Nógrád Megyei Hírlap, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

Ülést tartott a képviselő-testület Bátonyterenyén és Pásztón - Iparűzés, kiemelt övezet Támogatják a tanévkezdést - Adóbevall(at)ások Szorospatakon, az ifjúsági táborban tartotta ülését tegnap a bátony- terenyei önkormányzat képviselő-testülete. Első napirendi pontként a területi gondozási központ tevékenységéről hallhattak beszámolót. Ugyancsak tanácskoztak a képviselők Pásztón is: az adóbevallások felülvizsgálata mellett az építményadóról is szó esett. Az ülésen elhangzott: az intéz­mények állaga igen rossz, mi­vel fedezet hiányában elmarad­tak a szükséges felújítási-kar­bantartási munkák. így például a kisterenyei I. számú klub épü­lete több helyen beázik, a falak penészesek, festése, mázolása évek óta elmaradt. A rákóczite- lepi klub járdája felújításra szo­rul, és meg kellene oldani a csapadékvíz elvezetését is. A képviselők döntöttek az intéz­ményvezetők kinevezéséről is: a Bartók Béla Általános Iskola vezetésével Nemes Lászlónét bízzák meg, aki 1988 óta tölti be e tisztséget. Az I. Számú Óvodai Igazgatóság vezető óvónői teendőinek ellátásával Petre Laiosnét bízzák meg, a II. Számú Óvodai Igazgatóság ve­zetői feladatára Rndicsné Pin­tér Ilonát tartották legalkalma­sabbnak. A megbízások 1998. augusztus elsejétől 2003. au­gusztus 31-ig szólnak. A képviselő-testület még az év elején elkülönített az eseti gyermekvédelmi támogatásból 4 millió forintot azzal a céllal, hogy a rászorult családok tan­évkezdési költségeit egyszeri támogatással csökkentse. A döntés értelmében az általános iskolások - ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 15 700 forintot, - tanulónként 3 ezer, ha az egy főre jutó jövedelem 13 700 fo­rinttól kevesebb, 3 500, ha 10 960 forint alatt van, 4 ezer forint fizethető. Ha az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint 6 850 forint, a támogatás ösz- szege tanulónként 5 ezer forint. A támogatás mértéke középis­kolás tanulókra vonatkoztatva a fentiek szerint megállapított összeg 1,2-szerese, első diplo­más főiskolai és egyetemi hall­gatók esetében 1,5-szöröse. Azok a családok, akik gyerme­keik után rendszeres gyermek- védelmi támogatásban része­sülnek, a támogatás 75 százalé­kára jogosultak. A tanévkezdési támogatást kérelmezni kell, a beadási ha­táridő 1998. szeptember 30-a. * * *- Nagy örömünkre szolgál, hogy az érdekképviselet kéré­sére a helyi iparűzési adó mó­dosítása nyitott fülekre talált a képviselő-testületnél. Nemcsak az egyéni vállalkozói kört ille­tően, hanem más, Pásztó város foglalkoztatáspolitikáját érintő, nagyobb vállalkozásoknál is. Tudatában vagyunk annak, hogy a városnak bevételre van szüksége, a különböző pályáza­tok elnyeréséhez, hogy a város egyre több önerőt tudjon felmu­tatni a helyi adók összegénél. Igazságosnak tartjuk az élelmi­szergyártók 50 százalékos ked­vezményének visszaadását, mert úgy ítéljük meg, hogy ez a kenyér és a tej fogyasztói költ­ségalakulására kedvezőtlenül hat. Egyetértünk azzal, hogy az adófizetés alsó határa egymillió forint bevétel legyen - mondta többi között Báthy Károlyné, a Pásztó és Vidéke Ipartestület ügyvezetője tegnap Pásztón, a képviselő-testületi ülésen a he­lyi iparűzési és építményadó­rendeletek módosítása kap­csán, majd kérte, hogy szűnjön meg a kiemelt övezeti besoro­lás, az építményadónál pedig a négyzetmétertől függő deg- resszivitás. A téma kapcsán Sándor Ká­roly, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője szó­beli kiegészítésében elmondta, hogy a módosításban szereplő elképzelések találkoztak a bi­zottságok és a kamarák képvi­selőinek egyetértésével. Re­méli, hogy a vállalkozók szán­dékával is, elősegítik új vállal­kozások alapítását. (Folytatás a 3. oldalon) Pályázatok a szakképzési alapra - Saját anyagi forrás is kell a sikerhez Szlovákiai munkaerő Nógrád megyében A Salkon Rt. külföldiek foglalkoztatására irányuló előzetes ke­retengedély iránti kérelmében foglaltaknak megfelelően a Nóg­rád Megyei Munkaügyi Tanács támogatja a salgótarjáni üzem­ben 18 szlovákiai munkás foglalkoztatását jövő év június 30-ig. Balassagyarmaton jelenleg 30 szlovákiai munkás dolgozik, foglalkoztatásuk július 31-én jár le. A tanács álláspontja sze­rint versenytárgyalást kell ki­írni további foglalkoztatásukra. Addig átmenetileg egyéni munkavállalókkal kötött szer­ződés alapján lehet őket mun­kával ellátni, - foglalt állást támogatólag a munkaügyi ta­nács, tegnap Salgótarjánban megtartott ülésén, ahol előzőleg megismerte Hajas András, a Salkon Rt. vezérigazgatójának indokait, érveit. A decentralizált szakképzési alaprészre benyújtott 33 pályá­zat közül az alábbiakat támo­gatják: Fülöp Tiborné egyéni vállalkozó Salgótarján, Pintér és Társa Szolgáltató és Keres­kedelmi Bt., Deák Gyula épü­let- és bútorasztalos, Salgótar­ján, Szécsényi Agro Help Kht., Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakközépiskola, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépis­kola, Frigovill Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Kereske­delmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Nógrád Vo­lán Rt., Anco Bt., Bosh Ser­vice, Borbély Lajos Szakkö­zépiskola és Kollégium, Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola, J. L. Seagull Alapítványi Közép­iskola, Fáy András Szakközép- iskola és Kollégium, Autó- Help Javító, Karbantartó és Szolgáltató Kft., Mátra Mű­szaki Szakoktatási és Tovább­képző Kft., Hotel Karancs Kft., Fess Ruhagyár Kft., Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szak- középiskola, Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola. Nem támogatják a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, a Szent- Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, az Illés Gyu- láné Általános Iskola és Speciá­lis Szakiskola és az ILS Nyelv­iskola Kft. pályázatát, - forrás­hiány miatt. A támogatások el­bírálásánál meghatározták a sa­ját erő nagyságát is. A munkaerőpiaci alap Nóg­rád megyére decentralizált, va­lamint a megyére leosztott köz­ponti, ez évi foglalkoztatási alaprészből, - amely 935 millió 191 ezer 900 forint, - 244 mil­lió 590 ezer forintot használtak fel az év első négy hónapjában. A megbízási díjak átadása után a következő ülésen az elnöki tisztet a munkavállalók részéről Ágner Gyula, az MSZOSZ Nógrád megyei képviseletének vezetője látja el. Orgonasípok mestere - A kisterenyei Németh Imre orgonaépítő három hét alatt szinte újjávarázsolja a ka- rancssági római katolikus templom orgonáját. Az 1911-ben, a pécsi Angszer József és fia által készített pneumatikus or­gona portalanítása, hangolása és intonálása 130 ezer forint­jába kerül a Karancsság Templomáért Alapítványnak. án Kitüntették a kiválókat Az idei nemzetközi szövetke­zeti nap alkalmából a szövetke­zeti mozgalomban kiváló mun­kát végzettek közül az alábbia­kat tüntették ki Szövetkezeti Érdeméremmel: Csörge Imre nyugdíjast, a salgótarjáni áfész igazgatósági tagját, Szerémi Jó­zsefiét, az áfész pénzügyi cso­portvezetőjét. Az Érsekvadkert és Vidéke Áfész-től Tóth Já­nosáét, a drégelypalánki 35. sz. ABC üzletvezetőjét. Szécsény és Vidéke Áfész-től Kasza András nagylóci igazgatósági tagot, Veres Sándornét, a ma- gyargéci 38-as vegyesbolt ve­zetőjét. A kitüntetéseket Bartus Pál, az AFEOSZ elnöke adta át Budapesten. Tengerentúli magyarok gyűjtenek az épülő orvosi rendelő javára - Elkel a segítség Szandán Japán jótett kanadai módra - Mesébe illő történet A délidő csendjébe burkoló­zik Szanda község. A polgár- mesteri hivatal ajtaja ven- dégváróan nyitva áll. A pol­gármesternő dr. Csordás Il­dikó, aki a környék orvosa is egyben, kedvesen fogad. - Megjöttek a csomagok Kana­dából, gyógyszereket küldtek az ottani magyarok az épülő orvosi rendelőnk számára- mondja örömmel, mosolygós tekintettel a doktornő.- Mesébe illik a történet. A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány szervezésében eljutott községünkbe Ken Koyama ja­pán származású kanadai üzlet­ember, aki a CESÖ munka­társa. Szandára Menczel Beáta, A messzi távolból küldött ajándékok sokaságát rejtik a dobozok fotó: rigó tibor az alapítvány munkatársa kísé­retében jött el. A kanadai ven­dégnek megtetszett a közsé­günk. Érdekesnek találta azt is, hogy ebben a kis faluban női irányítás van. Ken Koyama látta a táj szépségeit, a falu és a környék turisztikai lehetősé­geit. Elpanaszoltuk neki, hogy nincs orvosi rendelőnk és, hogy pályáztunk egy szolgálati lakás átalakítására rendelőnek, de már a felszerelésre nem jut pénz. Átérezhette a problémán­kat, mert hazatérve ín egy cik­ket a „Magyarság” című újság­ban a magyarországi tapasztala­tairól. írásában megemlítette Szanda község gondjait és gyűjtést szervezett javunkra. Nagyon gyorsan kaptunk visz- szajelzést, hogy a kanadaiak (Folytatás a 3. oldalon) Gyermekeknek: étkezési támogatás A gyermekvédelmi tör­vény előírásai szerint Var- sány községben három­száz gyermek részesül tá­mogatásban. Az ezzel kapcsolatos bi­zottság döntése alapján többféle módon kapják, kaphatják meg a gyerekek a törvényben előírt havi 2 740 forintot. Amennyi­ben a szülők nem a gyere­kek érdekében használják fel a kapott pénzt, akkor az önkonnányzat döntésének megfelelően beszámítja a gyerek étkezési térítésébe, vagy élelmiszert biztosít részére. A község évi költ­ségvetésének 25 százalékát fordítja szociális kiadá­sokra, beleértve az előbbit is, ami igen sok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom