Nógrád Megyei Hírlap, 1998. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

Kisvárosi kórházmodell Pásztón- A kormány és az Országgyűlés értékelte azt a koncep­cióváltást, amely Nógrád megyében bekövetkezett- mondta a népjóléti miniszter. 7. oldal OPEL"©- KENDERESI----------------------­K ÜLÖNÖSEN KEDVEZŐ ÁRON ASTRA és CORSA amíg a készlet tart! KENDERESI ÉS TÄRSAI KFT. 3100 SALGÓTARJÁN Rákóczi út 135. Tel.: (32) 441-255, Tel./Fa«: (32) 440-539 Győzelemmel rajtolt az SBTC Az NB í-ben és az NB I/B-ben már megkezdődött a tava­szi pontvadászat. A Stécé hazai pályán is 2-1-re győzte le a Tiszaújváros együttesét. 9. oldal NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA IX. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁRA 34 FORINT, ELŐFIZETVE 25,70 FT 1998. MÁRCIUS 2., HEFO A Nógrád Megyei Hírlap Mindenkiről a világon, mindenkinek az egész megyében! Imen-Omm Újra kamionstop - Ismét él a tehergépjárművek hét végi forgalomkorlátozására vonat­kozó rendelet. Augusztus 31- ig vasárnap és ünnepnap 8-tól 22 óráig a hazai utakon nem közlekedhetnek a hét és fél tonnát meghaladó tehergép­járművek. A rendelet kivételt tesz közhasznú feladat ellá­tása (élő állat, friss áru stb.) szállítása esetén. Június 15. és augusztus 31. között szomba­ton sem közlekedhetnek a kamionok reggel 8 és vasár­nap 22 óra között. Mikrohullámú hálózat ­Az Antenna Hungária Rt. március végéig befejezi az or­szágos transporthálózat kiépí­tését. A mintegy kétezer km- es országos mikrohullámú ge­rinchálózat növeli az infor­mációáramlás sebességét, s üzleti adatátvitelt is lehetővé tesz. v Totóeredmények 1. B. München - Köln 2 2. M.-gladbach - Stuttgart x 3. Inter - Napoli 1 4. Roma - Fiorentina 1 5. Duisburg - 1860 München 2 6. Hamburg - Schalke x 7. Hertha BSC - Rostock * 8. Leverkusen - Bielefeld x 9. Wolfsburg - Bochum 2 10. Bologna - Parma 2 11. Empoli - Udinese 1 12. Piacenza - Sampdoria 1 13. Foggia - Cagliari x +1. Lecce - Milan x •: lapzártánk után ért véget Lottószámok Ötöslottó: 12 26 28 35 44 A Jokerszám: 1 2 0 8 6 7 * Hatoslottó: 5 16 27 29 34 42 A pótszám: 32- Kevesebb gyermek tanításáért kevesebb pénz jár - vélik Etesen Iskolasajtoló költségvetés ? A padokban pedagógusok, a tanári asztalnál Lénárt Dezső polgármester fotó: gyurián Tibor Etesen az a hír járja, hogy a nyolcosztályos iskolájukból hamarosan hatosztályos tan­intézet lesz. Jól értesültek azt is pontosan tudják, hogy az önkormányzat - lévén az is­kola nem önállóan gazdál­kodó intézmény - a pedagó­gusoknak még a tavalyi túl­órát sem fizette ki. Az előz­mények hatására látogattunk el a másfél ezer lakosú telepü­lés iskolájába, a félévet ér­tékelő értekezletre. Kovács Mária Erika igazga­tónővel telefonon egyeztettük érkezésünket Iskolájukba 9"? gyermek jár, a tíz nyolcadikos tanulónak már megvan a helye, zömük szakközépiskolában folytatja, a többiek pedig gim­náziumban, illetve szakmun­kásképzőben. Jövőre 14 gyer­meket várnak a helyükre, s az elkövetkező években is 10-15 főre lehet számítani. Az iskola hangulatos, igaz két épületben folyik a tanítás, a köztük levő távolság másfél ki­lométer. A tanári gárda tizen­egy főből áll, közalkalmazotti jogviszony mellett túlórákkal dolgozó pedagógusoknak azonban elkel egy-két óraadó segítsége. A költségvetésükről megtud­tuk. hogy a gyermekek után nyolcmillió forintnyi állami támogatást kap az önkormány­zat, ám ugyanekkora összeg hi­ányzik még a működéshez. Az (Folytatás a 3. oldalon) A rétsági körzet is pályázhat az ez évi területi kiegyenlítő keretből Pénz az időben benyújtott pályázat A Nógrád Megyei Területfej­lesztési Tanács Smitnya Sán­dor elnökletével szombaton délelőtt tartotta soros ülését, amelyen a tanács tagjain kívül ott voltak az államkincstár Nógrád megyei vezetői, va­lamint meghívottként Balas­sagyarmat alpolgármestere is részt vett. A területfejlesztési tanács elfogadta az 1998. évi területi kiegyenlítő keret és a területfejlesztési célelőirány­zati keret pályázatainak meg­hirdetéséről szóló javaslatot. A tanács munkájáról Holles Miklós, A Nógrád Megyei Te­rületfejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója számolt be lapunknak. Az ez évi területi kiegyenlítő keret összege 419,3 millió fo­rint, amelyre Nógrád megye (Folytatás a 3. oldalon) Leghatásosabb a vízpermet Zimankós hajnalok várhatók. Egy időre búcsút vehetünk a tartósan kellemes, enyhe idő­járástól. A meteorológiai elő­rejelzések szerint ugyan visz- sza-visszatérnek a langyosabb léghullámok, de a böjti sze­lekkel érkező márciusi fa­gyokkal is számolni kell. Stollár András agrometeoro- lógus szerint a várható, legfel­jebb mínusz 5 fok körüli hő­mérséklet még nem jelent ve­szélyt a növényekre, bár fejlő­désük lelassul. A gazdáknak te­hát egyelőre nem kell védekez­niük. Néhány mandulafa kivé­telével még a korai kajsziba­rackfák sem bontottak virágot, a megduzzadt rügyek jelenlegi állapotukban károsodás nélkül átvészelik a mínusz 6-8 fokos lehűlést. Azzal viszont szá­molni kell, hogy az idén lénye­gesen korábban indult meg a vegetáció. A tavaszi fagyok elleni vé­dekezésnek többféle módja van. Az egyik bevált - bár nem olcsó - módszer a szélmotoros vagy helikopteres légkeverés. A hagyományos füstöléses módszertől túl sokat nem lehet várni, csak annyit, hogy vala­melyest csökkenti a talaj hő­veszteségét. Hatékony lehet vi­szont a permetező öntözés, amelyet a gazdálkodónak azokra az órákra kell időzítenie, amikor fagypont alá süllyed a hőmérő higanyszála. Hollókő, Pásztó, Bátonyterenye, Kazár videofilmen Palócföld a Duna tévében A Duna Televízió a március 2-től, hétfőtől, azaz a mai naptól kezdődő héten Nóg- rád megye településeiből mutat be naponta egyet­emet. A hajnalban kezdődő Képes krónika című összeállításban - háromnegyed hattól kezdő­dően a délelőtt folyamán órán­ként látható - Hollókő, Pásztó, Bátonyterenye, Szentkút, Mát- raverebély és Kazár települése­ket 10-15 perces videofilmen. A felvételek, amelyeket Kul­csár József örökített meg kame­rájával, felvillantják a nógrádi műemlékek egy-egy csokorját, a műholdas televíziózás jóvol­tából távoli országokban is megismerkedhetnek a vendég­hívogató palócföldi tájakkal. A Duna Televízió sorozat- műsorában korábban Salgótar­ján, Balassagyarmat és Szé- csény már bemutatkozott. Tűzügyben megdőlt már minden rekord Lángolt talpfa, füstölt szőlő Víkendház, ribizlis, elha­gyott szőlő és ötven hektá­ron bozótos égett szomba­ton délután a drégelypa- lánki Felső-hegyen, az anyagi kár mintegy nyolc­vanezer forint. A nagyoroszi vasútállomás mellett félhektámyi száraz fű­ről a lángok átterjedtek a kö­zelben tárolt 200-250 vasúti talpfára is, a MÁV kára két­százharmincezer forintra te­hető. Az utóbbi napokban per­sze nem csak két tűz volt Nóg­rád megyében, ezt a vasárnap délelőtti gyorsjelentés is tanú­sítja: péntek 23, szombaton 31 esemény; továbbá: tavaly már­cius 1 -jéig 68 vonulást jegyez­tek be a megyében, idén már 508-nál tart a tűzoltóság. ’97- ben még május 1-jén is „csak” 504-et regisztráltak. A polgárőröknek a bűnmegelőzés és nem a bűnüldözés a feladatuk Kiegészítik a rendőrök munkáját Bakos Ferenc, az alig egyéves Nagybátonyi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületének elnöke meghívta lapunkat is közgyűlésükre. A Csente fogadóban csaknem hiánytalanul megjelentek a pol­gárőrök. Hárman igazoltan ma­radtak távol az eseménytől. A be­számolóból megtudtuk, hogy a tavaly áprilisban alakult 21 tagú egyesület később kibővült a Rá- kóczi-bányatelepiek 13 tagjával. Noha a bíróság csak az idén janu­árban jegyezte be az egyesületet, ez nem akadályozta a polgárőrö­ket a munkában.- Igaz, hogy látványos elfogá­sokat nem tudunk felmutatni, de ott voltunk mindenütt, ahol a rendőrséget támogatni kellett munkájában - mondta az elnök. A bátonyi polgárőrök közül hatan 32 órában teljesítettek szolgálatot annak érdekében, hogy a Salgó rali bűncselekmények nélkül ér­jen véget. Mátraverebélyben két héten át folyamatos figyelőszol­gálatot végeztek, s tisztességgel helytálltak Szentkúton és kör­nyékén a júniustól szeptember közepéig tartó egyházi esemé­nyek rendjének biztosításában is. Összességében 1020 óra szolgá­latot teljesített a családos és fia­talemberekből álló csapat. Nos, pénzben a polgárőrök sem dúskálnak, így önmaguk is keresik a pénzszerzési lehetősé­geket, bár kapnak segítséget a vá­rosi bűnmegelőzési és közbizton­sági alapítványtól is. A résztvevők egyhangúlag el­fogadták az éves tagdíj összegét, amiből mintegy húszezer forint­juk származik. Az is kiderült, hogy egy vállalkozó havonta tíz­ezer forinttal hajlandó támogatni a polgárőröket. Erdei Imréné, a megyei pol­gárőrszövetség elnöke tájékoz­tatta a résztvevőket a polgárőrség általános helyzetéről. Kiemelte, hogy olyanok alakítanak pol­gárőr-egyesületet, akik felelőssé­get éreznek lakóterületük bizton­ságáért. Miközben országosan 40 ezerre nőtt a polgárőrök száma, kiderült, hogy megfelelő anya­giak nélkül nem működik a do­log. A polgárőrök feladata a bűnmegelőzés, a megfigyelés és nem a bűnüldözés. Juhász István alezredes, bá- tonyterenyei rendőrkapitány kö­szönetét mondott a polgárőrök­nek az eddigi segítségért, azért, hogy a kapitányság működési te­rületén tíz százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. A felszólalásokból a polgár­őrök bűnözéssel szembeni el­szántsága és a működési körül­mények javulása iránti bizakodás csendült ki. Hírlap-fórum a bisztróban - Lapunk vezetői, munkatársai az elmúlt hét péntekén Homokterenyén találkoztak a helyi közélet képviselőivel, az előfizetőkkel, az olvasókkal. (RÉSZLETES BESZÁMOLÓNK A TAPASZTALATOKRÓL A 2. OLDALON) FOTÓ: GYURIÁN TIBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom