Nógrád Megyei Hírlap, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN Megyei Körkép 1997. augusztus 1., péntek Civil diplomácia és sikerei - Illusztris vendégek járják az „öt ujj völgyét” Királyok, hercegek, grófok (Folytatás az 1. oldalról) feladatot vállaljon. S ugyanúgy Lipthay Antal volt az, aki a Pro Arte et Naturea (PAN) Alapítvány létrehozá­sával célul tűzte ki, hogy Benczúrfalvát művészteleppé fejlessze, ápolva az egykori Dolány névadójának, Benczúr Gyulának az emlékét, s id. Szabó Istvánét, akit maga is a palócság hű krónikásának tart. Mint mondja, nem azt fajta turizmust szeretné, hogy meg­áll a busz, két órát eltölt egy csoport, valahová bemegy egy ötvenforintos belépővel, aztán egy mázsa szemetet maga mö­gött hagyva távoznak. Vendé­gei olyan meghatározó szemé­lyiségek, akiket megérint en­nek a tájnak a nyugalma, s nagyra értékelik a palóc falvak hagyományait. Művészek, filozófusok, üz­letemberek járnak portájukon, melyet az őszön Keszthelyi Fe­renc váci püspök szentelt fel. A legutóbbi hétvégén itt talál­koztunk Rodney Extonnal, az Atlanti Tanács egyik angol vezetőjével, a Balassagyar­matról az Egyesült Államokba származott Kövi Pállal, kinek éttermét elnökök gyakorta lá­togatták New York belvárosá­nak a központjában, azt a he­lyet, ahonnan a szintén benc- zúri vendég, Pusta Éva a nagyvilág eseményeit a hát­térből mozgatta. Claudio Caratsch svájci és Pietro Ercole Ago olasz nagy­követtel, Peru nagykövetével is itt találkoztunk, aki egykori osztálytársával érkezett. Ugyanígy Benczúrfalva csöndjével töltekezett Mattya- sovszky Zsolnay Tamás, aki a világhírű kerámiagyár alapító­inak leszármazottja, vagy Jan- kovich András, a felsőpetényi származású gróf Almásy An­tal, Kiirthy Hanna festőmű­vész, Rejtő Tibor, aki a hol­land ING Bank elnök-igazga­tója, Harag Györgyné, kinek tragikus körülmények közt el­hunyt férjének iskolateremtő színháza volt Marosvásárhe­lyen, s Jean Francois Pellet, a francia PARIBAS Bank igazgatója is. Palócos ven­déglátás, kocsizás az „öt ujj völgyébe”, melyet szabdalt­sága miatt neveztek a vendé­gek így. A festői tájon először lege­lőt vettek Lipthayék, később pedig egy lerobbant vályog­házat, amit továbbiak követ­tek, felújításuk építészetileg is növeli a falu értékét. Több földet nem áll szán­dékukban venni, legfeljebb azért, hogy azt senki ne te­hesse tönkre, megőrizhessék a táj szépségét. Szomszéda­ikkal jól megvannak, Antal felesége, dr. Lipthay Erzsébet, orvos lévén, gyakran boga­rássza a falubéliek zárójelen­tését. Az inkognitóban napokat, esetleg egy-két hetet is Benczúrfalván töltő vendé­gekről legtöbbször csak azt tudják a helyiek: jó autóval jöttek, s a rendszám sem olyan, mint a miénk. Meg azt tudják, hogy nézegetik a háza­kat, s itt az ingatlan is egyre többet ér. Tarnóczi László- - - Ü ff il ■Rí * Jr.ll .gjPfzjg' *• : 1 _________ KIM mi1 ■ Ti \imt 11 lélhTiili 1 1 lil 1 III 1 ' B .-gvarmat Pásztó B.-terenye Salgótarján tojás 13 Ft/db 14 Ft/db 14,50 Ft/db 14-16 Ft/db burgonya 35 Ft/kg 40 Ft/kg 40 Ft/kg ' 30-35 Ft/kg vöröshagyma 80 Ft/kg 100 Ft/kg 100 Ft/kg 99-120 Ft/kg fokhagyma 500 Ft/kg 300 Ft/kg 250 Ft/kg 300 Ft/kg sárgarépa 60 Ft/csomó 60-100 Ft/csomó 50 Ft/csomó 20-40 Ft/csomó petr. gyökér 60 Ft/csomó 60-100 Ft/csomó 50 Ft/csomó 20-60 Ft/csomó karfiol 50 Ft/kg 120 Ft/kg 80 Ft/kg 100-150 Ft/kg kelkáposzta 60 Ft/kg 60 Ft/kg 100 Ft/kg 80 Ft/kg karalábé 15 Ft/db 20-30 Ft/db 80 Ft/kg 25-30 Ft/db fejes káposzta 30 Ft/kg 35-40 Ft/kg 40 Ft/kg 35-40 Ft/kg savanyú káposzta 80 Ft/kg 120 Ft/kg­100 Ft/kg alma 50-60 Ft/kg 80-150 Ft/kg 60 Ft/kg 80-180 Ft/kg paradicsom 140-160 Ft/kg 60-140 Ft/kg . 90-110 Ft/kg 85-130 Ft/kg zöldpaprika 15-35 Ft/db 70-140 Ft/kg 100 Ft/kg 80-150 Ft/kg banán 170-180 Ft/kg 240 Ft/kg 220 Ft/kg 160-189 Ft/kg sárgabarack 170-190 Ft/kg­140 Ft/kg 180-200 Ft/kg gomba 240-300 Ft/kg 300 Ft/kg 260 Ft/kg 500-700 Ft/kg zeller 80 Ft/db 50 Ft/db 25 Ft/db 30-50 Ft/db uborka 120 Ft/kg 100 Ft/kg 60 Ft/kg 50-60 Ft/kg őszibarack 160 Ft/kg 120-150 Ft/kg 130 Ft/kg 80-160 Ft/kg kukorica 15 Ft/cső­15 Ft/cső 10-20 Ft/cső citrom 220 Ft/kg 250 Ft/kg 220 Ft/kg­görögdinnye 100 Ft/kg 70 Ft/kg 70 Ft/kg 100-120 Ft/kg Kárpótlási esetek és azok határideje Két és fél évi „hallgatás” után az 1997. évi XXIX. törvénnyel (az 1992. évi XXXII. tv-t módosí­totta) megindult az úgynevezett 10 százalékos kárpótlási ügyek intézése. A XXIX. tv. c/pontja ki­mondja, hogy kárpótlásra jogo­sult, aki a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indít­tatású önkénye miatt vesztette életét. A d/pont alattiak lehetnek a legtöbben, amely így szól: d/ a sérelmet szenvedett, a deportálás vagy a kényszer- munka ideje alatt halt meg. (2/A vagy 2/B. paragrafus). Egy-egy példa a c/, illetve a d/ponthoz: c/ A katona 1944-45-ben me­nekülőben volt, vagy más okból elhagyva alakulatát a tábori csendőrök vagy a „nyilas testvé­rek” kezeibe került. Agyonlőtték vagy felakasztották, még egy megfelelő feliratot is helyeztek testére. A tábori csendőrök a magyar hadsereg hadrendi alakulataihoz tartoztak, de a nyilasok is ha­sonló értelemben dolgoztak. Jegyzőkönyv stb. nem ké­szült, mert a terrort még 1944- 45-ben sem rögzítették írásban, legalább is nem minden esetben! így az „eltűnés, halál” körül­ményeit lehet leírni, de azt „két- ségteleníteni lehetetlen! Ezért a leírásnak nagy jelentősége van! A d/-hez: július 21-én megje­lent nálam két szécsényi nő és előadták, hogy a Nógrád Megyei Kárrendezési Hivatal nem adott részükre adatlapot, mert meg­hallgatásuk után úgy ítélte meg az illetékes, hogy nem jogosak a kárpótlásra! Július 28-ára felkértem őket, fáradjanak be hozzám, hogy pontos magyarázatukat meg­hallgassam, és döntök, hogy ki­állítom az adatlapot, vagy meg­győzöm őket: teljesen reményte­len az eset. Az egyik nőnek a hozzátarto­zója a volt Szovjetunióból jött haza hadifogságból és 1948-ban halt meg. Ez még nem zárja ki a kárpótlásra való jogosultságot, ugyanis a „szovjet hadifogságba esett katonát 1945. augusztus 1- jétől kényszermunkára hurcolt- nak kell tekinteni”! Ha esetünkben 1945. augusz­tus 1-jén és azt követő időben még élt a Szovjetunióban, hoz­zátartozóit megilleti a kárpótlás! Legyen a két példa elegendő, hogy vitás esetben forduljanak hozzám az érdekeltek, nálunk teljesen díjmentesen, tehát in­gyenesen adunk felvilágosítást, kitöltjük az adatlapot is! Mégis csak érdekképviseleti szerv vagyunk, ezért, ha csak ki­sebb valószínűsége van is az ügynek, az adatlap kitöltése mel­lett vagyunk, ez megér 50 Ft-ot. Adatlapot csakis a MKH-nál lehet kapni, ezt sem tartom jó­nak, a postai árusítás jobb megoldás volt! Akik már kaptak kárpótlást, azoknak nem kell adatlapot ki­tölteni, ügyükben hivatalból in­tézkednek előző OKKH-nál lévő irataik alapján. Fogadunk: Salgótarján, Rá­kóczi út 13. sz. a. (TESZ-nél) minden hónap első hétfőjén 13 órakor, pontos megjelenést ké­rünk. Kivételes esetben ■ foga­dunk a hónap többi hétfőjén is, de csak pontosan 13 órakor! Kárpótlásra jogosult az élő özvegy, a sérelmet elszenvedő gyermeke és az élő szülő, ezek hiányában - a kárpótlás össze­gének felére az élő testvér. Az adatlapokat 1997. október 7-éig lehet benyújtani, célsze­rűbb azt az Országos Kárrende­zési és Kárpótlási Hivatalhoz küldeni: Bp., V., Kecskeméti u. 10-12. 1399 Pf.: 715. De az is szabályos a törvény szerint, ha a megyei kárrende­zési hivatalnál adják le! Határidő elmulasztása esetén - 1997. október 7. - az igény el­veszett, tehát az ügyet elutasít­ják! Lehet a kárpótlási jegyeket ér­tékesíteni, vagy életjáradékot kérni. Aki életjáradékot kér, an­nak legkorábban 1997 december hóban folyósítják a járadékot, az 1992-től járót 1998. január 1-jé- től minden év január 1 -jétől há­rom egyenlő részletben minden év június 30-áig kell kifizetni! (1998-2000-ig.) Ha az illető kárpótolt meghal, ezzel az életjáradék további fo­lyósítása is megszűnik! Az 1997. szeptember 1-jei (hétfői) küldöttszerű fogadás lesz, kérjük a hivatalokat is szí­ves megjelenésre. Helye: Rákó­czi út 13. (11 órától), volt Haza­fias Népfront-helyiség! Dr. Kecskés Géza jogtanácsos Szolgálat és irodalom üldözötteknek Mindazok, akik bírnak iro­dalmi értékű írásokkal, főként pedig azok, akik az elmúlt dik­tatúrák áldozataiként szeret­nék megírni emlékeiket és azt könyvalakban is viszontlátni, a Volt Politikái Üldözöttek Nyugati (Beck) László Iro­dalmi Társaságnál jelentkez­hetnek (1012 Budapest, Lo- godi út 25., keddtől péntekig 8-12 óráig). Szervezetünk eddig a volt politikai üldözöttek érdekeit védte és elősegítette több mint 50 ezer ember kárpótlását. Je­lenleg e tevékenységnek nincs nagyobb jelentősége, társa­dalmi szervezetünk ezért most újabb területen szeretné szol­gálni az állampolgárokat, fő­ként azok érdekeit, akik az elmúlt diktatúrákban sérelmet szenvedtek el anyagi és erköl­csi vonatkozásban. Berényi Gábor országos elnök Hétvégi Ügyeletek Orvosi készenlét Salgótarján. A hétvégi orvosi (sürgősségi) ügye­leti ellátás péntek délután 16.30 órától hétfőn reggel 7.30 óráig tart. A központi ügyeletét (felnőtt és gyermek) az Ady Endre út 3. szám alatt, a volt Bőr- és Nemi- beteg-gondozó épületében lévő egészségügyi lé­tesítményben kereshetik fel. Telefon: 32/410-853 számon. Az anyatejgyűjtő állomáson - szintén az Ady Endre út 3. szám alatt - szombaton és vasárnap reggel 8.00 és 9.00 óra között veszik át a tejet. Fogorvosi ügyelet hét végén és ünnepnapo­kon: Balassagyarmat: a Rákóczi út 66. szám alatti rendelőben tartanak fogorvosi ügyeletet. Bátonyterenye, Szécsény, Rétság: a megszokott helyeken lesz ügyeleti ellátás. Héhalom: Arany J. út 2. Lelkisegélv-telefonszolgálat: Balassagyarmat: 35/313-000, Salgótarján: 32/311-600. Gyógyszertárak nyitva tartása A hét végén, augusztus 1-jén, pénteken délután 16 órától augusztus 4-én, hétfő reggel 8 óráig az alábbi gyógyszertárak tartanak ügyeletet a me­gyében: Salgótarjánban: az Úttörők útja 1. szám alatti vásártéri gyógyszertár; Balassagyarmaton: a Bajcsy-Zs. út 20. szám alatti gyógyszertár; Pásztón: a Kölcsey út 6. szám alatti gyógyszer- tár; Szécsényben: a Rákóczi út 94. sz. alatti Szent Jób patika; Bátonyterenyén: a Nagybátony (Bányaváros), Ózdi út 31. szám alatti gyógyszertár tart ügyele­tet; Rétságon: nincs ügyelet, a sürgős segítségre szo­ruló betegeket Balassagyarmat és Vác patikái lát­ják el gyógyszerrel. Állatorvosi ügyeletek A hét végén, augusztus 2-án, szombaton és au­gusztus 3-án, vasárnap az alábbi településeken tartanak ügyeletet a megyében dolgozó állator­vosok: Rétság és környéke (Diósjenő, Nagyoroszi, Drégelypalánk, Romhány, Nézsa): dr. Dobos At­tila, 2654 Romhány, Kossuth u. 73. Tel.: 60-345- 224; Balassagyarmat és környéke (Szanda, Érsek- vadkert, Terény, Magyamándor): dr. Barna Ró­bert, 2660 Balassagyarmat, Óvárostér 17/a. Tel.: 35/314-176; Szécsény és környéke (Őrhalom, Varsány, Ri- móc, Endrefalva): dr. Pintér Gábor, 3170 Szé­csény (Pösténypuszta), Kassai u. 24. Salgótarján és környéke (Cered, Karancskeszi, Lucfalva, Bátonyteienye, Mátraterenye, Kishar- tyán, Nógrádmegyer): dr. Kőhalmi László, 3078 Kisterenye, Zrínyi t. 80/b. Tel.; 32/350-741 ; Pásztó és környéki (Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Cserhátszentiván, leseg, Csécse): dr. György Zsolt, 3066 Cserhátzentiván, Kossuth u. 1. Tel.- 06-30-531-288; Palotás és környék (Kálló, Bércéi, Szirák, va­lamint annak köméke): dr. Baboss Csongor, 2175 Kálló, Kossutlu. 41. Telefonszám; 32/477- 033. Istentiszteleti és miserendek Salgótarján: Római katolikus templomok: Főplébánia: szombaton 7.30 és 17.30 órakor, vasárnap 9.30, 11.00 és 17.30 órakor. Zagyvapálfalva: vasárnap 9.00 óra. Zagyvaróna; hétköznap 18.00 óra, vasárnap 10.00 óra. Róna­falu: vasárnap 8.30 óra. Baglyasalja: minden második vasárnap szentmise 7.45 óra­kor. Szent József-templom: szombat reggel 7.00 óra, este 17.00 óra, vasárnap 8.30, 10.00 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap Salgó úti temp­lomban 10.30 óra, Zagyvapál- falván 13.30 óra. Baptista imaház: istentisztelet vasárnap 9.30 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10.00 óra. Adventista egyház salgótarjáni gyülekezete (Munkásotthon tér 5. (SZÜV mögött): istentiszte­let péntek este 19.00-20.00 (téli i. sz. 18.00), szombaton déle- Szentlélek-templomban: va- lőtt: 10.45-12.00, délután ímap 11.30 óra. 14.30-15.30. étság: Hit Gyülekezete: istentisztelet a ómai katolikus templom: városi sportcsarnokban minden tóm bat on este 18.00 óra, va- vasámap 15.00 órától. írnap 8.00 és 10.00 órától. Balassagyarmat: vangélikus imaház: vasárnap Római katolikus templom: va- .30 órától evangélikus isten- sárnap 7.00, 8.30, 11.00 és sztélét. 19.00 óra. lefomiátus istentiszteletet Evangélikus templom: istentisz- linden páratlan vasárnap 15.00 telet vasárnap 9.00, 10.00 és rától tartanak a művelődési 19.00 óra. ázban. Református templom: istentisz- tátonyterenye: telet vasárnap 10.00 óra. ’.ómai katolikus templom: Szécsény: iagybátony (falu): vasárnap Római katolikus templom: 1.00 óra. szombaton este 19.00 óra, va- iányaváros, ISZI-ben: vasár- sámap 7.00. 9.00, 11.00 és lap 8.30 óra. 19.00 óra. daconka: vasárnap 9.30 óra. Evangélikus templom: istentisz- íisterenye: vasárnap 8.30 óra­telet vasárnap 8.30 óra. :or szentmise. Hit Gyülekezete: istentisztelet a * művelődési házban vasárnap ízentkút: 16.00 óra. kegytemplom: munkaszüneti Pásztó: lapokon 9.00 és 10.30 óra, hét­Római katolikus templom: va-cöznap 9.00 órakor kezdődik a sárnap 9.00 és 18.00 óra. szentmise.

Next

/
Oldalképek
Tartalom