Nógrád Megyei Hírlap, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

ü L 1 HÍ »r B i* *Í U Fi Hagyomány és jövő ízlések és pofonok különbözőek II. Rákóczi Ferenc születésének 322. évfordulóján a szé­Milyen az eszményi férfi? Hogyan látják a lányok, asszonyok a csényi városházán egyesületet alakító közgyűlést tartót­teremtés koronáit? E kérdésekre ad választ tizenöt hölgy a Nők tak, Vezérlő Fejedelmi Asztaltársaság jött létre. 2. oldal világa - mindenkinek színes összeállításunkban. 7. oldal Újra bizonyíthat a Stécé! Nagyszerű dorogi sikerét követően az SBTC ma 16.30 órakor a tóstrandi pályán a győzelem reményében fo­gadja a Pécsi MFC együttesét. 9. oldal NOGRAD HÍRLAP Ha közel akar kerülni csak egyet vegyen! MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1998. ÁPRILIS 1., SZERDA IX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ARA 34 FORINT, ELŐFIZETVE 25,70 FT Közlekedésbiztonság gyermekszemmel Kétszáz rajz az életért Mintegy 2500 rajz érkezett a megyei rendőr-főkapitányság és a megyei baleset-megelő­zési bizottság által kiírt gyer- mekrajzpályázatra. Ebből a rendkívül színes és gazdag anyagból mintegy 200 darabot mutatnak be a Közle­kedésbiztonság gyermek­szemmel című érdekes és ta­nulságos kiállításon, amelyet dr. Máthé István rendőr ezre­des, a megyei bal­eset-megelőzési bizottság el­Az alkotók és az érdeklődő gyerekek várják a díjkiosztást Pingiczer Viktória, a So- mosi úti óvoda óvodása át­veszi ajándékát dr. Máthé Istvántól nöke nyitott meg tegnap a sal­gótarjáni Gagarin iskolában. Jutalmat kapott: Bialkó Tímea, Rakovszki Dániel, Pingiczer Viktória (óvodások), Czele János, Zsély Zsuzsanna, To- masovszky Lilla (alsó tagozat) és Filius Balázs, Szederjesi Tímea, Koplányi Pál (felső ta­gozat). Mától másképpen hívják őket ° w ,?.* »/vA-Ji. I. CXjlX.M. L-2.X iiLiiytíÁ. itü v vüliüztätäjti Százszorszéptől Kanizsai Dorottyáig Salgótarján önkormányzatának legutóbbi ülésén a város több intézményének névváltoztatásáról döntött a képviselő-testület. Az egy óvoda és a három iskola április 1-jétől viseli az új nevet. A hagyományos „nagybankok” uralják a piacot Vezet a folyószámla Innen-Onnan Színcsfémkommandó - A fogyasztóvédelmi felügye­lőség, az APEH, a Közép­dunántúli Környezetvé­delmi Felügyelőség és a rendőrség szakemberei ápri­lis 9-ig 44 Fejér megyei szí­nesfémgyűjtő helyen vizs­gálódnak. Ä szabálysértése­ket keményen büntetik, s az ellenőrzést néhány hónap múlva megismétlik. Eladó a Polgári Bank ­A Pénzintézeti Központ Rt. hamarosan értékesíti a tete­mes veszteséget felhalmozó Polgári Bankot - jelentette be Pusztai Viktor, a pénz­ügyi intézmény elnök-ve­zérigazgatója a bank köz­gyűlését követően. Eredményes az Agip - Az Agip Hungária Rt. a tavalyi 24 milliárd forintos forgal­mával szemben az idén 30 milliárd forint bevétellel számol - közölte Herbert Schaub, a cég vezérigazga­tója. Ugyanakkor az idén már pozitív eredmény vár­ható a társaság gazdálkodá­sában a tavalyi több mint egymilliárd forintos veszte­séggel szemben. A cég a következő három évben 3 milliárd forintot fordít ma­gyarországi beruházásaira. / Égett a fenyves Délután fél kettőkor érke­zett a riasztás a megyei tűz­oltóságra, hogy Ecseg hatá­rában tüzet fogott a bozótos és ég a fenyveserdő. A 15 hektár terjedelmű tűz elleni küzdelemhez tűzoltók ér­keztek segíteni Hatvanból, Gyöngyösről és Pásztóról is. A tűzesethez kihívták a rendőrséget is a közlekedés biztonsága érdekében, mi­vel az ecseg-alsótoldi utat elborította a füst. A kár mintegy 200 ezer forint. A Május 1. úti óvoda a Száz­szorszép óvoda elnevezést kapjá. Ä százszorszép név kife­jezi azt a pedagógiai tevékeny­séget és kínálatot, amit az óvoda sajátjának vall. A beszélgetésen a meghívott vendégeken kívül - akik a Ma­gyar Business Leaders Fórum A Rákóczi Úti Általános Is­kola II. Rákóczi Ferenc Általá­nos Iskola néven működik to­vább. Az integrált intézmény (a Gábor Áron Általános Iskolá­val) az eltelt időszakban is tagjai - az érdeklődő megyei vállalatok, vállalkozások kép­viselői vettek részt. A progra­igyekezett megőrizni hagyo­mányait, jellemzőit. 1998 őszén (az első polgári iskola megala­kulásának évfordulóján) sze­retnék ünnepélyesen is felvenni a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevet. A Petőfi Sándor iskola nevé­ből nem derül ki egyértelműen, (Folytatás a 3. oldalon) mot Géczy Gyula, a vállalko­zásfejlesztési alapítvány ügy­vezető igazgatója nyitotta meg. A témával kapcsolatban - más és más megközelítésből - ismertető előadást tartott dr. Kövesdy Attiláné, a Magyar Business Leaders Fórum főtit- (Folytatás a 3. oldalon) Jóllehet, egyre több bank működik az országban, a pénzintézetek ismertsége meglehetősen csekély a lakos­ság körében. Ezt állapította meg a GfK Hungária Piackutató Intézet abban a felmérésében, amely­nek során négyezer, a felnőtt lakosságot reprezentáló sze­mélyt kérdeztek meg arról, mennyire tájékozottak a ban­kok szolgáltatásairól. A piackutató intézet jelen­tése szerint a piacot változatla­nul a hagyományos „nagyban­kok” uralják. A legfontosabb pénzintézetnek a válaszolók többsége az OTP-t tartja, ezt követi a Postabank, majd a ta­karékszövetkezet. Megújították a minap a szak­képzés fejlesztése és a foglal­koztatás elősegítése érdeké­ben íataly kötött megállapo­dást a Munkaügyi Miniszté­rium és az Ipartestületek Or­szágos Szövetsége (IPOSZ) között. A hazánkban kiadott mester­levelek zömét az Európai Unió országaiban egyelőre nem is­merik el; kivételt talán csak az építőipari mesterlevelek ké­peznek. Ennek egyik oka az, hogy oktatási rendszerünk el­tér az Európa-szerte szokásos, A felmérés tanúsága szerint a kisebb településeken a takarék- szövetkezetek a legkedvelteb­bek, a nagyvárosokban azonban népszerűbb és ismertebb a Citi­bank, a Postabank és a CIB Bank Hungária. A megkérdezettek háztartá­sának havi nettó jövedelme alapján megfigyelhető, hogy a takarékszövetkezetek az ala­csonyabb jövedelműeknél, a nagybankok pedig a jobb kö­rülmények között élők körében népszerűek. A bankok ügyfelei zömmel 30-49 év közöttiek, s többnyire felsőfokú végzettsé­gűek. A szolgáltatások közül a legtöbben az átutalási betét­számlát említették, ezt követi a betétkönyv, majd a hitel. úgynevezett duális rendszer­től. A különbség: nálunk az is­kolai elméleti képzés mellett nincs olyan gyakorlati oktatás mint külföldön. A nagyvállala­toknál korábban működtetett oktatási forma a rendszerváltás után megszűnt, az iskolai mű­helyek felett pedig eljárt az idő. A Munkaerő-piaci Alap­ból az IPOSZ szorgalmazására elkülönített 1 milliárd forint képezi a Nyitott Szakképzési Alapítvány szakképzési alap­tőkéjét, amelyre „gyakorlóhe­lyek” pályázhatnak. Képviselő-testületi ülés Pásztón és Szécsényben Növekszik a bűnözés Csaknem tucatnyi napirend megtárgyalása várt tegnap Pásztón a képviselő-testület tagjaira. A kiküldött napirend elfo­gadása előtt Sisák Imre képvi­selő kért szót, mint a Pásztói Önkéntes Tűzoltóság elnöke. Felszólalásában elmondta, hogy a Földművelésügyi Mi­nisztérium elrendelte a tűzgyúj­tási tilalmat, amelyet azonban sokan nem vesznek komolyan. Az elmúlt időszakban 140 alka­lommal kellett tűzesethez vo­nulniuk, több száz hektár erdő vált a lángok martalékává. (Folytatás a 3. oldalon) A korszerű vállalkozáshoz korszerű ismeretek szükségesek Munkahelyteremtés és -megőrzés A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalkozói központja és a Magyar Business Leaders Fórum a regionális „Mesterek kurzusa” program részeként kerekasz- tal-beszélgetést tartott tegnap Salgótarjánban a korszerű cég­vezetési módszerekről, alkalmazásuk tapasztalatairól. Egyre fontosabb a mesterlevelek külföldi elismertetése Tanműhelyek támogatása Hibás adóbevallást készített a lakosság fele Idén több volt a mulasztó Magunk mögött tudjuk az idei adóbevallások második szakaszát, ami a személyi jö­vedelemadót foglalja ma­gába. A tapasztalatokról kér­deztem Petrény Gábornét, az APEH Nógrád Megyei Igaz­gatóság igazgatóhelyettesét.- Az általunk prognosztizált 45 ezerből 41 300 jött be. A ta­valyihoz képest ez kevesebb. Egyértelmű választ az előbbire csak az elemzések egyeztetése után tudok adni. Egyébként két oka lehet. Az egyik, hogy na­gyobb arányú volt a munkahe­lyi elszámolás, a másik, hogy a korábbihoz képest több volt a mulasztó. Eddig csaknem 50 százalékuk visszatérítendő adóval rendelkezik, ami több mint 245 millió forintot jelent, s meghaladja a tavalyi összeget.- Milyen visszaköszönő hi­bák jellemezték a bevallásokat?- Az aláíráshiány, a pontat­lan adóazonosítók, összeadási és sok tartalmi hiba. A hibás bevallások aránya eléri az 50 százalékot, azonos az országos átlaggal. Ebből 10-12 százalé­kot csak az ügyfelekkel együtt tudunk kijavítani. Elég sokan küldtek be beval­lás nélküli igazolásokat, annak reményében, hogy visszakap­ják adójukat. Mi ezeket a do­kumentumokat visszaküldtük - és küldjük - azzal, hogy beval­lást kell kitölteniük. Aki a bea­dás után rájött, hogy hibásan töltötte ki a bevallását, már csak önrevízióval hozhatja helyre hibáját.- Mi jár a mulasztóknak?- E területen is szankcionál­juk őket. A büntetés összege el­érheti a százezer forintot is. Üdüljön Korfun a Nógrád Megyei Hírlap előfizetésével! Előfizető olvasóink immáron évek óta havonta, hetente többszörös esélyt adnak szerencséjüknek. Azon túl, hogy megtakarítanak - előfizetve egy lapszám mindössze 25,70 Ft-ba kerül - és már korán reggel a kávéjuk mellett olvashatják lapunkat, még rendszeresen nyerhetnek is előfizetésükkel. Ma rendezendő sorsolásunkon azon olvasóink vesznek részt kódszámúkkal, akiknek három hónapra szóló előfizetésük van lapunkra. A nyeremény: egy tíznapos, kétszemélyes nyaralás Korfun! Szerencsés nyertesünk nevét holnapi lapszámunkban közöljük!

Next

/
Oldalképek
Tartalom