Nógrád Megyei Hírlap, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

r'A Vi Önszerveződő iparkamara Örökké tart a szakma szeretete Megalakult Balassagyarmaton a Nógrád Megyei Keres­Marika néni - aki egyébként pásztói - egyetlen munka­kedelmi és Iparkamara első területi csoportja. À legszebb helyen dolgozta le az egész életét. Nyugdíjazása után a dologban, hogy önszerveződésről van szó. 3. oldal sem tud elszakadni volt kollégáitól ... 7. oldal 1 rf - “ u »U Család, munka, sport, irodalom Gyermekkorától sportol a rimóci születésű Jusztin Fe­renc. A mozgás életelemévé vált, de mellette rendkívüli sokoldalúsággal bontakoztatja ki tehetségét. 9. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP 1997. AUGUSZTUS 1., PENTEK VIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ÁRA: 29,50 FORINT Kimerült a tenyészállat-támogatás kerete Aki késett, lemaradt A Földművelésügyi Miniszté­rium augusztus 1-jétől felfüg­gesztette a tenyészkoca-sül- dök támogatását. Áprilistól a tenyészjerke támogatása is megszűnt, már csak a vemhes üszők beszerzését kompen­zálja a szaktárca. Az intézkedésre azután került sor. hogy kimerült a tárcának a nőivarú tenyészállatok vásárlá­sának támogatására szánt 1,5 milliárd forintos kerete. A gaz­dálkodók körében népszerű volt a nőivarú tenyészállat beszerzé­sének támogatása, ennek kö­szönhetően az elmúlt hat hónap alatt több mint ezer kérelem ér­kezett a minisztériumhoz: 116 ezer jerkére, 410 gödölyére (kecskére), 26,5 ezer kocasül­dőre és 14 ezer vemhes üszőre. Az igényelt összegek ki is merí­tették a rendelkezésre álló más­fél milliárd forintos büdzsét. A juhtenyésztők érdeklődése volt a legnagyobb: a 1,5 milliárd fo­rintból tenyészjerkékre elkülöní­tett 750 millió forintos keretet már áprilisban felhasználták. Szirákon őrzik majd a muzeális berendezéseket Száműzték végre a kurblit Mától megszűnt a kézi kap­csolás a 32-es primertele- fon-körzetben, mivel a Ke- let-Nógrád COM Rt. fel­mondta a szerződést a pos­tával, s ezzel egy időben megteremtette az automati­kus kapcsolás technikai fel­tételeit - tájékoztatta la­punkat Budai Tóth Gabri­ella, a társaság PR-mene- dzsere. Harmincnyolc településen szűnt meg az elavult módszer, s ezáltal minden előfizető be­kapcsolódott a crossbar-rend­szerbe. Nekik is érdemes tudni, hogy mától a távolsági bejelentések száma megvál­tozott: belföldi esetén a 191- et, a külföldi esetén a 190-et kell tárcsázniuk, az eddigi 01 helyett. A muzeális értékű kézi kapcsolású berendezése­ket a társaság felújítja és a szi- ráki polgármesteri hivatal ké­résének eleget téve átadja az önkormányzatnak. A hivatal tervezi, hogy megőrzi a kap­csolótáblákat és méltó helÿfen bemutatja az utókor számára. (németh) Határőrök leszerelése és bevonulása Kibújnak az angyalbőrből Augusztus 1-jén 71 határőr fe­jezi be sorkatonai szolgálatát a Balassagyarmati Határőr Igazgatóságon. A leszerelő fit- talok - akik kivétel nélkil Nógrád megyeiek - ünnep- íves keretek között veszmt búcsút az egyenruhás élettől. Reggel hét órakor a lakt- nyaudvaron felsorakozott I- szolgált katonafiataloktól F rencsik Pál ezredes-igazga5 köszön el. A fiatalok a személi igazolványuk és útlevelük átvi­tele után térnek vissza a civil életbe. A visszatérést segíti elő Az uniós szelek a mi hajónkat viszik előre - Hollókőn járt a Nyugat Barátkozzunk az európaisággal ! Orbán Viktor (balra) előadása után Mádl Ferencé (jobbra) következett FOTÓ: GYURIÁN A hollókői Fiatalok Kulturá­lis és Szabadidő Egyesülete felzárkózott azok sorába, akik látványosan, már-már ünnepélyes külsőségek között az európaiságra voksolnak. Tegnapi, Európa-napi ren­dezvényük azonban a hozzájuk hasonló gondolkozásúak tábo­rának gyarapítását is szolgálta. Mikula János egyesületi alel- nök elmondta, hogy az egész napot betöltő eseményt a Vidék Európája rendezvénysorozat keretein belül, az Ágrya, Agrár- és Falusi Szövetség koordinálá­sával, pályázati támogatással szervezték meg. A program fél tízkor szentmisével kezdődött, majd az Ifjúsági Házban meg­nyitották az Európai Unió tag­államainak pénznemeit bemu­tató kiállítást. Tizenegykor az Ifjúsági Ház udvarán a község ifjúsági néptánccsoportja adott rövid műsort, (Folytatás a 3. oldalon) az a majd 500 ezer forintnyi se­gély, amit a leszerelőknek fi­zetnek ki a határőrségnél. A leszerelő fiatalokat termé­szetesen pótolni is kell, éppen ezért augusztus 14-én 70 nóg­rádi sorköteles vonul be a ha­tárőrséghez. Közülük huszonö­tén a Balassagyarmati Határőr Igazgatóságra, negyvenötén pedig a Nyírbátori Határőr Igazgatóságra vonulnak be. Utóbbiak október közepén ér­keznek vissza Balassagyar­matra és itt töltik le katonaide­jük hátralévő részét. Hétszázmillió a megyei kórháznak - Félmillió a lengyel árvízkárosultaknak Krónika-ügy elhalasztva Ma délelőtt hozzák nyilvánosságra a Madzsar József kórház re­konstrukciójára kiírt többtenderes pályázatot, melynek révén még az idén közel 700 millió forintot fordíthatnak az intézményre. Nógrád Megye Közgyűlése a zárt tárgyaláson hozott dönté­sek mellett félmillió forintot szavazott meg a lengyelországi árvízkárosultak táboroztatá­sára. Ez utóbbi összeget egy KDNP-s vezető a Nógrád Me­gyei Krónika adósságából sze­rette volna előteremteni. Ti­zenöt lift 150 millióért, orvos­technológiai fejlesztések, haj­lékony és merev endoszkópia 130 millióért, a betegőrzés technikai feltételeinek javítása 160-200 millióért, műtőlám­pák, lézer-technológia 120 mil­lióért, tetőfelújítás, telefonhá­lózat fejlesztése 50-50 millió­ért. Ezek azok a tételek, melye­ket külön-külön pályáztatott a többségében állami (Folytatás a 3. oldalon) Innen-Onnm Forte, fortissimo - Túlje­gyezték 25 százalékkal a váci Forte Rt. szétosztható részvényeit a jegyzésre jo­gosult befektetők. Az allo­kációs előnnyel rendelkező munkavállalók a számukra elkülönített csomagnál 27 százalékkal, az alanyi kár­pótoltak 4,8 százalékkal je­gyeztek több részvényt, így másoknak nem is jutott a cég papírjaiból. Szüreti kilátások - A To­kaj Kereskedőház Rész­vénytársaság július végéig 2650 kistermelővel kötött előszerződést az idei termés felvásárlására. A cég erede­tileg 300 millió forintot szánt felvásárlásra, amiből 70 ezer mázsa szőlő átvéte­lét finanszírozhatnák. Most újabb hitelt kívánnak fel­venni további 40 ezer mázsa szőlő átvételéhez. IKR-központ Szolnokon ­Rekordidő - 90 nap - alatt készült el Szplnokon a bá­bolnai IKR Termelésfejlesz­tési és Kereskedelmi Rt. te­rületi központja. Az új bázis a világ legmodernebb mű­szaki és technológiai rend­szereinek és eszközeinek meghonosítását tűzte ki cé­lul a keleti országrészben is. Veszélyes kanyarodás Jobbágyi - Tegnap a 21-es főúton, a Jobbágyi útkeresz­teződésben G. M.-né galga- györki lakos személygépko­csijával figyelmen kívül hagyta az állj, elsőbbségadás kötelező táblát, s ki akart ka­nyarodni Szarvasgede felől Pásztó irányába. Ekkor ösz- szeütközött a Hatvan irá­nyába haladó F. Zs. által ve­zetett Skoda személygépko­csival. Az ütközés során ket­ten súlyosan, négyen köny- nyebben sérültek meg. Civil diplomája és sikerei - Illusztris vendégek jáiják az „öt ujj völgyét” Királyok, hercegek, grófok Benczúrfalván Benczúrfalva lakosai egy-kéríe még értetlenül nézték, kik is érkezhettek olyan jó autó.al a Katona József utcába. Mára azonban már természei dologként fogadják, hogy a diplomata rendszámú autóki főnemesek, nagykövetek, egyházi vezetők, bankárok, aaleti világ és a művészeti élet meghatározó egyéniségei szálik ki. Hogy kik ők, legtöbb­ször persze nem is sejtik. Puán annyit tudnak, hogy né­melyikükkel egészen jól el lebeszélgetni. Köszönettel tartozunk Varga Tibor polgármester úrnak, hogy megmutatta nekünk ezt a gyönyörű falut. Gyökereim Szécsényhez kötnek, s Benczúrfalva a városhoz tarto­zik. Ezt a nyugalmat, a háborí­tatlan természetet, azt gondo­lom, hogy már csak itt lehet megtalálni - mondja Lipthay Antal, aki feleségével néhány éve vásárolt egy parasztházat a atona József utcában. A Lipthay név nagy tisztele- t ébreszt a szécsényiekben. A igypapa ugyanis az a báró pthay Béla volt, aki bánáti rtokán tudósként együtt dol- zott a British Múzeum ak- ri igazgatójával, s Szé- ínybe kerülése után, a há- ú idején százakat mentett g az éhezéstől, zsidóknak ített abban, hogy erőt gyűjtsenek a reájuk váró meg­próbáltatásokhoz. Unokája, az 52 éves Antal Hollandiában született, szüleivel a hontalan­ságra ítéltetett százezrekkel együtt sodródott a világban, míg Chilében otthonra lelt. Képzőművészeti tanulmányait kommunikációra váltotta fel, diplomataként került Euró­pába, s többszöri kérése után haza, Magyarországra, ahol gyermekorvos feleségével megismerkedett. Ma számos programban ott látjuk közre­működőként: a NATO-csatla- kozással, és az európai uniós törekvésekkel kapcsolatos tár­gyalásokon. Második éve ő vezeti a Henry Ford Európai Természetvédelmi és Kulturá­lis Örökségért-díj magyaror­szági és kelet-közép-európai kommunikációját, s feladatot vállalt a tavalyi pápalátogatás előkészítésében is. Ő kereste meg először Bányai Tibort, a rétsági laktanya parancsnokát azzal a gondolattal, hogy a mártírhalált halt Mindszenty bíboros emlékére rendezzenek ünnepséget fogva tartásának helyszínén, Felsőpetényben, s Rétságon, a laktanyában, ahol szabaditól körében eltöltött egy éjszakát. Báró Lipthay An­tal Bécsben több ízben is audi­enciát kapott Mindszentytől, a bíboros emlékét ápolók köré­ben így természetesnek tar­totta, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Mindennapi lisztünk - Teljes kapacitással, három műszakban üzemel a Nógrád Gabona Rt. Szécsényi Malomüzeme. Napi 72 tonnát dolgoznak fel, ennek 45 szá­zaléka a háztartásokban is jól ismert BL 55-ös finomliszt, a többi rétes- és kenyérliszt. Az itt is alkalmazott magasőr­lésű technológia igen jó minőséget eredményez, közép-eu­rópai szinten fejlett technológiának számít. fotó: gyurián

Next

/
Oldalképek
Tartalom