést. Ez egy­részt jólesik, másrészt szo­morú, hogy kevesen törőd­nek igazán ezzel a műfajjal. Én nagyon fanatikus va­gyok, nem tudom ezt abba­hagyni, föltett szándékom, hogy amíg élek zenélni fo­gok. Hogy ebben a techno- világban érdemes-e? Amíg valahol is valaki fegyvert - tehát hangszert - fog a ke­zébe, addig mindig érdemes Oláh Zoltán - Szürke - (jobbról az első) és Soós Sándor - Gumi - a Saigon frontemberei zenélni. Az élő zene eltű­nése olyan volna, mintha kihalna egy állatfaj, szóval egyszerűen anélkül nem megy. Nekünk az is siker, ha négy-öt embert bol­doggá tudunk tenni. Sajnos, a megye gazdasági helyzete ezt az irányzatot is érinti, a Dunántúlon és Budapesten ez már szépen beindult, sorra alakulnak a klubok, bízom benne, hogy előbb- utóbb ez Salgótarjánban, il­letve az egész megyében ki­alakul.- Mennyire érzed, hogy vi­déken a fiatalok jobban érdek­lődnek az élőzene iránt?- Abszolút tendencia. Úgy érzem, nem azzal van a gond, hogy a fiatalok nem szeret­nék a különböző rockstílusokat. Tud­juk, mennyire elha­rapózott a kábító­szer, ez ugyan egy­általán nem jel­lemző erre a mű­fajra. ezeket a disz­kókhoz kell kötni, ami persze ugyan­olyan szomorú. Szerintem, ha a gyerekek megszok­nak egy zenés klu­bot, otthonuknak érzik a helyet, ak­kor egyebek között ezt a jelenséget is meg lehet szüntetni.- Végezetül a sa­ját zenekarodról beszéljünk. Hogy áll jelenleg a P. Mobillal régóta meglévő baráti és Fény és csillogás munkakapcsolatod?- Hál'istennek tart ma is. Azt tudni kell, hogy Schuster Lóránt most politizál, így a nyár nem igazán a miénk. Ez a barátság viszont nemcsak a Mobil irányába vezet, hanem nagyon sok menedzserhez is. így ki kell hogy mondjam: ott GYURIÁN TIBOR FELVÉTELE] állunk a küszöbön. Mi már nem akarunk sztárok lenni, mi nagyon szeretünk zenélni, s társaimmal együtt ugyanak­kora elánnal dolgozunk. Ez egy életforma. Én nem vagyok hajlandó megállni, lemondani, amíg élek, biztos, hogy zenélni fogok. (dukay) Oltással védekezhetünk a hepatitis A-vírus ellen - Láthatatlan „szuvenír” nyaralás után Nem irigység szüli a sárgaságot! Nógrádból is számít megrendelésekre a Global Truck Kft. Renault teherjárművek Budaörsről Egyre többen megtehetik, hogy trópusi országba vagy a medi­terrán térségbe mennek nyaralni. Aki már a hűs habok között érzi magát, nem árt ha azon is gondolkodik, megszerezte-e a megfelelő védettséget a nyáron fokozottan jelentkező fertőzé­sek ellen. Az egyik legalattomosabb „szuvenír”, amit a nyaraló haza hozhat, a hepatitis A- vírus, vagy közismertebb nevén a fertőző májgyulla­dás. Az idős korban kiala­kuló betegség sajnos, szövőd­ményekkel jár­hat, ami végze­tes is lehet. Egyik tipikus tünete a besár- gulás, a láz, az émelygés. A baj azonban meg­előzhető — mon­dotta el érdek­lődésünkre dr. Hérák Erzsébet, a SmilhKline Be- echam gyógy­szergyár területi képviselője. Az utazók kö­rében a hepatitis A-vírus-fertőzés a leggyak­rabban regisztrált fertőző be­tegség. Ezerszer gyakoribb, mint a kolera, s százszor gyakoribb, mint a hastífusz. Azt azonban kevesen sejtik, hogy itthon is népszerű a kórokozó, különösen a higi­énés szempontból elmara­dott területeken. Leggyak­rabban a keleti országrész­ben fordul elő a májgyulla­dás: Szabolcsban, Borsod­ban és Hajdú-Biharban. Nógrád a közepesen fer­tőzött megyék közé tartozik. 1995-ben- 42- esetet regiszt­ráltak a megyei egészség­ügyben, s ebből 38 volt a hepatitis A-fertőzés. Egy évvel később már csak 30 beteget jelentettek, köztük 19 volt az A-vírussal fertő­zött személy. Ennél is sze­rencsésebb év volt a tavalyi, amikor összesen 11 máj- gyulladásos betegről szerez­tek tudomást megyénkben, s ebből is csak hatot fertőzött az A-vírus. Hosszú évek ta­pasztalata alapján azonban évente 15-20 megbetegedés fordul elő, hepatitis A-vírus révén. Az országban egyéb­ként 1600-nál is több hepati- tiszes esetet regisztrálnak évente, bár ebben a számban a fertőzött vérrel, vagy sze­xuális úton terjedő hepatitis B is benne szerepel. A hepatitis A a fertőzött széklettel terjed. A vírus szá­jon át a szervezetbe hatolva a májsejteket betegíti meg. Gyakran tünetmentesen zaj­lik, de előfordulhat szövőd­mény is. A betegség védőol­tással megelőzhető, ellen­kező esetben több hetet vesz igénybe a kezelés. Az oltó­anyag bármelyik patikában kiváltható, a társadalombiz­tosítás támogatja. Való igaz, hogy a gyer­mekkorban szerzett fer­tőzés életre szóló vé­delmet eredmé­nyez. De olyan is előfordul, hogy egy országban, vagy or­szágrészben számotte­vően javul­nak a higié­nés körül­mények, s egész kor­osztály ke­rüli el a betegséget. Ők per­sze később sokkal könnyeb­ben fertőződnek meg. Svájcban emiatt kötelező a védőoltás bizonyos külföldi utazások előtt. Hérák Erzsébet elmondta, hogy nálunk egyelőre még nem kötelező az oltás, csu­pán ajánlott, ezért meglehe­tősen kevesen élnek a lehe­tőséggel. Az oltást általában kettő-négy héttel az utazás megkezdése előtt célszerű beadatni, de akár az indulás napján sem késő, ezt igazol­ják a SmithKline Beecham kutatásai. Festői szépségű helyen, Bu­daörsön, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár telephelyén ütötte fel főhadiszállását a Global Truck Kereskedelmi és Szol­gáltató Kft. A társaság Rena­ult teherjárművek márka- képviseleteként jött létre, Bu­dapest, Pest és Nógrád me­gyei felségterülettel.- A megye nem ismeretlen szá­munkra - mondja Sárközy Tamás igazgató - szinte valamennyi jelen­tősebb vállalkozá­sáról tudunk. Nyu­godtan állíthatom, hogy Renault haszonjárműveink bármilyen szállí­tási igényt ki tudnak elégíteni, a há­rom és fél tonnás Messenger-től a 40 tonnás Magnum Integral nyer­gesvontatóig.- Ismerve a ha­zai piacot, termé­szetesen foglalko­zunk használt Re­nault haszonjármű- vek értékesítésével is - veti közbe Ma­jor István, a cég egyik márkakereskedője.-Kínálatunkban a már említett két típus mellett jelen van a Pre­mium, amely a Magnum képessé­geivel bír, de a fülke kialakítása hagyományos - mutatja az igazgató úr a prospektust. -Építkezésekre, földutakra, bányai szállításokra fej­lesztette ki a Renault a Kerax válto­zatot, amelyet tavasszal mutattak be először a hazai érdeklődőknek. S itt van a se nem kicsi, se nem nagy gépkocsi, a Midliner, amely hét és fél tonnás kiviteltől kezdődik, en­nélfogva a forgalomkorlátozás ide­jén is közlekedhet, ugyanakkor nemzetközi fuvarfeladatokra is al­kalmas.-Attól függően, hogy milyen célra szánják a járművet, változhat az utas­fülke felszerelt­sége, a tengelyek hossza és a hajtott kerekek száma, a motorok teljesítménye - mondja Almádi Attila, a cég másik márka- kereskedője.-A felépítményeket a megren­delő kívánsága szerint itthon gyár­tatjuk, mi gyakorlatilag önjáró al­vázakat szállítunk - magyarázza Sárközy úr. - Lehet dobozos, hűtő­dobozos, szimpla és dupla szigete­lésű, ponyvás, platós, billenős kivi­tel. Mivel itthon készülnek, az áruk kedvezőbb, mintha ezt is külföldről szereznénk be. Az igazgató elárulja, hogy társa­ival hosszú éveket töltöttek tenge­lyen, nagyon jól ismerik a közúti árufuvarozás minden csínját-bínját. Szeretnének olyan szolgáltatást nyújtani ügyfeleiknek, amit ők nem kaptak meg annak idején, s amit ők is elvártak volna. Erre utal a Global Truck Kft. szlogenje is: Profiknak - Profiktól!- Úgy érezzük, a jármű megvétele után sem szakadhat meg a kapcso­lat ügyfeleinkkel - teszi hozzá Ma­jor úr. - Minden partnerünket, aki új gépjárművet vásárolt tőlünk, idő­ről időre felhívunk, hogy megtud­juk, milyen üzemeltetési tapasztala­tokat szerzett.- Az augusztusi csendes járat után szeptembertől indul be az igazi szezon - mondja Almádi úr. - Mid- linerekből és Prémiumokból már most számos igényt ki tudunk elégí­teni. Természetes, hogy valameny- nyi konfigurációra nem tudunk be­rendezkedni, de a gyakorlat azt mu­tatja, hogy ez nem is szükséges. Szinte minden rendelés egyedi, va­lamilyen szempontból, s ezt meg tudjuk beszélni partnerünkkel. Az eladott járművek szervizelé­sét egy héttagú, jól képzett szerviz­gárda oldja meg, a cég Nagyková­csiban lévő szervizbázisán. Terve­ikről elárulják, hogy folyamatban van egy területvásárlás, nem mesz- sze a budaörsi telephelytől, ahol majdan egyesítik a bemutatótermet, a központi irodát és a szervizt is. Mától már várják a Nógrád megyei érdeklődők jelentkezését. Információ: Global Truck Kft. 2040 Budaörs, Gyár út 2. (ISG területén) Tel.: 06-23-418-034 (fax). 06-23-418-035, 06-23­418-036. Nyitva: hétfőtől pénte­kig 8-17-ig, szombaton és vasár­nap 9—13-ig. (x) A hepatitis Jt-víwssa! a teg»«égos»S!> sünnel jefcett megyékben sárram lakos kôitä tónál kevesebbül, Hsián-Bifiaitan taimiiu-nugpieB kiiüHt lertSrlííek meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom