Nógrád Megyei Hírlap, 1998. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

2. oldal Falujárás 1998. március 2., hétfő Homokterenyén járt lapunk stábja - Sokszemközt örömökről, problémákról, igényekről „Akkor jó az újság, ha nem kukoricázik!” Lapunk falujáró körútja Homokterenyére vezetett a múlt hét péntekén. Talán kevesen tudják, hogy a tele­pülésről a legrégebbi adatok 1296-ra nyúlnak vissza és a tizenötödik században He­ves vármegyéhez tartozott. 1418-ban az egész helység Homokterennei Jakab fia János révén kapott ado­mányt, ettől kezdve a község neve Homokterenne. Jó né­hány évszázaddal később 1984. január elsejével Ho- mokterenye, Nádújfalu és Mátranovák Mátraterenye néven egyesült, ezzel önálló tanácsot és közigazgatási te­rületet hozva létre. Időköz­ben a nagyközségből kivált Mátranovák. Homokterenyei látogatásun­kat a település polgármesteré­nél kezdtük, de szinte minden­hová eljutottunk: beszélgettünk a Fess Ruhagyár jánosaknai üzemében a vezetővel és a dol­gozókkal, voltunk a Mátra-Juta Kft.-nél, jártunk az általános iskolában, az óvodában, meglá­togattuk az egyházközség veze­tőjét, de nem maradtak ki a he­lyi sportélet vezetői sem a be­szélgetőpartnerek soraiból. Szinte észrevétlenül repült az idő, máris dálután négy órát mutattak az órák. Siettünk a helybeli bisztróba, ahová egy pohár sörre, üdítőre invitáltuk előfizetőinket, s azokat, akik még nem tették le voksukat a Nógrád Megyei Hírlap mellett: kíváncsiak voltunk vélemé­nyükre, vajon mivel is lehetne még érdekesebbé, még színvo­nalasabbá tenni az újságot.- Mint minden településen, nálunk is vannak kiemelésre méltó dolgok, de akadnak nega­tív előjelű jelenségek is - mondta Szabó Nándor polgár- mester.- Legnagyobb eredményként mindenképpen azt könyvelhet­jük el, hogy év végére sikerült kiépíteni a vezetékes gázt. A lakosság több mint ötven száza­léka kérte a gázbekötést. Van­nak persze, akik anyagi okok miatt később kapcsolódnak majd be. A gázberuházás meg­valósításánál igen nagy segít­ség volt, hogy a múlt év vége felé a Mól Rt. megvette a tár­sult önkormányzatoktól a rend­szert: így minden település mentesült a felvett hitel és an­nak kamatai megfizetése alól. Az viszont már „üröm az örömben”, hogy az út helyreál­lítása eddig elmaradt. A polgármester elmondta, hogy tavaly a képviselő-testü­letnek sikerült új munkahelye­ket létesíteni: a Salgótarján és Vidéke Vízmű Kft. helyi telep­helye tizennnyolc főnek, a je­lenleg próbaüzem alatt álló pékség és cukrászati üzem ugyancsak tizennyolc ember­nek, a diszkontáruház egy tucat kereskedőnek, a gázszolgálta­tást ellátó Z.A.B. Rt. mátrate- renyei kirendeltsége további ti­zenöt munkavállalónak biztosít kenyeret.- Rendkívül sokat jelentett ez a településnek, hiszen har­minc százalék körül mozog a munkanélküliségi ráta: csak­nem százötven fő részére fizet jövedelempótló támogatást az önkormányzat, ebben az évben legalább negyvenöt közmunkás foglalkoztatását tervezik.- Érdekes helyzet alakult ki a Kossuth út alsó végén gon­dolkodott el a polgármester.- Több mint harminc éve jo­gos igény egy buszmegálló épí­tése. Az engedélyezési tervek el is készültek, de itt megakad­tunk: a két buszmegálló kivite­lezési költsége 6 millió(!) fo­rint. Bonyolítja a helyzetet, hogy ez az út a közúti igazgató­ság kezelése alatt áll, aztán, ugye, ott vannak a különböző távközlési érdekeltségek, köz­művek. Sajnos, ez a terv csak pályázatok útján és fokozatos pénzgyűjtögetéssel valósulhat meg. A Fess Ruhagyár jánosaknai üzemét mindenki jól ismeri a környéken: fő profiljuk a finom női konfekció, de finom anyagú férfiingeket is gyártanak.- Minél fejlettebb egy társa­dalom, annál nehezebb kézi munkaerőt találni - summázta Angyal Béla vezérigazgató.- Ennek a női személyzetnek igényesnek is kell lenni: míg korábban tömegáru gyártása folyt, ma a 10-1000 darabos szériák a jellemzőek. Amint azt a vezérigazgató elmondta, további változás az is, hogy ma már nem csak a fi­zikai bérmunkát veszik igénybe a megrendelők, hanem a szel­lemi munkát is. Ennek egyenes következménye, hogy kifejlő­dik az a gárda, amellyel útjára indítható saját termék is: ennek azonban Magyarországon még nem igazán van kultúrája.- Divatot nem lehet automa­tákon csinálni - fejezte be gon­dolatait Angyal Béla-, mert akkor egyenruha lesz belőle. A gyár területén saját „kan­tin” várja a dolgozókat, amely inkább egy jól felszerelt ve­gyesboltra hasonlít. A gyáregy­ség vezetése teljes mértékben partner, amiben csak tud, segít: nekik köszönhető például, hogy hetente kétszer friss húsáru is érkezik a gyári kantinba, s nincs gond arra, vajon lesz-e még kenyér az üzletben.-Annak idején a szalagon kezdtem - idézi fel a kezdetet Jakus Istvánné Giziké, aki ma már technikusként dolgozik.- Aztán elvégeztem az isko­lát, húsz éve idestova, hogy minden nap itt kezdődik szá­momra. A fizetés persze le­hetne több, havonta a nettó 28 ezer forint „megállít”. De hát éz már nem újdonság: a könnyű­iparban mindenhol ilyen kevés a bér. Most még bérfejlesztés előtt vagyunk, remélem, hogy azután több kerül a borítékba. Bárnai Ervinné csak az el­múlt év decemberétől dolgozik a présgépen. Mint mondja, a munka nem nehéz, inkább fi­gyelmet igényel. A norma telje­síthető, de meg kell dolgozni érte. Mátramindszentről ingá­zik naponta. - Két középiskolás lány mellett nem engedhetem meg magamnak, hogy otthon üljek - válaszolta kérdése­inkre, de keze egy pillanatra sem állt meg. A Mátra-Juta Kft.-nél Bátori Ferenc ügyvezető igazgató ka­lauzolt bennünket. Tájékoztató­jából kiderült, termékeik 60-70 százalékát polietilén, 30-40 százalékát polipropilénből ké­szült csomagolóanyagok teszik ki. A foglalkoztatott létszám változó, 35-45 állandó dolgozó mellett a megrendelések függ­vényében alkalmi munkásokat is alkalmaznak. Nem tudni pon­tosan, hogy hány üzleti partner­rel állnak kapcsolatban, hiszen nem csak nagy volumenben gondolkoznak, hanem kis szé­riában is vállalják a gyártást.- Huszonkét évet húztam le a bányánál - mondja Berze Hen­rik. - Itt 1990 óta dolgozom, af­féle mindenesként. 120 forintos órabért kapok: nem sok, de 45 éves fejjel már nem ugrálhat az ember. Elváltam, két lányom után fizetem a gyerektartást, úgyhogy a levonások után 11 ezer forint marad. Nem tudom, mi lenne velem a szüleim nél­kül. Próbálkoztam én a szak­mámban elhelyezkedni -épü­letburkoló, és fúró szakmunkás lennék -, csak hát öreg vagyok már. Esetleg ha beszélnék va­lamilyen nyelvet, talán na­gyobb esélyem lenne. Az általános iskolában Czene Istvánné igazgató foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat:- Az önkormányzat legna­gyobb intézménye az általános művelődési központ, amelyhez két művelődési ház, a községi könyvtár, a sportcsarnok és az iskola tartozik. 175-180 gyerek jár az iskolába, eléggé hetero­gén az összetétel. Takarékos gazdálkodás mellett sok min­Berze Gábor egyházközségi vezető FOTÓ: gyurián TIBOR dent megvalósítottunk, orszá­gos versenyre is eljutottak diák­jaink. Vannak állandó szakkö­reink, tavaly Serfőző Péter ta­nár úrnak köszönhetően fellen­dült a sportélet is: a kosárlabda- csapat mellett most már három focicsapatunk is van. A képvi­selő-testület éjyen a napokban fogadta el az AMK pedagógiai és művelődési programját, me­lyet országos szakértő és a Nógrád Megyei Pedagógiai In­tézet is véleményezett: az érté­kelés szerint a megfogalmazott célok reálisak, teljesíthetők, konkrétak. Megvalósításuk ese­tén az iskola tanulói is jó esé­lyekkel indulhatnak a nyolca­dik osztály elvégzése után a középiskolában. Berze Gábor, az egyházköz­ség vezetője sikerként értékelte, hogy 1996-ban befejezhették a templom felújítását. Következő céljuk az volt, hogy a parókia épületét is méltóképpen helyre állítsák, de ez már nem mutat­kozott könnyű feladatnak:- 1992 óra „harcban” állunk a műemlékvédelemmel - pana­szolta. -Kikértük statikus vé­leményét, aki azt mondta, hogy többe kerülne felújítani, mintha újat építenénk. A műemlékvé­delem viszont nem hagyja le­bontani, szerintük helyre kel­lene állítani. Pedig még azt is vállaltuk, hogy hasonló stílus­ban építenénk újat, mint ami­lyen ez volt. A váci püspökség­gel jó a kapcsolatunk, a temp­lom renoválásához is kaptunk 1 millió forintot, megpróbáljuk a segítségüket kérni ebben az ügyben is. A parókia épülete valóban lehangoló látványt nyújt, sze­rencsére az óvodánál mást ta­pasztaltunk: bár az idén ünnepli 50. születésnapját, külsőleg- belsőleg egyaránt idilli helyszín annak a 46 kisgyereknek, akik az Őzike és a Méhecske cso­portban éppen uzsonnájukat fogyasztották. Bakos Eszter ké­pesítés nélküli óvónőtől meg­tudtuk, mennyi mindennel fog­lalkozhatnak itt napközben a gyerekek: a szűkös költségve­tést pályázatokkal próbálják ki­egészíteni, most éppen a salgó­tarjáni Gagarin uszodába hord­ják a gyerekeket pályázati pénzből: úszni tanulhatnak.- Dalma lányom imád óvo­dába járni - mondta Pintér Ta- másné. - Az óvónők minden lehetőséget kihasználnak, amit csak lehet: minden hónapban színházba is viszik a gyereke­ket. S az apróságok nekünk is készségesen tartottak bemuta­tót: teli torokból fújták, hogy „csárdást jár a habverő, bokázik a lábtörlő.” A sport némely településen „mostohagyermek”, itt azonban ez is másképpen van: Tóth La­jos szakosztályvezető és Ko­vács Tibor ügyvezető szerint a tárgyi feltételek adottak. A fut­ballcsapat minden játékosa he­lyi lakos, az átlagéletkor 23 év. Lassan egy hónapja elkezdő­dött az alapozás, már a negye­dik edzőmeccset is maguk mö­gött tudhatják. Az idénynyitón a nagy ellenlábassal, Bámával kerülnek szembe. Az önkor­mányzaton kívül legnagyobb támogatójuk a Frigofruct-Mátra Kft., a Silem Kft., és a Szálkái Bt. Nekik köszönhető, hogy Homokterenyén él a foci.- Az első hazai meccs április 5-én lesz — mondja Tóth Lajos. - Ekkor szeretnénk felavatni az elektronikus eredményjelző táblát. Ahhoz, hogy ez meg­lett, sokat köszönhetünk mindazoknak, akik társadalmi munkában jöttek segíteni, kö­zülük is kiemelném Nádasdi Zoltánt, Tóth Ferencet és Ku- borczik Gézát. A bisztróban az első ember, akivel találkozunk, lapunk ho­mokterenyei terjesztője, Csikós Ferencné Piroska. Az elsők kö­zött volt, akik vállalták: kora reggel eljuttatják az olvasókhoz a Nógrád Megyei Hírlapot.- Szeretik a lapot az emberek - mondja Piroska. - Bár sok­szor felvetik, hogy vajon miért nem kapnak valamilyen ked­vezményt azok, akik több évti­zede hűségesen előfizetik? Sze­rencsére az én területemen nem csökkent az előfizetők száma, sőt inkább emelkedés mutatko­zik. Egy-két koránkelővel meg­tárgyaljuk a dolgokat. így vetet­ték fel például azt is az asszo­nyok, hogy miért nem közölnek több ételreceptet? A férfiak na­gyon szeretik a sportot, de so­kan több rejtvényt igényelné­nek. Az olvasók szerint sokat javult az újság színvonala, de még mindig lehetne rajta javí­tani: például szeretnének több folytatásos regényt. Gecse Istvánné szerint le­hetne terjedelmesebb is a lap. Hiányolta a több gyászjelentést, felvetette az ingyenes jogse­gélyszolgálat szükségességét is.- Szeretem az újságot - mondta Berze Gábor kőmű­ves. - Csak azt nem értem, hogy a keresztrejtvényeken mostanában miért csak egy va­laki nyerhet? Gecse Lajos szerint egyol­dalú a vállatok bemutatása: ha megkérdeznék az újságírók a munkásokat is, sokszor bizony más kép alakulna ki az olva­sókban. Véleménye szerint egy lap­nak nem kell feltétlenül politi­kailag függetlennek lennie, azt kell ostoroznia, aki éppen ha­talmon van. - Akkor jó az új­ság, ha nem kukoricázik - nyil­vánította ki határozottan. Csikós Ferencné terjesztőnk- Szerintem a településen több mint 30 százalékos a munkanélküliség - szögezte le Berze Lajos. - Sok keserűség halmozódott fel az emberek­ben: vannak olyan családok, ahol az egy főre jutó jövede­lem négyezer forint, ugyan­akkor vannak olyanok, akik milliókat keresnek. Mert mi az a kis munkanélküli-pénz? Azonnal elfogy az üzletben. Akkor lesz megoldás, ha még több munkahelyet tudunk te­remteni. Berze István a nyugdíjasok gondját tolmácsolta: a régi ké­szülékkel rendelkezők nem tud­ják fogni a TV2 és a Petőfi rá­dió műsorát, amelyen többnyire az időseknek szóló műsorokat sugározzák. A nyugdíjból nem telik új készülékekre, parabola- antennákra.-Úgy látom, mindenki elé­gedetlen - summázta Gecse Jó­zsef, aki 85 évével a fórum kor­elnöke is lehetett. - Amikor én kezdtem, akkor 13 forint volt a téeszben egy munkaegység és senki nem mondta, hogy kevés. Most 15-20 ezer forintot kap­nak és nem dolgoznak. Hogyan akarnak megélni?-Tudják, mit hiányolok én a Hírlapban? - kérdezte Csi­kós Kálmán, szemében huncut szikrákkal.- Azt, hogy nincsen benne társkereső rovat! Nyolcvanöt éves vagyok, de azért nem mondtam még le a világi örö­mökről. Hegedűs Erzsébet Csikós Nikoletta, Tóbiás Viktor, Bátor Katalin és Berze Máté az iskolai könyvtárban A parókia teljesen tönkrement épületével valamit kellene kezdeni. Évek óta folyik a „harc” a műemlékvédelemmel Az óvodások készséggel szerepeltek a vendégeknek is

Next

/
Oldalképek
Tartalom