Nógrád Megyei Hírlap, 1998. május (9. évfolyam, 102-125. szám)

1998-05-02-03 / 102. szám

PN) fir ■■■Hi tmmRBBmMHHi Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat, dédmajrrmainűkat! - Május első vasárnapja az anyák napja. LápunkTs őszinte szívvetc.vatl^Qzik a gyermekek, az unokák, a dédunokák jókívánságaihoz. (ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK AZ 5. OLDALON) FOTO: GYURÍÁN TIBOR Sisa Máté elismerése MSZOSZ-érmek A Magyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetsége ez év május elsejére is - ezúttal a balatonfü­redi MSZOSZ-galériában - ki­osztotta az MSZOSZ-érdemér- meket és -díjakat. Az előbbi ki­tüntetésben részesült - mások mellett - Fábián Károly, a ba­lassagyarmati posta vezetőhelyet­tese, körzeti szakszervezeti titkár és Sólymos Gáborné, a ME- DOSZ-szövetség Pest-Buda- pest-Nógrád megyei területi vá­lasztmányának elnöke, ceglédi lakos. * Budapesten, a BM Duna Palotá­ban vette át Sisa Máté, a Szügyi Általános Iskola tanulója a köz­lekedési ismeretek tanulmányi verseny országos első helye­zettjének járó elismerést. Hiába a fejpénz Kilenc afgánt -6 felnőttet, 3 gyermeket - tartóztattak fel a határőrök Drégelypa- lánk térségében a 2-es úton egy rajtaütés során. A két embercsempész F. J. és B. I. budapesti lakosok bevallot­ták: 12-14 ezer forintos fej­pénzért vállalták a fuvart. Tragikus ünnep Hiába próbálták újraéleszteni a mentők azt az embert, aki pén­teken kora délután Salgótarján­ban, egy pártmajálison esett össze. A rendőrség idegenkezű­ségre utaló körülményt nem ta­lált - valószínű, hogy az idős férfit két front között a szíve vitte el. Családi piknikezéstől az ökörsütésig - Színes kavalkád a szabadtéri színpadokon Esőpásztázta nógrádi majálisok A tegnapi szeszélyes időjárás megkegyelmezett a szabadban majálisozóknak. Bár időnként foltokban, eső pásztázta a nóg­rádi településeket, ettől függetlenül sehol nem kellett fedél alá menekülni, lebontani a bográcsállványokat, sátrakat, vagy ép­pen félbeszakítani egy focimeccset. Délutánra a nap is előbújt a felhők mögül, így zavartalanul ünnepelhettünk. Ez derül ki összeállításunkból, melyet a tegnapi nap eseményeiből készült tudósításokból válogattunk. Salgótarjánban számos hely­színen ünnepeltek a dolgozók. Közülük az egyik legnagyobb rendezvény a dolinkai volt, ahol Boldvai László országgyű­lési képviselő köszöntötte a résztvevőket, méltatva az ün­nep jelentőségét, melyet mint mondotta „állampárti marad­ványként” nem lehetett a törté­nelem süllyesztőjébe tenni, bár történtek erre kísérletek. Hang­súlyozta: május 1 -je egyik ma­radandó értéke a szolidaritás, amelyre társadalmi méretekben napjainkban is igen nagy szük­ség van. A dolinkai majálison gazdag zenei-kulturális program szóra­koztatta a szabadidő-központba kilátogatókat. Az acélárugyár rt. dolgozói, nyugdíjasai régi hagyomány szerint együtt ün­nepeltek. Dombi József, a gyár volt diszpécsere mesterségéhez illő módon ügyelt az ellátásra.- Mikor kelt?- Már hajnali ötkor itt vol­tam tizedmagammal. Feltettünk két mázsa virslit, kihoztunk kétezer üveg sört, most már minden az időn, meg az embe­reken múlik. Sok a munka, de tudja ilyenkor öröm dolgozni, mikor látjuk a jó hangulatot. Úgy nézem 6-700 gyári kol­léga kint van, s ez jó szám.- Meddig maradnak?- Késő estig! Amíg lesz em­ber, a „géhásnak” talpon kell maradni. A Forgách-telepi sportpályán az SVT-Wamsler Rt., a Fűtőber Kft. dolgozói ünnepeltek. A sportcsarnok feletti szabadidő­parkban a Munkáspárt, az MSZDP, valamint az MSZOSZ baloldali platformja invitálta szimpatizánsait. Itt Szabó Lász- lóné képviselőjelölt az ország gondjairól beszélt, kijelentette: nem szabad belenyugodni a munkanélküliségbe, százezrek kínzó nyomorába. A bátonyterenyeiek a kiste- renyei kastélykertben ünnepel­tek, ahol Juhász Gábor ország- gyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Rövid beszé­dében elismerően szólt az egykor szebb napokat látott bányászváros önkormányzatá­ról amely számos intézkedésé­vel próbálja csökkenteni a munkanélküliek számát. Ju­hász Gábor reményét fejezte ki, hogy a salgótarjáni iparme­dencében kiépülő vállalkozási övezet ezer-ezerötszáz új munkahelyet teremthet a Bá- tonyterenyén élők számára. A kastélykerti színpadon kora délutánig zenei-kulturális műsorokat nézhetett a közön­ség. A közeli pályán egész na­pos kispályásbajnokság zajlott. Este hét órakor a közösségi ház előtt éjszakába nyúló utcabál zárta a bátonyterenyei majálist. Iskolájuk anyagi támogatá­sára szerveztek majálist a helyi polgárok Karancsalján a Tavasi stadionban. Fellépett az általá­nos iskola tánccsoportja és énekkara. Sok család piknike- zett, főzték a bográcsban a bab­gulyást. Bácskai Zsuzsanna is­kolaigazgató elmondta már ha­gyománya van a hasonló (Folytatás a 3. oldalon) Falugyűlés Karancsalján - Sokba kerül a csatornázás, de EU-követelmény! Nem választanak új alpolgármestert Alighogy megjött a gáz, máris kezdődik a szennyvízberuhá­zás Karancsalján. Megkezdődött az első méter árok kiá­sása, így hát nem véletlen, hogy a minap összehívott falu­gyűlésen megtelt a községháza. Pál Gyula alpolgármester elöl­járóban személyi változásokról szólt. Mint mondta, megvált mandátumától Lantos Sándor alpolgármester és Mizserné György Erzsébet képviselő. He­lyükre a négy évvel ezelőtti lis­tán legtöbb voksot elért jelölte­ket kérték fel. A két új képvi­selő: Kajái Tibor és Lukács Emilné. A testület úgy döntött, hogy a ciklus végéig nem vá­laszt új alpolgármestert. Közismert a jegyző hosszabb ideje tartó betegsége is. Emiatt Godó Editet, a salgótarjáni ön- kormányzat munkatársát bízták meg, átmeneti jelleggel, négy­órás feladatkörben a jegyzői te­endők ellátásával. A fiatal hölgy bizalmat kért a falutól, sürgette a civil szervezetek megalakulását, s ebben is fel­ajánlotta segítségét. Kérte a la­kosságot, hogy a tetemes kinn­levőség csökkentése érdekében mielőbb kezdjék meg a törlesz­tést. Ezt követően a rendőrség munkájáról esett szó. Szalay József közrendvédelmi osztály- vezető beszámolójából kide­rült, hogy a Dobroda-völgy bűnügyi fertőzöttsége nem ki­rívó, a csekély létszámú kmb az esetek felét tudta felderíteni. Igen jellemző az átutazó-bűnö­zés. Ä helyzet javítása érdeké­ben sürgette egy polgárőrség felállítását, különösen az esti­éjféli időszak ellenőrzésére. Fazekas Árpád, a kmb cso­portvezetője örömmel tudatta, hogy hosszabb ideje nem for­dult elő élet elleni erőszak a községben. Más kérdés, hogy gyakoriak a lopások, például a kocsma mellett hagyott kerék­párok eltulajdonítása. Ugyan­csak sűrűn kénytelen helyszí­nelni erdőkben, mezőgazdasági földeken. Területük Ipolytar- nócig terjed, ami hozzávetőleg 13 ezer ember védelmét jelenti. Karancsalján a felderítési mutató jobb az átlagosnál, eléri a 80 százalékot. Mivel itt az infrastruktúra-kiépítés még nem járt a közút felbontásával, a közlekedési balesetek száma is kevesebb. Hámori Júlia első­ként azt tette szóvá, hogy az is­kola előtt elhelyezett 40 kilo­méteres maximális sebességet előíró táblának miként lehetne érvényt szerezni. Kíváncsi volt arra is, hogy a község tett-e va­lamit annak érdekében, hogy kulturális programokkal, spor­tolási lehetőséggel lekössék a fiatalok energiáját. Csernák Mihályné elviselhe­tetlennek nevezte, hogy utcájá­ban néhány fiatal az esti órák­ban rendez „motorversenyt”. Erdélyi Gábor, a rendőrkapi­tányság alosztályvezetője el­mondta, hogy a jelzett szaka­szon nem áll módjukban traffi- paxos mérést elvégezni, de megkeresik a módját, miként csökkentsék az iskola környe­zetében a veszélyt. Ponyi Ferenc polgármester megjegyezte: a „vadmotoro­sok” szülei a napokban meg­kapják az önkormányzat jel­zését a gyerekek viselkedésé­vel kapcsolatban. Hozzátette:. (Folytatás a 2. oldalon) Közgyűlést tartott Salgótarjánban a Nógrád Megyei Agrárkamara • • Összefügg a támogatás és az elvonás- A Földművelésügyi Miniszté­rium a Magyar Agrárkamara közötti megállapodás 15 pont­ból álló szerződésének lényege, hogy sok olyan feladat szerepel benne, amely valóban végre­hajtható, továbbá minden rész­lete nem tartalmazza azt az alá­ás fölérendeltségi viszonyt, mint a korábbi megállapodá­sok -, mondta szóbeli beszámo­lójában Holman József, a Nóg­rád Megyei Agrárkamara el­nöke a Salgótarjánban megtar­tott közgyűlésen. A kamara gazdasági tevé­kenysége érdekében munka- bizottságot hoz létre az FM és a MÁK. az 1999 évi mező- gazdasági támogatási rend­szer egyszerűsítésére. Ennek elsődleges célja, alapelve, hogy a központi forrásokhoz való hozzájutás egyszerűbb legyen. A mai támogatás nem ok- és célszerű, nem szolgálja az Európai Unióhoz való csat­lakozást, a versenyképes helyzet kialakítását. Az egész rendszert át kell gondolni, a támogatás és az elvonás ösz- szefüggésében. Szerepel az egyezségben a kamarák feladatmegosztása. Ennek értelmezésében a kor­mány és a kamara között kü­lönbség van. Az álláspontju­kat alkotmánybírósági hatá­rozat is megerősíti, ugyanis a törvény a kormánynak írja elő a szükséges szabályozások megalkotását. A január elsején hatályba lépő agrártámogatási rendszer szerint a mai előzetes ellenőr­zés helyett utólagos, szúró­próbaszerű, tételes, hatékony számonkérés lesz. A szerző­dés szerint hat termelési tá­mogatás lebonyolítása auto­matikusan történik majd. A téma lezárása után az el­nök foglalkozott a kamara külkapcsolataival, majd témát váltva így folytatta: - Meg­nőtt a pályázatot elkészíteni szándékozók száma. Elképze­lésüket végre kormányzati nyilatkozatok is erősítik. Az FM-hivatalokban az egész or­szágban harminckétmilliárd forint gépi beruházási szán­dékra érkezett támogatási pá­lyázat. Végre ráléptünk egy reményt keltő útra. (Folytatás a 3. oldalon) Ha május, akkor dixie - Tegnap megkezdődött Salgótarjánban a háromnapos nem­zetközi dixieland-fesztivál. Nógrád megye székhelye immár tizennegyedik alkalommal ad he­lyet e rangos kulturális eseménynek. (Írásunk a 3. oldalon) fotó: rigó tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom